| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Lipie

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 18.699.554,00 zł

w tym:

a) dochody bieżące: 14.673.240,00 zł

b) dochody majątkowe: 4.026.314,00 zł

- jak w Załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 20.860.614,74 zł

- jak w Załączniku nr 2.

a) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.518.501,48 zł

z tego:

• wydatki jednostek budżetowych 12.394.438,48 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.918.854,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.475.584,48 zł

• dotacje na zadania bieżące 348.000,00 zł

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.521.056,00 zł

• wydatki na programy finansowane z udziałem środków 5.007,00 zł

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

• obsługa długu 250.00,00 zł

b) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.342.113,26 zł

• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

w kwocie 5.342.113,26 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ; 2.925.066,56 zł

jak w Załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu

w kwocie 2.161.060,74 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów 2.161.060,74 zł

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2011

przychody 4.943.912,40 zł

rozchody 2.782.851,66 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.096.207,19 zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000,00 zł

- z czego:

1) rezerwę celową na zadania kryzysowe 32.000,00 zł

2) rezerwę ogólną 18.000,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 1.932.984,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji 8.700,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 180.677,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4;

4) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 5.200,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

5) plan dochodów Gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.010,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4a;

§ 7. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 88.000,00 zł

2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani 90.500,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 w kwocie

348. 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 214.741,48 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 10. 1. Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku w kwocie 5.342.113,26 zł

z tego:

1) na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2011 ; 411.000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 8

2) na zadania z wykazu przedsięwzięć do WPF 4.931.113,26 zł

§ 11. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2011 roku ze środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 3.682.581,28 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 9

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy

1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4a.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.doc

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »