| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Konopiska; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 21 września 2011r.

do Porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30 września 2010 r

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Konopiska, z siedzibą w Konopiskach, przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez Wójta Jerzego Sochę.

§ 1.

Na podstawie § 9 Porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30 września 2010 r. strony postanawiają:

1. zmienić brzmienie § 1 pkt. 6 na następujące: "Termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 30 listopada 2012 r.",

2. zmienić brzmienie § 2 pkt. 2 na następujące: "Gmina Konopiska uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w pkt 1",

3. zmienić brzmienie § 2 pkt. 3 na następujące: "Gmina Konopiska posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2012 r. w wysokości 200.000 zł.",

4. zmienić brzmienie § 2 pkt. 4 na następujące: "Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.",

5. zmienić brzmienie § 2 pkt. 5 na następujące: "Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego Gmina Konopiska niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o rzeczywistym koszcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia.",

6. zmienić brzmienie § 2 pkt. 6 na następujące: "Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w pkt 1, zwiększony koszt zadania zostanie poniesiony przez Gminę Konopiska. W przypadku braku możliwości sfinansowania zwiększonego kosztu zadania Gmina odstąpi od porozumienia.",

7. zmienić brzmienie § 2 pkt. 7 na następujące: "Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z wybranym/mi wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego porozumienia.",

8. zmienić brzmienie § 2 pkt. 8 na następujące: "Gmina Konopiska udzieli Województwu Śląskiemu w 2012 r. pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w aneksie, o którym mowa w pkt 7, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.",

9. zmienić brzmienie § 2 pkt. 9 na następujące: "Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Konopiska otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.",

10. wykreślić pkt. 4 w § 3,

11. zmienić brzmienie § 4 pkt. 5 na następujące: "Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 pkt 7 określający rzeczywisty koszt zadania."'

12. zmienić brzmienie § 4 pkt. 6 na następujące: "Wszelkie koszty za prace dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzące w zakres określony w umowie/ach z wykonawcą/ami, z zastrzeżeniem pkt 7, wymagają zawarcia aneksu i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Określenie szczegółowego zakresu tych prac wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Gminy Konopiska i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach."'

13. zmienić brzmienie § 6 pkt. 1 na następujące: "Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 pkt 9 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanego projektu.",

14. zmienić brzmienie § 8 pkt. 1 na następujące: "Porozumienia zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r. ".

§ 2.

Strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Konopiska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

WÓJT


Jerzy Socha


HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PROJEKT BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 904 W MIEJSCOWOŚCIACH KOPALNIA I ALEKSANDRIA

Załącznik nr 1 do porozumienia nr 127/KT/2010 z dnia 30.09.2010 r.

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Planowany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania

+
Gmina

2

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

+
Gmina , Województwo Śląskie

3

Przygotowanie SIWZ

+
Gmina

4

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

-
Gmina

Grudzień 2011 R. / Styczeń 2012 R.

5

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

-
Gmina

Styczeń/ Luty 2012 R.

6

Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania

-
Gmina

Listopad 2012 R.

7

Przekazanie środków finansowych

-
Województwo Śląskie

Nie później niż do grudnia 2012 R.

8

Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych

-
Gmina

2012 R./2013 R.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »