| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 15 kwietnia 1998 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne.

1. Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne (Dz. U. Nr 16, poz. 83) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 218), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne (Dz. U. Nr 80, poz. 376),

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne (Dz. U. Nr 16, poz. 83)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst nie obejmuje następujących przepisów:

1) § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 218 i z 1993 r. Nr 80, poz. 376), który stanowi:

„§ 28. W razie konieczności udziału w pracach komisji w godzinach pracy zawodowej, osobom wymienionym w § 27 w ust. 2 przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne (Dz. U. Nr 80, poz. 376), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.”;

3) § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne (Dz. U. Nr 16, poz. 83), który stanowi:

„§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że w stosunku do gmin warszawskich wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15 kwietnia 1998 r. (poz. 415)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 czerwca 1992 r.

w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne.

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) oraz w związku z art. 104 § 31) Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Powoływanie i działanie komisji lekarskich oraz komisji poborowych

§ 1. Wojewódzką i rejonowe komisje lekarskie oraz wojewódzką i rejonowe komisje poborowe powołuje się raz w roku, nie później jednak niż na 30 dni przed rozpoczęciem poboru w danym województwie.

§ 2. Rejonowa komisja lekarska oraz rejonowa komisja poborowa działa w terminie określonym w wojewódzkim planie poboru.

§ 3. 1. Przewodniczący rejonowej komisji lekarskiej lub rejonowej komisji poborowej zarządza działanie komisji, poza terminem określonym w § 2, w celu zakończenia postępowania wszczętego w czasie poboru.

2. Przewodniczący rejonowej komisji poborowej może zarządzić działanie komisji poza wojewódzkim planem poboru, w celu rozpatrzenia złożonych przez poborowych, po zakończeniu poboru, wniosków o skierowanie do służby zastępczej lub o odroczenie służby wojskowej, jeżeli do rozpoczęcia następnego poboru pozostał okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przewodniczący komisji może wzywać poborowego do stawienia się przed komisją. Wzór wezwania określają przepisy w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

§ 4. Przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej i wojewódzkiej komisji poborowej zarządza działanie komisji w terminach właściwych do realizacji ich zadań. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Rejonowe komisje lekarskie i rejonowe komisje poborowe działają na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej.

1a.2) Rejonowe komisje lekarskie i rejonowe komisje poborowe dla gmin o statusie miasta oraz gmin warszawskich, wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz. U. z 1997 r. Nr 36, poz. 224 i Nr 123, poz. 780), działają na obszarze tych gmin.

2. Wojewoda określa siedziby rejonowych komisji lekarskich i rejonowych komisji poborowych oraz wspólny terytorialny zasięg ich działania.

3. Przy określaniu siedziby komisji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się w szczególności:

1) możliwość zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych,

2) połączenia komunikacyjne z sąsiednimi gminami i miastami, umożliwiające terminowy dojazd poborowych do komisji,

3) liczbę poborowych przewidzianych do stawienia się przed komisjami,

4) możliwość przeprowadzenia badań specjalistycznych.

4. Wojewoda, uwzględniając okoliczności, o których mowa w ust. 3, może powołać na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania urzędu rejonowego więcej niż jedną rejonową komisję lekarską i rejonową komisję poborową, określając wspólny terytorialny zasięg działania obu komisji.

5.3) Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio przy powoływaniu rejonowych komisji lekarskich i rejonowych komisji poborowych dla gmin, o których mowa w ust. 1a.

§ 6. 1.4) Kierownik rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej właściwego ze względu na siedzibę rejonowej komisji lekarskiej i rejonowej komisji poborowej zatrudnia, na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy zlecenia, nie więcej niż cztery osoby do prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej i wypełnianiem książeczek wojskowych osób zgłaszających się do poboru oraz osobę do prowadzenia zajęć świetlicowych.

2.5) Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do prezydentów gmin o statusie miasta (burmistrzów gmin warszawskich).

§ 7. Posiedzenia rejonowej komisji lekarskiej i rejonowej komisji poborowej, w dniach określonych w wojewódzkim planie poboru, powinny odbywać się w tym samym budynku.

§ 8. 1. Wojewódzka i rejonowe komisje lekarskie i komisje poborowe orzekają większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Orzeczenia komisji, o których mowa w ust. 1, podpisuje ich przewodniczący i wszyscy członkowie.

Rozdział 2

Skład komisji lekarskich, wyznaczanie lekarzy specjalistów i personelu pomocniczego

§ 9. 1.6) W skład wojewódzkiej komisji lekarskiej wchodzi 3 lekarzy z II stopniem specjalizacji w specjalnościach klinicznych, spośród których wojewoda wyznacza przewodniczącego, oraz sekretarz.

2.7) W skład rejonowej komisji lekarskiej wchodzi 3 lekarzy, spośród których wojewoda wyznacza przewodniczącego, oraz sekretarz. Członkami powinni być lekarz specjalista chorób wewnętrznych i lekarz specjalista chirurg.

§ 10. Powołując imienny skład komisji lekarskiej, uwzględnia się jednocześnie osoby, które w razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego lub członków wchodzą na czas ich nieobecności w skład komisji.

§ 11. Wojewoda wyznacza ponadto imiennie:

1) dla wojewódzkiej komisji lekarskiej i dla każdej rejonowej komisji lekarskiej:

a) lekarzy specjalistów, a w szczególności okulistę, neurologa, laryngologa i psychiatrę, a także psychologa oraz zakłady opieki zdrowotnej – do przeprowadzania badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej poborowych,

b) lekarzy radiologów i techników medycznych oraz pracownie radiologiczne do przeprowadzania badań poborowych w okresie poboru

oraz

2) dla każdej rejonowej komisji lekarskiej – średni personel medyczny.

§ 12.8) Na sekretarza wojewódzkiej komisji lekarskiej powołuje się pracownika komórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego, właściwej w sprawach społeczno-administracyjnych, a na sekretarza rejonowej komisji lekarskiej pracownika urzędu rejonowego. W wypadku określonym w § 5 ust. 4 i 5, na sekretarza rejonowej komisji lekarskiej powołuje się pracownika urzędu gminy.

Rozdział 3

Tryb postępowania komisji lekarskich

§ 13. 1. Pracą komisji lekarskiej kieruje jej przewodniczący.

2. Do przewodniczącego komisji należy:

1) przewodniczenie posiedzeniom komisji,

2) organizowanie i nadzorowanie pracy członków komisji oraz prowadzenie listy obecności,

3) reprezentowanie komisji na zewnątrz,

4) decydowanie o wyłączeniu członka komisji,

5) występowanie do wojewody o odwołanie członka komisji,

6) zwalnianie z obowiązku osobistego zgłaszania się poborowego przed komisją,

7) kierowanie poborowych na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną,

8) formułowanie propozycji orzeczeń komisji,

9) informowanie poborowych, uznanych za czasowo niezdolnych do służby wojskowej, o skierowaniu z urzędu wniosku do komisji poborowej o udzielenie odroczenia tej służby,

10) składanie sprawozdań z działalności komisji,

11) wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach ustawy.

3.9) Do lekarzy – członków komisji lekarskiej należy:

1) badanie stanu zdrowia poborowych,

2) występowanie, w uzasadnionych przypadkach, z wnioskami o skierowanie poborowych na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną,

3) opiniowanie podań o zwolnienie z obowiązku osobistego zgłoszenia się do poboru i przedstawianie wniosków w tej sprawie przewodniczącemu,

4) nadzorowanie pracy średniego personelu medycznego, a w szczególności prowadzenia księgi orzeczeń lekarskich; w wojewódzkiej komisji lekarskiej księgę orzeczeń lekarskich prowadzi wyznaczony członek tej komisji,

5) propagowanie oświaty sanitarnej i honorowego krwiodawstwa wśród poborowych.

4.10) Do zadań sekretarza komisji lekarskiej należy prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością i orzecznictwem komisji.

§ 14.11) Do zadań średniego personelu medycznego należy prowadzenie księgi orzeczeń lekarskich i pomoc medyczna, zgodnie z zadaniami określanymi przez przewodniczącego rejonowej komisji lekarskiej.

2. (skreślony12)).

§ 15. 1.13) Badanie lekarskie poborowych odbywa się w obecności całego składu komisji lekarskiej, z tym że sekretarz komisji nie bierze udziału w głosowaniu przy orzekaniu o stanie zdrowia poborowych.

2. Jeżeli poborowy z powodu chorób, ułomności lub wad fizycznych zgłasza prośbę o zbadanie go bez obecności osób nie będących lekarzami, należy taką prośbę uwzględnić.

3. Jeżeli po dokonaniu badań lekarze wchodzący w skład komisji nie mogą ustalić stanu zdrowia poborowego i stopnia jego zdolności do służby wojskowej, stawiają wniosek o skierowanie poborowego do zakładu opieki zdrowotnej na badania specjalistyczne albo na obserwację szpitalną. Wzór skierowania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3, wydanie orzeczenia o stopniu zdolności do służby wojskowej może nastąpić z uwzględnieniem wyników badań specjalistycznych lub obserwacji szpitalnej w czasie ponownego stawienia się poborowego przed komisją.

§ 16. 1. Poborowy trwale niezdolny do osobistego stawienia się przed komisją wskutek kalectwa lub ułomności może wnieść do tej komisji podanie o zwolnienie od obowiązku osobistego stawiennictwa. Podanie takie może wnieść również osoba sprawująca opiekę nad poborowym.

2. W podaniu o zwolnienie od obowiązku osobistego stawienia się poborowy, do celów ewidencji wojskowej, jest obowiązany podać nazwisko, imię, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, zawód, numer i serię dowodu osobistego oraz nazwę i siedzibę organu, który go wydał. Do podania należy dołączyć zaświadczenie zakładu opieki zdrowotnej, stwierdzające rodzaj kalectwa lub ułomności uniemożliwiającej osobiste stawienie się poborowego do poboru.

3. W razie gdy rejonowa komisja lekarska nie może orzec o stopniu zdolności poborowego do czynnej służby wojskowej na podstawie zaświadczenia zakładu opieki zdrowotnej, przewodniczący komisji zarządza zbadanie poborowego w miejscu jego pobytu przez lekarzy wchodzących w skład komisji, bez wezwania poborowego do osobistego stawienia się.

§ 17. Orzeczenie rejonowej komisji lekarskiej uznające poborowego za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej przekazuje się rejonowej komisji poborowej.

§ 18. 1. Orzeczenie wojewódzkiej komisji lekarskiej doręcza się poborowemu i wojskowemu komendantowi uzupełnień.

2. Orzeczenie wojewódzkiej komisji lekarskiej o czasowej niezdolności poborowego do czynnej służby wojskowej przewodniczący tej komisji przesyła rejonowej komisji poborowej w celu udzielenia przez nią odroczenia zasadniczej służby wojskowej.

§ 19. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do poboru kobiet, które zostały poddane obowiązkowi stawienia się do poboru, z tym że:

1) badania stanu zdrowia dokonuje się z udziałem pomocniczego personelu kobiecego,

2) w pomieszczeniu, w którym badania są przeprowadzane, nie mogą być obecne w tym czasie osoby nie będące lekarzami,

3) w czasie przeprowadzania poboru kobiet nie powinni być wzywani do komisji lekarskiej mężczyźni,

4) orzeczeń rejonowej komisji lekarskiej lub wojewódzkiej komisji lekarskiej dotyczących kobiet nie przekazuje się rejonowej komisji poborowej w celu udzielenia odroczenia służby wojskowej.

§ 20. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się również do badania ochotników zgłaszających się do poboru, z tym że niestawienie się ochotnika przed rejonową komisją lekarską jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o ochotnicze odbycie zasadniczej służby wojskowej.

Rozdział 4

Skład komisji poborowych

§ 21. 1. W skład wojewódzkiej komisji poborowej wchodzą:

1) przewodniczący – wicewojewoda lub dyrektor urzędu wojewódzkiego,

2) członkowie:

a) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub jego zastępca,

b) kierownik lub zastępca kierownika komórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego, właściwej w sprawach społeczno-administracyjnych,

c) (skreślony14)),

d) pracownik komórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego, właściwej w sprawach społeczno-administracyjnych, który pełni funkcję sekretarza komisji.

2. W skład rejonowej komisji poborowej wchodzą:

1) przewodniczący – kierownik rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej, właściwego ze względu na siedzibę komisji, lub jego zastępca,

2) członkowie:

a) wojskowy komendant uzupełnień lub jego przedstawiciel,

b) wójt lub burmistrz (prezydent miasta) albo jego zastępca, właściwy ze względu na miejsce pobytu poborowego,

c) (skreślony15)),

d) pracownik urzędu rejonowego, który pełni funkcję sekretarza komisji.

2a.16) W skład rejonowej komisji poborowej dla gminy o statusie miasta oraz gminy warszawskiej wchodzą:

1) przewodniczący – prezydent gminy o statusie miasta (burmistrz gminy warszawskiej) lub jego zastępca,

2) wojskowy komendant uzupełnień lub jego przedstawiciel,

3) pracownik urzędu tej gminy, który pełni funkcję sekretarza komisji.

3. Członkowie komisji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b), biorą udział w posiedzeniach rejonowej komisji poborowej w dniach rozpatrywania podań poborowych z danej gminy o odroczenie służby wojskowej oraz rozpatrywania wniosków tych poborowych o skierowanie do służby zastępczej.

4. (skreślony17) ).

5. W wypadku gdy na obszarze działania urzędu rejonowego zostanie powołana więcej niż jedna rejonowa komisja poborowa, wojewoda może powołać na przewodniczącego tej komisji burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na siedzibę komisji, a na sekretarza – pracownika urzędu gminy.

6.18) W przypadku gdy na obszarze gminy o statusie miasta oraz gminy warszawskiej zostanie powołana więcej niż jedna rejonowa komisja poborowa, wojewoda może powołać na przewodniczącego tej komisji zastępcę prezydenta gminy (zastępcę burmistrza gminy warszawskiej) lub kierownika komórki organizacyjnej urzędu gminy o statusie miasta (gminy warszawskiej), właściwej w sprawach społeczno-administracyjnych, a na sekretarza – pracownika urzędu tej gminy.

§ 22. 1. Powołując imienny skład komisji, uwzględnia się jednocześnie osoby, które w razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego lub członków komisji wchodzą na czas ich nieobecności w skład komisji.

2. W szczególności wojewoda może wyznaczyć do zastępczego pełnienia funkcji przewodniczącego:

1) wojewódzkiej komisji poborowej – kierownika komórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego, właściwej w sprawach społeczno-administracyjnych,

2) rejonowej komisji poborowej – zastępcę kierownika rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej lub kierownika komórki organizacyjnej urzędu rejonowego, właściwej w sprawach społeczno-administracyjnych, a w wypadku określonym w § 21 ust. 5 – zastępcę burmistrza (prezydenta miasta) lub kierownika komórki organizacyjnej urzędu gminy, właściwej w sprawach społeczno-administracyjnych,

3)19) rejonowej komisji poborowej dla gminy o statusie miasta oraz gminy warszawskiej – zastępcę prezydenta miasta (zastępcę burmistrza gminy warszawskiej) lub kierownika komórki organizacyjnej urzędu tej gminy, właściwej w sprawach społeczno-administracyjnych.

Rozdział 5

Tryb postępowania komisji poborowych

§ 23. 1. Pracą komisji poborowej kieruje jej przewodniczący.

2. Do przewodniczącego komisji należy:

1) przewodniczenie posiedzeniom komisji,

2) reprezentowanie komisji na zewnątrz,

3) organizowanie i nadzorowanie pracy członków komisji,

4) decydowanie o wyłączeniu członka komisji,

5) występowanie do wojewody z wnioskiem o odwołanie członka komisji,

6) formułowanie propozycji orzeczeń komisji,

7) składanie sprawozdań z działalności komisji,

8) wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach ustawy.

3. Do członków komisji poborowej należy:

1) analizowanie dokumentacji związanej z wnioskami o odroczenie służby wojskowej lub skierowanie do służby zastępczej,

2) wyjaśnianie stanów faktycznych,

3) referowanie spraw na polecenie przewodniczącego,

4) wyrażanie opinii i stanowisk w rozpatrywanych sprawach.

4. (skreślony20) ).

5. Członek rejonowej komisji poborowej – wojskowy komendant uzupełnień lub jego przedstawiciel, oprócz wykonywania czynności wymienionych w ust. 3, wręcza poborowemu książeczkę wojskową.

6. Do członka komisji poborowej – sekretarza komisji należy:

1) dokonywanie zapisów w liście poborowych,

2) prowadzenie dokumentacji związanej z orzecznictwem komisji,

3) prowadzenie listy obecności osób biorących udział w pracach komisji,

4) sporządzanie sprawozdania z pracy komisji,

5) przekazywanie stronom orzeczeń komisji, a w przypadku orzeczenia o skierowaniu poborowych do służby zastępczej – również wojewodzie,

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego komisji.

Rozdział 6

Sprawozdawczość komisji lekarskich i komisji poborowych

§ 24. 1. Przewodniczący rejonowej komisji lekarskiej oraz rejonowej komisji poborowej przekazują sprawozdania z wyników prac tych komisji przewodniczącym komisji wojewódzkich w terminie 14 dni po zakończeniu poboru.

2. Wzór sprawozdania rejonowej komisji lekarskiej stanowi załącznik nr 2, a wzór sprawozdania rejonowej komisji poborowej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, są dokumentami stanowiącymi tajemnicę służbową.

§ 25. 1. Przewodniczący właściwych komisji wojewódzkich przesyłają Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji zbiorcze sprawozdania, według wzorów określonych w § 24 ust. 2, z terenu województwa, w terminie miesiąca od zakończenia poboru na terenie województwa.

2. Zbiorcze sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są dokumentami stanowiącymi tajemnicę państwową.

§ 26. Przewodniczący wojewódzkich komisji lekarskich i wojewódzkich komisji poborowych przesyłają Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji21), nie później niż do dnia ogłoszenia nowego poboru, sprawozdania, według wzorów określonych w § 24 ust. 2, dotyczące działalności wojewódzkich i rejonowych komisji poza wojewódzkim planem poboru. Przepis § 25 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 7

Zasady wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich i komisji poborowych oraz odpłatności za badania specjalistyczne

§ 27. 1. Osobom wchodzącym w skład komisji przysługuje wynagrodzenie, którego podstawę obliczania stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne za kwartał poprzedzający.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wynosi za każdy dzień pracy:

1) dla przewodniczącego komisji lekarskiej – 3,0%,

2) dla członków komisji lekarskiej – 2,5%,

3) dla przewodniczącego komisji poborowej – 2,5%,

4) dla członków komisji poborowej – 2,0%

podstawy obliczania.

3. Osobom, o których mowa w § 6, przysługuje wynagrodzenie według stawek przewidzianych dla referentów z wykształceniem średnim, określonych w przepisach w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

4. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się na podstawie imiennej listy obecności.

§ 28. (pominięty22)).

§ 29. 1.23) Lekarzom specjalistom oraz psychologom dokonującym badań poborowych przysługuje stawka odpłatności w wysokości 1,0% podstawy obliczania określonej w § 27 ust. 1 – za każdą badaną osobę.

2. Lekarzom radiologom przysługuje stawka odpłatności za każdy dzień pracy przy badaniach radiofotograficznych w wysokości 2,5% podstawy obliczania określonej w § 27 ust. 1, jeżeli badania te w okresie poboru są przeprowadzane w czasie ustalonym przez przewodniczącego do dyspozycji komisji lekarskiej.

3. Technikom medycznym oraz średniemu personelowi medycznemu przysługuje stawka odpłatności za każdy dzień pracy w wysokości 2,0% podstawy obliczania określonej w § 27 ust. 1.

4. Podstawę odpłatności stanowi:

1)24) dla lekarzy specjalistów oraz psychologów – stwierdzenie przez przewodniczącego komisji lekarskiej liczby wydanych konsultacji pisemnych,

2) dla lekarzy radiologów i techników medycznych – stwierdzenie kierownika właściwego zakładu opieki zdrowotnej, że badania zostały przeprowadzone zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2,

3) dla średniego personelu medycznego – imienna lista obecności.

§ 30.25) Przewodniczący i członkowie komisji zamieszkali i zatrudnieni poza miejscowością, w której działa komisja, otrzymują diety i inne należności przysługujące pracownikom za czas podróży służbowych na obszarze kraju. Diety i inne należności przysługują również tym osobom w przypadku skierowania na kursy szkoleniowe lub instruktaże, związane z działalnością komisji, do miejscowości innej niż miejscowość, w której zamieszkują.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

§ 31. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji (Dz. U. z 1991 r. Nr 11, poz. 46).

§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia26).

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 czerwca 1992 r.

Załącznik nr 1

Karta skierowania na badania specjalistyczne (obserwację szpitalną)

infoRgrafika

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wyników pracy komisji lekarskiej(kich) na terenie

infoRgrafika

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wyników pracy komisji poborowej(ych) na terenie

infoRgrafika

 

 

1) Przepis art. 104 § 3 Kodeksu pracy przestał istnieć po ustaleniu przez art. 1 pkt 99 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110), która weszła w życie z dniem 2 czerwca 1996 r., nowego brzmienia art. 104 Kodeksu pracy.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne (Dz. U. Nr 16, poz. 83), które weszło w życie z dniem 16 lutego 1996 r., z tym że w stosunku do gmin warszawskich weszło w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia powołanego w przypisie 2.

4) Zgodnie z oznaczeniem oraz w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia powołanego w przypisie 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia powołanego w przypisie 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne (Dz. U. Nr 80, poz. 376), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia powołanego w przypisie 6.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia powołanego w przypisie 6 oraz przez § 1 pkt 3 rozporządzenia powołanego w przypisie 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia powołanego w przypisie 6.

10) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia powołanego w przypisie 6.

11) Zgodnie z oznaczeniem ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia powołanego w przypisie 6.

12) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia powołanego w przypisie 6.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia powołanego w przypisie 6.

14) Przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia powołanego w przypisie 6.

15) Przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia powołanego w przypisie 6.

16) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia powołanego w przypisie 2.

17) Przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia powołanego w przypisie 6.

18) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia powołanego w przypisie 2.

19) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia powołanego w przypisie 2.

20) Przez § 1 pkt 7 rozporządzenia powołanego w przypisie 6.

21) Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. Na podstawie art. 79 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. – przewidziane w niniejszym rozporządzeniu kompetencje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie wykonywał minister właściwy do spraw wewnętrznych.

22) Wygasł bowiem w związku z art. 1 pkt 99 ustawy powołanej w przypisie 1. Tekst przepisu zamieszczono w obwieszczeniu.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. a) rozporządzenia powołanego w przypisie 6.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. b) rozporządzenia powołanego w przypisie 6.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia powołanego w przypisie 6.

26) Rozporządzenie zostało ogłoszone dnia 16 czerwca 1992 r., weszło w życie z dniem 1 lipca 1992 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »