| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/13/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) oraz art.211, 212, 214, 215, 222 ust. 1-3, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) ) w związku z art. 1, 121 ust. 1, 7 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.[3]) ), art. 403ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.[4]) ), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.[5]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 39.963.361,00, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.740.900,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5.222.461,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.168.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 42.863.361,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.689.900,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8.173.461,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.168.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 623.659,00 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.992.611,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.900.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 2.900.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na 5.344.400,00 i łączną kwotę planowanych rozchodów na 2.444.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 897.900,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 140.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6A.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych:

1) dochody 515.500,00 zł;

2) wydatki 515.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Nie zawarto umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.344.400,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 2.000.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.900.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.444.400,00;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2011 w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego:

1) gwarancje do kwoty 0,00 zł;

2) poręczenia do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza do wysokości 0,00 zł.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 49.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Wąbrzeźna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.900.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.444.400,00 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 276.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 276.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 270.000,00 zł;

2) celową w wysokości - 332.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 88.000,00 zł,

b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miejskiej Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. w kwocie - 244.000,00 zł.

§ 15. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 77.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


Uzasadnienie

Podczas przygotowania projektu budżetu wykorzystano ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2011 rok:

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%;

2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0%;

3. składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;

4. najniższe wynagrodzenie w kwocie 1.386,00zł;

5. odpis na FŚS pracowników urzędu i jednostek budżetowych nalicza się w kwocie 1.100,00zł;

6. odpis na FŚS nauczycieli nalicza się w wysokości 2.691,50 na jeden etat, obowiązującą w 2010r.;

7. odpis na FŚS nauczycieli emerytów nalicza się w wysokości wskaźnika obliczonego od przedstawionych dochodów z tytułu emerytury, w przypadku nie przedłożenia stosownych dokumentów odpis będzie wynosił 500,00 od osoby;

8. górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie wyższym o 2,6% w stosunku do 2010r.

Ponadto: Subwencja oświatowa wzrosła w stosunku do 2010 o 4,80%. Podwyższenie części subwencji oświatowej nie ma bezpośredniego związku z gwarancjami państwa dla wysokości płac i ich corocznego wzrostu. Wobec powyższego na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 7% od miesiąca września. Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie decyzji WFB.I.-3010/89-14/10/126 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 21.10.2010r.. Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010z dnia 19 października 2010 roku. Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r.. Projekt budżetu ma zastosowanie dla następujących jednostek budżetowych i instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Wąbrzeźno:

1. Urzędu Miejskiego,

2. Szkoły Podstawowej nr 2,

3. Szkoły Podstawowej nr 3,

4. Gimnazjum nr 1,

5. Przedszkola Miejskiego,

6. Pływalni Miejskiej,

7. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

8. Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych,

9. Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej,

10. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna,

11. Wąbrzeski Dom Kultury.

Budżet 2011 roku zabezpiecza z dochodów bieżących wydatki bieżące, natomiast dochody majątkowe przeznaczone są na wydatki inwestycyjne (majątkowe) i przedstawia się następująco:

- Dochody bieżące 34.740.900,00,

- Wydatki bieżące 34.689.900,00,

- Dochody majątkowe 5.222.461,00,

- Wydatki majątkowe 8.173.461,00,

- Niedobór 2.900.000,00,

- Nadwyżka operacyjna 0,00,

- Deficyt 2.900.000,00.

Dochody budżetowe miasta na 2011 rok zaplanowano w kwocie 39.963.361,00 złotych.

W planie finansowym dochody przedstawione są według szczegółowej klasyfikacji dochodów.

- Dochody bieżące:34.740.900,00,

- Dochody majątkowe: 5.222.461,00.

Jedną z najbardziej znaczących pozycji w dochodach budżetu zajmują subwencje w kwocie 8.314.836,00zł, które stanowią 20,58% ogółu dochodów w tym:

- subwencja oświatowa to kwota 7.762.081,00 zł, na zadania w zakresie utrzymania szkół podstawowych i gimnazjum obliczona na podstawie sprawozdań statystycznych i przy użyciu formuły algebraicznej,

- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin to kwota 108.414,00zł ustalona jest ona w oparciu o dochody podatkowe gmin i jej zadaniem jest wyrównanie potencjału dochodowego gmin i uzależniona jest od relacji między dochodem podatkowym na jednego mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na jednego mieszkańca w kraju,

- subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 444.341,00zł, która jest przeznaczona dla gmin, których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2009r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2009r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich.

Kolejną najbardziej znaczącą pozycją są dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych, które na 2011 rok zaplanowano w kwocie 7.478.840,00zł co stanowi 18,71%. Są to głównie dochody wyszacowane na podstawie stawek podatkowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Dochodem własnym Miasta są również udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które na 2011 rok zaplanowano na kwotę 8.500.389,00zł co stanowi 21,02% ogółu dochodów. Udziały w PIT zapisane w projekcie określone zostały w Piśmie ST3-4820-26/2010 Ministra Finansów w wysokości 37,12% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. W ramach autopoprawki zostały zmniejszone udziały o 179.000,00, w związku z nie wykonaniem planu w roku 2010. Udziały w CIT stanowią 6,71% tych wpływów od podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.W związku z wykonaniem 2010 roku w ramach autopoprawki zwiększono dochody o 100.000,00 zł. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach to łącznie kwota 16.725.229,00 złotych i 41,85% dochodów ogółem. Kolejna pozycja dochodów w kwocie 5.168.417,00zł, to dotacje na zadania zlecone administracji rządowej wykazują w stosunku do ubiegłego roku niewielki wzrost, zadanie to realizuje głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, i przedstawiają się następująco :

- administracja publiczna 148.100,00,

- aktualizacja spisów wyborców 2.317,00,

- MOPS 5.006.000,00zł, na wypłatę świadczenia rodzinne i 12.000,00 na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Znaczną pozycję w dochodach gminy stanowią środki zaplanowane w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 1.720.464,00zł. W dochodach tych 807.464,00 złotych to środki z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane przez administratorów zasobów komunalnych. Pozostała kwota to wpływy z wieczystego użytkowania, dochody z najmu i dzierżawy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz kwoty ze zbycia mienia gminy w kwocie 815.000,00 oraz odsetki od wyżej wymienionych dochodów z tytułu rozłożenia ich na raty. Dochody z usług w kwocie 940.000,00zł, to wpłaty za korzystanie z przedszkola oraz z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS a także z tytułu korzystania z pływalni miejskiej w kwocie 420.000,00zł. Pozostałe dochody to głównie odsetki od należności podatkowych. Gmina z tytułu odzyskanych alimentów od dłużników alimentacyjnych w wysokości 76.600,00zł. Pozycją dochodów są środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kształtują się one na poziomie 276.000,00zł. Mandaty i grzywny uzyskane przez Straż Miejską to planowana kwota 55.000,00zł. Kwota 5.000 zł zaplanowana została tytułem wpływów z opłaty produktowej, która po raz pierwszy wystąpiła w 2005r. Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z ochrony środowiska to kwota 49.000,00(dawny FOŚ). Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych to kwota 873.100,00, z tego 188.800,00 na utrzymanie MOPS(4 etaty pracowników), oraz 278.000,00 189.200,00 na wypłatę zasiłków i 37.100,00 na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych i koszty realizacji projektu "posiłek dla potrzebujących" 180.000,00. W dochodach miasta na 2011 rok znaczną pozycję stanowią dochody ze źródeł zewnętrznych, w kwocie 4.783.152,00, w tym:

- 1.457.540,00 z tytułu dofinansowania z RPO rewitalizacji miasta,

- 451.429,00 z tytułu dofinansowania z RPO do termomodernizacji,

- 1.116.000,00 z tytułu dofinansowania z RPO do budowy drogi łączącej ul. Bukową z ul. Pruszyńskiego,

- 618.260,00 z tytułu realizacji projektu POIG -Równe szanse na starcie-kompleksowy system wsparcia,

- 49.266,00 z tytułu realizacji projektu POIG -Równe szanse na starcie,

- 287.012,00 z tytułu realizacji projektu POKL- Przyjazne przedszkole,

- 357.697,00 z tytułu realizacji projektu POKL-Wiem i umiem więcej,

- 526.484,00 z tytułu realizacji projektu POKL-Przygotowanie administracji samorządowej,

- 31.600,00 z tytułu realizacji projektu POKL-Masz pomysł załóż firmę,

- 23.021,00 z tytułu realizacji projektu POKL-Promocja walorów gospodarczych i oferty inwestycyjnej miasta,

- 151.855,00 z tytułu realizacji projektu POKL-Przyjazne przedszkole.

Wydatki miasta zostały zaplanowane w kwocie 42.863.361,00 złotych. W środkach tych 8.173.461,00 to wydatki majątkowe, a więc 19,07% planowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące to kwota 34.689.900,00 złotych i w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne 16.723.048,00 co stanowi 39,02%,

- dotacje na zadania bieżące udzielone ze środków budżetu 1.037.900,00 co stanowi 2,42%,

- wydatki na obsługę długu 1.555.659,00, co stanowi 3,63%, w tym -wydatki z tytułu udzielenia poręczenia w kwotach odpowiadających zawartym umowom 623.659,00, co stanowi 1,46%.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 2 -3.180.635,00

- Szkoła Podstawowa nr 3 -3.212.801,00

- Przedszkole -1.735.500,00

- Gimnazjum -3.909.190,00

- Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej 247.100,00

- Pływalnia Miejska 1.872.800,00

- Miejski Zakład Usług Komunalnych 481.500,00

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7.242.320,00

Pozostałe wydatki realizowane są przez jednostkę budżetową: Urząd Miejski

W wydatkach majątkowych znaczącą kwotę 3.236.332,00 stanowią wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego z RPO pn. "Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie". Jest to drugi rok realizacji zadania. Dofinansowanie planowane z RPO w 2011 roku to kwota 1.457.540,00. Wydatki własne z budżetu miasta to 1.778.792,00. W ciągu roku budżetowego planuje się finansowanie zadania do czasu otrzymania środków z RPO z kredytu w rachunku bieżącym.

W wydatkach majątkowych realizuje się następujące zadania inwestycyjne:

- budowa budynku socjalnego 30-rodzinnego przy ul.M.Rataja , to zadanie do realizacji w 24 miesiące i z finansowym wsparciem dotacją z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budownictwo socjalne - umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kwota planowana na 2011 rok to 1.157.400,00zł, zapłata końcowa,

- projekt kolejnego budynku socjalnego to 0,00 (rezygnacja z zadania w ramach autopoprawki);

- budowa drogi łączącej ul. Bukową z ul. Pruszyńskiego to kwota zaplanowana w wysokości 1.271.000,00, z czego środki zewnętrzne z UE 1.116.000,00 (w ramach autopoprawki zmniejsza się wkład własny o 45.000,00);

- kolejnym zadaniem z udziałem środków zewnętrznych jest budowa boiska "Orlik", w kwocie 1.200.000,00 zaplanowany udział własny, to 367.000,00 zł,

- infrastruktura Góry Zamkowej to kwota w 2011 roku 63.000,00zł (w ramach autopoprawki zwiększa się kwotę zadania o 23.000,00 z tytułu zobowiązania za 2010 r., zgodnie z umową);

- modernizacja aresztu na archiwum zakładowe urzędu 0,00 (w ramach autopoprawki znosi się to zadanie z planu inwestycji na 2011 rok);

- termomodernizacja urzędu 572.711,00, w tym środki unijne to kwota 451.429,00,

- projekt POIG kompleksowy system wsparcia na kwotę 637.050,00(część inwestycyjna) dotyczy zakupów sprzętu informatycznego, udział własny to kwota 95.558,00.

Wydatki majątkowe to ogółem w budżecie miasta 8.173.461,00 po pomniejszeniu o środki zewnętrzne z RPO i z budżetu państwa to 4.023.000,00zł. W ramach autopoprawki uzupełnia się plan wydatków inwestycyjnych o 28.000,00 na zapłatę dla Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego za wykonanie projektu szerokopasmowego Internetu. W budżecie miasta zaplanowana jest znaczna kwota na zabezpieczenie udzielonych poręczeń 623.659,00. Właśnie ta kwota w miarę jak spółki i WDK będą spłacały pożyczki i kredyty będzie stanowiła rezerwę na realizację inwestycji.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano tu kwotę 1000,00 tytułem składki do izb rolniczych tj.2% wpływów z podatku rolnego.

Transport i łączność

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano 35.000,00 tzn. na przewóz mieszkańców na dworzec PKP, w związku z tym, iż PKS zrezygnował z kursów nocnych na dworzec PKP, a miasto ma obowiązek taki transport zapewnić. W rozdziale dróg powiatowych zaplanowano na podstawie porozumienia środki w kwocie 43.000,00 na dotacje dla powiatu w związku z budową obwodnicy miasta Wąbrzeźno, opłata za zmianę sposobu użytkowania gruntu oraz 1000,00 na zajęcia pasa drogowego. W rozdziale dróg gminnych zaplanowane środki w kwocie 110.000,00 złotych to planowane wydatki na naprawy na drogach gminnych na zakup znaków i tablic informacyjnych. W rozdziale dróg gminnych zaplanowano środki w kwocie 1.271.000,00 na budowę drogi Bukowa-Pruszyńskiego. W rozdziale dróg wewnętrznych zaplanowano środki na usługi remontowe na tych drogach w kwocie 35.000,00zł .

Turystyka

W dziale tym w pozostałej działalności zaplanowano środki na infrastrukturę Góry Zamkowej, jest to należność częściowa za prace 2010 roku oraz drugi etap prac archeologów.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej znajdują się wydatki administratorów zasobów komunalnych realizowane z dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki na operaty szacunkowe i inne koszty ponoszone w związku przygotowaniem nieruchomości komunalnych do zbycia, ujęto też kwotę 5000,00 na sporządzenie inwentaryzacji budynków kwota 53.000,00 zawiera również środki na wyceny mieszkań oraz środki na sporządzenie aktów notarialnych, co związane jest z kontynuowaniem sprzedaży mieszkań komunalnych za 5 % wartości. Ponadto w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują lokatorzy z wyrokiem eksmisji, a dla których nie ma mieszkań socjalnych w zasobie gminnym. Ponadto w paragrafie usług remontowych zapisano kwotę na utrzymanie efektu termomodernizacji zgodnie z umową z NFOSiGW w kwocie 53.053,00 W wydatkach inwestycyjnych tego rozdziału zaplanowano środki na zapłatę za budowę budynku socjalnego dla 30 rodzin przy ul.M.Rataja, w 2011 roku będzie to kwota końcowa 1.157.400,00zł. Ponadto planuje się 0,00 na budowę nowego budynku socjalnego.

Działalność usługowa

W dziale działalność usługowa zaplanowano środki w kwocie 50.000,00.zł. na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i studium kierunków rozwoju oraz 7.000,00 na remont pomników.

Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 265.600,00 z czego tylko 148.100,00 to środki dotowane na ten cel od Wojewody, co stanowi 55,76% ogółu wydatków. W rozdziale rady gmin zaplanowano środki na diety dla radnych miejskich w kwocie 140.000,00 i na ewentualne wyjazdy służbowe i szkolenia w łącznej kwocie 1000,00. Ponadto w dziale tym w rozdziale urzędy gminy zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu jako jednostki budżetowej w kwocie 3.272.632,00, oraz na promocję miasta 388.984,00, na działalność Młodzieżowej Rady Gminy kwotę 9000,00 oraz kwotę 12.000,00 na nagrody, konkursy odbywające się pod patronatem Burmistrza Miasta. Ponadto w urzędzie zaplanowane są środki na projekt POKL-Przygotowanie administracji samorządowej do skuteczniejszego działania w kwocie 526.484,00, i projekt POKL- promocja walorów gospodarczych i oferty inwestycyjnej miasta. W kwotach wynagrodzeń zaplanowano ewentualne podwyżki wynagrodzeń do 3% oraz kwoty niezbędne do wyrównania wynagrodzeń do najniższego wynagrodzenia stanowiącego 1.386,00zł. Ponadto w związku z przejściem pracowników na emeryturę uwzględniono kwoty z tym związane. Obiekt urzędu wymaga wielu zmian wynikających z norm obowiązujących takie obiekty, dlatego złożono wniosek na realizacje z udziałem środków zewnętrznych termomodernizacji urzędu w kwocie 572.711,00 przy czym środki unijne to 451.429,00. Ponadto planuje się 0,00 na modernizację aresztu z przeznaczeniem na archiwum urzędu. Na wymianę komputerów w razie sytuacji awaryjnej zaplanowano kwotę 7.968,00.

Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczą aktualizacji spisów wyborców i są w całości wykonywane z otrzymanej dotacji w kwocie 2.317,00.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu w kwocie 41.620,00 wynikają z funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej i funkcjonowania Straży Miejskiej, której wydatki w skali roku to kwota 458.600,00zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na wsparcie finansowe policji w wysokości 5000,00.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wydatki w tym dziale związanym wyłącznie z dochodami dotyczą kosztów poboru podatków i opłat, a więc inkasa od opłaty skarbowej dla Starostwa Powiatowego oraz kosztów poborców skarbowych w przypadku uzyskiwania dochodów w drodze egzekucji skarbowej.

Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek do zapłaty w 2011 roku zaplanowano w kwocie 900.000,00. Zaplanowano 32.000,00 zł na prowizję w związku z planowanym kredytem inwestycyjnym. W dziale tym zaplanowano też kwotę 623.659,00 z tytułu udzielonych poręczeń RW TBS i MZECWiK, w następujących kwotach na poszczególne umowy poręczenia:

- dla RW TBS w łącznej kwocie 300.368,00,

- umowa poręczenia dla MZECWiK z 2008r. 284.000,00,

- umowa poręczenia dla WDK z 2009r. 39.291,00,

w przypadku gdyby spółki nie spłacały swych zobowiązań wobec BGK miasto jako poręczyciel wchodzi w prawa i obowiązki kredytobiorcy, dlatego też konieczność zaplanowania w budżecie na ten cel środków. W sytuacji znacznych wzrostów stawek bazowych poręczanych kredytów i wystąpieniem braków w zabezpieczeniu poręczanych kredytów i pożyczek niezbędne środki zostaną zabezpieczone z rezerwy ogólnej budżetu. W miarę spłaty kredytów przez jednostki, którym miasto poręczyło, środki zostaną wykorzystane na zadania inwestycyjne.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 602.000,00zł, z czego 270.000,00zł stanowi rezerwę ogólną, która może być nie wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 88.000,00zł. Pozostałą kwotę stanowi rezerwa celowa w wysokości 244.000,00 na zadania własne zlecane organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o pożytku i wolontariacie.

Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje wydatki szkół podstawowych, przedszkoli i zerówek, gimnazjum, stołówek oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół a także wydatki na dokształcanie nauczycieli. Subwencja, która powinna finansować wydatki szkół podstawowych gimnazjum i dokształcania nauczycieli wynosi na 2011 rok według wstępnej informacji 7.762.081,00zł, faktyczne wydatki związane z finansowaniem tych zadań to kwota 9.461.950,00zł o 1.699.869,00zł wyższa od subwencji. Wydatki na utrzymanie przedszkola, zerówek i świetlic a także na dowożenie uczniów są zadaniem własnym gminy i stanowią 2.741.676,00. Łącznie Miasto dofinansowuje oświatę na kwotę 4.441.545,00zł, a w 2009 roku było to 4.193.519,00zł i są to środki na utrzymanie bazy lokalowej na minimalnym poziomie i przy maksymalnej oszczędności a także niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu edukacji. W projekcie budżetu miasta zaplanowano kwot na podwyżki nauczycieli 7% od miesiąca września i obsługi do 3%. Środki na energię cieplną w szkołach pomniejszone są w stosunku do lat ubiegłych w związku z termomodernizacją obiektów oświatowych. W ramach autopoprawki urealniono planowane wydatki na energię cieplną. W przypadku dokształcania nauczycieli w związku z dużą ilością nauczycieli dyplomowanych 1% naliczonego odpisu na ten cel pomniejsza się planując je na poziomie 67.800,00zł. Zaplanowana kwota na dokształcanie nauczycieli na 2010 rok to 69.455,00zł, wykorzystana 25.296,00 za III kwartały. W związku z brakiem kwoty bazowej dla nauczycieli odpis na FŚS nauczycieli obliczono wg roku 2009 tj.2691,50zł na etat, dla emerytów nauczycieli wg przedłożonych informacji o dochodach, a dla pracowników obsługi po 1100 na etat.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu związane są z pracą komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i ograniczone są do kwoty 32.900,00 na profilaktykę prowadzoną przez izby wytrzeźwień na prace komisji i organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami. Wydatki Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej zaplanowane od 2011 roku w rozdziale 85154 to kwota 243.100,00 i w części jest to kwota pozyskana z wydania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. W dziale tym zaplanowano również 2.500,00zł na kontynuację programu z 2008 roku dotyczącego walki z otyłością (w ramach autopoprawki zmniejszono kwotę planowaną w projekcie o 5.000,00).

Pomoc społeczna

Najwyższym wydatkiem tego działu są wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 5.006.000,00zł. Wydatki tego działu to też składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w kwocie 49.100,00 w całości otrzymana od Wojewody. Zasiłki i pomoc w naturze stanowią kwotę 318.800,00 z czego świadczenia samorządowe ustalone na niskim poziomie i stanowią kwotę 80.400,00. Zasiłki to kwota 188.800,00. Zasiłki stałe z dotacji Wojewody 278.000,00. Pozostałe wydatki związane z pomocą podopiecznym MOPS to 49.600,00zł. W związku z obowiązkiem opłacania przez gminy kosztów pobytu jej mieszkańców w domach pomocy społecznej zaplanowano kwotę 150.000,00. Dodatki mieszkaniowe, które od 2004 roku są finansowane ze środków własnych zaplanowano w kwocie 700.000,00zł. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki rzędu 736.550,00zł z czego Wojewoda finansuje kwotę 189.200,00zł. Wydatki na usługi opiekuńcze to kwota 410.600,00zł. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano do 3% i przewidziano ewentualne odprawy. W ramach pomocy społecznej od listopada 2003 roku funkcjonuje noclegownia, a obecnie mieszkanie, którego wydatki na 2011 rok to kwota 33.270,00zł. Na obiady, program pomocy państwa w zakresie dożywiania w szkołach i inne świadczenia związane z programem dożywiania zaplanowano kwotę 120.000,00zł i jest to udział własny miasta, dotacja Wojewody to 180.000,00. Wydatki zaplanowane na prace społecznie użyteczne to kwota 5.000,00.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych zaplanowano dotacje na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym na wypożyczalnie sprzętu i realizację pomocy w projekcie "Nasz Mały Świat" w kwocie 16.000,00. W dziale tym od 2011 roku znajdują się przede wszystkim środki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie łącznej 1.359.000,00:

- projekt POKL -Masz pomysł załóż firmę,

- projekt POKL- Przyjazne przedszkole,

- projekt POIG- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,

- projekt POIG -Kompleksowy system wsparcia,

- projekt POKL- Wiem i umiem więcej.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu związane są z pracą świetlic szkolnych oraz stołówek szkolnych i stanowią kwotę 287.551,00.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu to 40.000,00zł. Realizację umowy z MZECWiK z tytułu konserwacji studzienek kanalizacji deszczowej. 29.000,00 na dopłatę do ceny ścieków gosp. domowych w I kwartale 2011 roku. Wydatki na oczyszczanie miasta i uzupełnienie koszy na terenie miasta to kwota 460.000,00zł. Utrzymanie zieleni w mieście to zaplanowana kwota w wysokości 198.000,00zł w tym kwota 15.000,00 na naprawy ławek na terenie miasta. Oświetlenie ulic i placów oraz konserwacja to wydatek w kwocie 410.700,00zł taki poziom wydatków możliwy jest dzięki szeroko zakrojonej oszczędności. Wydatki na ochronę środowiska z planowanych wpływów to 49.000,00zł. Wydatki w rozdziale pozostałej działalności to koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych na kwotę 552.000,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie MZUK 481.500,00. Rewitalizacja miasta z projektu RPO 3.236.332,00.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten obejmuje przede wszystkim dotację dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 500.000,00, dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 333.200,00. Przewidziano też dofinansowanie imprez organizowanych nad Jeziorem Zamkowym w kwocie 50.000,00 zł z okazji Dni Wąbrzeźna.

Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym, 34.000,00 zaplanowano na utrzymanie obiektów klubu sportowego. Zaplanowanie tych wydatków w tym rozdziale uzasadnione jest faktem, iż gminy mają obowiązek według ustawy o kulturze fizycznej i sporcie zapewnić w celu realizacji tych zadań oprócz warunków prawno-organizacyjnych również warunki ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej. Wykazanie tych wydatków w gospodarce mieszkaniowej nie pokazywałoby w pełni środków przeznaczonych na zadnia związane z kulturą fizyczną i sportem. Przede wszystkim w dziale tym znajdują się wydatki Pływalni Miejskiej, której koszty funkcjonowania planuje się na kwotę 1.872.800,00 w 2010 roku było to 1.796.780,00zł, w 2009r. 1.580.850,00. Wydatek inwestycyjny w tym dziale to budowa boiska "Orlik"1.200.000,00. Organizacja biegu 3-maja to 4.250,00. Stypendia i nagrody dla sportowców na podstawie uchwały rady miejskiej to kwota 12.000,00.

Planowany deficyt miasta wyniósł 2.900.000,00 złotych

Deficyt budżetu wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Pokrycie niedoboru budżetu miasta nastąpi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie deficytu tzn.2.900.000,00.

Poziom zadłużenia na koniec 2010 roku związany jest też z karencjami w spłacie kredytu, co miało na celu zaplanowanie na dany rok do spłaty kwot w takiej wielkości, aby budżet miasta mógł je znieść bez uszczerbku dla płynności finansowej i realizując zadania nałożone ustawą o samorządzie gminnym bez zakłóceń.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

Deficyt budżetu miasta planowany jest do sfinansowania kredytem inwestycyjnym długoterminowym w kwocie 2.900.000,00. Po stronie przychodów planowany jest kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 2.900.000,00 i 2.444.400,00 na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Kredyt w wysokości 2.444.400,00 stanowi kwotę na finansowe pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytu, w BGK z 2005 roku w kwocie 600.000,00, w BS w Chełmnie z 2006r.w kwocie 100.000,00 i w BRE BH w Warszawie z 2007r i z 2008r.. w kwocie 400.000,00 i 200.000,00 oraz w kwocie 195.600,00 z tytułu kredytu pomostowego zaciągniętego w BS Chełmno w 2008 roku i kredytu inwestycyjnego z 2009 roku zaciągniętego w BPS w Bydgoszczy w kwocie 200.000,00 i 150.000,00 w BS Chełmno z 2010 roku oraz kredytu zaciągniętego w grudniu 2010 roku na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie łącznej 198.800,00zł.

Roczne limity ustalone przez Radę dla Burmistrza dotyczą:

1) zobowiązanie z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00zł, potrzeba takiego limitu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w rachunku bieżącym na potrzeby finansowania wydatków związanych z realizacją budżetu i niezbędną dla zachowania płynności finansowej w bieżącym funkcjonowaniu miasta w związku z tym, iż kwoty dochodów wpływają w poszczególnych miesiącach w zróżnicowanych wielkościach, a ponadto dla potrzeb zabezpieczenia środków przy realizacji inwestycji ze środków unijnych do czasu otrzymania refundacji, gdyby takie finansowanie miało miejsce.

2) zobowiązanie z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.900.000,00zł ma na celu sfinansowanie planowanych inwestycji ze środków własnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej, kredytem.

3) zobowiązania z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.444.400,00zł, spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek można dokonywać z kolejnych kredytów i pożyczek. Pozwalają na to zapisy ustawy o finansach publicznych. Z katalogu możliwości dla Wąbrzeźna realne jest zawarcie w uchwale budżetowej takich zapisów, w celu zrównoważenia przychodów i rozchodów budżetowych, kwoty kredytu niezbędne są na sfinansowanie zobowiązań po uwzględnieniu ewentualnych kwot z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Limity zawarte w pkt.2 i 3 są odzwierciedleniem zapisów strony przychodowej załącznika o przychodach i rozchodach budżetowych na 2011 rok.

Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera dane wynikające z informacji o przyrzeczonych środkach i z zawartych umów dotyczących finansowania różnych projektów w części lub w całości ze środków UE. Przedstawia rok 2009, rok 2010, i 2011 którego dotyczy projekt oraz kolejne lata, w których odbędzie się realizacja zadania. Dotyczy projektów inwestycyjnych, ale także tych tzw. miękkich.

Załącznik Nr 6 i 6A dotyczący wykazu dotacji z budżetu miasta , przedstawia kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielanych przez miasto w tym, dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organem założycielskim tzn. Biblioteki i Wąbrzeskiego Domu Kultury. Instytucje przedkładają informacje, które stanowią część sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze jak i za rok budżetowy. Kwota dotacji stanowi podstawę do przygotowania planu finansowego przez dyrektora instytucji.

Załącznik dotyczący rachunków dochodów własnych zmienia swą nazwę w 2011 na Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach oświatowych , w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, dla funkcjonowania tych rachunków jednostki oświatowe będą musiały otrzymać uchwałę Rady Miejskiej wyrażającą jej wolę utworzenia takich rachunków, które mogą gromadzić osiągnięte dochody z ściśle określonych tytułów na wyodrębnionych rachunkach dochodów Załącznik zawiera kwoty przychodów w szkołach podstawowych i gimnazjum z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przychody w szkołach podstawowych gimnazjum i przedszkolu z tytułu innych dochodów, w tym wynajmów. Środki z rachunków wydatkowane są na cele statutowe jednostek zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Projekt uchwały budżetowej jest materiałem niezbędnym dla funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i zawiera obligatoryjne elementy, ale zawiera też zadania dodatkowe służące rozwojowi wspólnoty samorządowej.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetowych na rok 2011


Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1A.xls

Plan dochodów miasta Wąbrzeźna na zadania zlecone w 2011 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok


Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2A.xls

Plan wydatków miasta Wąbrzeźna na zadania zlecone w 2011 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Wąbrzeźno w roku 2011


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2011 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 6A do Uchwały Nr IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6A.xls

Plan dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych w 2011 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020.

[3]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019.

[5]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716, Nr 131, poz. 1076.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »