reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 22 czerwca 1995 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Na podstawie art. 105 ust. 7, art. 106 ust. 3, art. 108 ust. 6, art. 116 ust. 1 oraz w związku z art. 77 ust. 1, art. 188 ust. 5, art. 190 i 191 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 68, poz. 297 i Nr 125, poz. 610 oraz z 1995 r. Nr 12, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 skreśla się ust. 2,

2) w § 7 w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę
w złotych

1

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, profesor kontraktowy

7,70 – 25,00

2

Docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

6,60 – 20,00

3

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca

5,60 – 16,00

4

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

3,40 – 14,00

 

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

4) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

5) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

6) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w ust. 5 po wyrazie „otrzymuje” dodaje się wyrazy „wynagrodzenie lub”,

7) w załączniku nr 6 do rozporządzenia § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dodatek wypłaca się miesięcznie z dołu w wysokości:

1) od 5,50 zł do 25,00 zł przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości,

2) od 11,00 zł do 35,00 zł przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości,

3) od 15,00 zł do 50,00 zł przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości.”

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1995 r.

Minister Edukacji Narodowej: R. M. Czarny

Załącznik 1. [TABELA STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 22 czerwca 1995 r. (poz. 371)

Załącznik nr 1

TABELA A

STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Stanowisko

Stawka miesięcznego
wynagrodzenia
zasadniczego w złotych

1

2

Profesor zwyczajny

680–1.600

Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy

630–1.400

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień doktora lub doktora habilitowanego,
profesor kontraktowy

560–1.280

Docent,
adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

510–940

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora,
starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora

430–810

Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego

350–710

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

340–670

 

TABELA B

STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Lp.

Stanowisko

Stawka miesięcznego
wynagrodzenia
zasadniczego w złotych

1

2

3

1

Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany

410–940

2

Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany

370–850

3

Adiunkt biblioteczny,
adiunkt dokumentacji i informacji naukowej

330–660

4

Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej

320–560

 

Załącznik 2. [ZASADY WYNAGRADZANIA ZA DODATKOWE ZAJĘCIA NALEŻĄCE DO OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH]

Załącznik nr 2

ZASADY WYNAGRADZANIA ZA DODATKOWE ZAJĘCIA NALEŻĄCE DO OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

§ 1. Do zajęć należących do obowiązków nauczycieli akademickich, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zalicza się:

1) udział w pracach komisji rekrutacyjnej,

2) recenzowanie rozpraw doktorskich, recenzowanie rozpraw habilitacyjnych i opracowywanie ocen dorobku naukowego związanych z przewodami habilitacyjnymi oraz opracowywanie ocen całokształtu dorobku naukowo-badawczego, artystycznego lub dydaktyczno-wychowawczego kandydatów do tytułu naukowego,

3) działalność leczniczą, profilaktyczną i diagnostyczną, prowadzoną przez wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych.

§ 2. 1. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach uczelnianej komisji rekrutacyjnej przysługuje następujące wynagrodzenie w zależności od liczby kandydatów:

1) do 2 000 osób – do 82,00 zł,

2) do 4 000 osób – do 102,00 zł,

3) ponad 4 000 osób – do 122,00 zł.

2. Rektor może ustalić wynagrodzenie ryczałtowe dla sekretarza uczelnianej komisji wyższe od stawek określonych w ust. 1, nie wyższe jednak niż o 50%.

3. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) przewodniczącym – 18,00 zł za każdych 50 kandydatów,

2) sekretarzom komisji – przy liczbie kandydatów:

a) do 200 osób – do 150,00 zł,

b) od 201 do 400 osób – do 180,00 zł,

c) ponad 400 osób – do 230,00 zł,

3) pozostałym członkom komisji – do 7,50 zł za każdych 50 kandydatów.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, zaokrąglając ją do najbliższej wartości dzielącej się przez 50.

5. Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej każdego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 1,80 zł. Wynagrodzenie to może być wypłacone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadzącemu egzamin lub rozmowę z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

6. Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1,80 zł. W razie potrzeby sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów ich łączne wynagrodzenie nie może być większe od 3,70 zł.

7. Egzaminator biorący równocześnie udział w pracach uczelnianej lub wydziałowej komisji rekrutacyjnej otrzymuje tylko jedno (wyższe) z wynagrodzeń wymienionych w ust. 1–6.

8. Za przeprowadzenie wchodzącej w skład postępowania kwalifikacyjnego z wychowania fizycznego jednej próby sprawnościowej każdego kandydata komisja egzaminacyjna otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 1,80 zł, niezależnie od liczby jej członków.

9. Rektor może przyznać członkom komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającym egzamin z umiejętności praktycznych, wynagrodzenie w wysokości do 1,80 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata.

10. Wysokość wynagrodzenia członków komisji ustala rektor.

§ 3. Zasady wynagradzania za recenzowanie rozpraw doktorskich, recenzowanie rozpraw habilitacyjnych i opracowywanie ocen dorobku naukowego związanych z przewodami habilitacyjnymi oraz opracowywanie ocen całokształtu dorobku naukowo-badawczego, artystycznego lub dydaktyczno-wychowawczego kandydatów do tytułu naukowego – regulują odrębne przepisy.

§ 4. 1. Nauczycielom akademickim zatrudnionym w wydziałach weterynaryjnych uczelni rolniczych za każdą godzinę dyżuru pełnionego w ambulatoriach klinik weterynaryjnych, wykonywanego poza rozkładem zajęć dydaktycznych, organizacyjnych i naukowo-badawczych, przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysokości godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika, a za każdą godzinę dyżuru w niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy – 200% tej stawki.

2. Za usługową działalność leczniczą, profilaktyczną i diagnostyczną, prowadzoną przez wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych na rzecz ludności lub innych podmiotów gospodarczych, nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w ramach kwoty odpisu nie przekraczającej 50% wartości wpływów uzyskanych z tytułu wykonanych usług, pomniejszonej o wartość zużytych pasz, leków i kosztów transportu, liczoną według bieżących cen. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, wypłaca się niezależnie od innych składników wynagrodzenia, w tym również od dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wysokość kwoty odpisu, o której mowa w ust. 2, i zasady podziału tej kwoty ustala rektor.

§ 5. 1. Kierownik studenckich praktyk zawodowych otrzymuje, z tytułu wykonywania prac administracyjnych związanych z praktykami, wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez rektora, nie wyższe jednak niż 250,00 zł miesięcznie.

2. Opiekun studenckiej praktyki zawodowej otrzymuje, z tytułu pełnienia tej funkcji, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez rektora, nie wyższe jednak niż 180,00 zł miesięcznie.

3. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przysługują, jeżeli senat uczelni obniżył nauczycielom akademickim obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych z tytułu pełnienia określonych wyżej funkcji.

Załącznik 3. [TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ORAZ BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ]

Załącznik nr 3

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ORAZ BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Lp.

Funkcja

Miesięczne stawki dodatku
w złotych

1

2

3

1

Rektor

dodatek według kategorii I
750–1.100
dodatek według kategorii II
520–740

2

Prorektor

dodatek według kategorii I
420–660
dodatek według kategorii II
330–560

3

1) Dziekan

2) Dyrektor międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), dyrektor instytutu na prawach wydziału, dyrektor centrum uczelniano-przemysłowego

3) Dyrektor biblioteki głównej

4) Dziekan (kierownik) wydziału zamiejscowego (filii)

110–490

4

1) Prodziekan

2) Dyrektor instytutu wchodzącego w skład wydziału lub międzywydziałowego (pozawydziałowego)

3) Zastępca dyrektora instytutu na prawach wydziału

4) Dyrektor nauczycielskiego kolegium języków obcych

5) Kierownik międzyuczelnianego ośrodka metodycznego

6) Dyrektor zespołu studiów podyplomowych

7) Kierownik ogrodu botanicznego zatrudniającego ponad 30 pracowników

8) Kierownik uniwersytetu otwartego

100–220

5

1) Zastępca dyrektora instytutu wchodzącego w skład wydziału lub międzywydziałowego (pozawydziałowego)

2) Zastępca dyrektora międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), zastępca kierownika wydziału zamiejscowego (filii), zastępca dyrektora centrum uczelniano-przemysłowego

3) Zastępca dyrektora biblioteki głównej

4) Kierownik zakładu (ośrodka) poza wymienionym w lp. 3

5) Kierownik katedry (zespołu przedmiotowego)

6) Kierownik studium doktoranckiego, podyplomowego lub innego studium specjalnego

7) Kierownik terenowego oddziału podlegającego wydziałowi

8) Kierownik ośrodka metodycznego

9) Kierownik kliniki

10) Zastępca dyrektora nauczycielskiego kolegium języków obcych (liczącego co najmniej 12 piętnastoosobowych grup studenckich)

11) Kierownik studium praktycznej nauki języków obcych, kierownik studium wychowania fizycznego, kierownik studium nauk społecznych, kierownik studium pedagogicznego

12) Opiekun nauczycielskiego kolegium prowadzonego poza uczelnią

13) Zastępca kierownika międzyuczelnianego ośrodka metodycznego

14) Kierownik ogrodu botanicznego zatrudniającego do 30 pracowników

43–170

6

1) Kierownik pracowni, laboratorium, muzeum

2) Kierownik biblioteki wydziału lub instytutu

3) Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece lub ośrodku informacji naukowej

4) Kierownik naukowo-dydaktyczny terenowego punktu konsultacyjnego dla uczestników studiów dla pracujących

5) Zastępca kierownika studium wychowania fizycznego, kierownik zespołu lektorów

6) Kierownik studium wiejskiego gospodarstwa domowego w uczelni rolniczej, zastępca kierownika studium praktycznej nauki języków obcych

7) Kierownik studenckiego domu marynarza

30–110

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama