| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/10/332/2014 Rady Gminy Suszec

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40, ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm. ), art. 17 ust. 2, pkt 4, art. 48, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz.182, ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024),

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji gminny  program osłonowy w zakresie dożywiania ”Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020„ w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały, będącym jej integralną częścią.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XII/105/117/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województywo Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/10/332/2014
Rady Gminy Suszec
z dnia 30 stycznia 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWYW ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA ”na lata 2014-2020

1.Podstawa prawna Programu

Program ”Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17ust.2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 3 i pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Suszec w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 . Program będzie realizowany w latach 2014 – 2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Suszec.

2. Cel Programu

Pomoc społeczna jest częścią polityki społecznej państwa, której celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wkracza w sytuację osób i rodzin wtedy, gdy nie są one w stanie pokonać trudności życiowych własnym działaniem.

Istotnym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

3. Ocena sytuacji warunkująca realizację Programu

W roku 2013 objęto pomocą w zakresie dożywiania 214 osób na kwotę 81.063 zł. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnych oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 14 rodzin.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Objęcie programem dzieci i uczniów wyrażających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W związku z wymogami programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 konieczne jest wprowadzenie programu osłonowego w zakresie dożywiania na poziomie gminy.

4. Podmioty realizujące program

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu we współpracy z szkołami podstawowymi, gimnazjami, przedszkolami oraz innymi formami wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14, ust.7 ustawy o systemie oświaty.

5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy, wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym  kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art.8 ww. ustawy. Ze środków przekazanych  gminom z Programu przyjętego przez Radę Ministrów udziela się wsparcia, w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca

2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub

niepełnosprawnym.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły, gimnazjum lub przedszkola, osoba reprezentująca podmiot prowadzący inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

6. Finansowanie programu

Finansowanie Programu będzie się odbywało ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

7. Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana będzie kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczenia wieloletniego programu finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020, przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »