| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/178/13 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2013 w następujący sposób:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 99.596 zł, w tym:

1) dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.647 zł, z tego w rozdz. 01010 § 0580 - kara naliczona dostawcy ciągnika za nie terminową realizację zamówienia; zakup dokonany w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków PROW 2007-2013 w kwocie 3.580 zł, oraz w rozdz. 01095 § 0920 - odsetki za nieterminową wpłatę za użytkowanie wieczyste w kwocie 67 zł,

2) dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0970 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3.590 zł,

3) dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 25.220 zł, z tego w rozdz. 75616 § 0320 - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 23.000 zł, rozdz. 75616 § 0690 - zwrot kosztów upomnienia - 800 zł, rozdz. 75616 § 0910 - wpływy z odsetek za nieterminową realizację podatków przez osoby fizyczne - 1.050 zł, w rozdz. 75618 § 0910 - wpływy z odsetek za nieterminową realizację opłat za gospodarowanie odpadami - 370 zł,

4) dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej gminy o kwotę 43.724 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 88 Karty Nauczyciela,

5) dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 - środki z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 23.415 zł,

2. Zmniejsza się dochody bieżące w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2700 o kwotę 35.417 zł, z tego o 15.417 zł z tytułu dotacji celowej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne, mylnie ujętej jako dotacja na zakupy bieżące wyposażenia oraz zmniejszenie o 20.000 zł z tytułu dotacji Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku, która została przekazana bezpośrednio na konto dostawcy sprzętu, z pominięciem rachunku bieżącego gminy.

3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.417 zł w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6290 - dotacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP w Jaświłach i w Zabielu, uczestniczących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego w kwocie 15.417 zł, mylnie ujęta jako dotacja na zakupy bieżące w § 2700.

4. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.217 zł, w tym w:

1) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 - wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie o kwotę 4.800 zł,

2) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 - zakup sprzętu do jednostek OSP o kwotę 35.417 zł.

5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.217 zł, z tego w:

1) dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 6059 - środki własne gminy na opracowanie dokumentacji pod budowę kanalizacji we wsiach Mikicin i Brzozowa w kwocie 29.590 zł, przewidziane do realizacji z udziałem środków unijnych,

2) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6060 - środki na zakup sprzętu do odśnieżania dróg gminnych w kwocie 4.800 zł,

3) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6060 - wydatki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP w Jaświłach i w Zabielu, uczestniczących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego w kwocie 15.827 zł, .

6. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne gminy o kwotę 69.596 zł, w tym w:

1) dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4300 - wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych o kwotę 9.181 zł,

2) dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 25.000 zł, w tym w rozdz. 75023 § 4210 -wydatki na zakup oleju opałowego oraz wyposażenia do Urzędu o kwotę 15.000 zł oraz w § 4300 - opłata za przesyłki pocztowe oraz inne usługi o kwotę 10.000 zł,

3) dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 - wydatki na zasiłki okresowe o kwotę 23.415 zł,

4) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4260 - opłata za energię elektryczną przepompowni ścieków o kwotę 12.000 zł, ponoszona przez gminę i refundowana przez eksploatatora urządzeń wodno - kanalizacyjnych.

§ 2. W związku ze zmianami wydatków majątkowych, ujętych w § 1 ust. 5 uchwały dokonuje się zmian w "Wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku". Wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.896.603,38 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 16.047.563,38 zł,

2) dochody majątkowe - 849.040,00 zł

2. Wydatki ogółem - 16.834.076,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.250.379,38 zł

2) wydatki majątkowe - 1.583.697,00 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 62.527 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody ogółem w kwocie 875.892 zł, w tym:

1) kredyty i pożyczki długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 682.692 zł,

2) wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek - 193.200 zł

5. Rozchody ogółem w kwocie 938.419 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu - 879.635 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 58.784 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/178/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. (po zmianach) (w złotych)Nazwa zadania
inwestycyjnego i jego lokalizacja


Rok
rozp.
zak.


Wartość kosztorys.
zadania


Dotychczas poniesione
wydatki do końca 2012 r.

Środki
wynikające
z planu na 2013 r.
ogółem

w tym

Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych

Środki
własne
budżetu

Środki z
funduszy
celowych
FOGR

Środki do pozyskania
z UE

Inne źródła, kredyty, pożyczkidotacja PSP, Woj. Podlaskiego i ZW OSP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno -bytowych na terenie Gminy Jaświły w ramach PROW na lata 2007-2013Dz. 010, rozdz. 01010 § 6057 i 6059


2013


866.114


-


866.114


335.192


-


530.922


-

2. Spłata zobowiązania z 2006 r. za zakup oczyszcz.ścieków we wsi Dolistowo Nowe - spłata rozłożona do 1.05.2013r.
Dz. 010,rozdz. 01010 § 6060

2006
2013


383.790


350.000


33.790


33.790


-


-


--

3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare I w ramach PROW na lata 2007-2013, Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059


2013


338.127


12.300


325.827


113.907


-


211.920


-


-

4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów wsi Zabiele w ramach dofinansowania ze środków FOGR Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050


2013


97.170


-


97.170


57.170


40.000


-


-


-

5. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II - Administracja samorządowa, Dz. 750, rozdz. 75023 § 6059

2013
2014


35.870


-


5.294


5.294


-


-


-


30.576

6. Zakup wyposażenia w środki trwałe do jednostek OSP Bobrówka, Jaświły i Zabiele, Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060

2013

66.027

-

66.027

21.270

-

-

44.757

7. Budowa chodnika we wsi Dolistowo,
Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050

2013

4125

-

4125

4125

-

-

-

-

8. Budowa chodnika we wsi Bagno,
Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050

2013

14.460

-

14.460

14.460

-

-

-

-

9. Zakup sprzętu do odśnieżania, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060

2013

4800

-

4800

4800

-

-

-

-

10. Opracowanie dokumentacji pod budowę kanalizacji we wsiach Mikicin i Brzozowa, Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059

2013

29.590

-

29.590

29.590

-

-

-

-

RAZEM

1.840.073

362.300

1.447.197

619.598

40.000

742.842

44.757

30.576

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »