| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 153/XV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 8 i art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592 z późn. zm./, art.31 ust.1 i ust.3 i art. 35 ust.5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), po przeprowadzonych konsultacjach zgodnie z uchwałą nr 303/XLI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Kłobuckiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz zgodnie z uchwałą Nr 448/2012 Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych, zebranych w ramach konsultacji

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla:

1) osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

2) trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

3) trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzaje i wysokość określa niniejsza uchwała.

§ 2.

Nagrody i wyróżnienia sportowe mogą otrzymywać zawodnicy stale mieszkający na terenie powiatu kłobuckiego, trenerzy i inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej, reprezentujący stowarzyszenia i kluby sportowe, mające siedziby na terenie powiatu kłobuckiego.

§ 3.

1. Nagrody mogą być przyznawane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, za:

1) ustanowienie rekordu Świata, Europy lub Polski – nagroda I stopnia

2) zajęcie miejsca od 1 do 10 w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich – nagroda II stopnia,

3) zajęcie miejsca od 1 do 10 w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy – nagroda III stopnia,

4) za zajęcie miejsca od 1 do 5 w Pucharze Świata, Pucharze Europy – nagroda IV stopnia,

5) zajęcie miejsca od 1 do 3 w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz innych zawodach porównywalnego szczebla organizowanych przez Polskie Związki Sportowe – nagroda V stopnia,

2. Wyróżnienia mogą być przyznawane za zajęcie miejsca od 1 do 6 w rywalizacji sportowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

3. Wyróżnienie może być przyznane trenerom prowadzącym szkolenie zawodników uzyskujących znaczące wyniki sportowe, a także innym osobom fizycznym mającym szczególny wkład w promocję i rozwój sportu na terenie powiatu kłobuckiego.

§ 4.

1. Nagrody mają formę finansową w wysokości określonej w § 7.

2. Wyróżnienia mogą mieć formę dyplomu, listu gratulacyjnego, statuetki, patery lub pucharu.

3. Liczbę nagród ustala Zarząd Powiatu w ramach środków określonych w budżecie Powiatu Kłobuckiego oraz w oparciu o złożone wnioski.

§ 5.

1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Zarząd Powiatu z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony przez:

1) właściwy Polski Związek Sportowy,

2) organizacje pozarządowe działające w zakresie kultury fizycznej,

3) klub sportowy zrzeszający osobę, na rzecz której składa się wniosek,

4) komisję Rady Powiatu w Kłobucku właściwej ds. sportu,

5) zainteresowanego zawodnika (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku zawodników niepełnoletnich.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym w roku poprzedzającym przyznanie nagrody lub wyróżnienia.

3. W jednym roku kalendarzowym zawodnik lub inna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.

§ 6.

1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody powinien zawierać:

1) nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres jego siedziby,

2) imię (imiona) i nazwisko kandydata do wyróżnienia lub nagrody, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL oraz numer rachunku bankowego,

3) uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie wysokich osiągnięć sportowych zawodnika, za które wyróżnienie lub nagroda ma być przyznana lub wskazanie wysokich osiągnięć sportowych zawodnika,

4) informacje o dotychczas otrzymanych wyróżnieniach i nagrodach przez kandydata,

5) oświadczenie zawodnika o nie popełnieniu czynu karalnego,

6) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych,

7) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym .

3. Wnioski w sprawie przyznania wyróżnień i nagród składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego, w terminie do końca stycznia każdego roku.

4. Rozpatrzenie wniosków oraz przyznanie nagród i wyróżnień nastąpi do końca marca każdego roku.

5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie określonym w § 6 ust.3,

2) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

3) braków formalnych wniosku, pomimo wezwania w terminie 7 dni do ich uzupełnienia przez wnioskodawcę.

§ 7.

Wysokość nagród pieniężnych wynosi:

a) nagroda I stopnia: - 1000 zł,

b) nagroda II stopnia: - 800 zł,

c) nagroda III stopnia: - 400 zł,

d) nagroda IV stopnia: - 250 zł,

e) nagroda V stopnia: - 200 zł,

§ 8.

1. Zarząd Powiatu przyznaje nagrody i wyróżnienia po weryfikacji i zaopiniowaniu wniosku przez Komisję powołaną zarządzeniem przez Starostę Kłobuckiego.

2. Przy rozpoznawaniu wniosków Zarząd Powiatu nie jest związany opinią wydaną przez Komisję ds. nagród.

3. Informację o przyznaniu nagród i wyróżnień Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu.

4. Obsługę administracyjno-biurową zapewnia Starostwo Powiatowe w Kłobucku - Wydział właściwy ds. sportu.

§ 9.

Traci moc uchwała Nr 211/XXII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe, zawodnikom zamieszkałym na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz uchwała Nr 108/X/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »