reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 16 czerwca 1995 r.

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Bezrobotny lub inna osoba poszukująca pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do rejonowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie, a jeżeli nie jest zameldowana – do rejonowego urzędu pracy, na którego terenie przebywa.

2. Bezrobotny, który nie jest zameldowany lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, przy dokonywaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowany w innym rejonowym urzędzie pracy.

3. Rejonowy urząd pracy zawiadamia wojewódzki urząd pracy, na którego terenie funkcjonuje, o zarejestrowaniu bezrobotnego nie posiadającego zameldowania, podając następujące dane:

1) nazwisko i imiona,

2) datę i miejsce urodzenia,

3) adres,

4) numer ewidencyjny – PESEL,

5) datę zarejestrowania.

4. Wojewódzki urząd pracy zawiadamia inne rejonowe urzędy pracy funkcjonujące na terenie województwa oraz za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy pozostałe rejonowe urzędy pracy o zarejestrowaniu we wskazanym rejonowym urzędzie pracy bezrobotnego nie posiadającego zameldowania, podając dane, o których mowa w ust. 3.

§ 2.
1. Rejestracja bezrobotnego lub innej osoby poszukującej pracy następuje w dniu przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, po wypełnieniu przez tę osobę karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika rejonowego urzędu pracy prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej.

2. Bezrobotny jest zobowiązany do niezwłocznego informowania rejonowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej, podanych przez bezrobotnego.

§ 3.
1. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi rejonowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

1) dowód osobisty, a w przypadku osób niepełnoletnich – tymczasowy dowód osobisty lub legitymację szkolną,

2) dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,

3) świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień,

4) dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.

2. Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, przedkłada orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

3. Rejonowy urząd pracy może sporządzać odpisy lub kserokopie z dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3 i ust. 2, lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik rejonowego urzędu pracy może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

§ 4.
1. Rejonowy urząd pracy wyłącza z ewidencji bezrobotnych lub innych osób poszukujących pracy osobę, która zmieniła zameldowanie albo miejsce pobytu.

2. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, rejonowy urząd pracy przesyła odpisy karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do rejonowego urzędu pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania lub pobytu tej osoby.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, bezrobotny lub inna osoba poszukująca pracy obowiązana jest zgłosić się w rejonowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zmiany zameldowania lub pobytu.

§ 5.
1. Ewidencję bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy stanowi zbiór kart rejestracyjnych z załączoną dokumentacją. Wzory kart rejestracyjnych bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy stanowią załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. W zbiorze kart rejestracyjnych bezrobotnych wyodrębnia się podzbiory kart rejestracyjnych bezrobotnych, którym:

1) przysługuje zasiłek lub zasiłek szkoleniowy,

2) nie przysługuje zasiłek lub zasiłek szkoleniowy.

3. Rejonowy urząd pracy może dokonywać w zbiorach, o których mowa w ust. 2, dodatkowych podziałów.

§ 6.
Kartę rejestracyjną bezrobotnego wyłącza się z ewidencji w przypadku utraty statusu bezrobotnego.
§ 7.
1. Kartę rejestracyjną osoby poszukującej pracy wyłącza się z ewidencji w szczególności:

1) na wniosek osoby poszukującej pracy,

2) w przypadku niestawienia się w rejonowym urzędzie pracy w okresie 2 miesięcy od dnia ostatniego stawienia się.

2. O wyłączeniu z ewidencji karty rejestracyjnej osoby poszukującej pracy rejonowy urząd pracy zawiadamia na piśmie tę osobę.

§ 8.
Prowadzenie ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy przy użyciu komputera nie zwalnia rejonowego urzędu pracy z obowiązku prowadzenia kart rejestracyjnych i innej dokumentacji dotyczącej tych osób.
§ 9.
Rejonowy urząd pracy wydaje osobie zarejestrowanej jako bezrobotna zaświadczenie o okresach zarejestrowania oraz pobierania zasiłku i zasiłku szkoleniowego. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Miller

Załącznik 1. [KARTA REJESTRACYJNA BEZROBOTNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 16 czerwca 1995 r. (poz. 363)

Załącznik nr 1

KARTA REJESTRACYJNA BEZROBOTNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [KARTA REJESTRACYJNA POSZUKUJĄCEGO PRACY]

Załącznik nr 2

KARTA REJESTRACYJNA POSZUKUJĄCEGO PRACY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 3

ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama