| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.361.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 sierpnia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVII/277/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVII/277/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, w części określonej w:

- § 1 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały, zwanego dalej "załącznikiem nr 1", w zakresie słów: "i dofinansowania zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.", oraz w zdaniu drugim tego przepisu, jako niezgodnej z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej: "ustawą"

- § 1 ust. 2, ust. 3 Załącznika Nr 1, jako niezgodnej z art. 2 pkt 4 ustawy,

- § 1 ust. 4 Załącznika Nr 1, w zakresie słów: "oraz osoby posiadające nieruchomość na terenie gminy Zebrzydowice", jako niezgodnej z art. 19b ust. 1, w związku z art. 19c ust. 1 ustawy,

- § 2 Załącznika Nr 1, jako niezgodnej z art. 19c ust. 1 ustawy,

- § 3 ust. 2 Załącznika Nr 1, jako niezgodnej z art. 19b ust. 1, w związku z art. 19c ust. 1 ustawy,

- § 4 i § 7 Załącznika Nr 1, jako niezgodnej z art. 19c ust. 1 ustawy.

U z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 27 czerwca 2013r. Rada Gminy Zebrzydowice, podjęła uchwałę w sprawie regulaminu trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Przedmiotowa uchwała podjęta została na podstawie m.in. art. 19c ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.

Uchwała ta należy do kategorii aktów prawa miejscowego. Z normatywnego charakteru tego aktu wynika konieczność formułowania jego postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego.

Zasada ta oznacza, że w treści uchwały nie mogą znaleźć się regulacje nie znajdujące uzasadnienia w normie zawierającej delegację ustawową. Pogląd taki został wyrażony w uzasadnieniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 1986 r. zgodnie z którym upoważnienie ustawowe podlega zawsze ścisłej, literalnej wykładni, domniemanie objęcia upoważnieniem materii w nim nie wymienionych w drodze np. wykładni celowościowej nie może zasadniczo wchodzić w rachubę (orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 1986 r., U 5/86, OTK 1986/1/1). W przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Rada obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego upoważnienia zawężać i przekraczać.

W ocenie organu nadzoru, za wykraczające poza delegację ustawową należy uznać postanowienie zawarte w § 1 ust. 1 Załącznika Nr 1, w zakresie słów: "i dofinansowania zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.", oraz w zdaniu drugim tego przepisu.

Wykraczającymi poza delegację ustawową, są również postanowienia zawarte w § 2, § 4, oraz w § 7 załącznika nr 1.

W § 1 ust. 4 Załącznika Nr 1, niezgodnie z art. 19b ust. 1 w związku z art. 19c ust. 1 ustawy, Rada rozszerzyła zakres uprawnionych do występowania z inicjatywą lokalną do osób posiadających nieruchomość na terenie gminy Zebrzydowice. Tymczasem, jak wynika z brzmienia art. 19b ustawy, uprawnionymi do złożenia wniosku do jednostki o realizację zadania publicznego, są wyłącznie mieszkańcy gminy.

Postanowieniem zawartym w § 3 ust. 2 Załącznika Nr 1 Rada w sposób sprzeczny z art. 19b ust. 1 ustawy, zawęziła sposoby składania do jednostki samorządu terytorialnego wniosków o realizację zadania publicznego. Zgodnie bowiem z art. 19b ust. 1 ustawy wniosek ten może być złożony bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. Tymczasem wbrew temu przepisowi, Rada postanowiła, że z wnioskiem takim występują bezpośrednio zainteresowani mieszkańcy.

Powszechnie obowiązujący charakter zawartych w uchwale norm nie pozwala na to, by stanowiły one powtórzenie przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczególności w aktach rangi ustawowej. Stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego winny bowiem regulować kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nią normy uzupełniały, wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowiązujące. Ustawodawca formułując określoną delegacje do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt jest skierowany. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

Za taką niedopuszczalną modyfikację należy uznać postanowienie zawarte w § 1 ust. 2, oraz ust. 3 Załącznika Nr 1. W § 1 ust. 2 Załącznika Nr 1 przywołano definicję inicjatywy lokalnej zawartej w ustawie pożytku publicznego i o wolontariacie. Natomiast w § 1 ust. 3 Załącznika Nr 1 określono cele podejmowania inicjatywy lokalnej.

Zdaniem organu nadzoru, naruszenie prawa w pierwszym przypadku polega na powtórzeniu przepisu art. 2 pkt 4 ustawy, zawierającego definicję inicjatywy lokalnej. W drugim zaś przypadku dokonano modyfikacji, w/w przepisu w zakresie w jakim, określa on cele inicjatywy lokalnej.

Wobec powyższego stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w wyżej wskazanej części - jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1. Rada Gminy Zebrzydowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. a/a.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »