| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 18 lipca 1996 r.

w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, do pracowników zatrudnionych w:

1) Krajowym Zarządzie Parków Narodowych,

2) okręgowych dyrekcjach gospodarki wodnej,

3) parkach krajobrazowych,

4) gospodarstwach pomocniczych okręgowych dyrekcji gospodarki wodnej,

5) regionalnych zarządach gospodarki wodnej,

6) zakładach budżetowych budownictwa wodnego,

7) Biurze Programu Oceny Skutków Działań w Środowisku.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) pracowników naukowo-badawczych,

2) pracowników informatyki.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „najniższym wynagrodzeniu”, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabelach A lub B miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§ 4.
Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) tabele procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany również pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku nie związanym z kierowaniem zespołem, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, dla którego w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku nie może być wyższa od drugiej stawki dodatku funkcyjnego.

§ 6.
Pracownikowi pełniącemu funkcję brygadzisty, z tytułu wykonywania dodatkowych czynności polegających na kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu pracy brygady, za okres pełnienia tej funkcji przysługuje dodatek w wysokości uzależnionej od liczby pracowników zatrudnionych w brygadzie – od 5% do 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
§ 7.
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. W wypadku gdy praca w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, stanowi dodatkowe zatrudnienie, prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 8.
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych w wysokości:

1) do 5% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia – dla I stopnia uciążliwości lub szkodliwości,

2) do 10% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia – dla II stopnia uciążliwości lub szkodliwości,

3) do 15% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia – dla III stopnia uciążliwości lub szkodliwości,

4) do 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia – dla IV stopnia uciążliwości lub szkodliwości.

2. Szczegółowe zasady ustalania stopni uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia oraz prac niebezpiecznych, a także przyznawania dodatku za pracę wykonywaną w tych warunkach, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) po 20 latach pracy – 75% miesięcznego wynagrodzenia,

2) po 25 latach pracy – 100% miesięcznego wynagrodzenia,

3) po 30 latach pracy – 150% miesięcznego wynagrodzenia,

4) po 35 latach pracy – 200% miesięcznego wynagrodzenia,

5) po 40 latach pracy – 300% miesięcznego wynagrodzenia.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.

5. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

6. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

7. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę inwalidzką lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

3. Jeżeli w dniu 1 lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

10. Pracownikowi, który w dniu 1 lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

11. Przepisy ust. 9 i 10 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

12. Pracownikom zatrudnionym w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 lipca 1996 r., którzy przed tym dniem nabyli prawo do nagrody jubileuszowej w związku z wliczeniem okresów wymienionych w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (Monitor Polski Nr 44, poz. 358), okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród.

13. Pracownicy, którzy podjęli zatrudnienie w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, po dniu 1 lipca 1996 r., nabywają prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2–11, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.

§ 10.
1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat,

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat,

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów uprawniających do odprawy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 11.
1. W ramach środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy, z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 12.
1. Do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych stosuje się następujące formy wynagradzania:

1) czasową,

2) czasowo-premiową,

3) akordową.

2. Pracownicy wynagradzani według formy czasowej otrzymują wynagrodzenie wynikające z kategorii osobistego zaszeregowania i faktycznego czasu pracy.

3. Pracownicy wynagradzani według formy czasowo-premiowej otrzymują wynagrodzenie wynikające z kategorii osobistego zaszeregowania i faktycznego czasu pracy, powiększone o premię przyznaną według zasad określonych w zakładowym regulaminie premiowania.

4. Pracownicy wynagradzani według formy akordowej (akord indywidualny, zryczałtowany) otrzymują wynagrodzenie ustalone na podstawie norm pracy określonych w obowiązującym trybie oraz stawek płac wynikających z kategorii zaszeregowania roboty.

5. Pracownicy wynagradzani według formy, o której mowa w ust. 4, mogą otrzymywać premię zgodnie z zasadami określonymi w zakładowym regulaminie premiowania.

§ 13.
1. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego ustala się przez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika przez 178.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również przy ustalaniu godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego przy pilnowaniu.

§ 14.
1. Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą godziną pracy na II zmianie przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3, dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

3. Od dnia 1 stycznia 1997 r. dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 § 2 Kodeksu pracy.

§ 15.
1. Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia (w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca – w przypadku gdy faktyczny czas pracy tego kierowcy w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.

2. Kierowcy, z wyjątkiem kierowcy samochodu osobowego, za powierzone mu dodatkowe czynności nie wchodzące w zakres jego normalnych obowiązków przysługuje dodatek w wysokości nie przekraczającej 60% najniższego wynagrodzenia.

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2, za wykonywanie poszczególnych czynności ustala pracodawca uwzględniając rodzaj czynności i ich uciążliwość.

§ 16.
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiadają wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, mogą być przeszeregowani tylko w ramach zajmowanego stanowiska.
§ 17.
W zakresie uregulowanym rozporządzeniem tracą moc przepisy dotychczasowe w stosunku do pracowników objętych rozporządzeniem.
§ 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1996 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: A. Bączkowski

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 18 lipca 1996 r. (poz. 447)

Załącznik nr 1

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

A. Dla pracowników Krajowego Zarządu Parków Narodowych

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

340 – 400

II

345 – 420

III

350 – 440

IV

355 – 460

V

360 – 490

VI

365 – 520

VII

370 – 550

VIII

375 – 590

IX

380 – 630

X

385 – 675

XI

390 – 720

XII

400 – 780

XIII

410 – 845

XIV

420 – 910

XV

430 – 975

XVI

445 – 1.040

XVII

460 – 1.110

XVIII

475 – 1.180

XIX

505 – 1.270

XX

550 – 1.360

XXI

600 – 1.500

 

B. Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

330 – 380

II

335 – 390

III

340 – 400

IV

345 – 420

V

350 – 440

VI

355 – 460

VII

360 – 485

VIII

365 – 510

IX

370 – 540

X

375 – 575

XI

380 – 615

XII

385 – 660

XIII

390 – 705

XIV

400 – 750

XV

410 – 805

XVI

420 – 860

XVII

430 – 915

XVIII

440 – 970

XIX

450 – 1.025

XX

460 – 1.080

XXI

470 – 1.135

 

Załącznik 2. [TABELE PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELE PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

A. Dla pracowników Krajowego Zarządu Parków Narodowych

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia do

1

35

2

50

3

65

4

80

5

95

6

110

7

125

8

150

9

175

10

200

 

B. Dla pozostałych pracowników

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia do

1

15

2

30

3

45

4

60

5

75

6

90

7

105

8

120

9

135

10

150

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

I. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW KRAJOWEGO ZARZĄDU PARKÓW NARODOWYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor Krajowego Zarządu Parków Narodowych

XIX – XXI

10

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych

XVIII – XX

9

wyższe

7

3

Główny księgowy

XVII – XX

9

wyższe

3

średnie

8

4

Radca prawny

XV – XVII

6

wg odrębnych przepisów

5

Główny specjalista

XV – XVII

6

wyższe

7

6

Starszy specjalista

XIII – XV

4

wyższe

5

7

Kierownik zespołu

XIV – XVII

6

wyższe

4

8

Zastępca głównego księgowego

XIII – XVI

5

wyższe

1

średnie

4

9

Specjalista

XII – XIV

wyższe

4

10

Starszy księgowy Starszy referent

VIII – XII

średnie

2

11

Księgowy

VII – IX

średnie

12

Referent

VI – VIII

średnie

 

II. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W OKRĘGOWYCH DYREKCJACH GOSPODARKI WODNEJ, W GOSPODARSTWACH POMOCNICZYCH, W REGIONALNYCH ZARZĄDACH GOSPODARKI WODNEJ, W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH BUDOWNICTWA WODNEGO ORAZ W BIURZE PROGRAMU OCENY SKUTKÓW DZIAŁAŃ W ŚRODOWISKU

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

XX – XXI

10

wyższe

10

2

Zastępca dyrektora Główny księgowy

XIX – XX

9

wyższex/

8

3

Kierownik inspektoratu

XVIII – XIX

8

wyższex/

7

4

Kierownik gospodarstwa pomocniczego
Zastępca głównego księgowego

XVII – XVIII

8

wyższe

7

5

Zastępca kierownika inspektoratu

XVI – XVIII

7

wyższex/

7

6

Główny specjalista

XIV – XVII

7

wyższex/

7

Radca prawny

według odrębnych przepisów

7

Kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

XIV – XVI

7

według odrębnych przepisów

Kierownik zbiornika wodnego, elektrowni

6

wyższe

6

8

Zastępca kierownika gospodarstwa pomocniczego

XIII – XV

8

wyższe

6

Kierownik budowy (oddziału, obiektu, robót)

6

wyższex/

Kierownik stopnia piętrzącego (śluzy, jazu)

5

9

Kierownik działu, wydziału

XII – XIV

6

wyższex/

6

Kierownik nadzoru wodnego

5

Zastępca kierownika budowy (oddziału, obiektu, robót)

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

6xx/

według odrębnych przepisów

10

Kierownik sekcji (zespołu) Zastępca kierownika działu, wydziału

XI – XIII

4

wyższex/

6

Inspektor nadzoru inwestorskiego

5xx/

według odrębnych przepisów

11

Kierownik warsztatu

X – XII

5

średnie

6

Kierownik magazynu

4

średnie

6

Starszy mistrz

3

średnie

6

Nadzorca odcinka wód śródlądowych

średnie

4

Starszy specjalista

wyższe

6

12

Mistrz

IX – XI

2

średnie

4

Specjalista

IX – XI

średnie

6

13

Starszy inspektor, starszy księgowy, starszy dyspozytor, kasjer

VIII – X

średnie

4

14

Inspektor, księgowy, dyspozytor,

VII – IX

średnie

2

15

Starszy referent, sekretarka, maszynistka

VI – VIII

średnie

1

16

Magazynier

V – VII

średnie

17

Referent

Ill – V

średnie

18

Telefonistka

Ill – V

podstawowe

19

Pomoc biurowa

I – II

podstawowe

 

x) Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, polegające na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego lub sprawowaniu kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane.

xx) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego może być przyznany dodatek funkcyjny w czasie wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego.

III. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH SPECJALISTYCZNYCH W JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH I OKRĘGOWYCH DYREKCJACH GOSPODARKI WODNEJ

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik statku I kategorii

XI – XV

4

średnie + patent kapitana żeglugi śródląd. I klasy

6

Kierownik statku II kategorii

średnie + patent kapitana żeglugi śródląd. I lub II kl.

Kierownik bosmanatu

średnie + kurs bosmański

2

Kierownik statku III kategorii

X – XIV

2

średnie + patent kapitana żeglugi śródląd. I, II lub III kl.

4

3

Mechanik maszyn na statku I kategorii

IX – XIII

średnie + patent mechanika żeglugi śródląd. I klasy

5

Mechanik maszyn na statku II kategorii

średnie + patent mechanika żeglugi śródląd. I lub II kl.

4

Mechanik maszyn na statku III kategorii

VIII – XII

średnie + patent mechanika żeglugi śródląd. I, II lub III kl.

3

5

Szyper, stermotorzysta

Vll – X

podstawowe + patent szypra, stermotorzysty

3

6

Bosman, sternik

VI – IX

podstawowe + patent bosmana, sternika

3

7

Starszy marynarz

V – VII

podstawowe + patent marynarza

2

8

Marynarz

IV – VI

podstawowe + patent marynarza

-

 

IV. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor zespołu parków krajobrazowych (co najmniej trzech parków)

XVII – XVIII

10

wyższe

8

2

Dyrektor parku krajobrazowego

XVI – XVII

9

wyższe

8

3

Zastępca dyrektora zespołu parków krajobrazowych (co najmniej trzech parków)

XV – XVI

8

wyższe

7

Główny księgowy

wyższe

3

średnie

8

4

Kierownik ośrodka dydaktyczno-muzealnego
Kustosz muzeum

XII – XIV

4

wyższe

4

Radca prawny

według odrębnych przepisów

Główny specjalista

wyższe

7

5

Kierownik sekcji

XII – XIII

4

wyższe

1

Starszy specjalista

4

6

Specjalista

X – XI

średnie

5

7

Starszy strażnik

IX – XI

2

średnie

4

zasadnicze zawodowe

6

8

Adiunkt

VIII – IX

wyższe

1

Samodzielny referent

średnie

4

9

Starszy referent, księgowy

VII – VIII

średnie

2

10

Strażnik

VII – VIII

średnie

1

zasadnicze zawodowe

2

11

Referent, sekretarka

III – VI

średnie

 

V. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH RZEMIEŚLNICZYCH, TRANSPORTU, OBSŁUGI

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

1

Kierowca autobusu

IX – XI

według odrębnych przepisów

Kierowca samochodu ciężarowego

VIII – X

Kierowca samochodu dostawczego

VII – IX

Kierowca samochodu osobowego

VI – VIII

2

Starszy rzemieślnik (np. betoniarz, cieśla, elektromonter-konserwator instalacji elektrycznych, konserwator instalacji elektroenergetycznych, frezer, kowal, malarz, mechanik-konserwator urządzeń mechanicznych, murarz, radiomechanik, spawacz, stolarz, ślusarz, tamiarz, tokarz, zbrojarz)

VII – XI

zasadnicze zawodowe

4

3

Skalnik, wiertacz strzałowy

Vll – X

podstawowe + kurs górników strzałowych

2

4

Maszynista, operator

VI – X

podstawowe + kurs przysposobienia zawodowego

2

5

Rybak, rzemieślnik (np. betoniarz, cieśla, frezer, konserwator budowli i urządzeń wodnych, konserwator instalacji wewnętrznych budynków, konserwator instalacji sanitarnych i co., elektromonter, monter mechanik instalacji elektrycznych, kowal, malarz, murarz, radiomechanik, spawacz, stolarz, ślusarz, tamiarz, tokarz, zbrojarz)

V – IX

zasadnicze zawodowe

1

6

Strzałowy, wydawca materiałów wybuchowych

IV – VIII

podstawowe + kurs górników strzałowych

1

7

Robotnik budowlany

IV – VII

podstawowe

8

Pomocnik maszynisty, operatora, palacza c.o.

III – VI

podstawowe + kurs przysposobienia zawodowego

9

Portier, dozorca, sprzątaczka

II – IV

podstawowe

10

Robotnik gospodarczy

I – III

podstawowe

 

Załącznik 4. [SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA STOPNI UCIĄŻLIWOŚCI LUB SZKODLIWOŚCI DLA ZDROWIA ORAZ PRAC NIEBEZPIECZNYCH, A TAKŻE PRZYZNAWANIA DODATKU ZA PRACĘ WYKONYWANĄ W TAKICH WARUNKACH]

Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA STOPNI UCIĄŻLIWOŚCI LUB SZKODLIWOŚCI DLA ZDROWIA ORAZ PRAC NIEBEZPIECZNYCH, A TAKŻE PRZYZNAWANIA DODATKU ZA PRACĘ WYKONYWANĄ W TAKICH WARUNKACH

1. Do pierwszego stopnia uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie,

3) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C,

4) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w błocie lub w bezpośrednim kontakcie z wodą,

5) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone, np. spawanie, hartowanie,

6) w warunkach narażenia na wibrację ogólną,

7) w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,

8) przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych.

2. Do drugiego stopnia uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,

2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

3) w warunkach narażenia na hałas,

4) w warunkach narażenia na działanie miejscowych wibracji, np. używanie ręcznych narzędzi pneumatycznych,

5) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2.000 kcal dla mężczyzn i 1.200 kcal dla kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała,

6) w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych i półzagłębionych obwałowanych w warunkach niewłaściwej wentylacji i sztucznego oświetlenia.

3. Do trzeciego stopnia uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

2) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia.

4. Do trzeciego stopnia uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia zalicza się również niebezpieczne prace:

1) na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,

2) związane z wytwarzaniem, stosowaniem, magazynowaniem i transportowaniem gazów i materiałów wybuchowych,

3) wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp., których wykonywanie wymaga specjalnego zezwolenia,

4) przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 220 V, wykonywane zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy w energetyce,

5) związane z załadunkiem i rozładunkiem paliw oraz ich transportem,

6) w kontakcie z materiałem zakaźnym,

7) pod ziemią lub pod wodą.

5. Do czwartego stopnia uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonywane: z benzydyną, alfa- i beta-naftyloaminą, chlorkiem winylu oraz innymi czynnikami o analogicznym jak te substancje działaniu, jeżeli zostanie to uznane przez instytut medycyny pracy.

6. Prace określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, określone w odrębnych przepisach lub innych obowiązujących normach higienicznosanitarnych.

7. Podstawę przyznania dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia stanowią wyniki badań środowiskowych przeprowadzonych przez jednostkę upoważnioną do tego rodzaju badań.

8. W przypadku jednoczesnego występowania uprawnienia do dodatków z tytułu prac wykonywanych w różnych stopniach uciążliwości, szkodliwości dla zdrowia lub niebezpieczeństwa, stosuje się tylko jeden dodatek o najwyższej stawce.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »