| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/397/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 17 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 812) Rada Miejska w Sławkowie

u c h w a l a :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta Sławków:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie –711,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –946,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton –1 386,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1 657,00

2 070,00

13

14

1 740,00

2 070,00

14

15

1 827,00

2 070,00

15

2 070,00

2 426,00

Trzy osie

12

17

1 361,00

1 776,00

17

19

1 429,00

1 776,00

19

21

1 776,00

2 070,00

21

23

1 864,00

2 330,00

23

25

2 070,00

2 545,00

25

2 070,00

2 545,00

Cztery osie i więcej

12

25

1 426,00

1 782,00

25

27

1 497,00

1 871,00

27

29

1 864,00

2 330,00

29

31

2 637,00

2 821,00

31

2 637,00

2 821,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton –1 421,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa            (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1 184,00

1 977,00

18

25

1 348,00

2 210,00

25

31

1 624,00

2 210,00

31

1 858,00

2 227,00

Trzy osie

12

40

1 586,00

2 210,00

40

2 070,00

2 882,00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) –1 184,00 zł;

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),  które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1 184,00

1 421,00

18

25

1 421,00

1 597,00

25

1 597,00

1 724,00

Dwie osie

12

28

946,00

1 391,00

28

33

1 008,00

1 400,00

33

38

1 089,00

1 650,00

38

1 716,00

2 237,00

Trzy osie

12

38

1 265,00

1 692,00

38

1 692,00

2 012,00

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc –1 065,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –1 597,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXVIII/249/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do stawek od środków transportowych należnych od 2014 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Sławków.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sławkowie


mgr Paweł Sobieszek


Uzasadnienie

Art. 10ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) upoważnia i jednocześnie zobowiązuje rady gmin do ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Upoważnienie znajdujące się w art. 10 powołanej ustawy wyznacza stawki maksymalne podatku w zależności od takich kryteriów jak: rodzaj środka transportowego, masa całkowita pojazdu, liczba osi, rodzaj zawieszenia czy liczba miejsc do siedzenia.

Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012r., wzrósł o 0,9%.

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie transportu drogowego dokonano czynności technicznej polegającej na dostosowaniu zapisów uchwały do obowiązującej ustawy, a stawki podatkowe na rok 2014 utrzymano na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »