| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 28 grudnia 2010r.

Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. z 2006 r. Nr 135, poz. 955).

Rada Miejska
uchwala

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 676.875.455,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody gminy 440.716.976,54 zł

a) dochody bieżące 428.837.958,86 zł

b) dochody majątkowe 11.879.017,68 zł

2) dochody powiatu 236.158.478,46 zł

a) dochody bieżące 188.663.558,03 zł

b) dochody majątkowe 47.494.920,43 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.603.594,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 28.428.837,00 zł

b) na zadania powiatu 20.174.757,00 zł

2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.000,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym:

na zadania gminy 40.000,00 zł

3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.885.850,26 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 1.673.100,00 zł

b) na zadania powiatu 2.212.750,26 zł

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.250.000,00 zł

5) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 15.000,00 zł

6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.725.000,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 730.266.058,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, w tym:

1) na zadania gminy 445.575.692,89 zł

2) na zadania powiatu 284.690.365,11 zł

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 348.998.614,19 zł, w tym:

a) kwotę 256.318.166,82 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 154.962.433,75 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- kwotę 101.355.733,07 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) kwotę 42.652.101,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 17.684.840,00 zł,

c) kwotę 38.494.107,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) kwotę 316.392,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:

- kwotę 47.448,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

e) kwotę 2.351.852,28 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

f) kwotę 8.865.995,09 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych),

2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 196.443.774,08 zł, w tym:

a) kwotę 151.284.739,01 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 99.775.533,25 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- kwotę 51.509.205,76 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) kwotę 33.580.352,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

c) kwotę 3.182.855,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) kwotę 1.666.084,40 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:

- kwotę 889.004,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

e) kwotę 6.729.743,67 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych),

3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 96.577.078,70 zł,

w tym 96.577.078,70 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

z czego 4.488.093,20 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta,

4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 88.246.591,03 zł,

w tym 88.246.591,03 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:

a) kwotę 57.437.553,94 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta

b) kwotę 1.680.000,00 zł na inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW

c) kwotę 33.480,62 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych).

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały.

4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały.

5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały.

6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

1) wydatki w kwocie 48.603.594,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 28.428.837,00 zł

b) na zadania powiatu 20.174.757,00 zł

2) wydatki w kwocie 40.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 40.000,00 zł

3) wydatki w kwocie 3.885.850,26 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 1.673.100,00 zł

b) na zadania powiatu 2.212.750,26 zł

4) wydatki w kwocie 4.250.000,00 zł na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4.026.070,00 zł

b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 223.930,00 zł

5) wydatki w kwocie 15.000,00 zł finansowane z opłaty produktowej

6) wydatki w kwocie 3.725.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 53.390.603,00 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:

a) z kredytów w kwocie 51.494.603,00 zł,

b) z pożyczek w kwocie 1.896.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 10 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w kwocie 82.000.000,00 zł,

2) pożyczek zaciąganych w kwocie 1.896.000,00 zł,

3) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 48.000.000,00 zł.

§ 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 2.505.000,00 zł,

2. rezerwę celową w wysokości 1.810.845,57 zł, w tym:

1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 310.845,57 zł,

2) na wydatki związane z realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.500.000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 48.000.000,00 zł.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej.

§ 8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.XLS

WYDATKI BUDŻETU W 2011 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

DOTACJE W 2011 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.XLS

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2011 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.XLS

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2011 ROKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.XLS

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.XLS

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »