REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1993 nr 44 poz. 200

USTAWA

z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tekst pierwotny
Art. 1. [Włączenie Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego]
1. Włącza się Akademię Medyczną im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, zwaną dalej „Akademią”, do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zwanego dalej „Uniwersytetem”, z dniem 12 maja 1993 r.

2. Z dniem włączenia znosi się Akademię.

Art. 2. [Zwiększenie zakresu zadań Uniwersytetu w związku z włączeniem Akademii]
1. Uniwersytet z dniem włączenia Akademii, oprócz dotychczasowej działalności:

1) prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

2) prowadzi działalność leczniczą, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314),

3) uczestniczy w sprawowaniu opieki zdrowotnej przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 i z 1992 r. Nr 63, poz. 315).

2. Nadzór nad Uniwersytetem w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1, sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1:

1) przyznaje dotacje i środki z budżetu państwa, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 152 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym,

2) wykonuje uprawnienia właściwego ministra, związane z przyznawaniem środków na finansowanie badań naukowych określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28).

Art. 3. [Przejęcie praw i obowiązków Akademii przez Uniwersytet]
1. Uniwersytet przejmuje, z dniem włączenia, prawa i zobowiązania Akademii.

2. Zakres praw oraz zobowiązań Akademii, o których mowa w ust. 1, ustalą Akademia oraz Uniwersytet w formie protokołu. Stan gospodarki finansowej Akademii zostanie wykazany w bilansie sporządzonym przez Akademię na dzień poprzedzający dzień włączenia Akademii do Uniwersytetu.

Art. 4. [Zmiany związane z włączeniem Akademii w struktury Uniwersytetu]
1. Z dniem włączenia Akademii do Uniwersytetu:

1) jednostki organizacyjne Akademii stają się jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu,

2) pracownicy zatrudnieni w Akademii stają się pracownikami Uniwersytetu,

3) studenci Akademii stają się studentami Uniwersytetu,

4) dyrektor administracyjny Akademii staje się zastępcą dyrektora administracyjnego Uniwersytetu.

2. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zachowują uprawnienia do nadawania stopni naukowych, posiadane przez jednostki organizacyjne Akademii.

Art. 5. [Organizacja uczelni oraz sprawy dotyczące jej funkcjonowania]
1. Organizację uczelni oraz inne sprawy dotyczące jej funkcjonowania, wynikające z włączenia Akademii do Uniwersytetu, określi statut uchwalony przez senat Uniwersytetu.

2. Senat Uniwersytetu określi zasady wyodrębnienia finansowego jednostek Uniwersytetu realizujących działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1.

Art. 6. [Dotychczasowy rektor oraz prorektorzy Uniwersytetu]
1. Od dnia włączenia Akademii dotychczasowy rektor oraz prorektorzy Uniwersytetu pełnią funkcje do końca swojej kadencji; rektor Akademii staje się prorektorem Uniwersytetu, a prorektorzy Akademii przestają pełnić swoje funkcje.

2. Rektor i prorektorzy Uniwersytetu, wybrani zgodnie ze statutem, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozpoczynają pełnienie swoich funkcji od dnia 1 września 1993 r.

Art. 7. [Przyjmowanie na pierwszy rok studiów]
Przyjmowanie na pierwszy rok studiów w roku akademickim 1993/1994 na kierunki prowadzone przez Akademię, przed dniem jej włączenia do Uniwersytetu, odbędzie się na zasadach obowiązujących w Akademii przed tym dniem.
Art. 8. [Wyłączenie stosowania ustawy o szkolnictwie wyższym]
W zakresie uregulowanym niniejszą ustawą art. 10 ust. 2-5 ustawy o szkolnictwie wyższym nie stosuje się.
Art. 9. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA