| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 129/VIII/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie uchwały Nr XVI/340/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska

Na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 4   oraz art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym(Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   Kolegium   Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach   u c h w   a l a,   co następuje:  

§   1.   Stwierdza się   nieważność   uchwały Nr XVI/340/2012 Rady Miejskiej w   Gliwicachz dnia 16 lutego 2012 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiejw Gliwicach z   dnia 30 czerwca 2011 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska, z   powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zaniechaniu uprzedniego zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów projektu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minimis, czym naruszono art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z   późn. zm.).  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

Uzasadnienie

Uchwała Nr XVI/340/2012 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 16 lutego 2012 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 30 czerwca 2011 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach 24 lutego 2012 r. W   wyniku przeprowadzonego badania Kolegium Izby stwierdziło w   niej istotne naruszenie prawa powodujące nieważność, co określono w   § 1   uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i   prawny.Badaną uchwałą Rada Miejska w   Gliwicach dokonała zmiany Uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 30 czerwca 2011 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. Zmiana polegała m.in. na rozszerzeniu kręgu podmiotów mogących ubiegać się o   dotację, poprzez dodanie do katalogu podmiotów spółdzielni mieszkaniowych. Określono ponadto jakie dokumenty muszą złożyć spółdzielnie mieszkaniowe, które będą ubiegały się o   dotację, a   także wprowadzono zapis zgodnie z   którym: „Dotacja jest udzielana na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Gliwice a   wnioskodawcą, z   uwzględnieniem – w   przypadku dotacji udzielanych przedsiębiorcom – warunków dopuszczalności pomocy publicznej określonych w   przepisach prawa Unii Europejskiej”. Dotacja określona w   uchwale dla spółdzielni mieszkaniowych stanowi pomoc publicznąw rozumieniu ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z   późn. zm.). Zgodnie bowiemz brzmieniem art. 87 ust. 1   Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. 2004 r. Nr 90 poz. 864/2 z   późn. zm.) pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana przez Państwa Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w   jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów. Zgodnie z   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w   terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Jak wynika z   oświadczenia Prezydenta Miasta Gliwice złożonego w   piśmie z   29 lutego2012 r., Uchwała Nr XVI/340/2012 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 16 lutego 2012 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 30 czerwca 2011 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska podjęta została z   inicjatywy grupy radnych bez uprzedniego przesłania projektu tej uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów. Tym samym Kolegium Izby uznało, iż takim zaniechaniem naruszono w   sposób istotny wskazany wyżej przepis. Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowejw Katowicach na podstawie art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze zm.) stwierdziło nieważność uchwały Nr XVI/340/2012 Rady Miejskiej w   Gliwicachz dnia 16 lutego 2012 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiejw Gliwicach z   dnia 30 czerwca 2011 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w   Gliwicach przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach –   w terminie trzydziestu dni   od jej doręczenia.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  

Daniel Kołodziej  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »