REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2023 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/932 z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresu zatwierdzenia substancji czynnej pirydalil

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/933 z dnia 4 maja 2023 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony podpisanej w Kijowie dnia 12 października 2021 r.( Dz.U. L 387 z 3.11.2021 )

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/923 z dnia 3 maja 2023 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do ołowiu i jego związków w PCW

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2023/924 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmian do załącznika I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznika II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/925 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramachWspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmian do załącznika II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznika XIII (Transport) do Porozumienia EOG (Rozporządzenie w sprawie EASA)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/926 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (EU-OSHA)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/927 z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia ukraińskich sił zbrojnych poprzez dostarczanie amunicji

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Nr 1/2023 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów z dnia 16 marca 2023 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego [2023/928]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja NR 2/2023 wspólnego komitetu ustanowionego na mocy Umowy Między unią Europejską a Ukrainą w Sprawie Transportu Drogowego towarów z dnia 16 marca 2023 r. dotycząca przedłużenia obowiązywania Umowy [2023/929]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2023 Komitetu Stowarzyszenia UE–Ukraina w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniająca dodatek XVII-3 (Zasady mające zastosowanie do usług telekomunikacyjnych) do załącznika XVII do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony [2023/930]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/911 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu do Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (umowa INTERBUS) dotyczącego międzynarodowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

TŁUMACZENIE – Protokół do Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (umowa INTERBUS) dotyczący międzynarodowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/904 z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Kooperacyjną Republiką Gujany dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Kooperacyjną Republiką Gujany dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/894 z dnia 4 kwietnia 2023 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania organom nadzoru przez podlegające im zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji informacji koniecznych do sprawowania nadzoru nad tymi zakładami i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2450

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/895 z dnia 4 kwietnia 2023 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w odniesieniu do procedur, formatów i wzorów formularzy na potrzeby ujawniania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji sprawozdania na temat ich wypłacalności i kondycji finansowej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2452

Strony 1597 - 1597 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/912 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie artykułu XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącej zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

TŁUMACZENIE – Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotycząca zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie Wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2023/913 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie wykonania art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/914 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/916 z dnia 28 kwietnia 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Melocotón de Cieza” (ChOG)]

Strony 158 - 158 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/917 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Strony 159 - 159 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/918 z dnia 4 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: aklonifen, ametoktradyna, beflubutamid, bentiowalikarb, boskalid, kaptan, kletodym, cykloksydym, cyflumetofen, dazomet, diklofop, dimetomorf, etefon, fenazachina, fluopikolid, fluoksastrobina, flurochloridon, folpet, formetanat, wirus polihedrozy jądrowej Helicoverpa armigera, hymeksazol, kwas indolilo-3-masłowy, mandipropamid, metalaksyl, metaldehyd, metam, metazachlor, metrybuzyna, milbemektyna, paklobutrazol, penoksulam, fenmedifam, pirymifos metylu, propamokarb, prochinazyd, protiokonazol, S-metolachlor, wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera littoralis, Trichoderma asperellum szczep T34 i Trichoderma atroviride szczep I-1237

Strony 160 - 160 Pobierz pdf

REKLAMA