| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Konopiska; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 21 września 2011r.

do Porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30 września 2010 r

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Konopiska, z siedzibą w Konopiskach, przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez Wójta Jerzego Sochę.

§ 1.

Na podstawie § 9 Porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30 września 2010 r. strony postanawiają:

1. zmienić brzmienie § 1 pkt. 6 na następujące: "Termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 30 listopada 2012 r.",

2. zmienić brzmienie § 2 pkt. 2 na następujące: "Gmina Konopiska uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w pkt 1",

3. zmienić brzmienie § 2 pkt. 3 na następujące: "Gmina Konopiska posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2012 r. w wysokości 200.000 zł.",

4. zmienić brzmienie § 2 pkt. 4 na następujące: "Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.",

5. zmienić brzmienie § 2 pkt. 5 na następujące: "Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego Gmina Konopiska niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o rzeczywistym koszcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia.",

6. zmienić brzmienie § 2 pkt. 6 na następujące: "Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w pkt 1, zwiększony koszt zadania zostanie poniesiony przez Gminę Konopiska. W przypadku braku możliwości sfinansowania zwiększonego kosztu zadania Gmina odstąpi od porozumienia.",

7. zmienić brzmienie § 2 pkt. 7 na następujące: "Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z wybranym/mi wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego porozumienia.",

8. zmienić brzmienie § 2 pkt. 8 na następujące: "Gmina Konopiska udzieli Województwu Śląskiemu w 2012 r. pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w aneksie, o którym mowa w pkt 7, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.",

9. zmienić brzmienie § 2 pkt. 9 na następujące: "Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Konopiska otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.",

10. wykreślić pkt. 4 w § 3,

11. zmienić brzmienie § 4 pkt. 5 na następujące: "Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 pkt 7 określający rzeczywisty koszt zadania."'

12. zmienić brzmienie § 4 pkt. 6 na następujące: "Wszelkie koszty za prace dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzące w zakres określony w umowie/ach z wykonawcą/ami, z zastrzeżeniem pkt 7, wymagają zawarcia aneksu i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Określenie szczegółowego zakresu tych prac wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Gminy Konopiska i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach."'

13. zmienić brzmienie § 6 pkt. 1 na następujące: "Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 pkt 9 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanego projektu.",

14. zmienić brzmienie § 8 pkt. 1 na następujące: "Porozumienia zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r. ".

§ 2.

Strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Konopiska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

WÓJT


Jerzy Socha


HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PROJEKT BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 904 W MIEJSCOWOŚCIACH KOPALNIA I ALEKSANDRIA

Załącznik nr 1 do porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30.09.2010 r.

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Planowany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania

+
Gmina

2

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

+
Gmina , Województwo Śląskie

3

Przygotowanie SIWZ

+
Gmina

4

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

-
Gmina

Grudzień 2011 R. / Styczeń 2012 R.

5

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

-
Gmina

Styczeń/ Luty 2012 R.

6

Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania

-
Gmina

Listopad 2012 R.

7

Przekazanie środków finansowych

-
Województwo Śląskie

Nie później niż do grudnia 2012 R.

8

Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych

-
Gmina

2012 R./2013 R.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »