| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/131/12 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 20 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/365/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Myszków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta w Myszkowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/365/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Myszków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 100, poz. 1620) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu: „4) pomocy de minimis – należy przez to rozumieć pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379/5 z 28.12.2006 r.)”;

2. Dotychczasowa treść § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami stosowanie ulg, o których mowa w § 2 pkt 3, stanowiących pomoc publiczną, odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis.

2. Udzielenie ulgi podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006 r.) oraz Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

3. Pomoc de minimis może stanowić wsparcie udzielane w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 (w zakresie postępowania upadłościowego), 8, 9 i 10 oraz § 5 ust. 1 niniejszej uchwały.

4. Udzielenie pomocy de minimis, podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, następuje do wysokości 200.000 EUR brutto, a w sektorze transportu drogowego do wysokości 100.000 EUR brutto, biorąc pod uwagę uzyskaną pomoc w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

5. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedłożenia:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych lub złożenia oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy, jeśli podmiot nie otrzymał pomocy de minimis w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych,

b) innych informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis wymaganych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

6. Dłużnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek - Kawka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »