| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 3 grudnia 1997 r.

w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania.

Na podstawie art. 27 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym, ich wysokość, tryb wnoszenia oraz jednostki wyznaczone do ich pobierania, wzory dokumentów potwierdzających wniesienie opłat oraz sposób i tryb nabywania tych dokumentów przez krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.
§ 2.
1. Ustala się następujące rodzaje opłat: dobową, siedmiodniową, miesięczną, półroczną i roczną, zwanych dalej opłatami.

2. Wysokość opłat ustala się, w zależności od rodzaju i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, w sposób następujący:

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł

 

dobowa
(24-godzinna)

siedmiodniowa

miesięczna

półroczna
(6-miesięczna)

roczna
(12-miesięczna)

Samochody osobowe
powyżej
5 osób łącznie z kierowcą

10

35

70

350

600

Autobusy

20

75

150

750

1250

Samochody ciężarowe
o dopuszczalnej
masie całkowitej:
1) powyżej 1,5 t do 6 t

10

35

70

350

600

2) powyżej 6 t do 12 t

35

130

260

1300

2100

3) powyżej 12 t

80

300

600

3000

5000

 

3. Wzory karty opłaty, stanowiącej dowód uiszczenia opłaty, stanowią załączniki nr 1–20 do rozporządzenia.

§ 3.
Do pobierania opłat wyznacza się następujące jednostki:

1) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie,

2) graniczne urzędy celne,

3) urzędy celne wewnątrz kraju,

4) stacje benzynowe,

5) polskie organizacje o zasięgu regionalnym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych.

§ 4.
1. Krajowy przedsiębiorca wykonujący międzynarodowy zarobkowy transport drogowy uiszcza opłatę roczną, półroczną albo miesięczną stosownie do rodzaju i masy całkowitej pojazdu.

2. Krajowy przedsiębiorca wykonujący międzynarodowy transport drogowy (niezarobkowo) na potrzeby własne uiszcza opłatę stosownie do czasu przejazdu oraz rodzaju i masy całkowitej pojazdu.

3. Zagraniczny przedsiębiorca wykonujący międzynarodowy transport drogowy uiszcza opłatę stosownie do czasu przejazdu oraz rodzaju i masy całkowitej pojazdu.

§ 5.
1. Krajowy przedsiębiorca, o którym mowa w § 4 ust. 1, uiszcza opłaty w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Krajowy przedsiębiorca, o którym mowa w § 4 ust. 2, uiszcza opłaty w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Zagraniczny przedsiębiorca, o którym mowa w § 4 ust. 3, uiszcza opłatę w granicznym urzędzie celnym, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Opłata miesięczna, półroczna i roczna może być uiszczona w polskich organizacjach o zasięgu regionalnym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych.

5. Opłata dobowa lub siedmiodniowa może być uiszczona w urzędach celnych wewnątrz kraju i w wyznaczonych stacjach benzynowych.

§ 6.
1. Uiszczenie opłaty następuje poprzez nabycie karty opłaty.

2. Opłata powinna być uiszczona przed rozpoczęciem przejazdu.

§ 7.
1. Kartę opłaty wypełnia się przed rozpoczęciem przejazdu, wpisując w oznaczonym miejscu numer rejestracyjny pojazdu oraz datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wypełnienia karty opłaty miesięcznej, półrocznej lub rocznej wpisywanie godziny nie jest wymagane.

§ 8.
W przypadku wymiany pojazdu samochodowego objętego koncesją lub zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego uiszczoną opłatę roczną zalicza się w części nie wykorzystanej na poczet nowej opłaty rocznej.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: E. Morawski

Załącznik 1. [KARTA OPŁATY – DOBOWA DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO POWYŻEJ 5 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ LUB CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 1,5 T DO 6 T]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 grudnia 1997 r. (poz. 993)

OPIS KART OPŁATY OBJĘTYCH ZAŁĄCZNIKAMI NR 1–20

1. Karta opłaty wykonana jest w 20 rodzajach.

2. Poszczególne rodzaje różnią się określeniem czasu ważności karty opłaty oraz rodzajem i wielkością pojazdu; karta opłaty jest:

– dobowa,

– siedmiodniowa,

– miesięczna,

– półroczna,

– roczna.

3. Papier ze znakiem wodnym;

– włókna rozmieszczone nieregularnie w masie papieru (niebieskie, zielone), widoczne w promieniach ultrafioletowych,

– papier jest zabezpieczony chemicznie przed próbami usuwania zapisów na dokumencie.

4. Ramka giloszowa w kolorze szarym.

5. Mikrodruk w formie ramki (tekst: MTiGM BOTM).

6. Tło giloszowe. Kolorystyka zależy od rodzaju karty:

– dobowa – żółta,

– siedmiodniowa – purpurowa,

– miesięczna – niebieska,

– półroczna – pomarańczowa,

– roczna – zielona.

7. Numeracja nadrukowana farbą czarną, świecąca w promieniach ultrafioletowych na zielono.

8. Napisy w kolorze czarnym.

Załącznik nr 1

KARTA OPŁATY – DOBOWA
dla samochodu osobowego powyżej 5 osób łącznie z kierowcą lub ciężarowego o dmc powyżej 1,5 t do 6 t

infoRgrafika

Załącznik 2. [KARTA OPŁATY – DOBOWA DLA AUTOBUSÓW]

Załącznik nr 2

KARTA OPŁATY – DOBOWA
dla autobusów

infoRgrafika

Załącznik 3. [KARTA OPŁATY – DOBOWA DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 6 T DO 12 T]

Załącznik nr 3

KARTA OPŁATY – DOBOWA
dla samochodu ciężarowego o dmc powyżej 6 t do 12 t

infoRgrafika

Załącznik 4. [KARTA OPŁATY – DOBOWA DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 12 T]

Załącznik nr 4

KARTA OPŁATY – DOBOWA
dla samochodu ciężarowego o dmc powyżej 12 t

infoRgrafika

Załącznik 5. [KARTA OPŁATY – SIEDMIODNIOWA DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO POWYŻEJ 5 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ LUB CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 1,5 T DO 6 T]

Załącznik nr 5

KARTA OPŁATY – SIEDMIODNIOWA
dla samochodu osobowego powyżej 5 osób łącznie z kierowcą lub ciężarowego o dmc powyżej 1,5 t do 6 t

infoRgrafika

Załącznik 6. [KARTA OPŁATY – SIEDMIODNIOWA DLA AUTOBUSÓW]

Załącznik nr 6

KARTA OPŁATY – SIEDMIODNIOWA
dla autobusów

infoRgrafika

Załącznik 7. [KARTA OPŁATY – SIEDMIODNIOWA DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 6 T DO 12 T]

Załącznik nr 7

KARTA OPŁATY – SIEDMIODNIOWA
dla samochodu ciężarowego o dmc powyżej 6 t do 12 t

infoRgrafika

Załącznik 8. [KARTA OPŁATY – SIEDMIODNIOWA DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 12 T]

Załącznik nr 8

KARTA OPŁATY – SIEDMIODNIOWA
dla samochodu ciężarowego o dmc powyżej 12 t

infoRgrafika

Załącznik 9. [KARTA OPŁATY – MIESIĘCZNA DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO POWYŻEJ 5 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ LUB CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 1,5 T DO 6 T]

Załącznik nr 9

KARTA OPŁATY – MIESIĘCZNA
dla samochodu osobowego powyżej 5 osób łącznie z kierowcą lub ciężarowego o dmc powyżej 1,5 t do 6 t

infoRgrafika

Załącznik 10. [KARTA OPŁATY – MIESIĘCZNA DLA AUTOBUSÓW]

Załącznik nr 10

KARTA OPŁATY – MIESIĘCZNA
dla autobusów

infoRgrafika

Załącznik 11. [KARTA OPŁATY – MIESIĘCZNA DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 6 T DO 12 T]

Załącznik nr 11

KARTA OPŁATY – MIESIĘCZNA
dla samochodu ciężarowego o dmc powyżej 6 t do 12 t

infoRgrafika

Załącznik 12. [KARTA OPŁATY – MIESIĘCZNA DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 12 T]

Załącznik nr 12

KARTA OPŁATY – MIESIĘCZNA
dla samochodu ciężarowego o dmc powyżej 12 t

infoRgrafika

Załącznik 13. [KARTA OPŁATY – PÓŁROCZNA DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO POWYŻEJ 5 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ LUB CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 1,5 T DO 6 T]

Załącznik nr 13

KARTA OPŁATY – PÓŁROCZNA
dla samochodu osobowego powyżej 5 osób łącznie z kierowcą lub ciężarowego o dmc powyżej 1,5 t do 6 t

infoRgrafika

Załącznik 14. [KARTA OPŁATY – PÓŁROCZNA DLA AUTOBUSÓW]

Załącznik nr 14

KARTA OPŁATY – PÓŁROCZNA
dla autobusów

infoRgrafika

Załącznik 15. [KARTA OPŁATY – PÓŁROCZNA DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 6 T DO 12 T]

Załącznik nr 15

KARTA OPŁATY – PÓŁROCZNA
dla samochodu ciężarowego o dmc powyżej 6 t do 12 t

infoRgrafika

Załącznik 16. [KARTA OPŁATY – PÓŁROCZNA DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 12 T]

Załącznik nr 16

KARTA OPŁATY – PÓŁROCZNA
dla samochodu ciężarowego o dmc powyżej 12 t

infoRgrafika

Załącznik 17. [KARTA OPŁATY – ROCZNA DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO POWYŻEJ 5 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ LUB CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 1,5 T DO 6 T]

Załącznik nr 17

KARTA OPŁATY – ROCZNA
dla samochodu osobowego powyżej 5 osób łącznie z kierowcą lub ciężarowego o dmc powyżej 1,5 t do 6 t

infoRgrafika

Załącznik 18. [KARTA OPŁATY – ROCZNA DLA AUTOBUSÓW]

Załącznik nr 18

KARTA OPŁATY – ROCZNA
dla autobusów

infoRgrafika

Załącznik 19. [KARTA OPŁATY – ROCZNA DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 6 T DO 12 T]

Załącznik nr 19

KARTA OPŁATY – ROCZNA
dla samochodu ciężarowego o dmc powyżej 6 t do 12 t

infoRgrafika

Załącznik 20. [KARTA OPŁATY – ROCZNA DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 12 T]

Załącznik nr 20

KARTA OPŁATY – ROCZNA
dla samochodu ciężarowego o dmc powyżej 12 t

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »