| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 374/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowa

z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29 i   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.) i   art. 4   ust. 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) Rada Miasta Częstochowy uchwala co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.  

Po stwierdzeniu zgodności z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy przyjętego uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 21 listopada 2005 r., zmienionego uchwałą Nr 795/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 8   listopada 2010 r. i   uchwałą Nr 38/V/2011 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 15 lutego 2011 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w   Częstochowie w   dzielnicy Grabówka w   rejonie ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i   Goździków.  

§   2.  

1.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej “planem”:  

1)   zawiera część tekstową, której treść stanowi niniejsza uchwała i   część graficzną w   formie rysunku planu wykonanego w   skali 1:1000, w   podziale na sekcje 1, 2   i 3, który stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   obejmuje obszar o   powierzchni ok. 172,3 ha położony w   dzielnicy Grabówka na zachód od ulic: Św. Rocha i   Ikara oraz na północ od ul. Radomskiej, rozciągając się aż do granicy administracyjnej miasta, zgodnie z   granicą obszaru objętego planem miejscowym wyznaczoną graficznie na rysunku planu.  

2.   Rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o   sposobie rozpatrzenia uwag do planu stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;  

2)   terenie – należy przez to rozumieć obszar wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   wyróżniony symbolem literowym, numerem oraz barwnym oznaczeniem graficznym;  

3)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć sposoby, formy i   funkcje zabudowy, zagospodarowania, użytkowania lub działalności, które są dominujące na danym terenie i   którym są podporządkowane inne sposoby, formy i   funkcje zabudowy, zagospodarowania, użytkowania lub działalności, określone jako dopuszczalne;  

4)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć sposoby, formy i   funkcje zabudowy, zagospodarowania, użytkowania lub działalności, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe terenu i   mogą z   nim harmonijnie współistnieć;  

5)   nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć ustalenie planu określające linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, z   wyjątkiem budynków technicznych związanych z   liniami przesyłowymi i   sieciami uzbrojenia terenu;  

6)   nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć urządzenia reklamowe typu: „małe” o   powierzchni do 0,5 m 2 i w   przypadku obiektów wolno stojących o   wysokości do 2   m; „średnie” o   powierzchni do 2   m 2 i w   przypadku obiektów wolno stojących o   wysokości do 2,5 m; „wielkie” o   powierzchni do 5   m 2 i w   przypadku obiektów wolno stojących o   wysokości do 6   m; „wysokościowe” o   powierzchni do 5   m 2 i wysokości do 25 m.  

§   4.  

1.   Przedmiotem ustaleń ogólnych części tekstowej planu, są:  

1)   zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego;  

2)   zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego;  

3)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

4)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;  

5)   granice i   sposoby zagospodarowania terenów górniczych;  

6)   szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem;  

7)   szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakazy zabudowy;  

8)   zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej;  

9)   sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów;  

10)   stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy.  

2.   Przedmiotem ustaleń szczegółowych części tekstowej planu, są przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, w   podziale na:  

1)   tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczone symbolem i   numerami 1MU - 6MU;  

2)   tereny produkcyjno - usługowe oznaczone symbolem i   numerami 1PU - 6PU;  

3)   tereny zieleni, sportu i   rekreacji oznaczone symbolem i   numerami 1Z,US, 2Z,US, 3Z,US i   4Z,US,  

4)   tereny zieleni o   znaczeniu ekologicznym oznaczone symbolem i   numerami 1ZE, 2ZE i   3ZE;  

5)   tereny lasów oznaczone symbolem i   numerami 1ZL - 7ZL;  

6)   tereny dróg publicznych:  

a)   klasy GP „główna ruchu przyspieszonego” oznaczony symbolem KDGP,  

b)   klasy G „główna” oznaczony symbolem KDG,  

c)   klasy Z   „zbiorcza” oznaczone symbolem i   numerami 1KDZ, 2KDZ i   3KDZ,  

d)   klasy Z   „zbiorcza”, stanowiący rezerwę drogi klasy „główna”, oznaczony symbolem KDZ/G,  

e)   klasy L „lokalna” oznaczone symbolem i   numeracją 1KDL, 2KDL i   3KDL.  

3.   Na obszarze objętym planem nie występują obszary i   obiekty, które wymagałyby określenia w   planie:  

1)   wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

2)   granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.  

4.   Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granice obszaru objętego planem miejscowym;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, w   tym symbole literowe i   numery oraz barwne oznaczenia graficzne wyróżniające dany teren spośród innych terenów;  

3)   linie zabudowy nieprzekraczalne;  

4)   granica obszaru rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;  

5)   granice obszaru ekspozycji panoramy miasta i   Sanktuarium Jasnogórskiego;  

6)   granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji.  

5.   Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny i   nie są ustaleniami planu.  

§   5.  

1.   Zakres warunków zabudowy terenu i   jego zagospodarowania obejmuje:  

1)   ustalenia ogólne;  

2)   ustalenia szczegółowe, w   zakresie terenu lub terenów związanych z   danym zamierzeniem inwestycyjnym;  

3)   ustalenia zawarte na rysunku planu.  

2.   Ustalenia planu nie wykluczają stosowania obowiązujących przepisów, w   zakresie wymaganym dla danego zamierzenia inwestycyjnego realizowanego w   granicach obszaru objętego planem miejscowym.  

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem  

§   6.  

1.   Zagospodarowanie obszaru objętego planem powinno odbywać się w   sposób zapewniający ochronę wartościowych cech elementów zagospodarowania przestrzennego, do których należą:  

1)   ciągłość przestrzenna doliny rzeki „Szarlejki” i   połączonej z   nią od południa suchej doliny wraz z   ich walorami krajobrazowymi i   geomorfologicznymi obejmującymi mozaikę łąk, zbiorowisk roślinnych i   remiz zadrzewień śródpolnych, z   szczególną ochroną stanowiska przyrodniczego „Źródlisko w   Szarlejce” oraz stanowisk roślin chronionych – ochrona w   ramach terenów zieleni o   znaczeniu ekologicznym ZE;  

2)   walory krajobrazowe związane z   nasyceniem gruntów zalesionych i   zadrzewionych rozciągających się w   zachodniej części planu – ochrona w   ramach terenów lasów ZL.  

2.   Do elementów zagospodarowania terenu wymagających ukształtowania w   celu ochrony wartości o   których mowa w   ust. 1   należą:  

1)   odtworzenie ciągłości suchej doliny przebiegającej na kierunku północ - południe zgodnie z   zasadami określonymi dla obszaru wymagającego przekształceń i   rekultywacji nr 4;  

2)   zwiększenie udziału lasów stanowiących część rozciągających się od zachodu kompleksów leśnych w   ramach nowych zalesień w   terenach lasów ZL;  

3)   ukształtowanie pasów zieleni izolacyjnej w   ramach terenów produkcyjno - usługowych PU wzdłuż linii rozgraniczające dany teren z   terenami sąsiadującymi, zwłaszcza od strony terenów zieleni o   znaczeniu ekologicznym ZE i   terenów lasów ZL, zgodnie z   zasadami zagospodarowania terenów PU;  

4)   szpalery drzew o   charakterze izolującym i   estetyzującym w   krajobrazie dysharmonijne elementy zagospodarowania mogące wystąpić w   terenach produkcyjno - usługowych PU nasadzone w   terenie drogi 1KDZ na odcinkach wzdłuż terenów oznaczonych symbolami 2PU i   4PU.  

3.   Zabudowę w   obrębie każdego terenu powinny cechować zharmonizowane i   ujednolicone rozwiązania architektoniczne, zwłaszcza w   zakresie zastosowanych materiałów, kolorystyki elewacji i   pokryć dachowych, przy czym w   terenach MU i   Z,US:  

1)   pokrycia dachów, w   przypadku stosowania dachów spadzistych, należy wykonać z   dachówki ceramicznej, betonowej lub blachy dachówkowej z   fakturą imitującą dachówkę, w   odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu;  

2)   zakazuje się stosowania na elewacji budynku materiałów w   postaci: okładzin ściennych z   tworzyw winylowych, blachy trapezowej i   falistej lub tłuczonej ceramiki.  

4.   Ustala się następujące zasady lokalizacji nośników reklamowych:  

1)   zakazuje się realizacji reklam i   urządzeń reklamowych innych niż nośniki reklamowe;  

2)   dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych w   formie wolno stojących obiektów, na ogrodzeniach i   na elewacjach budynków, przy czym:  

a)   w terenach MU i   Z,US – zakazuje się umieszczania nośników reklamowych na dachach i   zwieńczeń budynków oraz przedstawiania treści nośnika reklamowego która nie będzie związana z   działalnością prowadzoną w   danym terenie,  

b)   w terenach PU – zakazuje się umieszczania nośników reklamowych bliżej niż 15 m od linii rozgraniczających sąsiadujące tereny ZE, ZL, Z,US i   MU;  

3)   zgodnie z   definicją o   której mowa w   § 3   pkt 6   ustala się możliwość umieszczania:  

a)   w terenach Z,US urządzeń reklamowych typu „małe”,  

b)   w terenach MU urządzeń reklamowych nie większych niż typu „średnie”,  

c)   w terenach 1PU - 5PU urządzeń reklamowych nie większych niż typu „wielkie”,  

d)   w terenie 6PU urządzeń reklamowych nie większych niż typu „wielkie” i   „wysokościowe”;  

4)   w pozostałych terenach dopuszcza się wyłącznie publiczne tablice informacyjne, których treść dotyczy funkcjonowania i   użytkowania danego terenu o   powierzchni nie większej niż 0,3 m²;  

5)   zakazuje się umieszczania nośników reklamowych oraz innych reklam i   urządzeń reklamowych:  

a)   w sposób stwarzający utrudnienia w   komunikacji kołowej, rowerowej i   pieszej, w   tym w   miejscach i   w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w   sposób utrudniający odczytanie tych znaków,  

b)   w sposób powodujący zacienianie pomieszczeń mieszkalnych, przeznaczonych na potrzeby zamieszkania zbiorowego oraz związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i   młodzieży,  

c)   w sposób ograniczający rozwój istniejących zadrzewień, w   szczególności powodując konieczność redukcji korony drzew lub ich likwidację,  

d)   na drzewach, słupach oświetleniowych i   obiektach związanych z   infrastrukturą techniczną.  

§   7.  

1.   W rozumieniu przepisów ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 czerwca 2007 r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z   późn. zm.), tereny 1MU - 6MU zalicza się do terenów mieszkaniowo - usługowych.  

2.   Obszar planu związany z   doliną rzeki Szarlejki wraz ze wskazanym w   waloryzacji przyrodniczej miasta stanowiskiem przyrodniczym „Źródlisko w   Szarlejce” oraz stanowiskami roślin chronionych, uznaje się jako znaczący dla zachowania bioróżnorodności i   zapobiegania zagrożeniu dla środowiska i   przyrody, wymagający szczególnych warunków zagospodarowania terenu i   ograniczeń w   jego użytkowaniu, określonych w   ramach przeznaczenia i   zasad zagospodarowania terenu 2ZE.  

3.   Określa się ustalenia wynikające z   potrzeb ochrony środowiska związane z   poprawą stanu środowiska:  

1)   zakazuje się realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie dopuszczalnych wielkości emisji oraz standardów jakości środowiska, zgodnie z   wymogami ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) i   ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z   2012 r., poz. 145), w   szczególności ustala się:  

a)   przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych lokalizowanych w   obszarze planu, będących źródłem emisji ponadnormatywnego hałasu w   stosunku do terenów o   których mowa w   ust. 1, należy wykonać zabezpieczenia gwarantujące ograniczenie hałasu do dopuszczonego poziomu,  

b)   instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne umieszczane w   obszarze planu, nie mogą uniemożliwiać przeznaczenia oraz zagospodarowania terenu, w   którym instalacja jest umieszczana oraz przez który instalacja wraz z   jej oddziaływaniem ma przebiegać, przy uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 30 października 2003 r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w   środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z   późn. zm.),  

c)   systemy grzewcze, wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń i   wody, muszą spełniać wymogi energetyczno - emisyjne, zgodnie z   rozporządzeniami Ministra Środowiska: z   dnia 20 grudnia 2005 r. w   sprawie standardów emisyjnych z   instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181) oraz z   dnia 3   marca 2008 r. w   sprawie poziomów niektórych substancji w   powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281 z   późn. zm.), przy czym dopuszcza się indywidualne źródła ciepła przy stosowaniu proekologicznych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;  

2)   ustala się ochronę próchniczej warstwy gleby, którą należy zdjąć w   ramach prowadzonych robót budowlanych i   po zakończeniu tych robót rozplantować w   granicach danego terenu, działki budowlanej lub obszaru objętego inwestycją, przy czym dopuszcza się jej wykorzystanie w   innych terenach i   częściach miasta na potrzeby zieleni urządzonej i   zieleni towarzyszącej funkcjom użytkowym lub tereny związane z   rekultywacją;  

3)   ustala się odprowadzenie wód opadowych i   roztopowych z   powierzchni dachów poprzez wykorzystanie indywidualnych systemów umożliwiających ich zatrzymanie w   obrębie danego terenu, działki budowlanej lub obszaru objętego inwestycją, w   celu ich użytkowego wykorzystania lub rozsączenia w   gruncie, pod warunkiem że zmiana stanu wody na gruncie nie spowoduje szkody dla nieruchomości sąsiednich.  

4.   Ustala się następujące zasady postępowania z   odpadami:  

1)   zgodnie z   przepisami o   odpadach, „Planem gospodarki odpadami dla miasta Częstochowy” oraz „Regulaminem utrzymania czystości i   porządku dla miasta Częstochowy”;  

2)   zakaz składowania odpadów, z   wyjątkiem mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w   związku z   wydobywaniem kopalin ze złóż lub realizacją inwestycji, dla których dopuszcza się ich składowanie i   wykorzystywanie do niwelacji, zasypywania wyrobisk po eksploatacyjnych wyłącznie w   granicach wyrobiska górniczego oraz pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i   ziemi w   rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.  

§   8.  

1.   Określa się obszar ekspozycji panoramy miasta i   Sanktuarium Jasnogórskiego, zgodnie z   zasięgiem oznaczonym graficznie na rysunku planu występującym wzdłuż ul. Św. Rocha, w   granicach którego zakazuje się:  

1)   lokalizacji dominant wysokościowych w   postaci obiektów budowlanych o   wysokości powyżej 16 m, liczonej od istniejącej rzędnej terenu w   miejscu posadowienia do najwyższego punktu obiektu, w   tym wolno stojących: masztów, wież, słupów, instalacji, konstrukcji wspornych i   urządzeń oraz umieszczania ich na budynkach, jeśli razem z   budynkiem ich wysokość przekroczy 16 m;  

2)   sadzenia drzew, których wysokość może osiągnąć więcej niż 16 m, z   wyjątkiem szpalerów drzew towarzyszących ciągom ulicznym w   terenach dróg KDGP i   KDG.  

2.   W obrębie obszaru objętego planem ochronie ustalonej na podstawie ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z   późn. zm.), podlegają, zgodnie z   oznaczoną na rysunku planu lokalizacją informacyjną, zabytki archeologiczne, wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków w   formie stanowisk archeologicznych:  

1)   nr 66 – zlokalizowane przy granicy z   jednostką Szarlejka w   gminie Kłobuck, obejmujące obszar ochronny o   powierzchni stanowiska do 0,01 ha;  

2)   nr 67 – zlokalizowane na południe od ul. Św. Rocha obejmujące obszar ochronny o   powierzchni stanowiska do 0,5 ha.  

§   9.  

1.   Linie zabudowy należy kształtować z   uwzględnieniem zasięgu ograniczonego przez wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne, w   tym nie bliżej niż:  

1)   w terenach 1MU - 6MU:  

a)   10 m od linii rozgraniczającej tereny 3MU - 5MU od terenu drogi KDG,  

b)   6 m od linii rozgraniczającej tereny: 1MU - 3MU od terenu 2KDZ, 6MU od terenu 2ZE i   terenu drogi 3KDL, 1MU i   2MU od terenu drogi 1KDL, 1MU od granicy planu,  

c)   4 m od linii rozgraniczającej tereny: 1MU od terenu 1Z,US oraz 3MU od terenu 1ZL;  

2)   w terenach 1PU - 5PU:  

a)   15 m od linii rozgraniczającej tereny: 4PU od terenu drogi KDG oraz 6PU od terenu 2ZE i   terenu drogi KDGP,  

b)   12 m od linii rozgraniczającej tereny 2PU - 4PU od terenów dróg KDZ/G, 1KDZ i   2KDZ,  

c)   10 m od linii rozgraniczającej dany teren od terenów dróg 1KDL - 3KDL,  

d)   4 m od linii rozgraniczającej tereny: 1PU od terenu 1Z,US oraz 3PU i   4PU od terenu 1ZL;  

3)   w terenie 6PU 15 m od linii rozgraniczających: tereny dróg KDG i   KDZ/G i   teren 2ZE;  

4)   w terenach 1Z,US - 3Z,US:  

a)   15 m od linii rozgraniczającej dany teren od terenów PU, MU, ZE, ZL i   terenów dróg 1KDZ i   3KDZ oraz od granicy planu a   także od linii rozgraniczającej teren 3Z,US od terenu 4Z,US,  

b)   10 m w   terenie 2Z,US od granicy obszarów wymagających przekształceń i   rekultywacji nr 1   i 6.  

2.   Powierzchnie zabudowy należy kształtować z   uwzględnieniem następujących ustaleń:  

1)   dla terenów 2Z,US i   3Z,US ustala się udział powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie większy niż 10%;  

2)   dla terenu 1Z,US ustala się udział powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie większy niż 20%;  

3)   dla terenów 1MU - 6MU ustala się udział powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie większy niż 30%;  

4)   dla terenu 6PU ustala się udział powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie większy niż 40%;  

5)   dla terenów 1PU - 5PU ustala się udział powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie większy niż 50%.  

3.   Powierzchnie terenu biologicznie czynnego należy kształtować z   uwzględnieniem następujących ustaleń:  

1)   dla terenów 1ZE, 2ZE, 3ZE i   1ZL - 7ZL ustala się udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w   stosunku do powierzchni terenu - nie mniejszy niż 95%;  

2)   dla terenu 4Z,US ustala się udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w   stosunku do powierzchni terenu - nie mniejszy niż 90%;  

3)   dla terenów 2Z,US i   3Z,US ustala się udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w   stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie mniejszy niż 75%;  

4)   dla terenu 1Z,US ustala się udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w   stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie mniejszy niż 65%;  

5)   dla terenów 1MU - 6MU ustala się udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w   stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie mniejszy niż 40%;  

6)   dla terenów 6PU ustala się udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w   stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie mniejszy niż 25%;  

7)   dla terenów 1PU - 5PU ustala się udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w   stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie mniejszy niż 20%.  

4.   Gabaryty zabudowy należy kształtować z   uwzględnieniem następujących ustaleń:  

1)   geometrię dachu:  

a)   dla terenów 1PU - 5PU i   6PU – dopuszcza się różne rodzaje kształtu dachu, pod warunkiem iż w   przypadku stosowania dachów spadzistych kąt nachylenia połaci dachowej nie będzie większy niż 35 stopni,  

b)   dla terenów 1MU - 5MU i   1Z,US - 3Z,US - ustala się dachy płaskie o   dopuszczonym kącie nachylenia nie większym niż 5   stopni, i/lub dachy dwu - lub wielospadowe o   kącie nachylenia głównych połaci od 20 do 45 stopni;  

2)   wysokość zabudowy:  

a)   dla terenów 1PU - 5PU – do 4   kondygnacji nadziemnych i   nie więcej niż 16 m,  

b)   dla terenu 6PU – 1   kondygnacja nadziemna dla magazynów, hal i   obiektów handlowych i   nie więcej niż 10 m oraz do 4   kondygnacji nadziemnych i   nie więcej niż 16 m dla pozostałych funkcji,  

c)   dla terenów 1MU - 5MU – do 3   kondygnacji nadziemnych i   nie więcej niż 12 m,  

d)   dla terenu 6MU – do 2   kondygnacji nadziemnych i   nie więcej niż 10 m,  

e)   dla terenów 1Z,US - 3Z,US – do 2   kondygnacji nadziemnych i   nie więcej niż 10 m.  

§   10.  

1.   W granicach obszaru objętego planem występują tereny górnicze związane z   eksploatacją złóż kruszyw naturalnych piasku, zgodnie z   granicami oznaczonymi graficznie na rysunku planu, w   zakresie których obowiązują przepisy ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i   górnicze (tj. Dz. U. z   2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz z   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) a   także regulacje wynikające z   obowiązujących koncesji na eksploatację złóż „Częstochowa - Rocha” i   „Grabówka II”.  

2.   Docelowe zagospodarowanie terenów górniczych, w   szczególności użytkowe wykorzystanie na potrzeby określonego w   planie przeznaczenia terenu, należy prowadzić przy uwzględnieniu ustaleń obowiązujących dla obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji o   których mowa w   § 12 ust. 1.  

3.   W granicach obszaru objętego planem mogą występować złoża kruszyw naturalnych piasku, nie objęte dotychczasową koncesją na eksploatację, w   zakresie których dopuszcza się eksploatację górniczą, pod warunkiem że zasięg i   skutki prowadzonego wydobycia:  

1)   będą ograniczone w   sposób nie zagrażający obiektom budowlanym, w   szczególności budynkom, drogom i   sieciom technicznym, oraz nie pogarszający ich warunków użytkowych;  

2)   nie będą obejmowały terenów oznaczonych w   planie symbolami MU i   ZE.  

4.   Docelowe zagospodarowanie przyszłych terenów górniczych, należy prowadzić w   sposób umożliwiający wykorzystanie wyrobisk poeksploatacyjnych zgodnie z   przeznaczeniem terenu.  

§   11.  

1.   Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości, przy czym w   przypadku wystąpienia procedury scalenia i   podziału nieruchomości, zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z   2010 r. Nr 102, poz.651 z   późń. zm.), dla terenów 1MU - 6MU i   1PU - 6PU obowiązują następujące charakterystyczne parametry wydzielanych działek:  

1)   dla terenów 1MU - 6MU:  

a)   w przypadku budynków jednorodzinnych powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż: 550 m² dla budynku wolno stojącego, 400 m² dla budynku w   zabudowie bliźniaczej,  

b)   w przypadku usługowego wykorzystania terenu powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż: 400 m² dla usług handlu i   gastronomii, 800 m² dla pozostałych usług,  

c)   minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 20 m dla budynku wolno stojącego, 14 m dla budynku w   zabudowie bliźniaczej;  

2)   dla terenów 1PU - 5PU - powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 2000 m²;  

3)   dla terenu 6PU - powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 20000 m²;  

4)   kąt położenia granic działki budowlanej w   stosunku do pasa drogowego ustala się w   przedziale od 70° do 110°.  

2.   W zakresie pozostałych terenów i   rodzajów użytkowania, nie wymienionych w   ust. 1, nie określa się wymogów w   zakresie parametrów działek uzyskiwanych w   wyniku procedury scalenia i   podziału nieruchomości.  

§   12.  

1.   Określa się granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji oznaczonych graficznie na rysunku planu z   przypisaniem numerów obszarów od 1   do 6, obejmujących wyrobiska górnicze związane z   aktualną lub wygasłą eksploatacją złóż piasku, w   zakresie których należy:  

1)   prowadzić przekształcenie terenu zmierzające do jego uzdatnienia na potrzeby zabudowy i   budowy dróg, w   szczególności poprzez niwelację terenu, z   możliwością wykorzystania mas ziemnych i   skalnych o   których mowa w   § 7   ust. 4   pkt 2, przy uwzględnieniu zasad wynikających z   rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji z   dnia 24 września 1998 r. w   sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z   późn. zm.) – dotyczy części obszaru nr 1   oraz obszarów nr 2   i 3   w zakresie terenów 1PU, 2PU, 5PU, 1KDZ i   1KDL;  

2)   wykorzystać obecne ukształtowanie terenu w   celu jego przystosowania i   użytkowania na potrzeby sportu, rozrywki, turystyki, wypoczynku i   rekreacji i/lub zrekultywować teren w   kierunku rolnym lub leśnym – dotyczy części obszarów nr: 1   i 6   w zakresie terenu 2Z,US oraz 4   i 5   w zakresie terenu 4Z,US;  

3)   zrekultywować teren w   kierunku leśnym – dotyczy części obszaru nr 5   w zakresie terenu 7ZL;  

4)   zrekultywować teren w   kierunku umożliwiającym biologiczne wykorzystanie na potrzeby zachowania ciągłości zieleni o   znaczeniu ekologicznym – dotyczy części obszarów nr 1   i 4   w zakresie terenu 1ZE;  

5)   w ramach rekultywacji części obszaru nr 4, w   zakresie terenu 1ZE, należy przywrócić naturalny przebieg doliny zgodnie z   ukształtowaniem wynikającym z   mapy zasadniczej wykorzystanej do sporządzenia rysunku planu miejscowego.  

2.   W całym obszarze planu zakaz zabudowy, użytkowania terenu i   realizacji inwestycji dotyczy:  

1)   zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w   szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;  

2)   działalności gospodarczych związanych z   wytwarzaniem i   zaopatrywaniem w   energię elektryczną, ciepło i   gaz z   wyjątkiem indywidualnych instalacji użytkowanych jako systemem uzbrojenia terenu w   obrębie działki budowlanej;  

3)   składowiska odpadów i   gospodarowania odpadami.  

§   13.  

1.   Układ komunikacyjny, zapewniający podstawową obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem, w   powiązaniu z   zewnętrznym i   istniejącym układem komunikacyjnym złożonym z   ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i   Goździków, stanowią tereny dróg publicznych o   niżej określonych klasach technicznych i   szerokościach w   liniach rozgraniczających, zgodnie z   zasięgiem wyznaczonym na rysunku planu:  

1)   teren drogi publicznej klasy GP „głównej ruchu przyspieszonego”, dotyczący rezerwy związanej z   docelową rozbudową „północnej obwodnicy miasta” łączącą drogę krajową nr 1   z autostradą nr 1   – teren KDGP o   szerokości w   granicach planu od 15 m do 22 m;  

2)   teren drogi publicznej klasy G „główna”, dotyczący rezerwy związanej ze zwiększeniem parametrów technicznych ul. Św. Rocha – teren KDG o   szerokości w   granicach planu od 6   m do 13 m;  

3)   tereny dróg publicznych klasy Z   „zbiorcza”, dotyczące:  

a)   nowego połączenia ulic Św. Rocha i   Radomskiej – teren KDZ/G o   szerokości 35 m z   poszerzeniem w   miejscu narożnych ścięć zapewniających swobodne skanalizowanie ruchu przy skrzyżowaniu z   drogami KDGP i   KDG, oraz teren 1KDZ o   szerokości 22 m z   poszerzeniem w   miejscu narożnych ścięć zapewniających pola widoczności przy skrzyżowaniu z   drogami 1KDL i   2KDL oraz z   ul. Radomską,  

b)   zwiększenia parametrów technicznych istniejących przebiegów ulic: Ikara, na odcinku od ul. Św. Rocha do ul. Radomskiej - teren 2KDZ o   szerokości w   granicach planu nie większej niż 5   m; Radomskiej, na odcinku od ul. Ikara do ul. Białostockiej – teren 3KDZ o   szerokości w   granicach planu nie większej niż 4   m;  

4)   tereny dróg publicznych klasy L „lokalna”, dotyczące:  

a)   nowych odcinków dróg stanowiących połączenie dróg 1KDZ i   2KDZ - tereny 1KDL i   2KDL o   szerokości 14 m z   poszerzeniem w   miejscu narożnych ścięć zapewniających pola widoczności,  

b)   istniejącego przebiegu ulicy Goździków – teren 3KDL o   szerokości 14 m.  

2.   Dla zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej wyznaczonych w   planie terenów, ponad ustalenia określone w   ust.1, ustala się:  

1)   rezerwę pasa w   linii rozgraniczających przeznaczenia terenu 3ZE i   7ZL pod potencjalny przebieg w   przyszłości drogi klasy głównej na przedłużeniu terenu drogi KDZ/G, zgodnie z   kierunkami rozwoju układu drogowego określonego w   studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;  

2)   możliwość realizacji w   każdym terenie dróg wewnętrznych i   dojazdowych o   minimalnych parametrach pasa drogowego:  

a)   dla terenów 1MU - 6MU – szerokość nie mniejszą niż 5   m, a   w przypadku drogi bez przejazdu należy przewidzieć plac do zawracania o   powierzchni nie mniejszej niż 100 m²,  

b)   dla terenów 1Z,US - 4Z,US – szerokość nie mniejszą niż 8   m, a   w przypadku drogi bez przejazdu należy przewidzieć plac do zawracania o   powierzchni nie mniejszej niż 150 m²,  

c)   dla terenów 1PU - 6PU – szerokość nie mniejszą niż 10 m, a   w przypadku drogi bez przejazdu należy przewidzieć plac do zawracania o   powierzchni nie mniejszej niż 350 m².  

3.   Dopuszcza się, za wyjątkiem terenów KDGP, KDG i   1KDZ lokalizowanie w   liniach rozgraniczających drogi miejsc parkingowych, pod warunkiem iż będą zapewnione podstawowe potrzeby związane z   ruchem drogowym, pieszym i   rowerowym.  

4.   Liczbę miejsc parkingowych w   obrębie działki budowlanej należy kształtować z   uwzględnieniem minimalnego wskaźnika liczby miejsc parkingowych i/lub garażowych, określonego w   zależności od rodzaju użytkowania:  

1)   budynek jednorodzinny: 2   miejsca na budynek;  

2)   lokale mieszkalne: 1   miejsce na mieszkanie;  

3)   budynek zamieszkania zbiorowego: 1   miejsce na pomieszczenie przeznaczone do zakwaterowania;  

4)   usługi handlu w   obiektach o   powierzchni sprzedaży:  

a)   powyżej 2000 m² - 1   miejsce na 60 m² powierzchni całkowitej budynku,  

b)   od 1000 m² do 2000 m² - 1   miejsce na 35 m² powierzchni całkowitej budynku,  

c)   poniżej 1000 m² - 1   miejsce na 40 m² powierzchni całkowitej budynku;  

5)   usługi gastronomii - 1   miejsce na 10 m² powierzchni użytkowej dostępnej dla klientów lub 1   miejsce na 4   miejsca konsumpcyjne;  

6)   pozostałe usługi i   działalności gospodarcze - 1   miejsce na 50 m² powierzchni całkowitej budynku, z   wyjątkiem powierzchni przeznaczonych na potrzeby funkcji produkcyjnych, technologicznych, logistycznych, magazynowych, składowych i   baz transportowych;  

7)   niezależnie od rodzaju działalności gospodarczej - 1   miejsce na 4   pracowników najliczniejszej zmiany w   terenach PU oraz 1   miejsce na 2   pracowników najliczniejszej zmiany w   pozostałych terenach.  

5.   W przypadku kilku rodzajów użytkowania, mieszczących się w   jednym budynku lub występujących w   obrębie jednego terenu, dopuszcza się bilansowanie potrzeb parkingowych w   ramach zorganizowanego zespołu parkingowego lub garażowego obsługującego dany budynek lub teren.  

6.   Ustala się następujące zasady obsługi obszarów w   zakresie infrastruktury technicznej:  

1)   zaopatrzenie w   wodę i   gaz należy zapewnić z   istniejących, w   obszarze planu oraz w   otoczeniu, i   przewidzianych do rozbudowy, odpowiednio do potrzeb, sieci wodociągowych i   gazowych;  

2)   zaopatrzenie w   energię elektryczną:  

a)   z istniejącej w   obszarze planu oraz w   otoczeniu i   przewidzianej do rozbudowy, odpowiednio do potrzeb, sieci elektroenergetycznej,  

b)   z wykorzystaniem indywidualnych systemów i   instalacji opartych na źródłach energii odnawialnej, o   parametrach związanych wyłącznie z   obsługą danej działki budowlanej, która ma być zaopatrywana;  

3)   zaopatrzenie w   energię cieplną:  

a)   z istniejącej w   otoczeniu obszaru planu oraz przewidzianej do rozbudowy, odpowiednio do potrzeb, sieci ciepłowniczej, lub poprzez systemy oparte na sieci gazowej i   elektroenergetycznej,  

b)   z wykorzystaniem indywidualnych systemów i   instalacji opartych na źródłach energii odnawialnej, o   parametrach związanych wyłącznie z   obsługą danej działki budowlanej która ma być zaopatrywana,  

c)   dopuszcza się indywidualne źródła ciepła wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń i   wody, przy uwzględnieniu ustaleń o   których mowa w   § 7   ust. 3   pkt 1c;  

4)   odprowadzenie ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków, poprzez system istniejącej, w   obszarze planu oraz w   otoczeniu, i   przewidzianej do rozbudowy, odpowiednio do potrzeb, kanalizacji sanitarnej;  

5)   odprowadzenie wód opadowych systemem istniejącej, w   obszarze planu oraz w   otoczeniu, i   przewidzianej do rozbudowy, odpowiednio do potrzeb, kanalizacji deszczowej, z   zastrzeżeniem § 7   ust. 3   pkt 3;  

6)   dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych należy zrealizować w   liniach rozgraniczających tereny dróg 1KDZ i   KDZ/G sieć wodociągową o   średnicy nominalnej DN 250 lub większej na której należy zainstalować, w   zależności od potrzeb, hydranty naziemne wraz z   stanowiskiem czerpania wody o   wymiarach zapewniających swobodny dostęp do hydrantu, zgodnie z   przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji z   dnia 24 lipca 2009 r. w   sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w   wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z   późn. zm.).  

7.   W całym obszarze planu, dopuszcza się budowy i   roboty budowlane dotyczące obiektów, urządzeń i   sieci technicznych oraz uzbrojenia terenu, przy spełnieniu następujących warunków:  

1)   nowe sieci techniczne należy lokalizować w   liniach rozgraniczających tereny dróg publicznych i/lub w   pasie innych dróg wewnętrznych i   dojazdowych, wraz z   możliwością realizacji niezbędnych urządzeń zapewniających użytkowanie danej sieci zgodnie z   jej przeznaczeniem, pod warunkiem iż nie będą one mieć formy budynku;  

2)   w przypadku braku technicznych możliwości spełnienia wymogu o   którym mowa w   pkt 1, dopuszcza się lokalizację nowych sieci, urządzeń, obiektów i   budynków technicznych oraz innych elementów uzbrojenia terenu, pomiędzy linią zabudowy a   linią rozgraniczającą dany teren lub wewnątrz danego terenu, z   zastrzeżeniem pkt 3   oraz przy uwzględnieniu:  

a)   możliwości realizacji ustalonego w   planie przeznaczenia terenu wraz z   jego zasadami zagospodarowania i   kształtowania zabudowy,  

b)   warunków fizjograficznych oraz istniejącego użytkowania i   zagospodarowania terenu;  

3)   w zakresie zasad kształtowania technicznych obiektów budowlanych ustala się:  

a)   zakaz realizacji budynków technicznych w   terenach ZE i   2ZL, 3ZL, 4ZL i   7ZL,  

b)   zakaz lokalizacji obiektów wolno stojących typu: maszty, wieże, słupy w   terenach ZE,  

c)   zakaz lokalizacji liniowych elementów sieci infrastruktury technicznej w   terenie 2ZE;  

4)   w całym obszarze planu zagospodarowanie terenu i   kształtowanie zabudowy należy realizować w   sposób umożliwiający dostęp do istniejących sieci infrastruktury technicznej, w   celu prowadzenia niezbędnych robót budowlanych, w   tym związanych z   utrzymaniem i   naprawą, w   szczególności poprzez realizację wzdłuż wymienionych sieci chodników, zieleni, dróg, dojazdów, parkingów lub placów.  

§   14.  

W przypadku etapowej realizacji inwestycji, do czasu jej docelowego zakończenia, dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie części terenu, nie wykorzystanej zgodnie z   przeznaczeniem, na parkingi, zieleń urządzoną lub niekubaturowe obiekty sportowe i   rekreacyjne.  

§   15.  

1.   Określa się, z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, w   przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, w   następujących wysokościach:  

1)   30% - dla terenów 1MU-6MU i   1PU-6PU;  

2)   15% - dla terenów Z,US;  

3)   1% - dla pozostałych terenów.  

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe  

§   16.  

1.   Przeznaczeniem podstawowym terenów 1MU - 6MU   są:  

1)   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2)   budynki i   lokale usługowe;  

3)   budynki i   lokale zamieszkania zbiorowego w   formie hotelu, motelu i   pensjonatu.  

2.   Przeznaczeniem dopuszczalnym terenów 1MU - 6MU   są:  

1)   mieszkania towarzyszące zabudowie usługowej i   zamieszkania zbiorowego;  

2)   budynki gospodarcze, garaże i   wiaty oraz urządzenia i   obiekty rekreacyjno - wypoczynkowe, w   tym przydomowe baseny, oczka wodne i   małe boiska, jako towarzyszące zabudowie o   której mowa w   ust. 1.  

3.   Zasady zagospodarowania terenów 1MU - 6MU   :  

1)   budynki jednorodzinne można realizować wyłącznie w   formie wolno stojącej lub bliźniaczej;  

2)   budynkowi jednorodzinnemu mogą towarzyszyć usługi o   powierzchni całkowitej przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, w   tym dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania całego budynku mieszkalnego na usługowy;  

3)   w terenie 6MU powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku usługowego nie może być większa niż 200 m²;  

4)   budynki gospodarcze, garaże i   wiaty można lokalizować, w   stosunku do drogi obsługującej daną działkę, nie bliżej niż ściana frontowa budynku mieszkalnego i/lub usługowego;  

5)   dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy z   sąsiednią działką budowlaną oraz w   odległości 1,5 m od tej granicy, za wyjątkiem granicy przebiegającej między danym terenem MU a   terenem o   innym przeznaczeniu, na zasadach określonych w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z   późn. zm.);  

6)   użytkowanie terenu wymienione w   lit. a) i   b), należy odseparować od granicy nieruchomości sąsiednich poprzez usytuowanie zabudowy lub ogrodzenia pełnego o   wysokości nie mniejszej niż 1,6 m albo wykonanie pasa zieleni izolacyjnej o   szerokości nie mniejszej niż 1,5 m nasadzonego, naprzemiennie w   co najmniej dwóch rzędach, zwartą zielenią zimozieloną, średniowysoką – dotyczy:  

a)   otwartych miejsc składowych, magazynowych, gospodarczych oraz stanowisk pracy o   charakterze rzemieślniczym, wytwórczym lub naprawczym, prowadzonych poza obrysem budynku,  

b)   parkingów o   liczbie stanowisk większej niż 6   oraz miejsc postojowych i   dróg dojazdowych dla samochodów dostawczych, ciężarowych, autobusów i   pojazdów budowlanych;  

7)   od strony dróg publicznych zakazuje się wykonywania ogrodzeń w   formie prefabrykowanych betonowych przęseł.  

§   17.  

1.   Przeznaczeniem podstawowym terenów 1PU - 5PU   są:  

1)   obiekty produkcyjne, z   wykluczeniem działalności gospodarczych dotyczących:  

a)   produkcji chemikaliów i   wyrobów chemicznych, z   wyjątkiem wyrobów kosmetycznych i   toaletowych,  

b)   produkcji skór w   zakresie wyprawy skór, garbowania i   barwienia skór,  

c)   produkcji masy włóknistej, papieru i   tektury,  

d)   wytwarzania i   przetwarzania koksu i   produktów rafinacji ropy naftowej,  

e)   produkcji cementu, wapnia i   gipsu oraz wyrobów z   betonu, cementu i   gipsu,  

f)   produkcji metali;  

2)   magazyny, składy, bazy transportowe, centra logistyczne;  

3)   budynki i   lokale usługowe, w   tym handel hurtowy i   giełdowy, działalności gospodarcze o   charakterze rzemieślniczym, wytwórczym lub naprawczym, z   wykluczeniem usług związanych ze stałym i   czasowym pobytem dzieci i   młodzieży, szpitali i   domów opieki społecznej;  

4)   stacje paliw wyłącznie w   terenach 4PU - 5PU;  

5)   powierzchniowa eksploatacja górnicza złóż kruszyw naturalnych piasku wyłącznie w   zakresie terenów 1PU, 2PU, 4PU i   5PU.  

2.   Przeznaczeniem dopuszczalnym terenów 1PU - 5   PU są:  

1)   budynki i   lokale biurowe, administracyjne i   socjalne oraz inne towarzyszące produkcji i   usługom;  

2)   budynki gospodarcze, garaże i   wiaty jako towarzyszące zabudowie o   której mowa w   ust. 1.  

3.   Zasady zagospodarowania terenów 1PU - 5PU:  

1)   dla przeznaczenia terenu o   którym mowa w   ust. 1   pkt 1-3 należy zapewnić działkę budowlaną o   powierzchni nie mniejszej niż 2000 m² oraz ustala się wskaźnik powierzchni całkowitej budynku w   stosunku do powierzchni działki budowlanej nie większy niż:  

a)   0,5 – dla działek budowlanych o   powierzchni powyżej 20000 m²,  

b)   0,6 – dla działek budowlanych o   powierzchni w   przedziale od 10000 m² do 20000 m²,  

c)   0,8 – dla działek budowlanych o   powierzchni w   przedziale od 5000 m² do 10000 m²,  

d)   1,2 – dla działek budowlanych o   powierzchni w   przedziale od 2000 m² do 5000 m²;  

2)   użytkowanie terenu wymienione w   lit. a) i   b), należy odseparować od granicy nieruchomości sąsiednich występujących w   terenach ZE, ZL, MU i   Z,US oraz od terenu drogi 1KDZ, poprzez usytuowanie zabudowy lub wykonanie pasa zieleni izolacyjnej o   szerokości nie mniejszej niż 4   m nasadzonego, naprzemiennie w   co najmniej dwóch rzędach, zwartą zielenią zimozieloną, średniowysoką – dotyczy:  

a)   otwartych miejsc składowych, magazynowych, gospodarczych, technologicznych oraz stanowisk pracy o   charakterze produkcyjnym, rzemieślniczym, wytwórczym lub naprawczym, prowadzonych poza obrysem budynku,  

b)   parkingów o   liczbie stanowisk większej niż 15 oraz miejsc postojowych i   dróg dojazdowych dla samochodów dostawczych, ciężarowych, autobusów i   pojazdów budowlanych;  

3)   ustala się, dla nowych parkingów terenowych mieszczących powyżej 30 miejsc postojowych, wymóg zadrzewienia ocieniającego w   ilości nie mniejszej niż 1   drzewo co 8   miejsc postojowych;  

4)   dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy z   sąsiednią działką budowlaną, oraz w   odległości 1,5 m od tej granicy, za wyjątkiem granicy przebiegającej między danym terenem PU a   terenem o   innym przeznaczeniu, na zasadach określonych w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z   późn. zm.);  

5)   dla terenów 1PU, 2PU i   5PU obowiązują ustalenia określone w   granicach obszarów wymagających przekształceń i   rekultywacji o   których mowa § 12 ust. 1.  

§   18.  

1.   Przeznaczeniem podstawowym terenu 6PU   są:  

1)   obiekty produkcyjne, z   wykluczeniem działalności gospodarczych dotyczących:  

a)   produkcji chemikaliów i   wyrobów chemicznych, z   wyjątkiem produkcji wyrobów kosmetycznych i   toaletowych,  

b)   produkcji skór w   zakresie wyprawy skór, garbowania i   barwienia skór,  

c)   produkcji masy włóknistej, papieru i   tektury,  

d)   wytwarzania i   przetwarzania koksu i   produktów rafinacji ropy naftowej,  

e)   produkcji cementu, wapnia i   gipsu oraz wyrobów z   betonu, cementu i   gipsu,  

f)   produkcji metali;  

2)   magazyny, składy, bazy transportowe, centra logistyczne;  

3)   obiekty handlowe o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² wyłącznie w   granicach obszaru rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² określonych graficznie na rysunku planu, oraz handel hurtowy i   giełdowy;  

4)   budynki i   lokale usługowe, działalności gospodarcze o   charakterze rzemieślniczym, wytwórczym lub naprawczym, z   wykluczeniem usług związanych ze stałym i   czasowym pobytem dzieci i   młodzieży, szpitali i   domów opieki społecznej;  

5)   stacje paliw;  

6)   powierzchniowa eksploatacja górnicza złóż kruszyw naturalnych piasku.  

2.   Przeznaczeniem dopuszczalnym terenu 6PU   są:  

1)   budynki i   lokale biurowe, administracyjne i   socjalne oraz inne towarzyszące produkcji i   usługom;  

2)   budynki gospodarcze, garaże i   wiaty jako towarzyszące zabudowie o   której mowa w   ust. 1.  

3.   Zasady zagospodarowania terenu 6PU   :  

1)   dla przeznaczenia terenu o   którym mowa w   ust. 1   pkt 1-3 należy zapewnić działkę budowlaną o   powierzchni nie mniejszej niż 20000 m² oraz ustala się wskaźnik powierzchni całkowitej budynku w   stosunku do powierzchni działki budowlanej nie większy niż 0,5;  

2)   użytkowanie terenu wymienione w   lit. a) i   b), należy odseparować od granicy nieruchomości sąsiednich występujących w   terenie 2ZE oraz od terenu drogi 1KDZ, poprzez usytuowanie zabudowy lub wykonanie pasa zieleni izolacyjnej o   szerokości nie mniejszej niż 4   m, nasadzonego, naprzemiennie w   co najmniej dwóch rzędach, zwartą zielenią zimozieloną, średniowysoką – dotyczy:  

a)   otwartych miejsc składowych, magazynowych, gospodarczych, technologicznych oraz stanowisk pracy o   charakterze produkcyjnym, rzemieślniczym, wytwórczym lub naprawczym, prowadzonych poza obrysem budynku,  

b)   parkingów o   liczbie stanowisk większej niż 15 oraz miejsc postojowych i   dróg dojazdowych dla samochodów dostawczych, ciężarowych, autobusów i   pojazdów budowlanych;  

3)   ustala się, dla nowych parkingów terenowych mieszczących powyżej 30 miejsc postojowych, wymóg zadrzewienia ocieniającego w   ilości nie mniejszej niż 1   drzewo co 8   miejsc postojowych;  

4)   zakazuje się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy z   sąsiednią działką budowlaną, oraz w   odległości 1,5 m od tej granicy;  

5)   obowiązują ustalenia określone w   granicach obszarów wymagających przekształceń i   rekultywacji o   których mowa § 12 ust. 1.  

§   19.  

1.   Przeznaczeniem podstawowym terenów Z,US   są:  

1)   zieleń o   charakterze rekreacyjnym, w   tym urządzona w   formie parków, skwerów, łąk, wraz z   urządzeniami rekreacyjno - wypoczynkowymi i   obiektami małej architektury, w   tym place gier i   zabaw dla dzieci, miejsca piknikowe, oczka wodne oraz ścieżki piesze, rowerowe i   konne;  

2)   urządzenia i   obiekty, z   wyjątkiem budynków, przeznaczone na potrzeby sportu, rozrywki, turystyki, wypoczynku i   rekreacji, realizowane wyłącznie jako elementy wykorzystujące istniejące ukształtowanie terenu, w   tym w   zakresie użytkowego wykorzystanie wyrobisk poeksploatacyjnych złóż piasku;  

3)   tereny leśne;  

4)   tereny rolne, wyłącznie w   formie: użytków zielonych łąk i   pastwisk; hodowli i   upraw roślin sadowniczych, warzywnych i   ozdobnych oraz sadzonek drzew i   krzewów, z   wykluczeniem upraw szklarniowych i   cieplarnianych oraz zabudowy rolniczej;  

5)   powierzchniowa eksploatacja górnicza złóż kruszyw naturalnych piasku wyłącznie w   zakresie terenu 4Z,US.  

2.   Przeznaczeniem dopuszczalnym terenów Z,US   są:  

1)   dla terenów 1Z,US - 3Z,US budynki o   funkcji kulturalnej, rekreacyjnej i   rozrywkowej, administracyjnej oraz socjalnej, sanitarnej i   gospodarczej wyłącznie jako towarzyszące przeznaczeniu o   którym mowa w   ust. 1   pkt 1   i 2, ukształtowane w   formie jednego zespołu obiektów lub jednego budynku o   całkowitej powierzchni zabudowy:  

a)   dla terenu 1Z,US - nie większej niż 1000 m²,  

b)   dla terenów 2Z,US i   3Z,US - nie większej niż 500 m²;  

2)   usługi gastronomii i   handlu jako towarzyszące budynkom o   których mowa w   pkt 1   w zakresie nie większym niż:  

a)   dla gastronomii - 30% powierzchni całkowitej budynku,  

b)   dla handlu - 20% powierzchni całkowitej budynku;  

3)   ogólnodostępne parkingi terenowe;  

4)   urządzenia służące bezpieczeństwu publicznemu i   ochronie środowiska.  

3.   Zasady zagospodarowania terenów Z,US   :  

1)   zakazuje się realizacji budynków w   terenie 4Z,US, z   wyjątkiem potrzeb związanych z   powierzchniową eksploatacją górniczą złóż kruszyw naturalnych piasku, dla których dopuszcza się tymczasowe obiekty budowlane, wymagające usunięcia przed wygaśnięciem koncesji;  

2)   dopuszcza się użytkowe wykorzystanie obiektu historycznej fortyfikacji obronnej, występującego w   terenie 1Z,US, na potrzeby przeznaczenia terenu, pod warunkiem zachowania jego struktury przestrzennej bez zmian związanych z   przebudową, rozbudową i   nadbudową;  

3)   zakazuje się zmian w   ukształtowaniu terenu, w   szczególności zasypywania wyrobisk poeksploatacyjnych, z   dopuszczeniem niewielkich niwelacji i   robót ziemnych związanych z:  

a)   przygotowaniem terenów pod zabudowę, dojazd, parkingi oraz na potrzeby użytkowego wykorzystania,  

b)   stabilizacją zbocza wyrobisk z   ich przystosowaniem na potrzeby np.: torów rowerowych, motorowych i   quadowych, torów przeszkód i   sprawnościowych, parków linowych, ścianek wspinaczkowych i   innych funkcji związanych z   rekreacją czynną wykorzystujących charakterystyczne ukształtowanie wyrobisk poeksploatacyjnych;  

4)   należy ograniczyć wycinkę drzew zachowując minimum 90% obecnego drzewostanu występującego w   danym terenie, co oznacza w   szczególności możliwość wykorzystania zadrzewień na potrzeby parku leśnego oraz realizację użytkowych elementów ustalonego przeznaczenia terenu pomiędzy istniejącymi drzewami, z   dopuszczeniem przerzedzenia i   wycinki zieleni niskiej i   młodych drzew;  

5)   ustalenia o   których mowa w   pkt 3   i 4   nie dotyczą nowej powierzchniowej eksploatacji górniczej złóż kruszyw naturalnych piasku, z   zastrzeżeniem iż nowe wyrobiska po zakończeniu eksploatacji będą wykorzystane zgodnie z   ustalonym przeznaczeniem i   zasadami zagospodarowania terenu;  

6)   miejsca organizacji urządzeń i   obiektów sportowych i   rekreacyjnych oraz place gier i   zabaw, a   także dojazdy, parkingi, ścieżki piesze, rowerowe i   konne należy kształtować:  

a)   z wykorzystaniem wyłącznie występującej w   terenie naturalnej nawierzchni gruntu rodzimego,  

b)   dla dojazdów, parkingów, ścieżek pieszych, rowerowych i   konnych dopuszcza się możliwość utwardzenia nawierzchni kamieniem lub drewnem;  

7)   w zakresie kształtowania parkingów terenowych ustala się:  

a)   lokalizację zespołów parkingowych wyłącznie o   liczbie miejsc nie większej niż 20, w   odległości nie większej niż 30 m od linii rozgraniczającej tereny dróg publicznych lub od krawędzi jezdni innej ulicy publicznej,  

b)   wymóg zadrzewienia ocieniającego w   ilości nie mniejszej niż 1   drzewo co 6   miejsc postojowych;  

8)   zakazuje się budowy ogrodzeń z   wyjątkiem terenu o   powierzchni nie większej niż 5000 m² związanego z   dopuszczoną zabudową o   której mowa w   ust. 2   pkt 1, pod warunkiem iż ogrodzenie będzie wykonane z   materiałów i   elementów ażurowych z   zakazem stosowania systemu prefabrykowanych betonowych przęseł;  

9)   dla terenów 2Z,US i   4Z,US obowiązują ustalenia określone w   granicach obszarów wymagających przekształceń i   rekultywacji o   których mowa § 12 ust. 1.  

§   20.  

1.   Przeznaczeniem podstawowym terenów ZE   są:  

1)   zieleń zapewniająca utrzymanie ciągłości lokalnych ekosystemów oraz wymagająca ochrony cennych wartości przyrodniczych i   zasobów środowiska naturalnego;  

2)   tereny leśne;  

3)   tereny rolne, wyłącznie w   formie upraw polowych, użytków zielonych łąk i   pastwisk oraz hodowli i   upraw sadzonek drzew i   krzewów ozdobnych, z   wykluczeniem upraw szklarniowych i   cieplarnianych oraz zabudowy rolniczej;  

4)   wody powierzchniowe z   wyjątkiem stawów hodowlanych.  

2.   Przeznaczeniem dopuszczalnym terenów ZE   są:  

1)   ekstensywne rekreacyjne wykorzystanie w   postaci ścieżek pieszych, rowerowych i   konnych;  

2)   urządzenia służące ochronie środowiska.  

3.   Zasady zagospodarowania terenów ZE   :  

1)   zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, w   tym budynków, dróg, parkingów i   ogrodzeń, z   wyjątkiem liniowych elementów sieci infrastruktury technicznej w   terenach 1ZE i   3ZE;  

2)   nakazuje się zachowanie istniejącej szaty roślinnej, w   tym skupisk zadrzewień i   zakrzaczeń oraz cieków i   zbiorników wodnych;  

3)   zakazuje się zmian w   ukształtowaniu terenu, w   szczególności wykonywania robót ziemnych polegających na niwelacji i   nadsypywaniu terenu, z   wyjątkiem prac związanych z:  

a)   przywróceniem ukształtowania doliny w   terenie 1ZE zgodnie z   ustaleniami dla obszaru wymagającego przekształceń i   rekultywacji nr 4   o których mowa w   § 12 ust. 1   pkt 5,  

b)   realizację przesyłowych liniowych elementów sieci infrastruktury technicznej;  

4)   w zakresie terenu 2ZE zakazuje się użytkowego wykorzystywania terenu oraz prowadzenia gospodarki leśnej i   rolniczej, które wpłynie na pogorszenie walorów przyrodniczych i   warunków siedliskowych związanych z   ochroną doliny rzeki Szarlejki, w   szczególności:  

a)   ochrony wymagają stanowiska roślin chronionych oraz stanowiska przyrodnicze „Źródlisko w   Szarlejce”,  

b)   zakazuje się zmian naturalnego ukształtowania terenu powodujących erozję stoków doliny i   niszczenia łożyska rzeki Szarlejki oraz przekształcenia koryta ułatwiającego odpływ wód;  

5)   ścieżki piesze, rowerowe i   konne należy kształtować z   wykorzystaniem wyłącznie naturalnej nawierzchni gruntu rodzimego o   szerokości nie większej niż 3   m;  

6)   teren 3ZE wyznacza się jako rezerwę pasa pod przyszłą budowę drogi.  

§   21.  

1.   Przeznaczeniem podstawowym terenów ZL   są lasy.  

2.   Przeznaczeniem dopuszczalnym terenów ZL   są:  

1)   tereny urządzone w   formie parków leśnych wraz z   ekstensywne rekreacyjne wykorzystanie w   postaci ścieżek pieszych, rowerowych i   konnych;  

2)   tereny rolne, wyłącznie w   formie: użytków zielonych łąk i   pastwisk; hodowli i   upraw roślin sadowniczych i   ozdobnych oraz sadzonek drzew i   krzewów, z   wykluczeniem upraw szklarniowych i   cieplarnianych oraz zabudowy rolniczej;  

3)   wody powierzchniowe z   wyjątkiem stawów hodowlanych;  

4)   urządzenia służące ochronie środowiska.  

3.   Zasady zagospodarowania terenów ZL   obejmują następujące ustalenia:  

1)   obowiązują zasady trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w   tym prowadzonej zgodnie z   planem urządzenia lasu;  

2)   zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, w   tym budynków, dróg, parkingów i   ogrodzeń, z   wyjątkiem:  

a)   związanych z   prowadzeniem gospodarki leśnej w   terenach 1ZL, 5ZL i   6ZL,  

b)   budynków technicznych w   terenach 1ZL, 5ZL i   6ZL,  

c)   przesyłowych liniowych elementów sieci infrastruktury technicznej;  

3)   zakazuje się zmian w   ukształtowaniu terenu, w   szczególności wykonywania robót ziemnych polegających na niwelacji i   nadsypywaniu terenu;  

4)   ścieżki piesze, rowerowe i   konne należy kształtować z   wykorzystaniem wyłącznie naturalnej nawierzchni gruntu rodzimego o   szerokości pasa nie większej niż 3   m;  

5)   dla terenu 7ZL obowiązują ustalenia określone w   granicach obszarów wymagających przekształceń i   rekultywacji o   których mowa § 12 ust. 1;  

6)   teren 7ZL wyznacza się jako rezerwę pasa pod przyszłą budowę drogi.  

§   22.  

1.   Przeznaczeniem podstawowym terenów KDGP, KDG, KDZ/G, 1KDZ-3KDZ i   1KDL-3KDL   są drogi i   ulice publiczne wraz z   obiektami budowlanymi i   urządzeniami technicznymi mogącymi występować w   pasie drogowym.  

2.   Przeznaczeniem dopuszczalnym terenów KDGP, KDG, KDZ/G, 1KDZ-3KDZ i   1KDL-3KDL   są:  

1)   zieleń przydrożna w   postaci trawników, skwerów i   szpalerów drzew, oraz pasów zieleni oddzielającej jezdnie od chodników;  

2)   obiekty małej architektury;  

3)   ogólnodostępne miejsca parkingowe z   wyjątkiem terenów KDGP, KDG, KDZ/G i   1KDZ;  

4)   tymczasowe obiekty budowlane przeznaczone na potrzeby handlu i   gastronomii wyłącznie dla terenów KDG, 2KDZ i   3KDZ;  

5)   urządzenia służące bezpieczeństwu publicznemu i   ochronie środowiska.  

3.   Zasady zagospodarowania terenów KDGP, KDG, KDZ/G, 1KDZ-3KDZ i   1KDL-3KDL   obejmują następujące ustalenia:  

1)   przeznaczenie dopuszczalne nie może ograniczać modernizacji i   rozbudowy wszystkich elementów danej drogi zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym, przy uwzględnieniu szerokości i   klasy technicznej drogi, zgodnie z   ustaleniami § 13 ust. 1;  

2)   w terenie drogi KDGP, na odcinku wzdłuż terenu 2ZE, należy wykonać rozwiązanie techniczne - przepust drogowy, umożliwiające migrację zwierząt w   ciągu doliny rzeki Szarlejki;  

3)   w terenie drogi 1KDZ, na odcinku wzdłuż terenów 2PU i   4PU, należy wykonać pas zieleni izolacyjnej o   szerokości nie mniejszej niż 3   m wraz z   nasadzeniem szpaleru drzew z   zachowaniem w   miarę możliwości jednakowej odległość poszczególnych drzew między sobą nie większej niż 15 m;  

4)   tymczasowe obiekty budowlane o   których mowa w   ust. 2   pkt 4   dopuszcza się wyłącznie jako obiekty towarzyszące przystankom komunikacji publicznej lokalizowane w   odległości nie większej niż 10 m od wiaty danego przystanku, o   powierzchni zabudowy pojedynczego tymczasowego obiektu budowlanego nie większej niż 10 m²;  

5)   zakazuje się wykonywania nowych ogrodzeń;  

6)   dla terenów 1KDZ i   1KDL obowiązują ustalenia określone w   granicach obszarów wymagających przekształceń i   rekultywacji o   których mowa § 12 ust. 1.  

Rozdział 4.
Przepisy końcowe  

§   23.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   24.  

Prezydent Miasta Częstochowy zapewni:  

1)   udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i   udzielanie odpowiednich informacji;  

2)   podanie do publicznej wiadomości treści uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.  

§   25.  

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy.  

§   26.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 374/XXII/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

374 22zal1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 374/XXII/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

374 22zal.2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 374/XXII/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

374 22zal.3  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »