| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXv/182/12 Rady Gminy Łękawica

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łękawica na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) , art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art.218, art.219, art.220, art.221 ust.1, art.222, art.233, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) i   art.26 ust 4   ustawy z   dnia 26 kwietnia 2007 r. o   zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z   2007 r. Nr 89, poz.590 z   późn.zmianami).  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Dochody budżetu gminy w   wysokości 13.257.062 zł., zgodnie z   załącznikiem nr 1, w   tym :  

a)   dochody bieżące : 11.845.232 zł.  

-   w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt. 2   i 3   u.f.p - 342.918 zł.,  

b)   dochody majątkowe : 1.411.830 zł.  

-   w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt. 2   i 3u.f.p - 842.926 zł.  

§   2.   1.   Wydatki budżetu gminy w   wysokości 15.147.838 zł., zgodnie z   załącznikiem nr 2, w   tym:  

1)   wydatki bieżące : 11.415.841 zł., w   których wyodrębnia się w   szczególności:  

a)   wydatki jednostek budżetowych 7.735.591 zł., z   tego:  

-   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane 4.355.026 zł.,  

-   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań 3.380.565 zł,  

b)   dotacje na zadania bieżące 1.238.181 zł.,  

c)   świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.831.159 zł.,  

d)   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   u.f.p w   wysokości 378.910 zł.,  

e)   obsługa długu 232.000 zł.,  

2)   wydatki majątkowe : 3.731.997 zł., w   których wyodrębnia się w   szczególności:  

a)   inwestycje i   zakupy inwestycyjne 3.731.997 zł., z   tego:  

-   na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust. 1   pkt 2   i 3   u.f.p w   wysokości 854.534 zł.,  

2.   Wydatki na zadania inwestycyjne w   2013 roku w   wysokości 3.731.997 zł., zgodnie z   załącznikiem 3.  

§   3.   1.   Deficyt budżetu gminy w   wysokości 1.890.776 zł., który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

1)   pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 160.926 zł.,  

2)   pożyczek z   WFOŚiGW - 1.631.316 zł.,  

3)   wolnych środków - 98.534 zł.  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 3.399.988 zł., rozchody w   wysokości 1.509.212 zł. zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   4.   W budżecie tworzy się rezerwy w   wysokości 188.301 zł., w   tym:  

1.   ogólną w   wysokości 148.301 zł.  

2.   celową w   wysokości 40.000 zł. z   przeznaczeniem na:  

1)   realizacje zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 40.000 zł  

§   5.   1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

3.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

4.   Plan dochodów budżetu państwa związanych z   realizacją zadań zleconych zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

§   6.   1.   Ustala się dochody w   kwocie 87.840 zł. z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 86.840 zł. na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

§   7.   1.   Plan przychodów i   wydatków w   łącznej kwocie, dla:  

1)   samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.034.290 zł. wydatki – 2.018.883 zł. zgodnie z   załącznikiem nr 10 i   10a.  

§   8.   1.   Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w   Łękawicy, zgodnie z   załącznikiem nr 11,  

1)   z tytułu dopłaty do odpadów - 5.000 zł.  

2.   Dotacje podmiotowe, zgodnie z   załącznikiem nr 11, dla:  

1)   gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 150.000 zł.  

2)   stowarzyszeń na łączną kwotę - 1.008.341 zł.  

3.   Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i   nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 72.840 zł., zgodnie z   załącznikiem nr 11.  

4.   Dotacje celowe na inwestycje na łączną kwotę – 287.430 zł. zgodnie z   załącznikiem nr 11.  

5.   Dotacja dla Izby Rolniczej na łączna kwotę - 2.000 zł. zgodnie z   załącznikiem nr 11.  

§   9.   1.   Upoważnia się Wójta do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.  

2)   dokonywania zmian w   planie:  

a)   wydatków bieżących na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

b)   wydatków majątkowych,  

c)   w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a   majątkowymi, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

3)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

4)   zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w   budżecie,  

5)   ustala się maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek i   poręczeń – do wysokości 50.000 zł.  

2.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w   kwocie 4.440.776 zł. w   tym :  

a)   na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t – 1.000.000 zł,  

b)   na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t – 1.940.776 zł,  

c)   spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów - 1.000.000 zł.,  

d)   na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej – 500.000 zł.  

§   10.   1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.  

§   11.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica  


Bronisław   Stachura

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik nr 1   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik nr 2   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik nr 3   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik nr 4   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zalacznik nr 5   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Zalacznik nr 6   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zalacznik nr 7   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Zalacznik nr 8   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Zalacznik nr 9   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Zalacznik nr 10 do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik10a.pdf

Zalacznik nr 10a do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Zalacznik nr 11 do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »