| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 maja 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz określenia organów uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą być wprowadzone po wyczerpaniu, przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące obrót paliwami stałymi i ciekłymi oraz przez operatorów systemu w odniesieniu do paliw i energii dostarczanych za pomocą sieci, wszystkich możliwych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na te paliwa i energie oraz przy dołożeniu najwyższej staranności w zakresie zapewnienia maksymalnych dostaw z dostępnych źródeł.

2. Przy ustalaniu ograniczeń, o których mowa w ust. 1, należy brać pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki i funkcjonowania państwa, w szczególności wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej.

§ 2.
 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) operatorze – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła za pomocą sieci, odpowiadające za ruch sieciowy, lub przedsiębiorcę upoważnionego przez to przedsiębiorstwo do prowadzenia ruchu sieciowego,

2) operatorze systemu – należy przez to rozumieć operatora sieci służącej do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych o ciśnieniu 0,4 MPa i wyższym lub sieci służącej do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej o napięciu 220 kV i wyższym,

3) operatorze systemu rozdzielczego – należy przez to rozumieć operatora sieci rozdzielczej służącej do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych o ciśnieniu niższym niż 0,4 MPa lub sieci rozdzielczej służącej do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej o napięciu niższym niż 220 kV.

§ 3.
 1. Wniosek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042), zwanej dalej „ustawą”, Minister Gospodarki sporządza na podstawie zgłoszeń:

1) operatorów systemu – w odniesieniu do paliw gazowych i energii elektrycznej,

2) wojewodów – w odniesieniu do paliw stałych i ciekłych oraz ciepła.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do Ministra Gospodarki w terminach umożliwiających zapobieżenie zagrożeniom bezpieczeństwa energetycznego państwa i bezpieczeństwa osób oraz znacznym stratom materialnym.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać:

1) rodzaj paliw lub energii, dla których wnioskuje się wprowadzenie ograniczenia,

2) odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć,

3) grupy odbiorców, którzy powinni być wyłączeni z ograniczenia,

4) czas trwania wnioskowanych ograniczeń,

5) ilość paliw stałych lub ciekłych.

§ 4.
 1. Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych polegają na sprzedaży tych paliw na podstawie wydanych odbiorcom upoważnień do zakupu określonych ilości paliw.

2. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła polegają na:

1) ograniczaniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru paliw gazowych,

2) ograniczaniu maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii elektrycznej,

3) zmniejszaniu lub przerwaniu dostaw ciepła.

3. Ograniczenia określone w ust. 1 i 2 nie mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych.

§ 5.
 Ograniczenia w dostarczaniu i poborze dotyczą odbiorców:

1) paliw gazowych pobierających co najmniej 10 000 m3 na dobę tych paliw,

2) energii elektrycznej o mocy zamówionej powyżej 300 kW.

§ 6.
 1. Operatorzy są zobowiązani do opracowania planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła.

2. Plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych lub energii elektrycznej podlegają:

1) uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli są opracowywane przez operatorów systemów,

2) uzgodnieniu z właściwym operatorem systemu, jeżeli są opracowywane przez operatorów systemów rozdzielczych,

3) corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.

3. Plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła podlegają uzgodnieniu z właściwym wojewodą, w terminach ustalonych przez wojewodę.

§ 7.
 Ujęte w planach, o których mowa w § 6 ust. 1, ograniczenia w dostarczaniu i poborze:

1) paliw gazowych – określa się w stopniach zasilania od 2 do 10, odpowiednio do możliwych dostaw ze wszystkich dostępnych źródeł,

2) energii elektrycznej – określa się w stopniach zasilania od 10 do 20.

§ 8.
 Maksymalne ograniczenia w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej oraz ciepła, ujęte w planach wprowadzania ograniczeń, o których mowa w § 6 ust. 1, należy uwzględnić w umowie, o której mowa w art. 5 ustawy.
§ 9.
 Operatorzy są obowiązani, przez ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki lub w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, zapoznać odbiorców z planami wprowadzania ograniczeń i szczegółowym trybem ich wprowadzania.
§ 10.
 1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze paliw gazowych lub energii elektrycznej są wprowadzane przez odbiorców stosownie do komunikatów operatorów o obowiązujących stopniach zasilania.

2. Komunikaty operatorów o stopniach zasilania, obowiązujących w najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin, są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia SA o godzinie 755 i o godzinie 1955 i obowiązują w czasie określonym w tych komunikatach.

3. W przypadku zróżnicowania wprowadzonych ograniczeń w stosunku do ogłoszonych w komunikatach radiowych, operatorzy powiadamiają odbiorców indywidualnie w formie pisemnej lub za pomocą innego środka komunikowania się, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

4. Powiadomienia, o których mowa w ust. 3, są dla odbiorcy obowiązujące w pierwszej kolejności w stosunku do powiadomień zawartych w komunikatach radiowych.

§ 11.
 Organami uprawnionymi do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń są:

1) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i operatorzy – w odniesieniu do paliw gazowych i energii elektrycznej,

2) wojewodowie – w odniesieniu do paliw stałych i ciekłych oraz ciepła,

3) organy właściwe w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią, określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy.

§ 12.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »