| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Rudnik

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskankie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rudnik

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.13), po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

1)posiadać specjalistyczne, atestowe urządzenia i środki przeznaczone do chwytania bezdomnych zwierząt,

2)posiadać co najmniej jeden samochód przystosowany do transportu zwierząt i prowadzenia działalności w zakresie ochrony zwierząt, który w szczególności:

a) jest wyposażony w metalowe klatki umożliwiające transportowanym zwierzętom swobodne leżenie, wstawanie i zachowanie naturalnej pozycji,

b) posiada odpowiednią kubaturę umożliwiającą ustawienie kilku metalowych klatek, o których mowa w literze a, w taki sposób, aby uniemożliwić ich przesuwanie w czasie transportu oraz umożliwić ich prawidłową wentylację,

c) zabezpiecza zwierzęta przed wpływami atmosferycznymi,

d) zapewnia dostateczną wentylację i w miarę potrzeb prawidłowe ogrzewanie,

3)zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko - weterynaryjną,

4)posiadać aktualną umowę ze schroniskiem na odbiór bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudnik

5)posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług,

6)posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w ust. 1.

3. Poprzez spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, rozumie się przedłożenie:

1)zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający, że przedmiot działalności przedsiębiorcy odpowiada działalnosci określonej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2)dowodów rejestracyjnych pojazdów posiadających aktualne badania techniczne oraz dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do posiadania środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z odrębnymi przepisami,

3)obowiązującej umowy z lekarzem weterynarii,

4)dokumentów potwierdzających przeszkolenie pracowników i przedsiębiorcy w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony zwierząt.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 w orginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 2.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1)posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające, że przedmiot działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności określonej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2)posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

3)posiadać zezwolenie na użytkowanie obiektu lub inny tytuł prawny wymagany przepisami powszechnie obowiązującymi, a w szczególności prawa budowlanego i wymaganiami weterynarnymi dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,

4)teren, na którym prowadzona będzie działalność winien posiadać odpowiednie ogrodzenie,

5)posiadać obowiązującą umowę z lekarzem wetreynarii,

6)posiadać dokumenty potwierdzające przeszkolenie pracowników i przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia schroniska, postępowania ze zwierzętami i ochrony zwierząt.

2. Dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań opisanych w ust. 1, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania, o którym mowa w ust. 1, w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 3.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1)posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzające, że przedmiot działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności określonej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2)posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

3)posiadać zezwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy prawa budowlanego,

4)prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym,

5)posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

6)posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

7)posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,

8)posiadać odpowiednie świadectwa o przeszkoleniu pracowników lub samego przedsiębiorcy zgodnie z przedmiotem działalności określonym we wniosku o udzielenie zezwolenia,

9)posiadać obowiązującą umowę z lekarzem weterynarii.

2. Dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań opisanychw ust. 1, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXXIV/263/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »