| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/397/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 17 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 812) Rada Miejska w Sławkowie

u c h w a l a :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta Sławków:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie –711,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –946,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton –1 386,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1 657,00

2 070,00

13

14

1 740,00

2 070,00

14

15

1 827,00

2 070,00

15

2 070,00

2 426,00

Trzy osie

12

17

1 361,00

1 776,00

17

19

1 429,00

1 776,00

19

21

1 776,00

2 070,00

21

23

1 864,00

2 330,00

23

25

2 070,00

2 545,00

25

2 070,00

2 545,00

Cztery osie i więcej

12

25

1 426,00

1 782,00

25

27

1 497,00

1 871,00

27

29

1 864,00

2 330,00

29

31

2 637,00

2 821,00

31

2 637,00

2 821,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton –1 421,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa            (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1 184,00

1 977,00

18

25

1 348,00

2 210,00

25

31

1 624,00

2 210,00

31

1 858,00

2 227,00

Trzy osie

12

40

1 586,00

2 210,00

40

2 070,00

2 882,00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) –1 184,00 zł;

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),  które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1 184,00

1 421,00

18

25

1 421,00

1 597,00

25

1 597,00

1 724,00

Dwie osie

12

28

946,00

1 391,00

28

33

1 008,00

1 400,00

33

38

1 089,00

1 650,00

38

1 716,00

2 237,00

Trzy osie

12

38

1 265,00

1 692,00

38

1 692,00

2 012,00

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc –1 065,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –1 597,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXVIII/249/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do stawek od środków transportowych należnych od 2014 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Sławków.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sławkowie


mgr Paweł Sobieszek


Uzasadnienie

Art. 10ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) upoważnia i jednocześnie zobowiązuje rady gmin do ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Upoważnienie znajdujące się w art. 10 powołanej ustawy wyznacza stawki maksymalne podatku w zależności od takich kryteriów jak: rodzaj środka transportowego, masa całkowita pojazdu, liczba osi, rodzaj zawieszenia czy liczba miejsc do siedzenia.

Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012r., wzrósł o 0,9%.

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie transportu drogowego dokonano czynności technicznej polegającej na dostosowaniu zapisów uchwały do obowiązującej ustawy, a stawki podatkowe na rok 2014 utrzymano na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »