| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/351/2013 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz.594 z późn. zmianami.) art.10 ust 1, 2 i 3, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr. 95 poz. 613 z późn. zmianami), pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (Monitor Polski poz. 724 z 9 września 2013 r.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (Monitor Polski poz. 812 z dnia 11 października 2013 r.) oraz w wykonaniu postanowień Uchwały Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) nie posiadające dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 270,00 zł.

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 402,00 zł.

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 602,00 zł.

b) posiadające dokument potwierdzający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 202,00 zł.

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 336,00 zł.

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 538,00 zł.

c) równej lub wyższej niż 12 ton (stawki podatku podane są w złotych)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie jezdne

12

15

738

806

15

806

1.690

3 osie jezdne

12

19

738

806

19

23

944

1.408

23

1.408

2.152

4 osie jezdne i więcej

12

27

944

1.408

27

29

1.408

2.280

29

2.280

2.958

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 670,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton (stawki podatku podane są w złotych):

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie jezdne

12

25

806

1.230

25

31

1.230

1.902

1.902

2.330

3 osie jezdne i więcej

12

40

1.678

2.330

40

2.330

3.076

3. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 806,00 zł.

4. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (stawki podatku podane są w złotych)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś jezdna

12

25

402

670

25

536

806

2 osie jezdne

12

28

336

538

28

33

826

1.142

33

38

1.142

1.748

38

1.544

2.280

3 osie jezdne i więcej

12

1.272

1.748

5. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 806,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.612,00 zł

§ 2. Zwolnić autobusy bez względu na liczbę miejsc do siedzenia wykorzystywane na działalność statutową w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu nie przeznaczone na wykonywanie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Ożarowice Nr XVIII/218/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

§ 6. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy   Ożarowice


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »