| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXv/182/12 Rady Gminy Łękawica

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łękawica na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) , art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art.218, art.219, art.220, art.221 ust.1, art.222, art.233, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) i   art.26 ust 4   ustawy z   dnia 26 kwietnia 2007 r. o   zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z   2007 r. Nr 89, poz.590 z   późn.zmianami).  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Dochody budżetu gminy w   wysokości 13.257.062 zł., zgodnie z   załącznikiem nr 1, w   tym :  

a)   dochody bieżące : 11.845.232 zł.  

-   w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt. 2   i 3   u.f.p - 342.918 zł.,  

b)   dochody majątkowe : 1.411.830 zł.  

-   w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt. 2   i 3u.f.p - 842.926 zł.  

§   2.   1.   Wydatki budżetu gminy w   wysokości 15.147.838 zł., zgodnie z   załącznikiem nr 2, w   tym:  

1)   wydatki bieżące : 11.415.841 zł., w   których wyodrębnia się w   szczególności:  

a)   wydatki jednostek budżetowych 7.735.591 zł., z   tego:  

-   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane 4.355.026 zł.,  

-   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań 3.380.565 zł,  

b)   dotacje na zadania bieżące 1.238.181 zł.,  

c)   świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.831.159 zł.,  

d)   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   u.f.p w   wysokości 378.910 zł.,  

e)   obsługa długu 232.000 zł.,  

2)   wydatki majątkowe : 3.731.997 zł., w   których wyodrębnia się w   szczególności:  

a)   inwestycje i   zakupy inwestycyjne 3.731.997 zł., z   tego:  

-   na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust. 1   pkt 2   i 3   u.f.p w   wysokości 854.534 zł.,  

2.   Wydatki na zadania inwestycyjne w   2013 roku w   wysokości 3.731.997 zł., zgodnie z   załącznikiem 3.  

§   3.   1.   Deficyt budżetu gminy w   wysokości 1.890.776 zł., który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

1)   pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 160.926 zł.,  

2)   pożyczek z   WFOŚiGW - 1.631.316 zł.,  

3)   wolnych środków - 98.534 zł.  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 3.399.988 zł., rozchody w   wysokości 1.509.212 zł. zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   4.   W budżecie tworzy się rezerwy w   wysokości 188.301 zł., w   tym:  

1.   ogólną w   wysokości 148.301 zł.  

2.   celową w   wysokości 40.000 zł. z   przeznaczeniem na:  

1)   realizacje zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 40.000 zł  

§   5.   1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

3.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

4.   Plan dochodów budżetu państwa związanych z   realizacją zadań zleconych zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

§   6.   1.   Ustala się dochody w   kwocie 87.840 zł. z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 86.840 zł. na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

§   7.   1.   Plan przychodów i   wydatków w   łącznej kwocie, dla:  

1)   samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.034.290 zł. wydatki – 2.018.883 zł. zgodnie z   załącznikiem nr 10 i   10a.  

§   8.   1.   Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w   Łękawicy, zgodnie z   załącznikiem nr 11,  

1)   z tytułu dopłaty do odpadów - 5.000 zł.  

2.   Dotacje podmiotowe, zgodnie z   załącznikiem nr 11, dla:  

1)   gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 150.000 zł.  

2)   stowarzyszeń na łączną kwotę - 1.008.341 zł.  

3.   Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i   nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 72.840 zł., zgodnie z   załącznikiem nr 11.  

4.   Dotacje celowe na inwestycje na łączną kwotę – 287.430 zł. zgodnie z   załącznikiem nr 11.  

5.   Dotacja dla Izby Rolniczej na łączna kwotę - 2.000 zł. zgodnie z   załącznikiem nr 11.  

§   9.   1.   Upoważnia się Wójta do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.  

2)   dokonywania zmian w   planie:  

a)   wydatków bieżących na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

b)   wydatków majątkowych,  

c)   w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a   majątkowymi, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

3)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

4)   zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w   budżecie,  

5)   ustala się maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek i   poręczeń – do wysokości 50.000 zł.  

2.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w   kwocie 4.440.776 zł. w   tym :  

a)   na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t – 1.000.000 zł,  

b)   na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t – 1.940.776 zł,  

c)   spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów - 1.000.000 zł.,  

d)   na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej – 500.000 zł.  

§   10.   1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.  

§   11.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica  


Bronisław   Stachura

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik nr 1   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik nr 2   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik nr 3   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik nr 4   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zalacznik nr 5   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Zalacznik nr 6   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zalacznik nr 7   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Zalacznik nr 8   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Zalacznik nr 9   do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Zalacznik nr 10 do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik10a.pdf

Zalacznik nr 10a do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXv/182/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Zalacznik nr 11 do Uchwaly Budzetowej nr XXV 182 12  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »