| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED.031.4.2011.MD Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 8 lutego 2011r.

w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Żory na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Miasta Żory a będące mieszkańcem Miasta Jastrzębie-Zdrój

§ 1. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się do pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Żory w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. na jednego ucznia będącego mieszkańcem Miasta Jastrzębie-Zdrój, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Krasnoludki” w Żorach.

§ 2. 1. Kwotę na pokrycie kosztów dotacji należnej Miastu Żory ustala się jako iloczyn ilości dzieci w danym miesiącu rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki dotacji.

2. Dotacja przysługuje na każde dziecko w przedszkolu niepublicznym w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta Żory wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko.

3. Kwota wydatków bieżących stanowiących w Mieście Żory podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia w 2011 r. wynosi 544,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery zł, 00/100).

4. Miesięczna stawka dotacji pokrywana przez Miasto Jastrzębie-Zdrój na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Miasta Żory na dzień podpisania porozumienia wynosi 408,00 zł (słownie: czterysta osiem zł, 00/100), tj. 544,00 zł x 75% = 408,00 zł.

5. Całkowita kwota na pokrycie kosztów dotacji dla Miasta Żory do końca obowiązywania porozumienia nie przekroczy 4.896,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć zł, 00/100).

6. Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się przekazać Miastu Żory dotację celową na realizację zadania określonego w § 1 w kwocie określonej w § 2: - za okres od 1stycznia 2011 r. do 31.08.2010 r. w wysokości 3 264,00 zł w terminie do dnia 15 kwietnia 2010 r. - za okres od 1 września 2011 do 31.12.2011 w wysokości 1 632,00 zł w terminie do dnia 15 listopada 2011 r.

7. Wpłata drugiej transzy dotacji nastąpi po rozliczeniu pierwszej transzy dotacji oraz po uzyskaniu do dnia 30.09.2011 r. od Miasta Żory pisemnej informacji dotyczącej uczęszczania od 01.09.2011 r. dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Krasnoludki” w Żorach.

8. Wpłata zostanie dokonana na rachunek Miasta Żory w ING Bank Śląski CBK Bielsko-Biała nr: 97 1050 1070 1000 0004 0065 6575.

9. Wpłata nastąpi zgodnie z klasyfikacją: dział 801, rozdział 80104, § 2310, zadanie 000-000-000-000 – zadanie przejęte przez gminę do realizacji od innych jst w drodze umowy lub porozumienia (1.4), KS „0”.

10. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 6 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 3. 1. Ze strony Miasta Żory za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pani Bożena Dąbrowska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Urzędu Miasta Żory.

2. Osobą odpowiedzialną za rozliczenie rzeczowe i finansowe ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4. 1. Kwota pierwszej transzy dotacji zostanie wykorzystana do dnia 31.08.2011 r. i rozliczona w terminie do dnia 15.09.2011 r.

2. Kwota drugiej transzy dotacji zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2011 r. i rozliczona w terminie do dnia 15.01.2012 r.

3. Rozliczenie nastąpi po przedstawieniu przez Miasto Żory rozliczenia kosztów poniesionych w okresie od 01.01.2011 do 31.08.2011 r. oraz od 01.09.2011 do 31.12.2011r. na ucznia, o którym mowa w § 1 ust. 1.

4. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 pkt 1 i 2 będzie niższa od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Żory od Miasta Jastrzębie-Zdrój, to Miasto Żory zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie dokonania rozliczenia dotacji.

5. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Żory zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6. 1. Porozumienie zostało zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

2. Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.

3. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 7. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

2. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy ubiegającej się o zwrot kosztów dotacji.
Miasto Jastrzębie Zdrój


Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój


Marian Janecki
Miasto Żory


Prezydent Miasta Żory


Waldemar Socha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »