| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 lutego 1998 r.

w sprawie wysokości, szczegółowego sposobu naliczania oraz warunków i terminów uiszczania opłat za udzielanie zezwoleń wydawanych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Udzielanie zezwoleń przewidzianych w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933), zwanej dalej „ustawą”, podlega opłatom w wysokości:

1) za zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych – równowartości w złotych 4 000 ECU,

2) za zezwolenie na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego – równowartości w złotych 300 ECU,

3) za zezwolenie na skrócenie terminu wejścia w życie zmiany statutu funduszu inwestycyjnego – równowartości w złotych 150 ECU,

4) za zezwolenie na nabycie akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych w liczbie, która spowoduje przekroczenie 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy towarzystwa funduszy inwestycyjnych – równowartości w złotych 4 000 ECU,

5) za zezwolenie na utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych – równowartości w złotych 4 500 ECU,

6) za zezwolenie na powołanie członków zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych – równowartości w złotych 150 ECU od osoby,

7) za zezwolenie na powołanie członków rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych – równowartości w złotych 150 ECU od osoby,

8) za zezwolenie na powołanie członków komisji rewizyjnej towarzystwa funduszy inwestycyjnych – równowartości w złotych 150 ECU od osoby,

9) za zezwolenie na zmianę statutu towarzystwa funduszy inwestycyjnych – równowartości w złotych 300 ECU, z wyjątkiem zezwolenia na zmianę statutu, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy, którego udzielenie podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 150 ECU,

10) za zezwolenie na zmianę depozytariusza – równowartości w złotych 2 000 ECU,

11) za zezwolenie na zmianę umowy z depozytariuszem – równowartości w złotych 300 ECU,

12) za zezwolenie na dokonywanie lokat na giełdzie lub oficjalnie uznanym regulowanym rynku pozagiełdowym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w przypadku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy - równowartości w złotych 3 000 ECU,

13) za zezwolenie na dokonywanie lokat przez fundusz inwestycyjny mieszany w papiery wartościowe lub wierzytelności w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo należące do OECD – równowartości w złotych 3 000 ECU,

14) za zezwolenie na dokonanie przez fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty lub fundusz inwestycyjny mieszany czynności prawnych, o których mowa w art. 77 ust. 2 ustawy – równowartości w złotych 300 ECU,

15) za zezwolenie na niestosowanie wobec funduszu inwestycyjnego mieszanego ograniczeń, o których mowa w art. 114 ustawy, do lokat w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD – równowartości w złotych 3 000 ECU,

16) za zezwolenie na przekształcenie funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny otwarty – równowartości w złotych 150 ECU.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ustalanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień wydania zezwolenia.

3. Opłata za zezwolenie uiszczana jest na rachunek bankowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwolenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »