Kategorie

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co to jest?

Emilia Panufnik
PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Od kiedy zaczną funkcjonować? Jakie zasady odkładania środków w ramach PPK przewiduje ustawa? / fot. Shutterstock
PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Od kiedy zaczną funkcjonować? Jakie zasady odkładania środków w ramach PPK przewiduje ustawa? / fot. Shutterstock
PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Od kiedy zaczną funkcjonować? Jakie zasady odkładania środków w ramach PPK przewiduje ustawa?

PPK – co to jest?

PPK stanowią filar Programu Budowy Kapitału, który ma za zadanie budować oszczędności Polaków.  Program ten stanowi część Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Została ona przyjęta przez rząd w 2017 r.  Istotą PPK jest systematyczne gromadzenie długoterminowych oszczędności przez ich uczestników z przeznaczeniem na wypłatę po zakończeniu aktywności zawodowej.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych >>>

Bardzo niskie emerytury – procesy demograficzne

Z Zielonej Księgi Przeglądu Emerytalnego 2016 r. można dowiedzieć się, że aż 3/4 Polaków nie odkłada pieniędzy na starość. Za przyczynę podają brak wystarczających środków na ten cel. Uważa się więc za konieczne wprowadzenie powszechnego i długoterminowego oszczędzania. Dodatkowo wysokość emerytur dla dużej liczby Polaków może być w przyszłości niewystarczająca (niezbędne jest więc dywersyfikowanie dochodów, aby zapewnić obywatelom godne życie na emeryturze). Należy również brać pod uwagę procesy demograficzne oraz ich wpływ na stabilność finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (maleje liczba urodzeń , a wydłuża się średnie trwanie życia).

Polecamy: Kompendium Prawa Pracy (26-27.02)  Warsztaty z istotnych zmian w prawie pracy

Wypłata po 60 roku życia

Środki zgromadzone w ramach PPK będą wypłacone uczestnikowi programu po ukończeniu przez niego 60 roku życia. Ustawa przewiduje jeden wiek dla kobiet i mężczyzn z uwagi na zasadę równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników. Środki zgromadzone w PPK to prywatna własność uczestników. Program wystartuje w  połowie 2019 r. Wówczas pierwsi pracownicy będą mogli rozpocząć oszczędzanie na swoją przyszłą emeryturę w ramach nowego programu.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców - wydanie specjalne nr 2/2018

Dwa rodzaje umów

W odniesieniu do nowego programu przewiduje się dwa rodzaje umów:

 • umowa o zarządzanie PPK (strony umowy- podmiot zatrudniający i instytucja finansowa),
 • umowa o prowadzenie PPK (strony umowy - osoba zatrudniona i instytucja finansowa). Do instytucji finansowych zalicza się: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń.

Powszechność systemu PPK

W ramach systemu PPK  pracodawcy mają obowiązek zawierania z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, jeśli zatrudniają co najmniej jedną osobę (w imieniu tej osoby pracodawca zawiera umowę z instytucją finansową o prowadzenie PPK). Omawiana umowa z instytucją finansową będzie zawierana w postaci elektronicznej, która pozwoli na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Drugi rodzaj umowy, czyli umowa o prowadzenie PPK, będzie zawierana z instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Polski Fundusz Rozwoju SA. będzie prowadził ewidencję PPK zawierającą poszczególne umowy o zarządzanie PPK.

Stopniowe wprowadzanie programu PPK w latach 2019-2021

Tworzone przez pracodawców PPK będą dotyczyły wszystkich osób zatrudnionych. Oprócz pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy skorzystają z nich również osoby zatrudnione na podstawie np. umowy-zlecenia. Stopniowe wprowadzanie programu PPK będzie przedstawiało się następująco:

 • od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
 • od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
 • od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;
 • od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Automatyczny zapis do programu –możliwość rezygnacji

Dobrowolność uczestnictwa w programie PPK polega na możliwości rezygnacji z oszczędzania w ramach nowego systemu. Pracownicy zostaną dopisani do PPK automatycznie, ale w każdej chwili będą mogli z niego zrezygnować. Uczestnik PPK składa w tym celu pracodawcy pisemną deklarację. W przypadku zmiany decyzji przewidziano możliwość ponownego powrotu do programu . Pracodawca co cztery lata poinformuje taką osobę o ponownym dokonywaniu wpłat. Jeśli jednak uczestnik PPK nadal nie chce oszczędzać na przyszłą emeryturę w ramach PPK, co 4 lata musi składać deklarację o rezygnacji

Uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, może w każdym momencie ponownie do niego przystąpić.

Wpłaty do PPK – podstawowe i dodatkowe

Wpłat do PPK będzie dokonywał  podmiot zatrudniający oraz uczestnik programu. Przewiduje się wpłaty podstawowe i dodatkowe. Wysokość wpłaty podstawowej do PPK określa się na 2% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu  oraz 1,5% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podmiotu zatrudniającego. Co istotne, uczestnik PPK o miesięcznym wynagrodzeniu uzyskiwanym z różnych źródeł równym lub niższym niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2%, lecz nie mniejszej niż 0,5%. Z takiej możliwości skorzystają osoby najmniej zarabiające.

Pracodawca będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,%. Łącznie z wpłatą podstawową pracodawca każdemu pracownikowi będzie dodawał minimalnie1,5% i maksymalnie 4%. Ponadto również sam uczestnik PPK będzie mógł zadeklarować wpłatę dodatkową do 2%, co razem z wpłatą podstawową daje 4%. Oznacza to, że łącznie na konto pracownika może wpływać wpłata od 3,5% do 8% wynagrodzenia.

Brak wpłat przez pracodawcę – kara grzywny

Pracodawca w razie niewywiązywania się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000 do 1 mln zł. Wywiązywanie się z obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wpłaty ze strony państwa

Państwo w celu zachęty do rozpoczęcia oszczędzania na emeryturę w ramach PPK ma przeznaczyć każdemu uczestnikowi na jego konto jednorazową „wpłatę powitalną” w wysokości 250 zł. Wpłata ma być finansowana z Funduszu Pracy. Natomiast zachętą do systematycznego oszczędzania będą coroczne dopłaty do rachunku uczestnika w PPK. „Dopłata roczna” wyniesie 240 zł (wypłacona po spełnieniu warunków określonych w ustawie) i również zostanie sfinansowana z Funduszu Pracy.

Fundusze zdefiniowanej daty

Każda instytucja finansowa będzie musiała zadbać o to, aby zarządzane przez nią środki mogły być lokowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty stosujących odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK, w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika (w uproszczeniu: fundusze zdefiniowanej daty będą swego rodzaju funduszami cyklu życia, pozwalającymi na zapewnienie racjonalnego inwestowania zgromadzonych środków, tak aby środki gromadzone w ramach PPK przez uczestników zbliżających się do 60 roku życia były inwestowane w sposób coraz bardziej bezpieczny). Fundusze inwestycyjne lub fundusze emerytalne, w których będą gromadzone środki PPK mogą inwestować do 30 proc. zgromadzonych aktywów w aktywach denominowanych w walutach obcych.

Przyjęto, że wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, będącymi funduszami zdefiniowanej daty, w których lokowane będą środki gromadzone w PPK, nie będzie mogło być większe niż 0,5 proc. wartości aktywów netto w skali roku. Całkowity limit opłat pobieranych przez instytucje finansowe określono na poziomie do 0,6 proc. wartości aktywów netto takiej instytucji (nie więcej niż 0,1 proc. będzie stanowiła tzw. opłata za osiągnięcie określonego wyniku inwestycyjnego).

Ewidencja PPK

Istotnym elementem nowego systemu oszczędnościowego będzie ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych. Poprowadzi ją Polski Fundusz Rozwoju SA w systemie teleinformatycznym. W ramach ewidencji PPK przewiduje się 4 rodzaje ewidencji:

 1. towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń spełniających wymogi określone w ustawie;
 2. podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK;
 3. umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające;
 4. uczestników PPK.

Portal PPK

Uczestnicy PPK informacje dotyczące oszczędzania środków w PPK znajdą na specjalnie utworzonym portalu. Będzie on służył do prezentacji ofert instytucji finansowych adresowanych do podmiotów zatrudniających, a w przyszłości również do informowania uczestników PPK o wartości zgromadzonych przez nich środków. Będzie on prowadzony przez spółkę zależną od Polskiego Funduszu Rozwoju SA (tzw. „operatora portalu”).

Dziedziczenie środków z PPK

Kwestia podziału środków w sytuacji rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz w przypadku śmierci uczestnika PPK została uregulowana w ustawie.

Rozporządzanie środkami z PPK

Ustawodawca uregulował również sposób rozporządzania środkami zgromadzonymi w PPK - wypłaty, wypłaty transferowe i zwrot.

W przypadku gdy uczestnik PPK osiągnie 60 rok życia i zdecyduje o wypłacie zgromadzonych środków to 25% zostanie mu wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75%  otrzyma w co najmniej 120 miesięcznych ratach  (zajmie to 10 lat).

Świadczenie małżeńskie

Ponadto uczestnik programu, po osiągnięciu wymaganego wieku, będzie miał możliwość wnioskowania o wypłatę środków w formie świadczenia małżeńskiego. Znajdzie to zastosowanie, jeśli małżonek uczestnika PPK także osiągnie 60 rok życia, a małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać w wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego. Świadczenie to będzie wypłacane przez 120 miesięcy. Przewiduje się, że będzie ono wypłacane małżonkom wspólnie aż do wyczerpania środków. W razie śmierci jednego z nich, świadczenie będzie wypłacane drugiemu w dotychczasowej wysokości, aż do wyczerpania zasobów.

Wcześniejsza wypłata

Środki zgromadzone w ramach PPK można wypłacić przed osiągnięciem 60 roku życia. W przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka pracownik wnioskuje o wypłatę do 25% środków. Poważne zachorowanie oznacza trwałą niezdolność do pracy uprawniającą do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy (na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS) oraz inne wymienione w ustawie poważne stany chorobowe. Wypłata, w zależności od wniosku uczestnika, dokonywana będzie jednorazowo bądź w ratach. Co istotne, nie będzie konieczności zwrotu tych środków.

Co więcej, wprowadza się możliwość jednorazowej, wcześniejszej wypłaty środków z PPK na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu (np. przy zakupie mieszkania lub domu). Jednak w tym wypadku przewiduje się obowiązek zwrotu w ciągu 15 lat.

Przegląd funkcjonowania PPK – Rada Ministrów

Rada Ministrów ma zadanie dokonywania przeglądu funkcjonowania PPK po wejściu w życie ustawy oraz przedkładania Sejmowi informacji o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami zmian nie rzadziej niż co 4 lata.

Wejście w życie w 2019 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Nie dotyczy to przepisów, które zgodnie z przedmiotową ustawą zaczną obowiązywać w innych terminach.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Infor.pl
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Krajowy System e-Faktur - poprawki do projektu nowelizacji ustawy o VAT

  Krajowy System e-Faktur. 28 września 2021 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do projektu nowelizacji ustawy o VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Jedna z poprawek rozszerza zakres podmiotów, które będą mogły korzystać z KSeF, większość ma charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

  Które regiony Polski będą mogły otrzymać pomoc państwa w latach 2022-2027

  Pomoc regionalna w Polsce 2022-2027. W dniu 28 września 2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, mapę przyznawania pomocy regionalnej w Polsce na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. w ramach zmienionych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej.

  Transport: Zmiana w organizacji ruchu na A2 i A4

  Od 1 października 2021 r. w związku z wygaszeniem systemu viaTOLL wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na odcinkach autostrad A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica).

  Nissan Qashqai 2021: test japońskiej nowości z wynikiem...

  Nissan Qashqai 2021: test japońskiej nowości jasno pokazał skalę postępu tego modelu. Auto stało się bardziej dojrzałe. Ale czy dojrzałość jest dobra?

  Utylizacja padłych zwierząt gospodarskich - nabór wniosków

  30 września 2021 r. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt.

  Program Poznaj Polskę - wznowienie naboru wniosków

  Program Poznaj Polskę - Ministerstwo Edukacji i Nauki przedłużyło nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek szkolnych. Do kiedy można składać wnioski?

  Brak maseczki i uniewinnienie. Utrwalona linia orzecznicza?

  Brak maseczki w miejscu publicznym skutkował dla obywatela grzywną. RPO podkreśla, iż SN uwzględnił kasację wobec utrwalonej linii orzeczniczej.

  Jak skutecznie dostać pracę w sprzedaży?

  Wydawałoby się, że rekrutacja ma niewiele wspólnego ze sprzedażą. Nic bardziej mylnego. Wysłanie CV jest jak wysyłanie oferty handlowej do niezdecydowanego klienta. W taki sposób możemy całe lata wysyłać oferty i mieć znikome efekty. Dopóki nie poznamy naszego klienta, specyfiki jego działalności, nie będziemy w stanie sprzedać mu naszej oferty, czyli nas samych. Kiedy rozpoczyna się proces sprzedaży samego siebie? Dlaczego kreatywność ma znaczenie? Jak skutecznie dostać pracę w sprzedaży?

  Projekt budżetu na 2022 rok przyjęty przez rząd

  Budżet 2022 - Rada Ministrów przyjęła projekt. Zakłada on, że dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł a wydatki - 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.

  Dotacje i pożyczki dla rolników na fotowoltaikę i inne mikroinstalacje OZE - od 1 października

  Agroenergia - dotacje i pożyczki dla rolników. 1 października 2021 r. ruszy nabór w pierwszej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu „Agroenergia”. Będzie ona dotyczyć dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków. Część 2. programu, realizowana bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów energii. Nabór w niej potrwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

  Nowe dowody osobiste od 7 listopada 2021 r.

  Nowe dowody osobiste - jak będą wyglądać? Kiedy wymiana dowodów?

  System e-TOLL. Przewoźnicy drogowi wnoszą o zawieszenie poboru opłat

  System e-TOLL. Przewoźnicy drogowi wnoszą o zawieszenie poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych w nowym systemie e-TOLL - poinformował szef Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek.

  Wykup prywatny samochodu leasingowanego w działalności - zmiany od 2022 r.

  Polski Ład - zmiany w VAT. W efekcie zmian trudniejszy będzie wykup prywatny samochodu leasingowanego w działalności gospodarczej. Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

  Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - można już składać wnioski o dofinansowanie

  Dofinansowanie dla rolników. Od 28 września 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r.

  Ciśnienie powietrza w oponach to podstawa bezpieczeństwa

  Ciśnienie powietrza w oponach – to drugie zaraz za stanem ogumienia pojęcie, które ma szczególnie duże znaczenie z uwagi na warunki trakcyjne.

  Rzecznik Praw Obywatelskich chce dostępu do akt objętych tajemnicą skarbową

  Tajemnica skarbowa a RPO. Brak dostępu do akt objętych tajemnicą skarbową, w tym m.in. informacji z banków i innych instytucji finansowych, utrudnia Rzecznikowi Praw Obywatelskich realizację jego ustawowych zadań. Zapoznanie się z całością akt podatkowych jest konieczne np. do ewentualnego przyłączenia się Rzecznika do sprawy sądowej podatnika - w celu ochrony jego konstytucyjnych praw i wolności. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek poprosił ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o rozważenie odpowiednich zmian legislacyjnych.

  Najem instytucjonalny w Polsce - oferta, trendy

  Rynek najmu instytucjonalnego w Polsce (Private Rented Sector) rozwija się niezwykle dynamicznie. Jest to spowodowane m.in. aktualnymi potrzebami i stylem życia młodego pokolenia. Wśród osób rozpoczynających samodzielne życie, będących na początku drogi zawodowej, obserwuje się brak zainteresowania zakupem nieruchomości. Generacja Z odchodzi od potrzeby posiadania i stawia na trend mobilności oraz elastyczności przez co najem staje się powszechną i ekonomiczną alternatywą dla zakupu własnego mieszkania. O inwestycjach budowanych na wynajem opowiada Magdalena Tarnowska, Dyrektor Działu Projektowego Decoroom.

  Samochody koncepcyjne: najsłynniejsze projekty na świecie

  Samochody koncepcyjne często stanowią pokaz siły. Dlatego rzadko trafiają do produkcji. I takim pokazem siły były modele zabrane na tej liście.

  Emisja gazów cieplarnianych. Za prawie 9% emisji odpowiada rolnictwo.

  Emisja gazów cieplarnianych odpowiada za zmianę klimatu. Spośród gazów cieplarnianych emisja dwutlenku węgla (CO2) jest największa.

  Home office albo rezygnacja z pracy - pracownicy stawiają warunek

  Home office w pełnym wymiarze albo rezygnacja z pracy - taki warunek stawiają brytyjscy pracownicy. Nie chcą wracać do pracy stacjonarnej, gdy komunikacja wciąż odbywa się za pomocą komunikatorów i wideokonferencji.

  Turnusy pocovidowe. Ozdrowieńcy szukają sposobów na poprawę zdrowia.

  Turnusy pocovidowe to szansa dla hoteli, które posiadają odpowiednie technologie i zaplecze medyczne i mogą z powodzeniem włączyć się w proces rekonwalescencji pocovidowej. Zwłaszcza że służba zdrowia w Polsce coraz wyraźniej zmierza w kierunku decentralizacji, a rozwój telemedycyny i zdalnej opieki w czasie pandemii już w pełni to umożliwia. Na Warmii i Mazurach – gdzie powstał w tym roku klaster „Zdrowe Życie”, ukierunkowany na rozwijanie turystyki medycznej – w ramach pilotażu ruszą niedługo pierwsze turnusy pocovidowe dla ozdrowieńców, którzy borykają się m.in. z problemami kardiologicznymi.

  Pracodawca jako źródło informacji o PPK

  PPK - skąd pracownicy czerpią informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych? To pracodawca jest zwykle pierwszym źródłem informacji.

  6 dla nauczyciela - czy będzie strajk?

  6 dla nauczyciela - czy będzie strajk? Propozycje zmian dla nauczycieli, przedstawione przez MEiN, w podcaście "DGPtalk: Z pierwszej strony", komentuje prezes ZNP Sławomir Broniarz.

  Brytyjski VAT a przychody i koszty w polskim CIT

  Brytyjski VAT a przychody i koszty w polskim CIT. Dla celów polskiego podatku dochodowego od osób prawnych polska Spółka ma obowiązek uwzględniać w przychodach podatkowych wartość faktur wystawionych na terytorium Wielkiej Brytanii z tytułu sprzedaży towarów w kwocie brutto (przychód należny), tj. w kwocie powiększonej o brytyjski VAT. Natomiast w kosztach uzyskania przychodów Spółka powinna uwzględnić wydatki ponoszone na terytorium Wielkiej Brytanii z tytułu zakupu towarów wraz z zapłaconym podatkiem VAT, czyli koszty poniesione w kwocie brutto, a także zapłacony przez Spółkę do brytyjskiego urzędu skarbowego brytyjski VAT z tytułu wystawionych przez Spółkę faktur sprzedażowych. Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 września 2021 r.

  REGON - co warto wiedzieć?

  REGON to niepowtarzalny numer nadawany podmiotom gospodarczym w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Co jeszcze warto wiedzieć o numerze i rejestrze REGON?