| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 10 maja 2013r.

w sprawie kształcenia w Zespole Kształcenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych z zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół nr 1 w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

1. § 1. 1. Miasto Żory powierza Miastu Gliwice, NIP: 631 10 06 640 REGON: 276255335, prowadzenie zadania publicznego - kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012.204).

2. Kształcenie będzie odbywało się w Zespole Kształcenia Zawodowego, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Konarskiego 16.

§ 2. 1. Miasto Żory przekaże Miastu Gliwice dotację w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) w wysokości 350 za jednego ucznia.

2. Zespół Szkół nr 1 w Żorach w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kursu przekaże Zespołowi Kształcenia Zawodowego imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia wraz z indywidualnymi skierowaniami.

3. Miasto Żory przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Miasta Gliwice nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po rozpoczęciu każdego stopnia kursu, który stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji (załącznik nr 1 do porozumienia).

4. Do dnia 15 stycznia 2014r. strona szkoląca przedstawi ostateczne rozliczenie kosztów, poniesionych w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. na uczniów o których mowa w §1- z uwzględnieniem ilości uczniów oraz poniesionych wydatków.

5. W przypadku nadpłaty poniesionych przez Miasto Gliwice kosztów, wynikających z rozliczenia za 2013r., o których mowa w § 2 Miasto Żory otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty w terminie do 31 stycznia 2014r.

6. W przypadku niedopłaty poniesionych przez Miasto Gliwice kosztów, wynikających z rozliczenia za 2013r., o którym mowa w § 2 miasto Żory dokona wpłaty należnej kwoty w terminie do 31 stycznia 2014r.

7. Termin wypłaty dotacji jest terminem wykorzystania dotacji.

8. Przez uczestnictwo w kursie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w § 1.

9. Miasto Gliwice przekaże wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym najpóźniej do dnia 15 grudnia 2013 r.

10. Na realizację zadania wymienionego w § 1 ust. 1 Miasto Żory zabezpiecza środki w wysokości: 14 000 .

11. Środki na realizację zadania płatne będą z budżetu Miasta Żory na 2013 rok w/g klasyfikacji budżetowej- dział: 801 rozdział: 80130 § 2320.

12. Ze strony Miasta Żory za rozliczenie rzeczowe i finansowe przekazywanej dotacji jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Edukacji – Bożena Dąbrowska.

13. Ze strony Miasta Gliwice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Zespołu Kształcenia Zawodowego w Gliwicach - Bogumiła Kluszczyńska.

§ 3. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Żory z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki będą naliczone zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu okresu wypowiedzenia.

§ 5. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 6. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jeden dla celów ogłoszenia.

§ 7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Żory


Waldemar Socha

Zastepca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 1
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 10 maja 2013 r.

Termin kursu …………………………………………

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Stopień kursu

Koszt kształcenia

1.

2.

3.

4.

5.

Razem:

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sporządził: ………………………….                             Zatwierdził: …………………………...

                                          /podpis/                                                                                     /podpis/

Miejscowość, data ………………………………..

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »