| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/351/2013 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz.594 z późn. zmianami.) art.10 ust 1, 2 i 3, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr. 95 poz. 613 z późn. zmianami), pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (Monitor Polski poz. 724 z 9 września 2013 r.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (Monitor Polski poz. 812 z dnia 11 października 2013 r.) oraz w wykonaniu postanowień Uchwały Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) nie posiadające dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 270,00 zł.

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 402,00 zł.

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 602,00 zł.

b) posiadające dokument potwierdzający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 202,00 zł.

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 336,00 zł.

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 538,00 zł.

c) równej lub wyższej niż 12 ton (stawki podatku podane są w złotych)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie jezdne

12

15

738

806

15

806

1.690

3 osie jezdne

12

19

738

806

19

23

944

1.408

23

1.408

2.152

4 osie jezdne i więcej

12

27

944

1.408

27

29

1.408

2.280

29

2.280

2.958

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 670,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton (stawki podatku podane są w złotych):

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie jezdne

12

25

806

1.230

25

31

1.230

1.902

1.902

2.330

3 osie jezdne i więcej

12

40

1.678

2.330

40

2.330

3.076

3. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 806,00 zł.

4. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (stawki podatku podane są w złotych)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś jezdna

12

25

402

670

25

536

806

2 osie jezdne

12

28

336

538

28

33

826

1.142

33

38

1.142

1.748

38

1.544

2.280

3 osie jezdne i więcej

12

1.272

1.748

5. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 806,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.612,00 zł

§ 2. Zwolnić autobusy bez względu na liczbę miejsc do siedzenia wykorzystywane na działalność statutową w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu nie przeznaczone na wykonywanie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Ożarowice Nr XVIII/218/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

§ 6. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy   Ożarowice


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »