| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii ustanawiające współpracę w dziedzinie edukacji i kształcenia w ramach Środkowoeuropejskiego programu wymiany uniwersyteckiej (CEEPUS),

sporządzone w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1993 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 8 grudnia 1993 r. zostało sporządzone w Budapeszcie Porozumienie pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii ustanawiające współpracę w dziedzinie edukacji i kształcenia w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS) w następującym brzmieniu:

Przekład

POROZUMIENIE

pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii, ustanawiające współpracę w dziedzinie edukacji i kształcenia w ramach Środkowoeuropejskiego programu wymiany uniwersyteckiej (CEEPUS)

Republika Austrii, Republika Bułgarii, Republika Węgierska, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowacka i Republika Słowenii,

zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony ustanawiają współpracę w dziedzinie edukacji i kształcenia, w szczególności w zakresie współpracy i wymiany uniwersyteckiej w ramach realizacji programu CEEPUS. Działania przewidziane w programie CEEPUS są wymienione w załączniku I, który stanowi integralną część niniejszego porozumienia.

Artykuł 2

1. W rozumieniu niniejszego porozumienia określenia „uniwersytet” i „uniwersytety” oznaczają wszystkie rodzaje instytucji edukacji i kształcenia na poziomie pomaturalnym, które zapewniają odpowiednie do poziomu kształcenia kwalifikacje i dyplomy, niezależnie od tego, jak instytucje te są nazywane w Umawiających się Stronach.

2. W rozumieniu niniejszego porozumienia określenie „rok akademicki” oznacza okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia.

3. Studenci pobierający naukę w takich uniwersytetach, niezależnie od kierunku studiów, mogą ubiegać się o pomoc w ramach programu CEEPUS do stopnia doktora lub poziomu kształcenia podyplomowego włącznie, pod warunkiem że okres studiów lub kształcenia zawodowego, realizowany zgodnie z niniejszym porozumieniem w uniwersytecie lub w instytucji przyjmującej i odpowiadający programowi nauczania w macierzystym uniwersytecie studenta, stanowi część jego/jej programu naukowego i/lub kształcenia zawodowego.

Ponadto program CEEPUS wspiera wymianę kadry dydaktycznej szkolnictwa wyższego w celu promowania ponadnarodowej współpracy międzyuniwersyteckiej i wzmocnienia środkowoeuropejskiego zakresu uniwersyteckich programów nauczania.

Program CEEPUS nie obejmuje działalności związanej z badaniami i rozwojem technologicznym.

Artykuł 3

1. Niniejszym tworzy się Wspólny Komitet Ministrów, z których każdy jest przedstawicielem jednej z Umawiających się Stron. Wspólny Komitet Ministrów jest odpowiedzialny:

(i) za wszystkie kroki i decyzje niezbędne do zapewnienia realizacji i promocji programu CEEPUS oraz

(ii) za zatwierdzanie sprawozdań z oceny programu i wprowadzanie do niego zmian.

2. Wspólny Komitet Ministrów zbiera się co najmniej raz w roku. Ministrów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, reprezentują ich wysocy funkcjonariusze. Wspólny Komitet Ministrów może powołać zespół wysokich funkcjonariuszy do podejmowania decyzji w sprawach uzgodnionych przez Wspólny Komitet.

3. Wspólny Komitet Ministrów wybiera jednego spośród swych członków na przewodniczącego Komitetu na okres jednego roku.

4. Wspólny Komitet Ministrów będzie się starał podejmować w drodze konsensusu wszystkie decyzje mające na celu realizację i promocję programu określonego w załączniku I. W braku możliwości osiągnięcia konsensusu, w danej sprawie zostanie podjęta decyzja większością dwóch trzecich głosów członków Komitetu obecnych i głosujących.

5. Każda z Umawiających się Stron zapewni limit wymiany jako swój wkład do rocznego budżetu wszystkich Umawiających się Stron, to jest liczbę miesięcy stypendialnych na rok akademicki, przeznaczonych na działania określone w załączniku I. Wspólny Komitet podejmuje ostateczną, jednomyślną decyzję dotyczącą wszystkich zobowiązań.

Artykuł 4

1. Wszystkie decyzje dotyczące selekcji projektów określonych w załączniku I (działania 1–4) są podejmowane przez Wspólny Komitet Ministrów lub zespół wysokich funkcjonariuszy, określony w artykule 3. W procesie selekcji będą konsultowani przedstawiciele środowiska akademickiego lub inni eksperci.

2. Po wejściu w życie niniejszego porozumienia każda z Umawiających się Stron powoła – i poinformuje o tym Wspólny Komitet Ministrów – Krajowe Biuro Programu CEEPUS, zajmujące się:

 prowadzeniem reklamy w celu promocji programu w ścisłej współpracy z Centralnym Biurem Programu CEEPUS i innymi krajowymi biurami programu CEEPUS;

 przyjmowaniem wniosków;

 selekcją i kwalifikacją ubiegających się o stypendium;

 zapewnieniem stypendystom miejsc odbywania studiów;

 przyznawaniem stypendiów (zgodnie z załącznikiem I, działanie 5);

 organizowaniem wypłaty stypendiów;

 przyjmowaniem sprawozdań;

 przeprowadzaniem krajowej oceny programu;

 sporządzaniem corocznych sprawozdań.

Artykuł 5

1. Centralne Biuro Programu CEEPUS mieści się w Wiedniu. Centralne Biuro Programu CEEPUS posiada osobowość prawną, niezbędną do wykonywania jego funkcji. Centralne Biuro Programu CEEPUS, jego pracownicy oraz przedstawiciele Umawiających się Stron w Centralnym Biurze Programu CEEPUS korzystają z takich przywilejów i immunitetów, jakie są niezbędne do wykonywania ich funkcji.

2. Sekretarz Generalny Centralnego Biura Programu CEEPUS jest wybierany większością dwóch trzecich głosów członków Wspólnego Komitetu na pięcioletnią kadencję, na wniosek zgłoszony przez Republikę Austrii. Sekretarz Generalny może być odwołany przed końcem kadencji na podstawie jednomyślnej decyzji Wspólnego Komitetu Ministrów.

3. Niezbędna do funkcjonowania Centralnego Biura Programu CEEPUS infrastruktura, w tym płace Sekretarza Generalnego i pracowników, są finansowane przez Republikę Austrii. Każda z Umawiających się Stron może delegować dodatkowych pracowników na koszt własny.

Sekretarz Generalny ustala zasady funkcjonowania Centralnego Biura Programu CEEPUS i powiadamia o powyższym Wspólny Komitet.

4. Centralne Biuro Programu CEEPUS spełnia wyłącznie zadania koordynacji i oceny, Umawiające się Strony zaś zachowują pełną kontrolę nad krajowymi budżetami przeznaczonymi na wymianę osobową i działania z tym związane, określone w załączniku I.

5. Ponadto Centralne Biuro Programu CEEPUS:

 odpowiada za rozwijanie wspólnej strategii kontaktów międzyuczelnianych na rzecz programu i doradza Umawiającym się Stronom w zakresie zagadnień informacyjnych;

 publikuje informacje o uniwersytetach Umawiających się Stron w celu promowania wymiany akademickiej pomiędzy nimi;

 ponosi odpowiedzialność za przygotowanie corocznego sprawozdania o dokonanych postępach i przeprowadza wszechstronną ocenę programu CEEPUS;

 przedstawia propozycje dotyczące dalszego rozwoju programu;

 odpowiada za przygotowanie i organizację, jak również za sporządzanie protokołów posiedzeń Wspólnego Komitetu Ministrów;

 na życzenie wspiera realizacjędecyzji podjętych przez Wspólny Komitet.

Artykuł 6

Umawiające się Strony podejmują wszelkie wysiłki, aby powstrzymać się od nakładania jakichkolwiek ograniczeń na swobodny ruch osobowy i na pobyt uczestników akcji wymiany, objętej niniejszym porozumienie.

Artykuł 7

1. Niniejsze porozumienie pozostaje w mocy przez okres 5 lat. Może być ono przedłużone na dalszy okres za zgodą Umawiających się Stron. Przegląd funkcjonowania niniejszego porozumienia ma być zakończony przed upływem trzeciego roku akademickiego po jego wejściu w życie. Przegląd będzie się opierał na wszechstronnej ocenie programu CEEPUS.

2. Każda z Umawiających się Stron może w każdej chwili zwrócić się o rewizję porozumienia. W tym celu przedłoży ona pisemną prośbę przewodniczącemu Wspólnego Komitetu Ministrów i innym Umawiającym się Stronom. Wszystkie decyzje dotyczące rewizji niniejszego porozumienia będą podejmowane jednomyślnie przez Wspólny Komitet Ministrów.

Artykuł 8

1. Niniejsze porozumienie jest otwarte do podpisania w Budapeszcie (Węgry) do dnia 8 grudnia 1993 r. przez Republikę Austrii, Republikę Bułgarii, Republikę Węgierską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowacką i Republikę Słowenii. Następnie będzie ono otwarte do przystąpienia.

2. Niniejsze porozumienie oraz zmiany do niego podlegają przyjęciu przez Umawiające się Strony, a dokumenty przyjęcia będą składane w węgierskim Ministerstwie Edukacji i Kultury, które zwane jest w niniejszym porozumieniu „depozytariuszem”.

3. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca po złożeniu dokumentów przyjęcia co najmniej przez trzy Umawiające się Strony.

4. Jakiekolwiek państwo nie wymienione w ustępie 1 może przystąpić do porozumienia na podstawie jednomyślnego zaproszenia wystosowanego przez Wspólny Komitet. Każde Państwo, które chce stać się jedną z Umawiających się Stron, może zawiadomić na piśmie depozytariusza o tym zamiarze.

5. Depozytariusz informuje wszystkie Umawiające się Strony o otrzymaniu jakiegokolwiek zawiadomienia, jak również dokumentu przyjęcia.

6. Pełne uczestnictwo państwa, które stało się Umawiającą się Stroną po wejściu w życie niniejszego porozumienia, w działaniach programu określonych w załączniku I następuje zgodnie z postanowieniami przyjętymi jednomyślnie przez Wspólny Komitet.

Artykuł 9

Każda Umawiająca się Strona może w każdej chwili wystąpić z porozumienia, przesyłając depozytariuszowi zawiadomienie na piśmie. Każde takie wystąpienie wchodzi w życie po upływie co najmniej sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez depozytariusza zawiadomienia o wystąpieniu; jednakże Wspólny Komitet może przedłużyć okres wymagany do wejścia w życie zgłoszonego wystąpienia na czas dłuższy niż 6 miesięcy, lecz krótszy niż 12 miesięcy.

Artykuł 10

1. Każdy spór między dwiema lub więcej Umawiającymi się Stronami albo którąkolwiek z nich a Centralnym Biurem Programu CEEPUS, dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszego porozumienia albo załącznika do niego, który nie może być rozstrzygnięty przez Wspólny Komitet Ministrów, zostanie, na życzenie którejkolwiek ze stron w sporze, zgłoszony do arbitrażu.

2. Trybunał arbitrażowy będzie się składał z trzech członków. Każda ze stron w sporze wyznaczy po jednym arbitrze; dwaj pierwsi arbitrzy wyznaczą trzeciego arbitra, który będzie przewodniczącym trybunału arbitrażowego.

3. Trybunał arbitrażowy ustanowi swą siedzibę i ustali własne zasady procedury.

4. Orzeczenie trybunału arbitrażowego podejmowane jest większością głosów jego członków, z których żaden nie może wstrzymać się od głosowania. Orzeczenie trybunału jest ostateczne i wiążące dla wszystkich stron w sporze, bez prawa do odwołania. Strony zastosują się niezwłocznie do orzeczenia. W przypadku sporu co do treści lub zakresu orzeczenia trybunał dokonuje interpretacji decyzji na życzenie każdej ze stron w sporze.

Artykuł 11

Oryginał niniejszego porozumienia, którego tekst w języku angielskim jest autentyczny, będzie złożony u depozytariusza.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu upełnomocnieni, podpisali niniejsze porozumienie.

Sporządzono w Budapeszcie (Węgry) dnia ósmego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku.

Wersja w języku angielskim.

Po zapoznaniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 14 lipca 1994 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: A. Olechowski

Załącznik 1.

CEEPUS: ZAŁĄCZNIK I

Działanie 1

Ustanowienie i funkcjonowanie środkowoeuropejskiej sieci uniwersytetów

Umawiające się Strony będą rozwijać i promować środkowoeuropejską sieć uniwersytetów, składającą się z różnych sieci indywidualnych. Sieć ta ma za zadanie pobudzanie wymiany akademickiej, w szczególności wymiany studentów, oraz promowanie współpracy w dziedzinie kultury i nauki w Europie Środkowej.

1. Sieć składać się będzie co najmniej z trzech uniwersytetów, z których nie mniej niż dwa będą należały do różnych Umawiających się Stron, jakkolwiek w fazie początkowej jednego roku dopuszczalne jest istnienie sieci składającej się tylko z dwóch uniwersytetów znajdujących się w różnych Umawiających się Stronach. Jednak priorytetowo będą traktowane sieci składające się z więcej niż dwóch Umawiających się Stron.

2. Każdy z uniwersytetów zainteresowanych udziałem w sieci CEEPUS spełniać będzie następujące warunki:

a) Okresy studiów oraz/lub kształcenia praktycznego, zakończone w jednym z uczestniczących uniwersytetów oraz/lub instytucji, będą również w pełni uznawane przez instytucje partnerskie.

b) Partnerzy będą dążyć do rozwijania wspólnych programów nauczania oraz systemu ułatwiającego wzajemne uznawanie studiów, w tym kształcenia podyplomowego.

c) W celu ułatwienia wymiany studentów kursy oraz/lub wykłady w ramach programu CEEPUS będą również prowadzone odpowiednio w językach angielskim, niemieckim i francuskim.

d) Student odbywający naukę w ramach programu CEEPUS będzie zwolniony ze wszystkich opłat rejestracyjnych oraz jakichkolwiek opłat za nauczanie.

e) Z programu CEEPUS nie będą pokrywane żadne koszty lub wydatki związane z celami organizacyjnymi.

Działanie 2

Kursy intensywne

Układające się Strony uzgodniły rozwijanie intensywnych kursów, zakładając, że:

1. Kursy te są zaplanowane w taki sposób, że uwzględniają uczestników z jak największej liczby Umawiających się Stron, łącznie z krajem przyjmującym. Uczestnikami mogą być studenci oraz/lub wykładowcy.

2. Kursy te określa się jako:

a) szkoły letnie poświęcone wybranym dziedzinom,

b) intensywne kursy szkoleniowe – co najmniej na okresy powyżej dwóch tygodni – dla młodej kadry dydaktycznej.

Kongresy i podobne imprezy są wyraźnie wyłączone.

Działanie 3

Kursy językowe

Umawiające się Strony uzgodniły, że będą rozwijać kursy językowe pod warunkiem ich „dwustronności”, tj. kursy dla grup uczestników z dwóch Umawiających się Stron, przy czym każda grupa uczy się języka drugiej grupy. Program każdego kursu może być uzupełniony przez wspólne przedsięwzięcia wypoczynkowe w celu pogłębienia wzajemnego zrozumienia. Przedsięwzięcia te nie będą jednak finansowane w ramach programu CEEPUS.

Działanie 4

Wycieczki studenckie

Umawiające się Strony uzgodniły, że będą promować wycieczki studenckie, zakładając, że wycieczki te służyć będą:

1) celowi naukowemu oraz/lub szkoleniu zawodowemu, z wykorzystaniem specyficznej części infrastruktury kraju przyjmującego lub

2) celowi naukowemu oraz/lub szkoleniu zawodowemu i będą organizowane wspólnie.

Działanie 5

System stypendiów na wymianęstudentów i wykładowców

1. Układające się Strony uzgodniły, że będą przyznawać indywidualne stypendia studentom w ramach programu CEEPUS, którzy uczestniczą w działaniach określonych jako działania 1 do 4. Stypendia programu CEEPUS mogą być również przyznane na prace badawcze związane z przygotowaniem pracy doktorskiej. Priorytetowo będą traktowani studenci, dla których okres studiów za granicą stanowi uzupełnienie ich studiów.

2. Stypendia będą przyznawane wykładowcom, wizytującym profesorom oraz kadrze dydaktycznej, pod warunkiem że wnoszą oni wkład do ponadnarodowej współpracy uniwersyteckiej oraz/lub odpowiednich środków kształcenia.

3. Stypendia będą również przyznawane studentom i absolwentom w celu odbycia praktyki zawodowej w instytucji komercyjnej, placówce badawczej lub instytucji rządowej kraju przyjmującego, pod warunkiem przedstawienia konkretnej i spójnej propozycji.

4. Stypendia będą przyznawane maksymalnie na okres 12 miesięcy.

5. Stypendia programu CEEPUS mogą być również przyznawane studentom spoza sieci programu CEEPUS (Freemovers), którym stworzono specjalne warunki studiów oraz/lub kształcenia zawodowego.

6. Stypendia programu CEEPUS są „całościowe”, tj. obejmują koszty utrzymania, koszty korzystania z laboratoriów zgodnie z ogólnymi przepisami kraju przyjmującego, zakwaterowania i ubezpieczenia w trakcie pobytu w kraju przyjmującym. Wysokość stypendium programu CEEPUS będzie związana z kosztami utrzymania w danym kraju przyjmującym i będzie zabezpieczona przed inflacją.

7. Ponieważ nie przewiduje się transferu funduszy, stypendia programu CEEPUS będą wypłacane przez kraj przyjmujący, z wyjątkiem kosztów podróży, które będą opłacane przez kraj wysyłający, jeśli to ma miejsce.

8. Jednostką obliczeniową programu CEEPUS jest „jeden miesiąc stypendialny”. Wszystkie Umawiające się Strony będą informowały corocznie o swoich kwotach na nadchodzący rok akademicki, w rocznych odstępach czasu. Minimalny wymagany wkład będzie wynosić 100 miesięcy stypendialnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »