| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 234/XXX/2013 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t.), art. 42 ust. 4 w związku z art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 j.t.), oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.)Rada Gminy Niegowa uchwala:

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 174/XXIII/2012 z dnia 30 października 2012 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 234/XXX/2013
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niegowie, zwany dalej „Zakładem”, jest samodzielnym podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej.

2. W w/w podmiocie leczniczym działa następujące przedsiębiorstwo: Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIMED” – obejmujące zakresem ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

3. Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku, poz.217 j.t.),

2) innych aktów normatywnych dotyczących podmiotów leczniczych,

3) niniejszego Statutu,

4) przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Zakładu jest Gmina Niegowa.

2. Nadzór nad Zakładem sprawuje podmiot tworzący.

§ 3. 1. Siedziba Zakładu mieści się w Niegowie, ul. Bankowa 30.

2. Uruchomienie działalności w innych pomieszczeniach wymaga zmiany Statutu.

§ 4. Obszar działania Zakładu obejmuje teren powiatu myszkowskiego oraz inne obszary według zawartych umów.

§ 5. 1. Zakład podlega wpisowi do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

2. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejonowy.

II. CEL I ZADANIA ZAKŁADU

§ 6. Celem Zakładu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

§ 7. Do zadań Zakładu należy:

1. udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej,

2. udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) ginekologii i położnictwa,

2) neurologii.

3. badania diagnostyczne w zakresie USG, analityka laboratoryjna,

4. świadczenia pielęgniarki środowiskowej oraz świadczenia położnej środowiskowej,

5. opieka nad przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi w warunkach domowych,

6. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy,

7. profilaktyka i promocja zdrowia,

8. opieka lekarsko - pielęgniarska w zakładach wychowania i nauczania,

9. medycyna pracy - badania profilaktyczne,

10. badania kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy,

11. pielęgniarska opieka długoterminowa.

III. ORGANY ZAKŁADU I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 8. Organami Zakładu są:

1. Dyrektor Zakładu.

2. Rada Społeczna.

§ 9. 1. Dyrektora zatrudnia Gmina Niegowa reprezentowana przez Wójta Gminy Niegowa, na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

2. Dyrektor stoi na czele Zakładu, kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

5. Dyrektor spełnia wymogi kwalifikacyjne określone odpowiednimi przepisami.

§ 10. Zakres działania Zakładu i organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.

1. Regulamin Organizacyjny Zakładu ustala Dyrektor.

2. Zakładem kieruje Dyrektor przy pomocy:

1) głównego księgowego,

2) przełożonej pielęgniarek.

§ 11. 1. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego, oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

3. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - Wójt Gminy Niegowa

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody

b) sześciu przedstawicieli wybranych przez Radę Gminy Niegowa.

4. Rada Społeczna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.

5. Rada Społeczna wyraża swoje decyzje, wnioski i opinie w formie uchwały.

6. Przewodniczący i członkowie Rady Społecznej wykonują funkcję osobiście.

7. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Gminy Niegowa.

8. Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Przewodniczący Rady Społecznej.

9. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu.

§ 12. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji :

1) na wniosek podmiotu delegującego w skład Rady,

2) zrzeczenia się członkowstwa.

§ 13. 1. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 14. Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

2) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

3) przyznawania Dyrektorowi nagród,

4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem.

2. Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

3) kredytów bankowych lub dotacji,

4) podziału zysku,

5) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

6) Regulaminu organizacyjnego.

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie.

§ 15. 1. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

2. Spory wynikające pomiędzy Dyrektorem Zakładu i Radą Społeczną, a nie rozwiązane w drodze negocjacji rozstrzyga organ nadzorujący po otrzymaniu stanowisk stron wraz z uzasadnieniem.

§ 16. 1. Wykaz placówek, w których prowadzona jest działalność stanowi załącznik Nr 1 do Statutu.

2. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 2 do Statutu.

§ 17. Szczegółowy zakres działania i organizacji wewnętrznej jednostek organizacyjnych i komórek funkcjonalnych wchodzących w skład Zakładu określa Regulamin organizacyjny.

IV. FORMA GOSPODARKI FINANSOWEJ I FUNDUSZE

§ 18. 1. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

2. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

§ 19. Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w:

1. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217 j.t.),

2. innych przepisach finansowych dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 20. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

§ 21. Zakład sporządza roczne sprawozdanie finansowe wraz z rachunkiem wyników zgodnie z przepisami.

§ 22. Zakład prowadzi rachunkowość na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 23. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:

a) Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy,

b) organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,

c) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, w tym zakładów opieki zdrowotnej,

d) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,

e) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,

f) instytucji ubezpieczeniowych,

2) na realizację zadań i programów zdrowotnych,

3) z prowadzonej działalności gospodarczej innej niż wymieniono w punkcie 1 (np. apteka, sklep zielarski, sklep sprzętu medycznego),

4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego,

5) z dzierżawy, najmu, itd.

2. Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe na:

1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,

2) pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

3) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej,

4) dodatkowe zadania nałożone przez Radę Gminy Niegowa na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej,

5) cele budżetowe - przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Dotacje budżetowe przyznaje podmiot tworzący.

§ 24. 1. Wartość majątku Zakładu określają:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz Zakładu.

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Gminy.

3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 25. Zakład samodzielnie decyduje o podziale zysków.

§ 26. Zakład we własnym zakresie pokrywa ujemny wynik finansowy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. 1. Statut Zakładu nadaje Rada Gminy Niegowa.

2. Zmiany w Statucie przeprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie.

§ 28. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 29. Statut wchodzi w życie na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik Nr 1

do Statutu SP ZOZ w Niegowie

WYKAZ PLACÓWEK ORGANIZACYJNYCH
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE

I. GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

              42-320 Niegowa ul. Bankowa 30

1.               poradnia ogólna

2.               poradnia dla dzieci

3.               poradnie specjalistyczne

1) poradnia ginekologiczno-położnicza

2) poradnia neurologiczna

4.               pielęgniarska opieka długoterminowa

5.               gabinet zabiegowy

6.               punkt szczepień

7.               punkt poboru materiału do badań

8.               gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

9.               gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej

II. WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA

              Sokolniki 39

              42-320 Niegowa

1.               poradnia ogólna

2.               poradnia dla dzieci

3.               gabinet zabiegowy i szczepień

4.               gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

5.               gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej

III. PUNKT LEKARSKI

              Ludwinów 50

              42-320 Niegowa

1.               poradnia ogólna

2.               gabinet zabiegowy i szczepień

3.               gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

4.               gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej


Załącznik Nr 2

do Statutu SP ZOZ w Niegowie

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »