| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Lipie

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 18.699.554,00 zł

w tym:

a) dochody bieżące: 14.673.240,00 zł

b) dochody majątkowe: 4.026.314,00 zł

- jak w Załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 20.860.614,74 zł

- jak w Załączniku nr 2.

a) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.518.501,48 zł

z tego:

• wydatki jednostek budżetowych 12.394.438,48 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.918.854,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.475.584,48 zł

• dotacje na zadania bieżące 348.000,00 zł

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.521.056,00 zł

• wydatki na programy finansowane z udziałem środków 5.007,00 zł

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

• obsługa długu 250.00,00 zł

b) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.342.113,26 zł

• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

w kwocie 5.342.113,26 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ; 2.925.066,56 zł

jak w Załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu

w kwocie 2.161.060,74 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów 2.161.060,74 zł

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2011

przychody 4.943.912,40 zł

rozchody 2.782.851,66 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.096.207,19 zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000,00 zł

- z czego:

1) rezerwę celową na zadania kryzysowe 32.000,00 zł

2) rezerwę ogólną 18.000,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 1.932.984,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji 8.700,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 180.677,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4;

4) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 5.200,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

5) plan dochodów Gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.010,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

§ 7. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 88.000,00 zł

2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani 90.500,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 w kwocie

348. 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 214.741,48 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 10. 1. Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku w kwocie 5.342.113,26 zł

z tego:

1) na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2011 ; 411.000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 8

2) na zadania z wykazu przedsięwzięć do WPF 4.931.113,26 zł

§ 11. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2011 roku ze środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 3.682.581,28 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 9

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy

1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4a.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.doc

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Bryła

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »