| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Konstytucja > Zagraniczne akty prawne > Konstytucja Federacji Rosyjskiej

Konstytucja Federacji Rosyjskiej

Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 roku.


Rozdział 5 - Zgromadzenie Federalne


Artykuł 94
Zgromadzenie Federalne - parlament Federacji Rosyjskiej - jest przedstawicielskim i ustawodawczym organem Federacji Rosyjskiej.
Artykuł 95
1. Zgromadzenie Federalne składa się z dwóch izb - Rady Federacji i Dumy Państwowej.
2. Do Rady Federacji wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego z podmiotów Federacji Rosyjskiej: po jednym z ramienia przedstawicielskiego i wykonawczego organu władzy państwowej.
3. Duma Państwowa składa się z 450 deputowanych.
Artykuł 96
1. Duma Państwowa wybierana jest na okres czteroletni.
2. Tryb tworzenia Rady Federacji i tryb wyboru deputowanych Dumy Państwowej określają ustawy federalne.
Artykuł 97
1. Na deputowanego Dumy Państwowej może być wybrany obywatel Federacji Rosyjskiej, który ukończył 21 rok życia i jest uprawniony do udziału w wyborach.
2. Jedna i ta sama osoba nie może być jednocześnie członkiem Rady Federacji i deputowanym Dumy Państwowej. Deputowany Dumy Państwowej nie może być deputowanym innych organów przedstawicielskich władzy państwowej i organów samorządu lokalnego.
3. Deputowani Dumy Państwowej są zawodowymi parlamentarzystami. Deputowani Dumy Państwowej nie mogą pozostawać w służbie państwowej ani też prowadzić innej płatnej działalności wyjąwszy działalność dydaktyczną, pracę naukową i inne rodzaje twórczości.
Artykuł 98
1. Członkowie Rady Federacji i deputowani Dumy Państwowej są osobami nietykalnymi w ciągu całej swojej kadencji. Nie mogą być zatrzymani, aresztowani, poddani rewizji, wyjąwszy przypadki zatrzymania na miejscu przestępstwa, jak również objęci nadzorem, wyjąwszy przypadki, kiedy przewidziane jest to prawem federalnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa innych osób.
2. Kwestię pozbawienia nietykalności rozstrzyga na wniosek Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej właściwa izba Zgromadzenia Federalnego.
Artykuł 99
1. Zgromadzenie Federalne jest organem stałym.
2. Duma Państwowa zbiera się na pierwsze posiedzenie trzydziestego dnia po jej wybraniu. Prezydent Federacji Rosyjskiej może zwołać posiedzenie Dumy Państwowej przed tym terminem.
3. Pierwsze posiedzenie Dumy Państwowej otwiera najstarszy wiekiem deputowany.
4. Z chwilą rozpoczęcia obrad Dumy Państwowej nowej kadencji uprawnienia Dumy Państwowej poprzedniej kadencji wygasają.
Artykuł 100
1. Rada Federacji i Duma Państwowa obradują oddzielnie.
2. Posiedzenia Rady Federacji i Dumy Państwowej odbywają się przy drzwiach otwartych. W przypadkach przewidzianych regulaminem izby ma ona prawo przeprowadzać posiedzenia przy drzwiach zamkniętych.
3. Izby mogą się zbierać wspólnie w celu wysłuchiwania orędzi Prezydenta Federacji Rosyjskiej, orędzi Trybunału Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, wystąpień przywódców innych państw.
Artykuł 101
1. Rada Federacji wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Federacji i jego zastępców. Duma Państwowa wybiera ze swego składu Przewodniczącego Dumy Państwowej i jego zastępców.
2. Przewodniczący Rady Federacji i jego zastępcy, Przewodniczący Dumy Państwowej i jego zastępcy prowadzą posiedzenia i czuwają nad przestrzeganiem wewnętrznego regulaminu danej izby.
3. Rada Federacji i Duma Państwowa tworzą komitety i komisje, prowadząc zgodnie ze swoimi uprawnieniami przesłuchania parlamentarne.
4. Każda z izb uchwala własny regulamin i rozstrzyga kwestie dotyczące porządku obrad.
5. W celu sprawowania kontroli nad wykonaniem budżetu federalnego Rada Federacji wspólnie z Dumą Państwową powołuje Izbę Obrachunkową, której skład i tryb pracy określa ustawa federalna.
Artykuł 102
1. Do kompetencji Rady Federacji należy:
a) zatwierdzanie zmian granic między podmiotami Federacji Rosyjskiej;
b) zatwierdzanie dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu stanu wojennego;
c) zatwierdzanie dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu stanu wyjątkowego;
d) rozstrzyganie kwestii ewentualnego użycia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami Federacji Rosyjskiej;
e) zarządzanie wyborów Prezydenta Federacji Rosyjskiej;
f) składanie z urzędu Prezydenta Federacji Rosyjskiej;
g) powoływanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej i Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej;
h) powoływanie i odwoływanie Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej;
i) powoływanie i odwoływanie zastępcy przewodniczącego Izby Obrachunkowej oraz połowy jej składu;
2. Rada Federacji podejmuje uchwały w kwestiach zaliczonych do jej kompetencji przez Konstytucję Federacji Rosyjskiej.
3. Uchwały Rady Federacji podejmowane są większością głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji, o ile Konstytucja Federacji Rosyjskiej nie przewiduje innego trybu podejmowania uchwał.
Artykuł 103
1. Do kompetencji Dumy Państwowej należy:
a) udzielanie zgody Prezydentowi Federacji Rosyjskiej na powołanie Premiera Rządu Federacji Rosyjskiej;
b) udzielanie votum zaufania Rządowi Federacji Rosyjskiej;
c) powoływanie i odwoływanie Prezesa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej;
d) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Izby Obrachunkowej oraz połowy jej składu;
e) powoływanie i odwoływanie Pełnomocnika ds. Praw Człowieka, działającego zgodnie z federalną ustawą konstytucyjną;
f) ogłaszanie amnestii;
g) wysuwanie oskarżenia pod adresem Prezydenta Federacji Rosyjskiej w celu złożenia go z urzędu.
2. Duma Państwowa podejmuje uchwały w kwestiach zaliczonych do jej kompetencji przez Konstytucję Federacji Rosyjskiej.
3. Uchwały Dumy Państwowej podejmowane są większością głosów ogólnej liczby deputowanych Dumy Państwowej, o ile Konstytucja Federacji Rosyjskiej nie przewiduje innego trybu podejmowania uchwał.
Artykuł 104
1. Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje Prezydentowi Federacji Rosyjskiej, Radzie Federacji, członkom Rady Federacji, Deputowanym Dumy Państwowej, Rządowi Federacji Rosyjskiej, ustawodawczym (przedstawicielskim) organom podmiotów Federacji Rosyjskiej. Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje również Trybunałowi Konstytucyjnemu Federacji Rosyjskiej, Sądowi Najwyższemu Federacji Rosyjskiej i Naczelnemu Sądowi Arbitrażowemu Federacji Rosyjskiej w kwestiach należących do ich kompetencji.
2. Projekty ustaw przedkładane są Dumie Państwowej.
3. Projekty ustaw o wprowadzeniu lub zniesieniu podatków, zwolnieniu od nich, o emisji pożyczek państwowych, o zmianie zobowiązań finansowych państwa, jak również inne projekty ustaw przewidujące wydatki pokrywane z budżetu federalnego, mogą zostać przedłożone wyłącznie pod warunkiem zaopiniowania przez Rząd Federacji Rosyjskiej.
Artykuł 105
1. Ustawy federalne uchwala Duma Państwowa.
2. Ustawy federalne uchwalane są większością głosów ogólnej liczby deputowanych Dumy Państwowej, o ile Konstytucja Federacji Rosyjskiej nie przewiduje inaczej.
3. Uchwalone przez Dumę Państwową ustawy są w ciągu pięciu dni przekazywane do rozpatrzenia Radzie Federacji.
4. Ustawę federalną uważa się za zaaprobowaną przez Radę Federacji jeśli za jej przyjęciem głosowała więcej niż połowa ogólnej liczby członków tej izby lub jeśli w ciągu czternastu dni nie została ona rozpatrzona przez Radę Federacji. W przypadku odrzucenia ustawy federalnej przez Radę Federacji izby mogą utworzyć komisję rozjemczą w celu przezwyciężenia powstałych rozbieżności, po czym ustawa federalna winna być powtórnie rozpatrzona przez Dumę Państwową.
5. W przypadku, gdy Duma Państwowa nie zgadza się z decyzją Rady Federacji ustawa federalna uważana jest za uchwaloną jeśli w powtórnym głosowaniu za jej przyjęciem głosowały co najmniej dwie trzecie ogólnej liczby deputowanych Dumy Państwowej.
Artykuł 106
Obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radę Federacji podlegają uchwalone przez Dumę Państwową ustawy federalne dotyczące:
a) budżetu federalnego;
b) federalnych podatków i opłat;
c) regulacji finansowych, walutowych, kredytowych i celnych oraz emisji pieniądza;
d) ratyfikacji i wypowiadania porozumień międzynarodowych zawartych przez Federację Rosyjską;
e) statusu i ochrony granicy państwowej Federacji Rosyjskiej;
f) wojny i pokoju.
Artykuł 107
1. Uchwalona ustawa federalna w ciągu pięciu dni przekazywana jest Prezydentowi Federacji Rosyjskiej w celu podpisania i ogłoszenia.
2. Prezydent Federacji Rosyjskiej w ciągu czternastu dni podpisuje ustawę federalną i zarządza jej ogłoszenie.
3. Jeśli Prezydent Federacji Rosyjskiej w ciągu czternastu dni od chwili przekazania mu ustawy federalnej nie zatwierdzi jej, wówczas Duma Państwowa i Rada Federacji w trybie ustanowionym przez Konstytucję Federacji Rosyjskiej ponownie rozpatrują tę ustawę. Jeśli podczas powtórnego rozpatrywania ustawa federalna zostanie zaaprobowana we wcześniej uchwalonym brzmieniu większością co najmniej dwóch trzecich głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji i deputowanych Dumy Państwowej, Prezydent Federacji Rosyjskiej w ciągu siedmiu dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie.
Artykuł 108
1. Federalne ustawy konstytucyjne uchwalane są w sprawach przewidzianych przez Konstytucję Federacji Rosyjskiej.
2. Federalna ustawa konstytucyjna uważana jest za uchwaloną jeśli została zaaprobowana większością co najmniej trzech czwartych głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji i co najmniej dwóch trzecich głosów ogólnej liczby deputowanych Dumy Państwowej. Prezydent Federacji Rosyjskiej w ciągu czternastu dni podpisuje uchwaloną federalną ustawę konstytucyjną i zarządza jej ogłoszenie.
Artykuł 109
1. Duma Państwowa może zostać rozwiązana przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej w przypadkach przewidzianych artykułami 111 i 117 Konstytucji Federacji Rosyjskiej.
2. W przypadku rozwiązania Dumy Państwowej Prezydent Federacji Rosyjskiej wyznacza datę wyborów tak, aby ponownie wybrana Duma Państwowa zebrała się nie póŹniej niż w cztery miesiące od chwili rozwiązania.
3. Duma Państwowa nie może zostać rozwiązana na podstawach przewidzianych artykułem 117 Konstytucji Federacji Rosyjskiej przez rok od chwili jej wybrania.
4. Duma Państwowa nie może zostać rozwiązania od chwili wysunięcia przez nią oskarżenia pod adresem Prezydenta Federacji Rosyjskiej aż do podjęcia stosownej uchwały przez Radę Federacji.
5. Duma Państwowa nie może zostać rozwiązana w okresie obowiązywania na całym terytorium Federacji Rosyjskiej stanu wojennego lub wyjątkowego, jak również w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających termin upływu kadencji Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 roku.
Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 roku.

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK