| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > W sądzie > Sądy polubowne > Sąd polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Sąd polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Sąd polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpatruje spory między konsumentami a operatorami, w sprawach telekomunikacyjnych i pocztowych. Dowiedz się jakie dokładnie ma on kompetencje.

Jeżeli strona przeciwna nie zgodzi się na rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny, wniosek zostaje zwrócony wnioskodawcy wraz z informacją o przyczynie zwrotu. W przypadku, gdy strona przeciwna wyrazi zgodę na rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny i podpisze zapis na sąd polubowny, wtedy przewodniczący sądu wyznacza termin rozprawy oraz podejmuje czynności przygotowujące rozprawę. Osoba, która złożyła wniosek wzywana jest do dokonania wpłaty w wysokości 100 zł, w określonym terminie na podane konto.

Strony w terminie tygodniowym muszą wyznaczyć do składu orzekającego po jednym arbitrze z odpowiedniej części listy, pod rygorem wyznaczenia ich z urzędu.

Rozprawa

Rozprawy odbywają się w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20 lub w jednej z Delegatur Urzędu, najbliższej miejsca zamieszkania konsumenta.

Rozprawa odbywa się tylko po dokonaniu przez wnioskodawcę wpłaty, do której był wezwany, i rozpoznawana jest w składzie:

 • superarbiter, jako przewodniczący;
 • dwóch arbitrów.

Z przebiegu rozprawy protokolant spisuje protokół.

Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron, chyba że przed rozpoczęciem rozprawy strona wniosła o jej nieprzeprowadzanie i wykazała, że nie może stawić się z przyczyn od niej niezależnych.

Po wywołaniu sprawy, superarbiter udziela głosu najpierw wnioskodawcy, następnie stronie przeciwnej. Strony ustnie zgłaszają swe żądania i wnioski oraz przedstawiają dowody na ich poparcie. W razie nieobecności strony czy też obu stron, superarbiter przedstawia ich wnioski, twierdzenia i dowody jakie znajdują się w aktach sprawy.

Zadaniem superarbitra jest nakłanianie stron do zawarcia ugody. Sporządzona ugodę podpisują obie strony. Jeżeli konsument ani przedsiębiorca nie chcą zawrzeć ugody, zostaje to wpisane do protokołu.

Po uznaniu przez sąd, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona superarbiter zamyka rozprawę. Wtedy sad odbywa naradę i wydaje wyrok. Następuje to w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia rozprawy. Wyrok zapada większością głosów i zawiera:

 • oznaczenie sądu, superarbitra, arbitrów i protokolanta;
 • datę i miejsce wydania wyroku;
 • oznaczenie stron;
 • oznaczenie przedmiotu sprawy;
 • rozstrzygnięcie o żądaniach stron;
 • przytoczenie motywów, którymi kierował się sąd przy wydaniu wyroku;
 • podpisy superarbitra i arbitrów.

Sąd polubowny doręcza odpis wyroku w terminie 14 dni od dnia wydania.

Wyrok sądu polubownego

Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego, przy czym od wyroku sądu polubownego nie służy odwołanie.

Natomiast może zostać uchylony przez sąd powszechny poprzez wniesienie skargi o jego uchylenie. Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku - w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.

Strona, która wnosi skargę może żądać uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli:

 • brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego;
 • strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym;
 • wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, wyrok może być uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres; przekroczenie zakresu zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy uchylenia wyroku, jeżeli strona, która brała udział w postępowaniu, nie zgłaszała zarzutów co do rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu;
 • nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem, wynikających z ustawy lub określonych przez strony;
 • wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony;
 • w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu;
 • sąd powszechny stwierdził, że według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny albo wyrok sądu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.

Zadaj pytanie: Forum

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Sąd polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpatruje spory między konsumentami a operatorami, w sprawach telekomunikacyjnych i pocztowych.
Sąd polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpatruje spory między konsumentami a operatorami, w sprawach telekomunikacyjnych i pocztowych.

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK