| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
pko pko pko
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK PKOTFI > PPK a umowa zlecenie

PPK a umowa zlecenie

W ramach PPK mogą oszczędzać pracownicy. Czy dotyczy to także zlecenia? Ważne jest, aby od zatrudnienia pracownika odprowadzano składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Czy zatem zleceniobiorcy mogą być uczestnikami PPK?

Osoby uprawnione do oszczędzania w ramach PPK

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych definiuje pojęcie „osób zatrudnionych”, które mogą stać się uczestnikami PPK, a więc zacząć oszczędzać w ramach nowego programu. Zatrudnieni to z pewnością osoby wykonujące swoją pracę na podstawie umowy o pracę. Co więcej, zgodnie z  art. 2 Kodeksu pracy pracownik to osoba zatrudniona na podstawie:

- umowy o pracę,

- powołania,

- wyboru,

- mianowania,

- spółdzielczej umowy o pracę.

Wyjątki od kodeksowego rozumienia pracownika

Ustawa o PPK do zatrudnionych nie zalicza jednak:

- pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla o których mowa w art. 11b ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz

- młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 Kodeksu pracy.

Należy podkreślić, iż Kodeks pracy zalicza powyższe dwie grupy osób do pracowników. Na potrzeby ustawy o PPK wyłącza się je jednak spod pojęcia „osób zatrudnionych”. W związku z tym, ani młodociani, ani pracownicy przebywający na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla nie będą mogli przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Kolejnymi grupami, które przedmiotowa ustawa zalicza do „osób zatrudnionych”, są:

- osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 Kodeksu pracy (warunkiem jest ukończenie przez nie 18 roku życia);

- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i art. 180 ustawy Prawo spółdzielcze;

- osoby fizyczne świadczące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

- członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji;

- wszystkie „osoby zatrudnione” (z wyjątkiem członków rad nadzorczych), które przebywają na urlopach wychowawczych bądź pobierają zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Podstawowym warunkiem uprawniającym „osoby zatrudnione” w rozumieniu ustawy o PPK do rozpoczęcia oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych jest obowiązkowe podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej. Od umowy zlecenia obowiązkowo odprowadza się składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

W świetle art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4. Wspomniane zastrzeżenie dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów do ukończenia 26 roku życia. Osoby te nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Zleceniobiorca

Wyjaśniając pojęcie „osób zatrudnionych”, ustawa jednoznacznie przyznaje prawo do gromadzenia oszczędności na imiennych rachunku w ramach programu PPK także zleceniobiorcom. Aby osoba świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenia mogła stać się uczestnikiem PPK, musi spełniać następujące warunki:

1. być osobą zatrudnioną przez podmiot objęty PPK (w zależności od liczby zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej obowiązują różne terminy wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych);

2. być osobą pełnoletnią (automatycznemu zapisowi do PPK podlegają osoby zatrudnione w wieku 18-54 lat);

3. podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Jeśli zleceniobiorca spełnia wszystkie powyższe wymogi, zostanie automatycznie włączony do programu. Wybrana przez pracodawcę instytucja finansowa utworzy dla niego imienny rachunek, na który co miesiąc będą przekazywane wpłaty.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski

Zdjęcia

PPK a umowa zlecenie/fot. shutterstock
PPK a umowa zlecenie/fot. shutterstock

NAJNOWSZE PORADY

NAJCZĘSTSZE PYTANIA