| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 81/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Goleszowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 41f i 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) - Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka


Załącznik do Uchwały Nr 81/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 20 listopada 2012 r.

Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536);

- organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie Gminy Goleszów;

- Wójcie - należy przez to rozmieć Wójta Gminy Goleszów;

- Radzie - należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, powołaną zgodnie z art. 41e ustawy.

§ 1. Radę powołuje Wójt na wniosek organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy działających na terenie Gminy Goleszów, w liczbie 8 członków, w tym:

1) dwóch przedstawicieli Rady Gminy Goleszów,

2) dwóch przedstawicieli Wójta,

3) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych.

§ 2. 1. Przedstawicieli Rady Gminy Goleszów wyznacza Rada Gminy Goleszów.

2. Przedstawicieli Wójta Gminy Goleszów wskazuje Wójt.

3. Kandydatów do Rady z ramienia organizacji pozarządowych zgłaszają pisemnie te organizacje.

4. Każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność na terenie Gminy Goleszów może zgłosić 1 kandydata spośród swoich członków.

5. Zgłoszenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji powinno zawierać:

1) nazwę i siedzibę organizacji zgłaszającej z dokładnymi danymi teleadresowymi,

2) imię i nazwisko kandydata, adres zameldowania, numer telefonu oraz adres e-mail,

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborami i pracą Rady.

6. Do karty zgłoszeniowej organizacja pozarządowa dołącza aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny organizacji zgłaszającej oraz umocowanie osób ją reprezentujących.

7. Wyłonienie kandydatów na członków Rady reprezentujących organizacje pozarządowe następuje na zasadach określonych w § 3 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W przypadku zgłoszenia więcej niż 4 kandydatów z organizacji pozarządowych, przeprowadza się tajne głosowanie wśród zgłoszonych kandydatów.

2. Każdy z kandydatów głosuje na 4 spośród zgłoszonych przedstawicieli organizacji pozarządowych.

3. Na członków Rady wyłonieni zostają kandydaci, którzy zdobyli największą ilość głosów.

4. Tajne głosowanie odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy Goleszów.

§ 4. 1. Termin zgłoszenia kandydatów wynosi 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia dot. powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

2. Powołanie Rady następuje w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

3. Ogłoszenie Wójta Gminy Goleszów o naborze kandydatów na członków Rady zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Goleszów i na stronie BIP, a także na tablicy ogłoszeńw siedzibie tj. Urząd Gminy ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów.

§ 5. 1. Wójt odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek 2/3 członków Rady;

3) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;

4) jeżeli stał się on trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,

6) w przypadku utraty rekomendacji organizacji, która go zgłosiła.

2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Wójt uzupełnia skład Rady na okres do końca kadencji zgodnie z § 1.

§ 6. 1. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Wójta.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione a art. 3. ust. 3 ustawy.

§ 7. 1. Termin wyrażania przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju Gminy Goleszów.

2. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

§ 8. 1. Kadencja Rady trwa dwa lata, przy czym członek Rady nie może pełnić funkcji dłużej niż 2 kolejne kadencje.

2. Każdy kandydat musi złożyć pisemną zgodę na pracę w Radzie oraz pisemne oświadczenie o niekaralności.

§ 9. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

2. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

3. Kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady zgłasza co najmniej 1/3 członków Rady.

4. Odwołanie przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie, co ich powołanie.

§ 10. Rada pracuje na posiedzeniach.

1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady, z tym że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt.

2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

4. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest przez sekretarza protokół, do którego dołącza się listę obecności.

5. Protokół podpisuje przewodniczący Rady.

§ 11. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 12. Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Urząd Gminy Goleszów.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »