reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 kwietnia 1998 r.

w sprawie zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi oraz zakresu, w jakim Komendant Główny Policji sprawuje fachowy nadzór nad strażami i udziela im pomocy.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Obowiązek współpracy Policji ze strażami gminnymi powstaje w chwili powołania straży gminnej, zwanej dalej „strażą”, i przekazania regulaminu straży właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji.
§ 2.
1. Policja współpracuje ze strażami w realizacji ich ustawowych zadań.

2. Współpraca Policji i straży polega w szczególności na:

1) stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego,

2) zorganizowaniu systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami Policji i straży,

3) koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie,

4) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych,

5) organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych, zwanych dalej „strażnikami”, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 3.
1. Szczegółowe formy i sposoby współpracy właściwych terytorialnie jednostek Policji i straży określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy jednostkami Policji a wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta).

2. Komendanci jednostek organizacyjnych Policji i komendanci straży realizują współpracę, o której mowa w § 2, w szczególności poprzez:

1) okresowe spotkania komendantów w celu dokonywania ocen zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań,

2) wzajemne, bieżące konsultacje w zakresie wykonywanych zadań,

3) organizowanie odpraw w razie konieczności podjęcia wspólnych zadań Policji i straży,

4) wyznaczenie policjantów i strażników do utrzymywania bieżących kontaktów.

§ 4.
Właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji, za pośrednictwem komendanta rejonowego Policji, udziela strażom pomocy w zakresie:

1) wsparcia straży w czynnościach, w których siły straży są niewystarczające,

2) zapewnienia, na wniosek zarządu gminy lub komendanta straży, fachowej kadry do przeprowadzenia szkolenia podstawowego lub szkoleń specjalistycznych strażników na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

3) przekazania straży, na wniosek zarządu gminy, odpłatnie lub w inny uzgodniony sposób, środków przymusu bezpośredniego, do których stosowania są upoważnieni strażnicy.

§ 5.
1. Komendant Główny Policji sprawuje fachowy nadzór nad strażami w zakresie:

1) znajomości przez strażników przepisów prawa dotyczących użycia broni palnej krótkiej oraz środków przymusu bezpośredniego i praktycznych umiejętności ich stosowania,

2) stosowania przepisów dotyczących przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej krótkiej oraz środków przymusu bezpośredniego,

3) wykonywania przez strażników czynności administracyjno-porządkowych pod względem ich zgodności z przepisami prawa,

4) sposobu prowadzenia przez straże sprawozdawczości dotyczącej ewidencji straży, ich stanów etatowych, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz danych dotyczących wyników działań straży.

2. Zalecenia pokontrolne przekazuje się radzie gminy oraz właściwemu wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta).

§ 6.
Komendanci rejonowi Policji oraz komendanci straży, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Policji, do połowy lutego każdego roku składają Komendantowi Głównemu Policji wspólne informacje o współpracy między tymi formacjami.
§ 7.
1. W przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej wójt, burmistrz (prezydent miasta), na wniosek Komendanta Głównego Policji, może, na czas określony zarządzić użycie straży do wspólnych działań z Policją.

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej na obszarze województwa lub gminy, z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, występują odpowiednio komendant wojewódzki lub rejonowy Policji.

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, straże podlegają dowództwu komendanta wojewódzkiego lub rejonowego Policji.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama