| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 129/VIII/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie uchwały Nr XVI/340/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska

Na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 4   oraz art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym(Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   Kolegium   Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach   u c h w   a l a,   co następuje:  

§   1.   Stwierdza się   nieważność   uchwały Nr XVI/340/2012 Rady Miejskiej w   Gliwicachz dnia 16 lutego 2012 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiejw Gliwicach z   dnia 30 czerwca 2011 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska, z   powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zaniechaniu uprzedniego zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów projektu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minimis, czym naruszono art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z   późn. zm.).  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Uzasadnienie

Uchwała Nr XVI/340/2012 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 16 lutego 2012 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 30 czerwca 2011 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach 24 lutego 2012 r. W   wyniku przeprowadzonego badania Kolegium Izby stwierdziło w   niej istotne naruszenie prawa powodujące nieważność, co określono w   § 1   uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i   prawny.Badaną uchwałą Rada Miejska w   Gliwicach dokonała zmiany Uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 30 czerwca 2011 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. Zmiana polegała m.in. na rozszerzeniu kręgu podmiotów mogących ubiegać się o   dotację, poprzez dodanie do katalogu podmiotów spółdzielni mieszkaniowych. Określono ponadto jakie dokumenty muszą złożyć spółdzielnie mieszkaniowe, które będą ubiegały się o   dotację, a   także wprowadzono zapis zgodnie z   którym: „Dotacja jest udzielana na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Gliwice a   wnioskodawcą, z   uwzględnieniem – w   przypadku dotacji udzielanych przedsiębiorcom – warunków dopuszczalności pomocy publicznej określonych w   przepisach prawa Unii Europejskiej”. Dotacja określona w   uchwale dla spółdzielni mieszkaniowych stanowi pomoc publicznąw rozumieniu ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z   późn. zm.). Zgodnie bowiemz brzmieniem art. 87 ust. 1   Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. 2004 r. Nr 90 poz. 864/2 z   późn. zm.) pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana przez Państwa Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w   jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów. Zgodnie z   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w   terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Jak wynika z   oświadczenia Prezydenta Miasta Gliwice złożonego w   piśmie z   29 lutego2012 r., Uchwała Nr XVI/340/2012 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 16 lutego 2012 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 30 czerwca 2011 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska podjęta została z   inicjatywy grupy radnych bez uprzedniego przesłania projektu tej uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów. Tym samym Kolegium Izby uznało, iż takim zaniechaniem naruszono w   sposób istotny wskazany wyżej przepis. Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowejw Katowicach na podstawie art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze zm.) stwierdziło nieważność uchwały Nr XVI/340/2012 Rady Miejskiej w   Gliwicachz dnia 16 lutego 2012 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiejw Gliwicach z   dnia 30 czerwca 2011 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w   Gliwicach przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach –   w terminie trzydziestu dni   od jej doręczenia.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  

Daniel Kołodziej  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »