REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2023 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG (2023/542)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/582 z dnia 9 marca 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski”/„Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk” (GTS)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/583 z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/607 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz kwasu cytrynowego wysyłanego z Malezji, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Malezji, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/584 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1493 dotyczącego zezwolenia na stosowanie L-metioniny wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 i Escherichia coli KCCM 80246 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/585 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1452 dotyczącego zezwolenia na stosowanie 3-etylocyklopentano-1,2-dionu, 4-hydroksy-2,5-dimetylofuran-3(2H)-onu, 4,5-dihydro-2-metylofuran-3(2H)-onu, eugenolu, 1-metoksy-4-(prop-1(trans)-enylo)benzenu, aldehydu alfa-pentylocynamylowego, aldehydu alfa-heksylocynamylowego i 2-acetylpirydyny jako dodatków paszowych dla niektórych gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/586 z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Włoską

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja nr 2020/04 Regionalnego Komitetu Sterującego Wspólnoty Transportowej w sprawie zasad dotyczących podróży personelu Wspólnoty Transportowej [2023/587]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2268 z dnia 6 września 2021 r. zmieniającego regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/653 w odniesieniu do podstawowej metodyki i prezentacji scenariuszy dotyczących wyników, prezentacji kosztów i metodyki obliczania ogólnych wskaźników kosztów, prezentacji i treści informacji na temat wyników osiągniętych w przeszłości oraz prezentacji kosztów w odniesieniu do detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) oferujących wiele wariantów inwestycyjnych, a także dostosowania przepisu przejściowego dla twórców PRIIP oferujących jednostki funduszy, o których mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, jako bazowe warianty inwestycyjne do przedłużonego obowiązywania przepisu przejściowego określonego w tym artykule (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 455 I z dnia 20 grudnia 2021 r.)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/579 z dnia 8 marca 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Sörmlands Ädel” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/580 z dnia 14 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/581 z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie mianowania członka i trzech zastępców członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Rzeczpospolitą Polską

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/573 z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające załączniki V, XIV i XV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Argentyny, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu i materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych z drobiu i ptaków łownych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/574 z dnia 13 marca 2023 r. ustanawiające szczegółowe zasady identyfikacji składników obojętnych niedozwolonych w środkach ochrony roślin zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/575 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Polski do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, zmiany Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami mintaja w centralnej części Morza Beringa

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/576 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego Wspólnego Komitetu oraz przedłużenia obowiązywania Umowy

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/577 z dnia 13 marca 2023 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2021/509 w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2022 Specjalnego Komitetu ds. Transportu Drogowego Ustanowionego Umową o Handlu i Współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie technicznych i proceduralnych specyfikacji dotyczących korzystania przez Zjednoczone Królestwo z systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), udziału Zjednoczonego Królestwa we współpracy administracyjnej na podstawie części A sekcja 2 art. 6 załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy, a także w odniesieniu do kwoty i zasad wnoszenia przez Zjednoczone Królestwo wkładu finansowego do budżetu ogólnego Unii w związku z kosztami wynikającymi z korzystania przez nie z systemu IMI [2023/578]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/562 z dnia 6 marca 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Antakya Künefesi” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/563 z dnia 6 marca 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Íslenskt lambakjöt” (ChNP)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/564 z dnia 10 marca 2023 r. w odniesieniu do treści i formatu dokumentacji dotyczącej środków ochrony roślin prowadzonej i przechowywanej przez użytkowników profesjonalnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/565 z dnia 10 marca 2023 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie heptanianu etylu, 2-metylomaślanu etylu, octanu izopentylu, 3-metylomaślanu 3-metylobutylu, kwasu 2-metylopropionowego, maślanu 3-metylobutylu, octanu 2-metylobutylu, heks-2-en-1-olu, heks-2(trans)-enalu, heksanianu allilu, heptanianu allilu, linalolu, 2-metylo-1-fenylopropan-2-olu, alfa-jononu, beta-damaskonu, nootkatonu, beta-jononu, alfa-ironu, beta-damascenonu, (E)-beta-damaskonu, pentadekano-1,15-laktonu, 2-fenyloetan-1-olu, izowalerianianu fenetylu, 4-(p-hydroksyfenylo)butan-2-onu, 2-metoksynaftalenu, 2-izopropylo-4-metylotiazolu i walencenu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/566 z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 odnośnie do określonych szczegółowych środków mających na celu wprowadzenie w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/567 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas 66. posiedzenia Komisji ds. Środków Odurzających odnośnie do umieszczenia substancji w wykazie na mocy Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r. zmienionej protokołem z 1972 r. oraz Konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r.

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/568 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii na 228. sesji Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w kwestii przyjęcia zmiany nr 93 w załączniku 10 „Łączność lotnicza” (tom I – Pomoce radionawigacyjne) do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz zmiany do Instrukcji technicznych bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w celu zezwolenia na przewożenie aktywnych urządzeń lokacyjnych zasilanych małymi bateriami litowymi w bagażu rejestrowanym

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/569 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w kwestii propozycji zmiany tomów I do III załącznika 16 do konwencji chicagowskiej dotyczących norm i zalecanych metod postępowania odnoszących się do ochrony środowiska

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

REKLAMA