| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 1995 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia i przekształcenia podmiotów gospodarczych, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia.

Na podstawie art. 11e ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. z 1995 r. Nr 80, poz. 405) zarządza się, co następuje.

§ 1.
1. Zgłoszenia zamiaru łączenia podmiotów gospodarczych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. z 1995 r. Nr 80, poz. 405), zwanej dalej „ustawą”, dokonuje organ zarządzający każdego z podmiotów uczestniczących w łączeniu.

2. Przez organ zarządzający, o którym mowa w ust. 1. rozumie się w szczególności dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, zarząd spółki, zarząd spółdzielni oraz organ kierujący innym podmiotem gospodarczym, z tym że w odniesieniu do:

1) podmiotu zależnego – organ zarządzający podmiotu w stosunku do niego dominującego,

2) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – tę osobę.

3. Podmiot uważa się za dominujący w jednej z następujących sytuacji:

1) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi,

2) jest uprawniony do powoływania albo odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (zależnego),

3) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu albo osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu lub innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.

4. Zgłoszenie zamiaru łączenia powinno zawierać informacje i dokumenty określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Zgłoszenia zamiaru przekształcenia podmiotu gospodarczego, o którym mowa w art. 11c ustawy, dokonuje organ zarządzający podmiotu przekształcanego.

2. Zgłoszenie zamiaru przekształcenia podmiotu gospodarczego powinno zawierać informacje i dokumenty określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia, przekształcenia lub utworzenia podmiotów gospodarczych (Dz. U. Nr 46, poz. 271).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [WYKAZ INFORMACJI I DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE ZAMIARU ŁĄCZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W TRYBIE ART. 11 USTAWY Z DNIA 24 LUTEGO 1990 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRAKTYKOM MONOPOLISTYCZNYM]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 lipca 1995 r. (poz. 438)

Załącznik nr 1

WYKAZ INFORMACJI I DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE ZAMIARU ŁĄCZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W TRYBIE ART. 11 USTAWY Z DNIA 24 LUTEGO 1990 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRAKTYKOM MONOPOLISTYCZNYM

1. Opis zamiaru łączenia*

1.1. Nazwy uczestników łączenia i ich statystyczne numery identyfikacyjne REGON.

1.2. Przyczyny łączenia.

1.3. Uzasadnienie zgłoszenia zamiaru łączenia w świetle art. 11 ust. 2–5 ustawy (rodzaj łączenia, przedstawienie kryteriów ilościowych i wartościowych, decydujących o zaistnieniu obowiązku zgłoszenia zamiaru łączenia).

2. Informacje podstawowe o podmiocie gospodarczym

2.1. Nazwa i adres oraz statystyczny numer identyfikacyjny REGON.

2.2. Forma prawno-organizacyjna (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, inne).

2.3. Wielkość kapitału zakładowego.

2.4. Udziałowcy posiadający od 10% do 33% głosów na walnym zgromadzeniu:

a) nazwa (firma) lub imię i nazwisko oraz adres,

b) statystyczny numer identyfikacyjny REGON,

c) posiadany procent głosów na walnym zgromadzeniu.

2.5. Udziałowcy posiadający ponad 33% głosów na walnym zgromadzeniu:

a) nazwa (firma) lub imię i nazwisko oraz adres,

b) statystyczny numer identyfikacyjny REGON,

c) wielkość kapitału zakładowego,

d) posiadany procent głosów na walnym zgromadzeniu,

e) przedmiot faktycznie prowadzonej działalności,

f) nazwy, adresy i statystyczne numery identyfikacyjne REGON udziałowców podmiotu wymienionego pod lit. a), posiadających ponad 33% głosów na walnym zgromadzeniu, i posiadany przez nich % głosów,

g) nazwy, adresy i statystyczne numery identyfikacyjne REGON innych spółek, w których podmiot wymieniony pod lit. a) posiada ponad 33% głosów na walnym zgromadzeniu.

2.6. Podmioty zależne od podmiotu gospodarczego – informacje według pkt 2.5 od lit. a) do lit. g) oraz wskazanie rodzaju zależności.

2.7. Imiona i nazwiska członków: dyrekcji, zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej podmiotu gospodarczego.

2.8. Przynależność podmiotu do związków zrzeszających podmioty gospodarcze, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy:

a) nazwa i adres związku,

b) przedmiot działania związku.

2.9. Przedmiot faktycznie prowadzonej działalności.

3. Informacje o organizacji i zakresie działania podmiotu

3.1. Nazwy wyodrębnionych organizacyjnie jednostek produkcyjnych, handlowych bądź usługowych należących do podmiotu gospodarczego i każdego z podmiotów zależnych, ze wskazaniem:

a) województwa – w przypadku jednostek produkcyjnych i handlu hurtowego,

b) gminy – w przypadku jednostek sprzedaży detalicznej i usługowych

– na których terenie jednostki te mają swoje siedziby.

3.2. Towary wytwarzane lub sprzedawane przez podmiot gospodarczy i każdą z wyodrębnionych jednostek, o których mowa w pkt 3.1:

a) nazwa towaru oraz symbol SWW lub innej aktualnie obowiązującej klasyfikacji wyrobów ze stopniem szczegółowości niezbędnym dla charakterystyki rynku danego towaru,

b) ilość i wartość sprzedaży poszczególnych towarów, o których mowa pod lit. a), mających ponad 10% udziału w wartości sprzedaży wyodrębnionej jednostki w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru.

3.3. Oznaczenie szczebla produkcji i/lub dystrybucji, na którym występują wymienione w pkt 3.2. towary w ramach podmiotu gospodarczego, przy wykorzystaniu następujących oznaczeń:

S – surowiec P – półprodukt W – wyrób finalny H – hurt D – detal I – inne.

4. Informacje o rynkach, których dotyczy łączenie

4.1. Nazwy towarów, takich samych lub ich substytutów, sprzedawanych w roku dokonywania zgłoszenia zamiaru i/lubw okresie ostatnich 3 lat zarówno przez podmiot gospodarczy zgłaszający zamiar łączenia, jak i przez inny podmiot gospodarczy uczestniczący w łączeniu (włączając podmioty zależne).

4.2. Nazwy towarów , które podmiot gospodarczy sprzedał innemu podmiotowi uczestniczącemu w łączeniu lub od niego zakupił w okresie ostatnich 3 lat. Dla każdego z tych towarów podać nazwy wyodrębnionych jednostek, o których mowa w pkt 3.1, dokonujących ich sprzedaży lub zakupu (włączając podmioty zależne).

4.3. Dla każdego z towarów, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2, podać ilość i wartość łącznej sprzedaży podmiotu gospodarczego w każdym z ostatnich 3 lat:

a) na eksport,

b) na rynek krajowy,

c) na rzecz partnerów planowanego łączenia.

Przewidywane zmiany, jakie w tym zakresie mogą się dokonać w następnych 3 latach w wyniku łączenia.

4.4. Opisać każdy z towarów, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2, przedstawiając jego końcowe zastosowanie z punktu widzenia odbiorcy (konsumenta), poziom i zróżnicowanie cen, nazwy handlowe (marki), pod którymi jest sprzedawany, oraz sposób dystrybucji.

4.5. Zasięg geograficzny faktycznie realizowanej sprzedaży każdego z towarów, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2, osobno dla jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 3.1.

Zasięg sprzedaży określić odpowiednio:

a) w kilometrach, jako odległość od miejsca sprzedaży ze wskazaniem kierunku geograficznego,

b) wymieniając jednostki podziału terytorialnego (nazwy gmin, miast, województw), w których lokowana jest sprzedaż,

c) w inny sposób, pozwalający na określenie obszaru geograficznego, na którym faktycznie dokonywana jest sprzedaż.

Jeżeli obszary sprzedaży wyżej wymienionych jednostek łączą się lub pokrywają, można przedstawić wspólny dla nich obszar geograficzny, na którym dokonywana jest sprzedaż. Przedstawić uzasadnienie przyjętego sposobu określenia obszaru, na którym dokonywana jest sprzedaż.

4.6. Szacunkowa wielkość udziału podmiotu gospodarczego w rynku w zakresie sprzedaży każdego z wymienionych towarów, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2, na przypisanych im przez ten podmiot obszarach geograficznych (w %).

4.7. Nazwy, adresy i telefony trzech największych konkurentów krajowych i/lub zagranicznych, działających w każdym z rynków, o których mowa w pkt 4.6.

4.8. Dla każdego z towarów, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2, podać nazwy, adresy i numery telefonów:

a) trzech krajowych dostawców zaopatrujących podmiot gospodarczy, mających największy udział w wartości dostawy towaru w ostatnim roku kalendarzowym, z podaniem ich procentowego udziału,

b) trzech krajowych odbiorców mających największy udział w wartości sprzedaży towaru w ostatnim roku kalendarzowym, z podaniem ich procentowego udziału.

4.9. Czynniki wpływające na możliwość wejścia na każdy z wyróżnionych w pkt 4.6 rynków, a w szczególności:

a) koszt nabycia niezbędnych licencji, patentów, know-how i innych praw koniecznych dla wejścia na dany rynek,

b) możliwość dostępu do źródeł zaopatrzenia i sieci dystrybucji (nazwy i adresy firm będących potencjalnymi dostawcami i odbiorcami),

c) koszt wejścia na rynek, pozwalający na uzyskanie w okresie 2 lat 10% udziału w rynku (podać strukturę kosztów z wyszczególnieniem wielkości nakładów inwestycyjnych, kosztów promocji i reklamy, kosztów pozyskania zaopatrzenia i dystrybucji, opłat granicznych itp.).

5. Informacje dodatkowe

5.1. Opisać inne niż wyżej wymienione rodzaje powiązań gospodarczych, występujące w okresie ostatnich trzech lat między podmiotem gospodarczym i innym podmiotem biorącym udział w łączeniu, włączając podmioty zależne (np. wspólne przedsięwzięcia, pożyczki itp.).

5.2. Przedstawić inne informacje istotne dla oceny zamierzonego łączenia.

5.3. Dołączyć kopie następujących opracowań będących w posiadaniu podmiotu gospodarczego:

a) omawiających stan konkurencji, konkurentów, rynków, zmiany poziomu cen. importu, eksportu, wejścia na rynek, prognozy sprzedaży i rentowności dotyczące towarów, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2,

b) omawiających planowane zmiany w wyniku łączenia w działalności podmiotu gospodarczego, w strukturze, polityce produkcyjnej i handlowej, strategii finansowej, zatrudnieniu oraz innych dziedzinach.

c) zawierających informacje i dane liczbowe za ostatnie 3 lata odpowiadające zakresowi tematycznemu:

– bilansu i rachunku wyników, sporządzonego w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35 i Nr 124, poz. 554, z 1992 r. Nr 96, poz. 476, z 1993 r. Nr 46, poz. 208 oraz z 1994 r. Nr 94, poz. 457), lub bilansu oraz rachunku zysków i strat, sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591),

– sprawozdania statystycznego P-01.

5.4. Dołączyć kopie dokumentów związanych z zamierzonym łączeniem, w tym: listów intencyjnych, uchwał władz spółki, zawieranych umów, aktów notarialnych.

5.5. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres, numer telefonu i telefaksu osoby upoważnionej do kontaktów z Urzędem Antymonopolowym w sprawie zgłoszonego zamiaru łączenia.

6. Data sporządzenia informacji, pieczęć i podpis osoby kierującej podmiotem gospodarczym.

 

* Przed udzieleniem odpowiedzi na pytania proszę zapoznać się z objaśnieniami zamieszczonymi na końcu załącznika.

OBJAŚNIENIA

1. Ilekroć w wykazie jest mowa o:

1) sprzedaży – rozumie się przez to sprzedaż i/lub skup towarów, odpowiednio do rodzaju prowadzonej przez łączące się podmioty działalności gospodarczej,

2) substytutach – rozumie się przez to towary zaspokajające takie same potrzeby odbiorów, dzięki podobnym właściwościom, cenom i przeznaczeniu,

3) głosach na walnym zgromadzeniu – rozumie się przez to także głosy na zgromadzeniu wspólników,

4) udziałowcach – rozumie się przez to odpowiednio udziałowców w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariuszy w spółkach akcyjnych oraz członków w spółdzielniach osób prawnych,

5) kapitale zakładowym – rozumie się przez to kapitał zakładowy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał akcyjny w spółkach akcyjnych, fundusz udziałowy w spółdzielniach oraz kapitały lub fundusze założycielskie w innych podmiotach gospodarczych,

6) podmiocie gospodarczym – rozumie się przez to podmiot, którego organ zarządzający dokonuje zgłoszenia zamiaru łączenia.

2. Podmiot gospodarczy nie ma obowiązku przekazywania informacji i dokumentów wymienionych w pkt 4 oraz pkt 5.1 i 5.2 wykazu, gdy uczestniczy w łączeniu, o którym mowa:

1) w art. 11 ust. 2 pkt 1 i 3–6 ustawy, a łączna wartość rocznej sprzedaży towarów podmiotów gospodarczych uczestniczących w tym łączeniu, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru łączenia, nie przekracza 10 mln ECU,

2) w art. 11 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy, a wartość sprzedaży towarów przez podmiot gospodarczy, w roku poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru łączenia, nie przekracza 3 mln ECU,

3) w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy – jeżeli wartość nabytego lub przejętego w posiadanie mienia, o którym mowa w powołanym artykule, nie przekracza 5 mln ECU,

4) w art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy, a podmiot gospodarczy obejmuje lub nabywa akcje albo udziały innego podmiotu do wysokości powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% głosów na walnym zgromadzeniu.

W przypadkach tych podmiot gospodarczy przedstawia jednak szacunkową wielkość udziału własnego w poszczególnych rynkach.

3. Jeżeli wartość sprzedaży towarów, o których mowa w pkt 4.1, albo sprzedaży lub zakupu towarów, o których mowa w pkt 4.2, nie przekroczyła 1 mln ECU w żadnym z 3 ostatnich lat – podmiot gospodarczy dokonujący zgłoszenia nie ma obowiązku przekazania informacji, o których mowa w pkt 4 wykazu.

4. Jeżeli w ramach podmiotu gospodarczego i podmiotów zależnych dany towar występuje na różnych szczeblach produkcji i/lub dystrybucji, o których mowa w pkt 3.3, należy mu nadać oznaczenie odpowiadające każdemu szczeblowi (na przykład towar pozyskiwany jako surowiec do produkcji w stanie nie przetworzonym może być jednocześnie sprzedawany przez hurtownie i sieć detaliczną należące do różnych jednostek organizacyjnych podmiotu gospodarczego; w takiej sytuacji oznacza się go symbolami S-H-D).

5. Podmioty gospodarcze dokonujące kolejnego zgłoszenia zamiaru łączenia przed upływem 18 miesięcy od daty przekazania ostatniego zgłoszenia przedstawiają Urzędowi Antymonopolowemu informacje i dokumenty obrazujące zmiany w stosunku do stanu opisanego uprzednio.

6. Jeżeli bezpośrednim uczestnikiem łączenia jest podmiot zależny, informacje, o których mowa w pkt 2, 5.3 i 5.5 wykazu, są przedstawiane nie tylko dla podmiotu gospodarczego dominującego, ale także dla podmiotu zależnego.

7. Zgłaszający zamiar łączenia powinien przekazać wszystkie informacje i dokumenty kolejno według punktów wykazu. Jeżeli uzna, że dany punkt go nie dotyczy, powinien uzasadnić nieudzielenie odpowiedzi.

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211) mogą być przekazane Urzędowi Antymonopolowemu w formie odrębnego dokumentu, z wyjaśnieniem przyczyn uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Załącznik 2. [WYKAZ INFORMACJI I DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE ZAMIARU PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W TRYBIE ART. 11c USTAWY Z DNIA 24 LUTEGO 1990 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRAKTYKOM MONOPOLISTYCZNYM]

Załącznik nr 2

WYKAZ INFORMACJI I DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE ZAMIARU PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W TRYBIE ART. 11c USTAWY Z DNIA 24 LUTEGO 1990 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRAKTYKOM MONOPOLISTYCZNYM

1. Opis zamiaru przekształcenia*

1.1. Przyczyny przekształcenia.

1.2. Uzasadnienie zgłoszenia zamiaru przekształcenia w świetle art. 11c ustawy (rodzaj przekształcenia, przedstawienie kryteriów wartościowych decydujących o zaistnieniu obowiązku zgłoszenia zamiaru przekształcenia).

2. Informacje podstawowe o podmiocie gospodarczym

2.1. Nazwa i adres oraz statystyczny numer identyfikacyjny REGON.

2.2. Forma prawno-organizacyjna (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwo państwowe, przedsiębiorstwo komunalne, inne).

2.3. Wielkość kapitału zakładowego.

2.4. Udziałowcy posiadający od 10% do 33% głosów na walnym zgromadzeniu:

a) nazwa (firma) lub imię i nazwisko oraz adres,

b) statystyczny numer identyfikacyjny REGON,

c) posiadany procent głosów na walnym zgromadzeniu.

2.5. Udziałowcy posiadający ponad 33% głosów na walnym zgromadzeniu:

a) nazwa (firma) lub imię i nazwisko oraz adres,

b) statystyczny numer identyfikacyjny REGON,

c) wielkość kapitału zakładowego,

d) posiadany procent głosów na walnym zgromadzeniu,

e) przedmiot faktycznie prowadzonej działalności,

f) nazwy, adresy i statystyczne numery identyfikacyjne REGON udziałowców podmiotu wymienionego pod lit. a), posiadających ponad 33% głosów na walnym zgromadzeniu, i posiadany przez nich % głosów,

g) nazwy, adresy i statystyczne numery identyfikacyjne REGON innych spółek, w których podmiot wymieniony pod lit. a) posiada ponad 33% głosów na walnym zgromadzeniu.

2.6. Podmioty zależne od podmiotu gospodarczego – informacje według pkt 2.5 od lit. a) do lit. g) oraz wskazanie rodzaju zależności.

2.7. Imiona i nazwiska członków: dyrekcji, zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej podmiotu gospodarczego.

2.8. Przynależność podmiotu do związków zrzeszających podmioty gospodarcze, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy:

a) nazwa i adres związku,

b) przedmiot działania związku.

2.9. Przedmiot faktycznie prowadzonej działalności.

3. Informacje o organizacji i zakresie działania podmiotu

3.1. Nazwy wyodrębnionych organizacyjnie jednostek produkcyjnych, handlowych bądź usługowych należących do podmiotu gospodarczego i każdego z podmiotów zależnych, ze wskazaniem:

a) województwa – w przypadku jednostek produkcyjnych i handlu hurtowego,

b) gminy – w przypadku jednostek sprzedaży detalicznej i usługowych

– na których terenie jednostki te mają swoje siedziby.

3.2. Przedmiot podstawowej działalności podmiotu gospodarczego:

a) nazwy towarów oraz symbole SWW lub innej aktualnie obowiązującej klasyfikacji wyrobów ze stopniem szczegółowości niezbędnym dla charakterystyki rynku danego towaru, wytwarzanych lub sprzedawanych przez podmiot, mających ponad 10-procentowy udział w wartości sprzedaży podmiotu ogółem,

b) ilość i wartość sprzedaży każdego z wymienionych towarów, o których mowa pod lit. a), przez podmiot gospodarczy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru.

3.3. Zasięg geograficzny faktycznie realizowanej przez podmiot gospodarczy sprzedaży każdego z towarów, o których mowa w pkt 3.2 lit. b).

Zasięg sprzedaży określić odpowiednio:

a) w kilometrach, jako odległość od miejsca sprzedaży, ze wskazaniem kierunku geograficznego,

b) wymieniając jednostki podziału terytorialnego (nazwy gmin, miast, województw), w których lokowana jest sprzedaż,

c) w inny sposób, pozwalający na określenie obszaru geograficznego, na którym faktycznie dokonywana jest sprzedaż.

Przedstawić uzasadnienie przyjętego sposobu określenia obszaru, na którym dokonywana jest sprzedaż.

3.4. Szacunkowa wielkość udziału podmiotu gospodarczego w rynku w zakresie sprzedaży każdego z wymienionych towarów, o których mowa w pkt 3.2 lit. b), na przypisanych im przez ten podmiot obszarach geograficznych (w %).

3.5. Nazwy, adresy i telefony trzech największych konkurentów krajowych i/lub zagranicznych, działających w każdym z rynków, o których mowa w pkt 3.4.

4. Informacje dodatkowe

4.1. Dołączyć informacje i dane liczbowe za ostatnie 3 lata odpowiadające zakresowi tematycznemu bilansu i rachunku wyników, sporządzonego w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35 i Nr 124, poz. 554, z 1 992 r. Nr 96, poz. 476, z 1993 r. Nr 46, poz. 208 oraz z 1994 r. Nr 94, poz. 457), lub bilansu oraz rachunku zysków i strat, sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591).

4.2. Dołączyć kopie dokumentów związanych z zamierzonym przekształceniem, w tym: uchwał władz spółki, rady pracowniczej, stanowiska organu założycielskiego, aktów notarialnych.

4.3. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres, numer telefonu i telefaksu osoby upoważnionej do kontaktów z Urzędem Antymonopolowym w sprawie zgłoszonego zamiaru przekształcenia.

5. Data sporządzenia informacji, pieczęć i podpis osoby kierującej podmiotem gospodarczym.

OBJAŚNIENIA

1. Ilekroć w wykazie jest mowa o:

1) sprzedaży – rozumie się przez to sprzedaż i/lub skup towarów, odpowiednio do rodzaju prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej,

2) głosach na walnym zgromadzeniu – rozumie się przez to także głosy na zgromadzeniu wspólników,

3) udziałowcach – rozumie się przez to odpowiednio udziałowców w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcjonariuszy w spółkach akcyjnych,

4) kapitale zakładowym – rozumie się przez to kapitał zakładowy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i kapitał akcyjny w spółkach akcyjnych.

5) podmiocie gospodarczym – rozumie się przez to podmiot, którego organ zarządzający dokonuje zgłoszenia zamiaru przekształcenia.

2. Zgłaszający zamiar przekształcenia powinien przekazać wszystkie informacje i dokumenty kolejno według punktów wykazu. Jeżeli uzna, że dany punkt go nie dotyczy, powinien uzasadnić nieudzielenie odpowiedzi.

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211) mogą być przekazane Urzędowi Antymonopolowemu w formie odrębnego dokumentu, z wyjaśnieniem przyczyn uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »