| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/981/2013 Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 14 maja 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1.               Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z załącznikiem (ZN-1) zawierającym dane o nieruchomości oraz załącznikiem zawierającym dane o współwłaścicielach nieruchomości (ZN-1/A).

2.               Deklarację z załącznikami w formie pisemnej, o której mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Hanasiewicza 10, bądź w punktach obsługi mieszkańców lub punktach informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) z zastrzeżeniem zapisów § 2. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć, w przypadku składania pierwszej deklaracji – kopię dotychczasowej umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych.

4. W celu weryfikacji danych zawartych w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Prezydent Miasta Rzeszowa może zażądać przedłożenia następujących dokumentów:

1) kopii faktur za ubiegły rok za dostawę wody i odprowadzenie ścieków sanitarnych,

2) dokumentów potwierdzających stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawionych przez odpowiednią instytucję w zależności od miejsca jego pobytu,

3) dokumentów potwierdzających ilość odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości za I półrocze br. lub rok 2012.

§ 2. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie do 20 czerwca 2013 r.

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).

2. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji dla formatu .xml określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/981/2013
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 14 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/981/2013
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 14 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2


Uzasadnienie

Stosownie do art. 6 n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, winna określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Niniejsza uchwała realizuje ten obowiązek. Uchwała zawiera także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji. Ponadto zgodnie z art. 6n ust. 2 w/w ustawy w przedmiotowej uchwale, określono wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »