| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Na podstawie art. 10 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1995 r. Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

2) wzór deklaracji zgodności dla wyrobów budowlanych,

3) sposób znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dokumencie odniesienia – rozumie się przez to Polską Normę lub aprobatę techniczną,

2) programie badań – rozumie się przez to dokument ustalający wielkość partii wyrobu, liczność próbki i sposób jej pobrania, badane cechy i metody badania oraz kryteria przyjęcia lub odrzucenia partii wyrobu, z której pobrano próbkę do badań,

3) producencie – rozumie się przez to każdego, kto w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wytworzył i wprowadził do obrotu wyrób,

4) zakładowej kontroli produkcji – rozumie się przez to systematyczne działania kontrolne prowadzone przez producenta, według określonych zasad i procedur, dostosowane do technologii produkcji i zmierzające do uzyskania wyrobu o wymaganych właściwościach.

Rozdział 2

Systemy oceny zgodności wyrobów

§ 3.

Oceny zgodności wyrobu budowlanego, zwanego dalej „wyrobem”, wprowadzanego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, z właściwym dokumentem odniesienia dokonuje się, stosując systemy oceny zgodności polegające na:

1) certyfikacji zgodności z dokumentem odniesienia, dokonywanej w trybie przepisów o badaniach i certyfikacji oraz normalizacji,

2) deklarowaniu przez producenta zgodności z dokumentem odniesienia.

§ 4.
Certyfikację zgodności, o której mowa w § 3 pkt 1, należy stosować dla wyrobów:

1) podlegających certyfikacji zgodności na podstawie odrębnych przepisów,

2) dla których certyfikacji zgodności wymaga właściwa przedmiotowo Polska Norma lub aprobata techniczna.

§ 5.
1. Deklarowanie zgodności, o którym mowa w § 3 pkt 2, polega na wydaniu przez producenta deklaracji zgodności, przy zastosowaniu procedury obejmującej:

1) wstępne badanie pełne wyrobu (badanie typu), wykonane przez producenta lub na jego zlecenie, w zakresie i metodami określonymi we właściwym dla wyrobu dokumencie odniesienia,

2) prowadzenie systematycznych działań kontrolnych procesów produkcyjnych wyrobu w ramach zakładowej kontroli produkcji,

3) badanie gotowych wyrobów, wykonywane przez producenta lub na jego zlecenie, zgodnie z ustalonym programem badań.

2. Deklaracja zgodności jest wydawana dla każdej partii wyrobu określonej w programie badań.

3. Przez wydanie deklaracji zgodności producent potwierdza, że procedura określona w ust. 1 została przeprowadzona i wykazuje zgodność wyrobu z właściwym dokumentem odniesienia.

§ 6.
Potwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia dla wyrobów nie wymienionych w § 4 ust. 2 może być dokonane poprzez zastosowanie, według wyboru producenta, jednego z systemów oceny zgodności, o których mowa w § 3.

Rozdział 3

Deklaracja zgodności

§ 7.

1. Deklaracja zgodności powinna zawierać:

1) numer nadany przez wydającego,

2) nazwę i adres zakładu produkującego wyrób,

3) identyfikację wyrobu zawierającą: symbol SWW lub kod PKWiU, nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek, klasę według dokumentu odniesienia oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu,

4) identyfikację dokumentu odniesienia, z którym potwierdza się zgodność: numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwę jednostki aprobującej,

5) identyfikację partii wyrobów, której dotyczy deklaracja,

6) oświadczenie producenta, że wyrób spełnia wymagania dokumentu odniesienia,

7) miejsce i datę wydania deklaracji zgodności,

8) imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do wydania deklaracji zgodności.

2. Wzór deklaracji zgodności określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 8.
Producent wyrobu, który wydał deklarację zgodności, jest obowiązany do jej przechowywania, wraz z dokumentacją zastosowanej procedury, o której mowa w § 5 ust. 1, przez okres 5 lat od daty wydania i udostępniania właściwym organom kontroli oraz odbiorcom wyrobów.

Rozdział 4

Znakowanie wyrobów

§ 9.

1. Wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie powinny być znakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zwanym dalej „znakiem budowlanym”, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Znakiem budowlanym są oznaczane wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z dokumentem odniesienia została potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności.

§ 10.
1. Znakowanie wyrobów polega na umieszczeniu znaku budowlanego:

1) bezpośrednio na wyrobie lub etykiecie przymocowanej do wyrobu, w sposób widoczny, czytelny i trwały,

2) na opakowaniu jednostkowym wyrobu lub opakowaniu zbiorczym, w przypadku braku możliwości technicznych umieszczenia znaku w sposób określony w pkt 1.

2. Znak budowlany może być umieszczony na dokumentach handlowych towarzyszących wyrobowi, jeżeli oznaczenie wyrobu w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe ze względów technicznych.

3. Na wyrobach oznaczonych znakiem budowlanym mogą być umieszczane inne oznakowania.

§ 11.
1. Do wyrobu oznakowanego zgodnie z § 9 ust. 2 producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą:

1) nazwę i adres zakładu produkującego wyrób,

2) identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według dokumentu odniesienia,

3) numer Polskiej Normy lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu,

4) identyfikację dokumentu dopuszczającego wyrób do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zawierającą numer właściwego certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności,

5) identyfikację partii wyrobów,

6) inne dane, jeżeli wynika to z dokumentu odniesienia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, należy dołączać do wyrobu w sposób określony w dokumencie odniesienia, a jeżeli dokument odniesienia tego nie zawiera – w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez stosującego ten wyrób.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów rozdziału 4, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Załącznik 1. [Deklaracja zgodności]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 1998 r. (poz. 728)

Załącznik Nr 1

Deklaracja zgodności

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZNAKU DOPUSZCZENIA DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE]

Załącznik Nr 2

WZÓR ZNAKU DOPUSZCZENIA DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

infoRgrafika

Objaśnienia:

1. Znak jest zbudowany na proporcjach zbliżonych do kwadratu z przesuniętym lewym bokiem.

2. W kwadrat jest wpisana litera B wykreślona w perspektywie równoległej.

3. Wysokość znaku budowlanego (wymiar a) nie może być mniejsza niż 10 mm.

4. Przy zmniejszaniu lub powiększaniu wzoru znaku budowlanego należy zachować jego proporcje.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »