| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 1995 r.

w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym.

Na podstawie art. 20 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do zadań państwowych, zlecanych jednostkom niepaństwowym przez organy administracji państwowej, wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym (Dz. U. Nr 131, poz. 657).

2. Przepisy rozporządzenia określają ogólne warunki i tryb zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym, zasady ustalania i rozliczania dotacji z budżetu państwa, zwanych dalej „dotacjami”, przekazanych na realizowane przez te jednostki zadania państwowe, tryb dokonywania ocen oraz sprawowania nadzoru i kontroli realizacji zadań zleconych.

§ 2.
Ofertę realizacji zadania państwowego może złożyć zarówno organ administracji państwowej, jak i jednostka niepaństwowa.
§ 3.
1. Jednostka niepaństwowa, przyjmując ofertę organu administracji państwowej lub występując z własną ofertą realizacji zadania państwowego, składa wniosek o realizację zadania państwowego.

2. Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki niepaństwowej.

§ 4.
Organ administracji państwowej może wyznaczyć osoby upoważnione do przyjmowania i rozpatrywania składanych wniosków.
§ 5.
1. Wniosek, o którym mowa w § 3, powinien zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych od innych organów administracji państwowej na realizację danego zadania.

2. Organ administracji państwowej lub osoby, o których mowa w § 4, mogą uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia, w określonym terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.

§ 6.
1. Złożony przez jednostkę niepaństwową wniosek o realizację zadania państwowego powinien być rozpatrzony przez organ administracji państwowej lub osoby, o których mowa w § 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, z tym że dopuszcza się możliwość przedstawienia innych propozycji dla wnioskodawcy, w tym w szczególności zmiany zakresu rzeczowego zadania lub terminu jego realizacji.

2. W wypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad wniosku organ administracji państwowej lub osoby, o których mowa w § 4, wzywa jednostkę niepaństwową do ich usunięcia w terminie 21 dni. Wniosek nie poprawiony pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 7.
1. Przy rozpatrywaniu wniosku o realizację zadania państwowego uwzględnia się w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań organu administracji państwowej,

2) wysokość środków budżetowych, które są przeznaczone w formie dotacji dla jednostek niepaństwowych na realizowane przez te jednostki zadania państwowe,

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez jednostkę niepaństwową, przy uwzględnieniu informacji podanych przez tę jednostkę,

5) analizę wykonania zadań zleconych jednostce niepaństwowej w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności rzetelności i terminowości ich realizacji.

2. Organ administracji państwowej lub osoby, o których mowa w § 4, dokonują wyboru najbardziej korzystnej oferty realizacji zadania państwowego.

§ 8.
Warunkiem zlecenia przez organ administracji państwowej, zwany dalej „zleceniodawcą”, zadania państwowego oraz przekazania dotacji na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z jednostką niepaństwową reprezentowaną przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 2, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.
§ 9.
Organ administracji państwowej może wyznaczyć osoby upoważnione do zawierania umowy z jednostkami niepaństwowymi oraz prowadzenia nadzoru i kontroli wykonania umowy.
§ 10.
Umowa, o której mowa w § 8, powinna w szczególności zawierać:

1) oznaczenie stron umowy,

2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji,

3) określenie czasu, na jaki umowa została zawarta,

4) wzory dokumentacji umożliwiającej okresową ocenę realizacji zadania,

5) zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji według wymagań określonych przez zleceniodawcę, w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,

6) zobowiązanie zleceniobiorcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez zleceniodawcę lub osobę przez niego upoważnioną, w zakresie objętym umową,

7) określenie wysokości dotacji, jaką zleceniodawca przekaże zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy, oraz terminu jej przekazywania,

8) określenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy realizacji zadania,

9) ustalenie zasad rozliczeń,

10) ustalenie trybu przekazywania zleceniodawcy informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy oraz ustalenie zakresu objętego stałym nadzorem zleceniodawcy,

11) warunki wypowiedzenia umowy,

12) sankcje z tytułu nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji na cele inne niż określone w umowie, a w szczególności:

a) terminu zwrotu kwoty dotacji przeznaczonej na inne cele,

b) wysokości oprocentowania kwoty dotacji, o której mowa pod lit. a).

§ 11.
1. Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Umowa na realizację zadania inwestycyjnego może być zawarta na okres dłuższy niż jeden rok, jeżeli zostanie wyodrębniona ta część zadania inwestycyjnego, której realizacja przypada na dany rok budżetowy.

3. Umowa na realizację zadań państwowych w zakresie prowadzenia: placówek opiekuńczo-leczniczych, leczniczo-wychowawczych, zakładów rehabilitacyjno-readaptacyjnych, opieki hospicyjnej, domów pomocy społecznej, ośrodków opiekuńczych – może być zawarta na czas nie oznaczony, z możliwością jej wypowiedzenia w okresie 6 miesięcy, z tym że określenie wysokości dotacji, przekazanej na realizację umowy, dokonywane jest corocznie w aneksie do umowy sporządzonym w formie pisemnej.

§ 12.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do poinformowania zleceniodawcy przed zawarciem umowy o zamiarze zawarcia innych umów lub o innych umowach zawartych w trybie określonym w rozporządzeniu.
§ 13.
Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
§ 14.
Zleceniobiorca nie może wykorzystywać środków uzyskanych na podstawie umowy na cele inne niż określone w umowie.
§ 15.
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w tym w szczególności zakresu finansowego, w ciągu roku za zgodą stron.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zawarte są w aneksie do umowy, sporządzonym również w formie pisemnej.

§ 16.
1. Wysokość dotacji z tytułu realizacji umowy, przekazywanej jednostce niepaństwowej, jest ustalana w wyniku porozumienia między stronami.

2. Przy ustalaniu wysokości dotacji, o której mowa w ust. 1, należy uwzględnić w szczególności: planowane koszty bezpośrednie realizowanego zadania, powiększone o te rodzaje kosztów, których poniesienie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, oraz środki własne zleceniobiorcy i przychody uzyskane przy realizacji zadania.

§ 17.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków na realizację umowy.
§ 18.
1. W wypadku niewykonania lub częściowego niewykonania umowy, przekazane kwoty dotacji podlegają zwrotowi w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania umowy.

2. W wypadku wykorzystania na realizację umowy tylko części przekazanej kwoty dotacji, część nie wykorzystana dotacji podlega zwrotowi.

3. Zwrot dotacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje nie później niż do końca lutego następnego roku budżetowego na rachunek bieżący, subkonto dochody, zleceniodawcy.

§ 19.
Rokiem obrachunkowym jest rok budżetowy, chyba że umowa zostanie zawarta na okres krótszy.
§ 20.
1. Zleceniobiorca jest obowiązany do przedstawienia zleceniodawcy rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

3. W wypadku realizacji zadania, o którym mowa w § 11 ust. 2 i 3, którego okres realizacji jest dłuższy niż jeden rok, zleceniobiorca jest obowiązany do przedstawienia zleceniodawcy rozliczenia tej części zadania, której realizacja przypada na dany rok budżetowy.

4. Zatwierdzenie rozliczenia przez zleceniodawcę powinno nastąpić nie później niż do końca lutego następnego roku budżetowego.

§ 21.
Zleceniodawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na zasadach w niej określonych, a w szczególności w zakresie:

1) sposobu realizacji zadania zleconego,

2) gospodarowania przekazaną dotacją,

3) dokonywanych rozliczeń ustalających koszty realizowanego zadania.

§ 22.
Zleceniodawca jest zobowiązany do dokonywania okresowej oceny realizacji zadania zleconego, w terminach określonych w umowie.
§ 23.
1. W celu dokonania oceny, o której mowa w § 22, zleceniodawca określa wzór dokumentacji, którą zobowiązany jest prowadzić zleceniobiorca, oraz tryb jej przekazywania.

2. Na podstawie przekazanej dokumentacji, o której mowa w ust. 1, zleceniodawca sporządza sprawozdanie dotyczące:

1) oceny stanu realizacji zleconego zadania,

2) oceny prawidłowości wykorzystania przekazanej zleceniobiorcy dotacji na realizację zleconego zadania.

§ 24.
1. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zleconego zadania, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego, nieterminowości lub wykorzystania dotacji na cele inne niż określone w umowie, zleceniodawca przeprowadza kontrolę w zakresie objętym umową.

2. Kontrola może być przeprowadzona przez osobę upoważnioną przez zleceniodawcę.

3. Celem przeprowadzenia kontroli jest sporządzenie odpowiednich informacji dla zleceniodawcy, wskazujących na konkretne nieprawidłowości i uchybienia oraz określających ich przyczyny i skutki.

§ 25.
1. Na podstawie informacji, o których mowa w § 24 ust. 3, w terminie 14 dni od ich otrzymania, zleceniodawca przekazuje zleceniobiorcy wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Zleceniobiorca, w terminie 30 dni od otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 1, zawiadamia zleceniodawcę o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

§ 26.
Umowa wygasa:

1) z upływem terminu określonego w umowie,

2) w wypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonanie umowy.

§ 27.
Umowa nie może być rozwiązana przed upływem ustalonego terminu, chyba że zachodzą przyczyny określone w § 28 lub inne przyczyny określone w umowie.
§ 28.
1. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w wypadku nieterminowego wykonywania umowy lub nienależytego jej wykonania, a w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, wykorzystania uzyskanej dotacji na cele inne niż określone w umowie, gdy strona winna uchybień nie doprowadzi do ich usunięcia w określonym terminie.

2. Podstawę do rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 stanowią wyniki kontroli wykonywania umowy, przeprowadzonej przez zleceniodawcę, oraz ocena realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 25.

3. Umowa może być rozwiązana w wypadku nieprzekazania lub nieterminowego przekazywania dotacji z tytułu realizacji zleconego zadania. Rozwiązanie umowy poprzedza wezwanie do przekazania zaległej dotacji.

§ 29.
Zleceniodawca może nie stosować przepisu § 10 pkt 5, 8, 10 oraz § 17 i 21–23 w wypadku zlecenia zadania, na którego realizację przekazuje zleceniobiorcy kwotę dotacji w wysokości nie przekraczającej sumy 15 przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w trzecim kwartale roku poprzedzającego zlecenie.
§ 30.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do zadań zleconych jednostkom niepaństwowym po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Organy administracji państwowej dostosują do przepisów § 10–29 niniejszego rozporządzenia warunki i tryb zlecania zadań państwowych, zasady ustalania i rozliczania dotacji przekazanych na realizowane zadania, tryb dokonywania ocen oraz sprawowania nadzoru i kontroli zadań państwowych zleconych jednostkom niepaństwowym przed terminem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a realizowanych po dniu 1 stycznia 1996 r.

§ 31.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »