REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 157 poz. 1026

USTAWA

z dnia 11 grudnia 1997 r.

o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

[1] 1. Ustawa reguluje zasady administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do obrotu z zagranicą towarami i usługami w takim zakresie, w jakim obrót ten jest uregulowany odrębnymi przepisami prawa oraz umowami międzynarodowymi.

Art. 2. [Pojęcia]
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) towar – rzecz ruchomą oraz energię, będące przedmiotem obrotu towarowego,

2) obrót towarami z zagranicą – przywóz towarów na polski obszar celny, wywóz towarów z polskiego obszaru celnego lub przewóz towarów przez polski obszar celny, niezależnie od sposobu ich przemieszczania przez granicę,

3) (skreślony),

4) usługa – usługę wymienioną w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także roboty budowlano-montażowe,

5) obrót usługami z zagranicą – eksport lub import usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,

6) kontyngent – wymagającą uzyskania pozwolenia określoną ilość lub wartość towaru, która może być przywieziona na polski obszar celny lub wywieziona z polskiego obszaru celnego w oznaczonym czasie,

7) plafon – wymagającą uzyskania pozwolenia określoną ilość lub wartość towaru, która może być przywieziona na polski obszar celny lub wywieziona z polskiego obszaru celnego, a nawet zostać przekroczona przed terminem zamknięcia (zamknięcie plafonu),

8) automatyczna rejestracja obrotu – uzyskanie pozwolenia udzielanego we wnioskowanej ilości lub wartości towaru, na przywóz lub wywóz,

9) nieautomatyczna rejestracja obrotu – uzyskanie pozwolenia udzielanego co najmniej w ilości lub wartości towaru zagwarantowanej przepisami niniejszej ustawy, na przywóz lub wywóz,

10) limit usług – określoną ilość lub wartość usług, wymagającą uzyskania pozwolenia w obrocie usługowym z zagranicą, która może być zrealizowana w oznaczonym czasie,

11) rejestracja usługi – uzyskanie pozwolenia udzielanego w obrocie usługowym z zagranicą,

12) Porozumienie WTO – Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483),

13) osoba krajowa – osoba w rozumieniu art. 3 §; 1 pkt 11 ustawy – Kodeks celny.

Art. 3. [Zasada swobody obrotu towarami i usługami z zagranicą]
1. Obrót towarami z zagranicą i obrót usługami z zagranicą jest wolny od ograniczeń lub wymogu uzyskiwania koncesji, chyba że przepisy ustaw lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

2. Obrót towarami z zagranicą i obrót usługami z zagranicą jest dozwolony każdemu, na równych prawach, z zachowaniem warunków i ograniczeń określonych w przepisach ustaw lub umowach międzynarodowych.

3. Przywóz na polski obszar celny, wywóz z polskiego obszaru celnego oraz przewóz przez polski obszar celny broni i amunicji przez osoby fizyczne, na potrzeby inne niż handlowe i przemysłowe, regulują odrębne przepisy.

Art. 4. [Zakaz obrotu towarami i usługami z zagranicą]
Obrót z zagranicą towarami i usługami jest zakazany, jeżeli taki zakaz wynika z przepisów ustaw lub z umów międzynarodowych.
Art. 5. [Stosowanie przepisów K.p.a.]
Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział 2

Ograniczenia, koncesje i zakazy w obrocie towarami z zagranicą

Art. 6. [Wprowadzenie ograniczeń w obrocie towarami z zagranicą]

1. Rada Ministrów lub inny organ administracji rządowej właściwy w sprawach obrotu towarami z zagranicą, jeżeli wymaga tego interes narodowy lub podstawowy interes gospodarczy kraju, może wprowadzić ograniczenia w obrocie towarowym z zagranicą zgodnie z zasadami ich stosowania określonymi w Porozumieniu WTO, w wypadkach gdy:

1) jest to niezbędne dla zapobieżenia lub złagodzenia zasadniczego niedoboru środków żywności lub innych produktów o podstawowym znaczeniu dla kraju,

2) jest to niezbędne do stosowania norm lub przepisów dotyczących klasyfikacji, kwalifikowania lub marketingu produktów stanowiących przedmiot handlu międzynarodowego,

3) dotyczą obrotu wszelkimi produktami rolnymi lub produktami rybołówstwa i jest to niezbędne do funkcjonowania programów rządowych służących do:

a) ograniczenia ilości podobnego produktu produkcji krajowej, którego znacząca sprzedaż lub produkcja została dozwolona lub jeżeli nie istnieje znacząca produkcja krajowa tego towaru, a towar importowany jest jego bezpośrednim substytutem, bądź

b) likwidacji czasowej nadwyżki podobnego produktu produkcji krajowej niezależnie od wielkości produkcji krajowej tego produktu, gdy towar importowany jest jego bezpośrednim substytutem, poprzez udostępnienie tej nadwyżki pewnym grupom konsumentów krajowych nieodpłatnie lub po cenach niższych od aktualnych cen rynkowych, bądź

c) ograniczenia ilości dozwolonej produkcji każdego produktu pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, którego produkcja jest bezpośrednio zależna całkowicie lub głównie od surowca importowanego z powodu nieznacznej krajowej produkcji takiego surowca,

4) jest to konieczne dla zapewnienia równowagi bilansu płatniczego w rozumieniu Porozumienia WTO,

5) obrót towarami jest dokonywany na podstawie umów międzynarodowych przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym,

6) jest to konieczne dla ochrony zasad współżycia społecznego,

7) jest to konieczne dla ochrony życia lub zdrowia ludzi, zwierząt lub ochrony roślin, ochrony środowiska,

8) dotyczą obrotu z zagranicą złotem, srebrem lub platyną,

9) jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania ustaw i przepisów wykonawczych nie pozostających w sprzeczności z postanowieniami Porozumienia WTO, łącznie z ustawami i przepisami dotyczącymi regulacji obrotu z zagranicą, utrzymania monopolu, ochrony własności intelektualnej,

10) dotyczą produktów pracy więźniów,

11) jest to konieczne dla ochrony dóbr kultury mających wartość artystyczną, historyczną lub archeologiczną,

12) dotyczą zachowania wyczerpywalnych zasobów naturalnych,

13) jest to konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z międzynarodowych porozumień towarowych,

14) jest to konieczne w celu ograniczenia wywozu surowców pochodzenia krajowego, niezbędnych dla zapewnienia podstawowej ilości tego surowca krajowemu przemysłowi przetwórczemu,

15) jest to istotne przy nabywaniu lub dystrybucji produktów, których odczuwa się powszechny lub lokalny niedobór, pod warunkiem że wymienione środki będą zgodne z zasadą, że wszystkie strony Porozumienia WTO mają prawo do udziału w międzynarodowych dostawach takich produktów, zaś środki niezgodne z innymi postanowieniami Porozumienia WTO zostaną zniesione, gdy tylko okoliczności, które spowodowały ich stosowanie, przestaną istnieć,

16) jest to uzasadnione względami porządku społecznego lub bezpieczeństwa publicznego,

17) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa,

18) wystąpiła klęska żywiołowa,

19) służą wypełnieniu zobowiązań wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

20) jest to uzasadnione względami polityki państwa.

2. W wypadkach określonych w ust. 1 Rada Ministrów może ustanowić, na czas określony, w drodze rozporządzenia, zakaz obrotu towarami z zagranicą.

3. Rada Ministrów, ustanawiając zakaz, o którym mowa w ust. 2, może określić procedury celne, w ramach których nie stosuje się zakazu, a także normy ilościowe lub wartościowe, których zakaz obrotu nie obejmuje.

Art. 7. [Udzielanie koncesji]
1. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu towarami z zagranicą, określonymi w przepisach, o których mowa w ust. 2, wymaga uzyskania zezwolenia.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga uzyskania zezwolenia.

Art. 8. [Formy ograniczenia obrotu towarami]
1. Ograniczenie obrotu towarami z zagranicą w przywozie na polski obszar celny lub wywozie z polskiego obszaru celnego może być wprowadzone w formie ustanowienia:

1) kontyngentu,

2) plafonu i jego zamknięcia,

3) automatycznej rejestracji obrotu,

4) nieautomatycznej rejestracji obrotu.

2. Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może ustanowić, z zastrzeżeniem ust. 2a , [2] w drodze rozporządzenia:

1) kontyngent,

2) plafon,

3) automatyczną rejestrację obrotu,

4) nieautomatyczną rejestrację obrotu.

2a. [3] W zakresie towarów rolno-spożywczych rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje również w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych.

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, ustanawiane są na czas określony.

Art. 9. [Pozwolenie na przywóz lub wywóz towarów]
1. Pozwolenie na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego, zwane dalej „pozwoleniem”, jest wymagane, jeżeli przedmiotem przywozu lub wywozu są towary:

1) którymi obrót z zagranicą wymaga uzyskania koncesji,

2) objęte ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 1,

3) którymi obrót z zagranicą dokonywany jest na podstawie umów międzynarodowych przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym.

2. Minister Gospodarki w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 8 ust. 2, może określić wypadki, w których przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego nie wymaga uzyskania pozwolenia.

3. Za wydanie pozwolenia Minister Gospodarki pobiera opłaty traktowane jako opłaty w sprawach celnych w rozumieniu przepisów Kodeksu celnego.

Art. 10. [Kontyngent, plafon, automatyczna lub nieautomatyczna rejestracja obrotu]
1. Minister Gospodarki, ustanawiając kontyngent, określi równocześnie zgodnie z art. 12 sposób jego rozdysponowania.

2. Minister Gospodarki, ustanawiając plafon oraz sposób rozdysponowania kontyngentu, określi maksymalną ilość bądź wartość towaru, na jaką może być udzielone pozwolenie, zwaną „transzą”.

3. Minister Gospodarki, ustanawiając nieautomatyczną rejestrację obrotu, określi równocześnie minimalną ilość bądź wartość towaru, na jaką może być udzielone pozwolenie.

4. Minister Gospodarki, ustanawiając kontyngent, plafon, automatyczną rejestrację obrotu lub nieautomatyczną rejestrację obrotu, może nałożyć na osoby dokonujące obrotu z zagranicą obowiązek składania sprawozdań z wykorzystania pozwoleń.

Art. 11. [Delegacja]
1. Rozporządzenia o ustanowieniu kontyngentu, plafonu i nieautomatycznej rejestracji obrotu wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia.

2. Minister Gospodarki, w szczególnych wypadkach, może określić krótszy termin wejścia w życie rozporządzenia.

Art. 12. [Rozdysponowanie kontyngentu]
1. Rozdysponowania kontyngentu dokonuje się w następujący sposób:

1) według kolejności złożenia kompletnych wniosków albo

2) w proporcji do liczby osób składających wnioski, albo

3) proporcjonalnie do wartości obrotów zrealizowanych przez osobę wnioskującą.

2. Plafon jest rozdysponowywany zgodnie z ust. 1 pkt 1.

Art. 13. [Rozdysponowanie kontyngentu lub plafonu]
1. Rozdysponowanie kontyngentu lub plafonu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 polega na wydaniu pozwolenia na podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2. Rozdysponowanie kontyngentu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 polega na wydaniu pozwolenia, przy zachowaniu następujących zasad:

1) rozpatruje się wnioski złożone w okresie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia o ustanowieniu kontyngentu,

2) kontyngent rozdysponowywany jest proporcjonalnie do liczby osób składających wnioski,

3) wydane pozwolenie nie może przekraczać wielkości wnioskowanych przez osobę,

4) okres ważności pozwolenia wynosi 3 miesiące, chyba że w pozwoleniu ustalono inny termin ważności.

3. Rozdysponowanie kontyngentu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 polega na wydaniu pozwolenia, przy zachowaniu następujących zasad:

1) rozpatruje się wnioski złożone w okresie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia o ustanowieniu kontyngentu,

2) kontyngent rozdysponowywany jest proporcjonalnie do sumy wartości obrotów, za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, towarem objętym kontyngentem, na jaką opiewają wszystkie złożone wnioski,

3) wydane pozwolenie nie może przekraczać wielkości wnioskowanych przez osobę,

4) jeżeli osoby składające wniosek, przed jego złożeniem, nie dokonywały obrotu z zagranicą towarem objętym kontyngentem, kontyngent może być rozdysponowany na rzecz tych osób, proporcjonalnie do ich liczby, łącznie do wysokości 15% wielkości ustanowionego kontyngentu.

4. Ponowne rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w ust. 2 i 3, następuje co 3 miesiące od daty jego wejścia w życie.

Art. 14. [Wydawanie pozwoleń]
W ramach automatycznej rejestracji obrotu pozwolenia wydawane są we wnioskowanej ilości lub wartości towaru.
Art. 15. [Wydawanie pozwoleń]
W ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu pozwolenia mogą być wydawane na ilość lub wartość towaru mniejszą niż wnioskowana, nie mniejszą jednak niż określona zgodnie z art. 10 ust. 3.
Art. 16. [Zwolnienie z uzyskania pozwolenia]
Obowiązkowi uzyskania pozwolenia nie podlegają towary zwolnione od cła na podstawie art. 190 i art. 194 Kodeksu celnego.
Art. 17. [Decyzje Ministra Gospodarki]
1. Minister Gospodarki, w drodze decyzji, wydaje i odmawia wydania pozwolenia oraz cofa wydane pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 1a [4] .

1a. [5] W zakresie towarów rolno-spożywczych decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje Prezes Agencji Rynku Rolnego.

1b. [6] Od decyzji, o której mowa w ust. 1a, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

2. Odmowa wydania pozwolenia następuje, jeżeli wnioskodawca:

1) nie spełnił wymogów określonych w trybie art. 20,

2) naruszył w ciągu 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku warunki uprzednio wydanego pozwolenia,

3) nie złożył w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 6,

4) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu lub dokumentom albo takim wyrokiem została skazana osoba kierująca podmiotem będącym wnioskodawcą.

3. Odmowa wydania pozwolenia następuje w wypadku wcześniejszego rozdysponowania kontyngentu.

4. Odmowa wydania pozwolenia może nastąpić, jeżeli wymaga tego interes gospodarczy państwa.

5. Cofnięcie pozwolenia następuje, jeżeli nastąpiło naruszenie warunków, na jakich zostało ono wydane.

Art. 18. [Wydanie pozwolenia]
1. Pozwolenie wydaje się na czas określony.

2. Pozwolenie wydaje się na określoną ilość lub wartość towaru.

3. Wnioskodawcy może być wydane jedno pozwolenie na dany towar, ważne do czasu jego wykorzystania lub upływu terminu jego ważności.

Art. 19. [Delegacja]
1. Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Finansów, w drodze rozporządzenia, może określić wypadki, w których pozwolenia na przywóz i wywóz towarów będą wydawały organy celne.

2. W wypadku wydawania przez organy celne pozwoleń, o których mowa w art. 15, ilość lub wartość towaru objęta tym pozwoleniem nie może być mniejsza niż określona zgodnie z art. 10 ust. 3.

Art. 20. [Delegacja]
1. Minister Gospodarki określi w drodze rozporządzenia:

1) wzory wniosków stosowane w postępowaniu o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 9,

2) wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku,

3) warunki wydania i wykorzystania pozwolenia,

4) wzory pozwoleń,

5) sposób i tryb ewidencjonowania wydanych pozwoleń,

6) wzór i tryb składania sprawozdań z wykorzystania pozwolenia, jeżeli obowiązek taki został ustanowiony zgodnie z art. 10 ust. 4.

2. Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za wydanie pozwolenia.

Art. 21. [Delegacja]
1. Minister Gospodarki, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanego ministra, w drodze rozporządzenia, może dokonać zamknięcia plafonu.

2. Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów w ramach plafonu przestają być wydawane z dniem wejścia w życie rozporządzenia o jego zamknięciu.

Art. 21a. [Delegacja]
[7] Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia, określi towary rolno-spożywcze, o których mowa w art. 8 ust. 2a i art. 17 ust. 1a, mając na względzie zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych.

Rozdział 3

Reglamentacja, koncesje i zakazy w obrocie usługami z zagranicą

Art. 22. [Wprowadzenie ograniczenia obrotu usługami z zagranicą]

1. Rada Ministrów lub inny organ administracji rządowej właściwy w sprawach obrotu usługami z zagranicą, jeżeli wymaga tego interes narodowy lub podstawowy interes gospodarczy kraju, może wprowadzić ograniczenia w obrocie usługami z zagranicą zgodnie z zasadami ich stosowania określonymi w Porozumieniu WTO, w wypadkach gdy:

1) jest to konieczne dla zapewnienia równowagi bilansu płatniczego w rozumieniu Porozumienia WTO,

2) obrót usługami jest dokonywany na podstawie umów międzynarodowych przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym,

3) jest to konieczne dla ochrony zasad współżycia społecznego,

4) jest to konieczne dla ochrony życia lub zdrowia ludzi, zwierząt lub ochrony roślin, ochrony środowiska,

5) jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania ustaw i przepisów wykonawczych nie pozostających w sprzeczności z postanowieniami Porozumienia WTO, łącznie z ustawami i przepisami dotyczącymi utrzymania monopolu, ochrony własności intelektualnej,

6) jest to konieczne do ochrony prywatności jednostek w zakresie rozpowszechniania, a także przetwarzania danych osobowych oraz ochrony poufności ich akt i rachunków,

7) jest to uzasadnione względami porządku społecznego lub bezpieczeństwa publicznego,

8) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa,

9) służą wypełnieniu zobowiązań wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

10) jest to uzasadnione względami polityki państwa.

2. W wypadkach określonych w ust. 1 Rada Ministrów może ustanowić, na czas określony, w drodze rozporządzenia, zakaz obrotu usługami z zagranicą.

Art. 23. [Udzielanie koncesji]
1. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu usługami z zagranicą, określonymi w przepisach, o których mowa w ust. 2, wymaga uzyskania zezwolenia.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług, którymi obrót z zagranicą wymaga uzyskania zezwolenia.

Art. 24. [Limity i rejestracje usług]
1. Ograniczenia w obrocie usługami z zagranicą mogą być wprowadzane w formie ustanowienia:

1) limitów usług,

2) rejestracji usług.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykazy usług objętych:

1) limitami usług oraz wysokość tych limitów,

2) rejestracją usług.

3. Rada Ministrów może w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, nałożyć obowiązek składania sprawozdań z wykorzystania pozwoleń, o których mowa w art. 26.

4. Rada Ministrów wskazuje w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, organ odpowiedzialny za administrowanie usługami objętymi wykazami, o których mowa w ust. 2.

Art. 25. [Delegacja]
Organ odpowiedzialny za administrowanie usługami określi, w drodze rozporządzenia, sposób rozdysponowania limitów usług.
Art. 26. [Wydanie pozwolenia na obrót usługami]
1. Organ odpowiedzialny za administrowanie usługami wydaje pozwolenia na dokonywanie obrotu usługami z zagranicą, jeżeli ustanowiono wykaz zgodnie z art. 24 ust. 2 lub obrót taki został objęty wymogiem uzyskania koncesji.

2. Pozwolenia na obrót usługami, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2, wydawane są wnioskodawcy w wielkości określonej we wniosku.

Art. 27. [Decyzje organu administrującego usługami]
1. Organ odpowiedzialny za administrowanie usługami, w drodze decyzji, wydaje i odmawia wydania pozwolenia oraz cofa wydane pozwolenia.

2. Odmowa wydania pozwolenia następuje, jeżeli wnioskodawca:

1) nie spełnił wymogów określonych na podstawie art. 29 ust. 1,

2) naruszył w ciągu 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku warunki uprzednio wydanego pozwolenia,

3) nie złożył w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4,

4) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu lub dokumentom lub takim wyrokiem została skazana osoba kierująca podmiotem będącym wnioskodawcą.

3. Odmowa wydania pozwolenia następuje także w wypadku wcześniejszego rozdysponowania limitów usług.

4. Odmowa wydania pozwolenia może nastąpić, jeżeli wymaga tego interes gospodarczy państwa.

5. Cofnięcie pozwolenia następuje, jeżeli wnioskodawca naruszył warunki, na jakich zostało ono mu wydane.

Art. 28. [Okres ważności pozwolenia]
Pozwolenie wydaje się na czas określony.
Art. 29. [Delegacja]
1. Organ odpowiedzialny za administrowanie usługami określi w drodze rozporządzenia:

1) wzory wniosków stosowane w postępowaniu o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 26 ust. 1, a także wzory tych pozwoleń,

2) wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku,

3) warunki wydania i wykorzystania pozwolenia,

4) wzór i tryb składania sprawozdań z wykorzystania pozwolenia, jeżeli obowiązek taki został ustanowiony zgodnie z art. 24 ust. 3,

5) sposób i tryb ewidencjonowania wydanych pozwoleń.

2. Organ odpowiedzialny za administrowanie usługami w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za wydanie pozwolenia.

Rozdział 4

(skreślony).

Rozdział 5

(skreślony).

Rozdział 6

(skreślony).

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 51. [Ustawa o działalności gospodarczej]

W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, poz. 733, Nr 114, poz. 740, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 124, poz. 783 i Nr 133, poz. 884) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Minister Gospodarki, w drodze rozporządzenia, może określić zasady udzielania koncesji w zakresie objętym rozporządzeniem, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 9.”,

2) w art. 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Koncesje w obrocie z zagranicą towarami i usługami, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 9, wydaje się na czas oznaczony.”

Art. 52. [Ustawa o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi]
W ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Minister Gospodarki” w odpowiednich przypadkach;

2) w art. 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Wydawanie i cofanie pozwoleń na przywóz, wywóz lub tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni, amunicji i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym regulują przepisy ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026).

1b. Certyfikatu importowego, o którym mowa w ust. 1 ustawy, nie wydaje się na przywóz, wywóz lub tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni, amunicji i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.” ;

3) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ministrowie: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Zdrowia i Opieki Społecznej, Szef Urzędu Ochrony Państwa, a także Prezesi Państwowej Agencji Atomistyki i Głównego Urzędu Ceł spowodują, na wniosek Ministra Gospodarki, oddelegowanie do jego dyspozycji, w celu utworzenia zespołów, funkcjonariuszy podległych sobie organów kontroli lub funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników innych podległych albo podporządkowanych jednostek organizacyjnych.”

Art. 53. [Kodeks celny]
W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407 i Nr 121, poz. 770) w art. 14 po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Do pozwoleń, o których mowa w § 6, stosuje się odpowiednio art. 17, 18 i 20 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026).”

Art. 54. [Przepisy przejściowe]
1. Postępowania w sprawie udzielenia koncesji lub pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów oraz na eksport i import usług, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i do tego dnia nie zakończone ostateczną decyzją, będą toczyć się według przepisów niniejszej ustawy.

2. Koncesje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą towarami i usługami, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ustawy, o której mowa w art. 51, pozostają w mocy przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że ustanowione w nich terminy obowiązywania upływają wcześniej.

Art. 55.
(skreślony).
Art. 56. [Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy - Prawo celne]
W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy - Prawo celne (Dz. U. Nr 64, poz. 407) art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w art. 297 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z wyjątkiem art. 106f.”

Art. 57. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

[1] Tytuł ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 119, poz. 1250). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2001 r.

[2] Art. 8 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy – Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 29, poz. 320). Zmiana weszła w życie 21 kwietnia 2001 r.

[3] Art. 8 ust. 2a dodany przez art. 6 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy – Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 29, poz. 320). Zmiana weszła w życie 21 kwietnia 2001 r.

[4] Art. 17 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy – Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 29, poz. 320). Zmiana weszła w życie 21 kwietnia 2001 r.

[5] Art. 17 ust. 1a dodany przez art. 6 pkt 2, lit. b) ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy – Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 29, poz. 320). Zmiana weszła w życie 21 kwietnia 2001 r.

[6] Art. 17 ust. 1b dodany przez art. 6 pkt 2, lit. b) ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy – Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 29, poz. 320). Zmiana weszła w życie 21 kwietnia 2001 r.

[7] Art. 21a dodany przez art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy – Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 29, poz. 320). Zmiana weszła w życie 21 kwietnia 2001 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-12-23
  • Data wejścia w życie: 1998-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-08-21
  • Dokument traci ważność: 2006-07-30
Jest zmieniany przez:
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA