| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Porąbka

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka,prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. - Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn.zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r . w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. Nr 207, poz.3872), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz.1317),

2) Uchwałą Nr XX/189/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego,  zmienionej Uchwałą Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 21 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz.5073).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) tiret 1 w § 1, § 2 i 3 Uchwały Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz.1317), które stanowią:    "§ 1

- 4 pkt 3) na ucznia, innego niż uczeń z § 4 pkt 1 uczęszczającego do przedszkola niepublicznego - stawka dotacji od daty wejścia w życie niniejszej uchwały do 31.12.2012 r. wynosi 80% podstawy z § 2 pkt 4 litera a)." "§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka." "§ 3 Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.",

2) § 2 i 3 Uchwały Nr XX/189/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, zmienionej Uchwałą Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 21 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz.5073, które stanowią: "§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka." "§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą urzędową od dnia 1 stycznia 2013 roku."

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

- Załącznik do Obwieszczenia  Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwała  Nr XXXIII/231/09

Rady Gminy Porąbka

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka,prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.80 ust.4 oraz art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Porąbka dla zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Porąbka przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego:

a) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych,

b) innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 7 ustawy;

2) wysokość stawek dotacji, w przypadku dotacji dla których ustawa określa stawkę minimalną;

3) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez beneficjentów określonych w pkt 1.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie (bez dalszego określenia) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.);

2) jednostce – należy przez to rozumieć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, o których  mowa w § 1 pkt 1;

3) dotacji– należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy Porąbka, na zasadach z art. 90 ustawy i niniejszej uchwały, dotację podmiotową (w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.), która przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących jednostki z tytułu działalności w zakresie kształcenia, wychowania i opieki (w tym profilaktyki społecznej);

4) podstawie obliczania dotacji – należy przez to rozumieć stałą kwotę roczną dla obliczania dotacji należnej          na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę odpowiednio stanowią:

a) w przypadku dotacji dla niepublicznego przedszkola – zgodnie z art. 90 ust. 2 b. ustawy – wydatki         bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie Gminy Porąbka ponoszone w przedszkolach         publicznych, z tym, że dla ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczania dotacji jest kwota         przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej  subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Porąbka przedszkola publicznego, zgodnie z art. 90 ust. 2 b. ustawy. W przypadku braku na terenie Gminy Porąbka przedszkola publicznego, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego ucznia przez najbliższą  gminę na prowadzenie przedszkola publicznego;

b) w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego z art.14a ust.7 ustawy – zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy – wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w przedszkolu  publicznym prowadzonym przez Gminę Porąbka, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kwotę przewidzianą na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Porąbka. W przypadku braku na terenie Gminy Porąbka przedszkola publicznego, podstawą  obliczania dotacji  są  wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

5) stawce dotacji – należy przez to rozumieć procent ustalony przez Radę Gminy w niniejszej uchwale, który  służy  naliczaniu  dotacji  należnej  na  jednego  ucznia  drogą  przemnożenia  przez tę wielkość podstawy obliczenia dotacji;

6) dotacji należnej na jednego ucznia – należy przez to rozumieć kwotę pieniężną na jednego ucznia dotowanej jednostki równą podstawie obliczania dotacji, albo w przypadkach określonych ustawą, kwotę pieniężną na jednego ucznia dotowanej jednostki ustalaną w wyniku przemnożenia podstawy obliczania dotacji przez stawkę dotacji;

7) dotacji należnej dla jednostki – należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty  na rzecz jednostki w roku kalendarzowym, ustaloną w wyniku przemnożenia dotacji należnej na jednego  ucznia przez ilość uczniów uczęszczających do dotowanej jednostki w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego, w którym funkcjonowała jednostka.

§ 3. Przy obliczaniu podstawy dotacji, a także przy obliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia, otrzymane wyniki wyliczeń zaokrągla się do pełnych groszy.

§ 4. Ustala się następujące stawki dotacji:

1) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego z § 1 pkt 1 lit.a. uchwały – stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący;

2) na ucznia  niepełnosprawnego uczęszczającego do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego z § 1 pkt 1 lit.b uchwały – stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący;

3) 1)na ucznia, innego niż uczeń z § 4 pkt 1, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego - stawka dotacji wynosi  75%  podstawy z § 2 pkt 4 lit. a.

4) na ucznia, innego niż uczeń z § 4 pkt 2, uczęszczającego do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego z § 1 pkt 1 lit.b- stawka dotacji wynosi  40%  podstawy z § 2 pkt 4 lit. b.

§ 5. 1. Warunkiem wypłaty dotacji dla rozpoczynającego działalność niepublicznej jednostki, jako niepublicznego przedszkola, innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, jest przekazanie do Wójta Gminy Porąbka, przez osobę zamierzającą prowadzić lub prowadzącą niepubliczną jednostkę, najpóźniej do dnia  30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierającego:

1) dane o organie prowadzącym,

2) typ jednostki,

3) Regon jednostki,

4) NIP jednostki,

5) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie jednostki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz numer i datę decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej,

6) planowaną na następny rok budżetowy liczbę uczniów wraz z określeniem przewidywanej liczby uczniów pochodzących spoza terenu Gminy Porąbka uczęszczających do prowadzonego przedszkola          niepublicznego lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego,

7) nazwę i numer rachunku bankowego jednostki, na rzecz której ma być przekazywana dotacja,

8) miesiąc, od którego jednostka rozpocznie działalność

- według załącznika nr 1 do uchwały.

2. Warunkiem otrzymania dotacji przez jednostkę niepubliczną z budżetu Gminy Porąbka, w kolejnych   latach kalendarzowych,  jest  przekazanie  przez  osobę prowadzącą niepubliczną jednostkę do Wójta Gminy Porąbka  wniosku o udzielenie  dotacji na rok kalendarzowy zawierającego dane z § 5 ust. 1 pkt 1-7, najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 6. Po otrzymaniu wniosku o udzielanie dotacji rocznej z §5, Wójt Gminy informuje beneficjenta o przewidywanej wysokości dotacji należnej na jednego ucznia jednostki w roku budżetowym, do dnia 24 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

§ 7. 1. Kwota dotacji na pierwszy miesiąc roku udzielania dotacji ustalana jest na podstawie informacji o przewidywanej ilości uczniów na ten miesiąc zawartej we wniosku z § 5, a dla jednostek dotowanych w roku poprzednim, na podstawie informacji za grudzień roku poprzedniego składanej na zasadach i w formie określonej w ust. 2.

2. Kwota dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od beneficjenta o faktycznej ilości uczniów za miesiąc poprzedni oraz o przewidywanej ilości uczniów na miesiąc kolejny – przekazywanej do Wójta Gminy Porąbka do dnia 15 każdego miesiąca, na urzędowym formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

3. W przypadku, gdy faktyczna ilość uczniów uczęszczających w miesiącu do dotowanej jednostki odbiega od danych przyjętych dla wyliczenia dotacji miesięcznej z ust. 1 i 2, kwota dotacji na miesiąc następny obejmuje odpowiednio potrącenie lub dopłatę różnicy za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem § 8 i § 10.

§ 8. 1. 2)W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla dotowanej jednostki, Wójt Gminy Porąbka dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej dla jednostki i odpowiednio zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego. Tą samą zasadę stosuje się przy rozliczeniu rocznym dotacji.

2. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia jednostki z ust. 1, Wójt Gminy Porąbka informuje pisemnie osobę prowadzącą jednostkę do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

§ 9. 1. Kwota dotacji udzielonej w roku kalendarzowym dla jednostki podlega rozliczeniu poprzez:

1) przedstawienie przez osobę prowadzącą jednostkę do dnia 15  stycznia następnego roku budżetowego:

a) informacji o faktycznej ilości uczniów w każdym miesiącu roku kalendarzowego (weryfikacja kwoty  dotacji należnej);

b) informacji rocznej o wydatkach bieżących jednostki, w tym o wydatkach na które wykorzystano                dotację roczną, (właściwe rozliczenie wykorzystania dotacji);

- według wzoru na druku stanowiącym  załącznik nr 3 do uchwały.

2) ostateczne ustalenie dotacji należnej na rzecz jednostki w roku budżetowym;

3) ocenę, czy poniesione wydatki z załącznika nr 3 są wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem dotacji;

4) ustalenie przypadającej na rzecz Gminy Porąbka należności z tytułu zwrotu dotacji, bądź ustalenie kwoty zobowiązania Gminy Porąbka z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej o różnicę między dotacją  udzieloną a dotacją należną na rok kalendarzowy.

2. O rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym Wójt Gminy Porąbka do dnia 1 lutego roku następnego zawiadamia pisemnie osobę prowadzącą jednostkę wraz z określeniem ewentualnych dopłat lub potrąceń.

3. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Porąbka z tytułu wyrównania dotacji należnej jednostce za rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie 30 dni od dnia przekazania zawiadomienia z ust. 2.

4. Przed przekazaniem wyrównania dotacji za rok budżetowy, o którym mowa w pkt 4, Wójt Gminy Porąbka ocenia,  czy  wysokość  przekazanej  kwoty  ma  pokrycie  wydatkach  bieżących  poniesionych przez jednostkę,  właściwych  dla  przeznaczenia dotacji. W przypadku braku pokrycia kwoty uzupełniającej   dotację w wydatkach  bieżących  roku  poprzedniego,  kwota  uzupełniająca  podlega  rozliczeniu wraz z dotacją na rok bieżący.

5. O kwocie dotacji rocznej podlegającej zwrotowi na rzecz Gminy Porąbka, jako dotacji pobranej w wysokości wyższej niż wynikająca z prawidłowych obliczeń lub dotacji niewykorzystanej na wydatki zgodne z przeznaczeniem dotacji, Wójt powiadamia osobę prowadzącą jednostkę na zasadach z ust. 3.

6. Zwrot dotacji następuje na rachunek wskazany w piśmie z ust. 3 w terminie nie później niż 14 dni od dnia   otrzymania pisma.

§ 10. 1. Organ prowadzący jednostkę, która w roku budżetowym zakończyła działalność, zobowiązany jest w terminie do dnia  15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności do:

1) przekazania informacji o faktycznej ilości uczniów, którzy uczęszczali do jednostki w poszczególnych         miesiącach danego roku;

2) przekazania informacji o wydatkach bieżących poniesionych ze środków otrzymanej dotacji;

- na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.

2. O wynikach rozliczenia dotacji Wójt Gminy Porąbka powiadamia organ prowadzący z ust. 1 do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu złożenia informacji z ust. 1.

3. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Porąbka z tytułu wyrównania dotacji należnej przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia z ust. 2.

4. Dopłata do dotacji udzielonej przekazywana jest na rachunek jednostki w terminie do 21 dni od dnia przekazania kompletnej informacji z ust. 1 pkt 1 i 2. Przed przekazaniem wyrównania dotacji należnej  Wójt Gminy Porąbka ocenia, czy wysokość przekazanej kwoty ma pokrycie w wydatkach bieżących  poniesionych na jednostkę, jako wydatkach właściwych dla przeznaczenia dotacji.

§ 11. Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy Porąbka możliwości dochodzenia zwrotu dotacji i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowej, na zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.

§ 12. 1. Jednostka z § 1 pkt 1, która otrzymała dotację z budżetu Gminy Porąbka na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, może zostać skontrolowana w zakresie  prawidłowości  przedstawienia  danych o ilości uczniów oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.

2. Pracownicy Urzędu Gminy Porąbka, upoważnieni przez Wójta Gminy Porąbka do przeprowadzenia       kontroli z ust. 1, mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią       dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Urzędu Gminy Porąbka jest imienne       upoważnienie od Wójta określające:

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;

2) nazwę jednostki kontrolowanej;

3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1;

4) czasookres przeprowadzanej kontroli.

4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora jednostki lub zastępcę oraz organ prowadzący jednostkę wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasookresie jej przeprowadzania.

5. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych   kopii  poświadczonych  za  zgodność z oryginałem  oraz  żądać  udzielania  odpowiedzi i wyjaśnień   pisemnych.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka  kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Gminy Porąbka.

7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie     pokontrolne, które może dotyczyć stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych o ilości uczniów  lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, wraz z wyliczeniem kwoty dopłaty do dotacji otrzymanej z budżetu  Gminy  Porąbka  lub  kwoty  zwrotu  dotacji  pobranej w nadmiernej  wysokości,  albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle na ile to możliwe, określa się się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.

8. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania, dyrektor jednostki lub organ prowadzący jednostkę, może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Porąbka.

9. Podstawą zastrzeżeń z ust. 8 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem       faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt powiadamia jednostkę i organ prowadzący w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

§ 13. 1. Wypłatę dotacji wstrzymuje się w przypadku:

1) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 12;

2) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wpisem do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej;

3) niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w § 7 ust. 2 i załączniku nr 2 do uchwały;

4) niezłożenia w terminie rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. b.\ w postaci danych na druku załącznika nr 3 do uchwały;

5) złożenia informacji, o której mowa w pkt 3, niezgodnej ze stanem faktycznym;

6) wykazania w rozliczeniu dotacji, o którym mowa w pkt 5 danych niezgodnych ze stanem faktycznym;

7) stwierdzenia braku dokumentacji, o której mowa w art. 90 ust. 3f ustawy.

2. Wstrzymana dotacja, w postaci wypłaty transz miesięcznych, jest uruchamiana w miesiącu następującym  po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 1.

§ 14. Traci moc Uchwała Nr XIII/81/07 Rady Gminy Porąbka z dnia 5 grudnia 2007r., z tym iż do rozliczenia dotacji na 2009 rok w zakresie transz dotacji przekazanych przed dniem 22.04.2009 r. stosuje się jej przepisy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po dniu miesiąca, w którym upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Odnośniki:

1) zmieniony przez § 1 Uchwały Nr XX/189/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego,  zmienionej Uchwałą Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 21 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz.5073), która weszła w życie z dniem 12 grudnia 2012 r.,

2) zmieniony przez tiret 2 w § 1 Uchwały Nr  XIII/120/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz.1317), która weszła w życie z dniem 1 maja 2012 r.


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29.09.2009 r.

Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29.09.2009 r.

Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29.09.2009 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »