| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 4 listopada 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej, gazowej i sygnałowej oraz amunicji do niej, ręcznych miotaczy gazu i kajdanek przez Państwową Straż Rybacką oraz sprawowania przez Policję nadzoru w tym zakresie nad Strażą

Na podstawie art. 23a ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i warunki posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej, gazowej i sygnałowej oraz amunicji do niej, ręcznych miotaczy gazu i kajdanek przez Państwową Straż Rybacką i strażników tej Straży oraz sprawowania przez Policję nadzoru w tym zakresie nad Strażą.
§ 2.
Państwowa Straż Rybacka posiada broń palną, gazową i sygnałową, zwaną dalej „bronią”, amunicję do tej broni oraz ręczne miotacze gazu na podstawie świadectwa broni wydanego przez wojewódzkiego (stołecznego) komendanta Policji na zasadach określonych w przepisach o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.
§ 3.
Broń, amunicja i ręczne miotacze gazu podlegają rejestracji w książce stanu uzbrojenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
1. Broń, amunicję, ręczne miotacze gazu oraz kajdanki należy przechowywać w magazynie broni, który powinien stanowić oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym, usytuowane w miarę możliwości na piętrze.

2. Drzwi do magazynu broni powinny być:

1) wykonane z metalu albo obite blachą stalową o grubości powyżej 2 mm,

2) zamykane na dwa zamki patentowe i żelazną sztabę,

3) zaopatrzone w blokady przeciwwyważeniowe,

4) oplombowywane.

3. Okna magazynu broni powinny być:

1) osłonięte siatką metalową o wymiarach oczek 10 x 10 mm,

2) zabezpieczone na stałe zamocowanymi w murze kratami metalowymi wykonanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 30 mm, przy czym odstęp między prętami nie powinien przekraczać wymiarów 120 x 120 mm, a między płaskownikami 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie.

4. Magazyn broni powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy oraz instalację alarmową przeciwwłamaniową.

§ 5.
1. Broń, amunicję, ręczne miotacze gazu oraz kajdanki należy przechowywać w szafach stalowych znajdujących się w magazynie broni.

2. Broń na czas przechowywania powinna być wyjęta z futerału i rozładowana, ze zwolnionym kurkiem i odłączonym magazynkiem, zabezpieczona, technicznie sprawna, kompletna, czysta i zakonserwowana.

3. Amunicja do broni powinna znajdować się w pudełkach, woreczkach lub pojemnikach, do których powinna być włożona w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. Przechowywanie amunicji w magazynkach nabojowych jest zabronione.

§ 6.
1. Wydawanie broni, amunicji i ręcznych miotaczy gazu oraz ich zdanie rejestruje się w książce wydania i przyjęcia broni, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wydawanie kajdanek oraz ich zdanie rejestruje się w karcie ewidencji kajdanek, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Książki i kartę, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 3, prowadzi i przechowuje w magazynie broni osoba upoważniona przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej do prowadzenia tego magazynu.

4. Osoba upoważniona do prowadzenia magazynu broni powinna posiadać przeszkolenie podstawowe lub szkolenie specjalistyczne z zakresu posługiwania się bronią oraz zasad i warunków jej przechowywania i ewidencji, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji.

§ 7.
Komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej wyposaża strażnika Państwowej Straży Rybackiej w broń po ukończeniu przez strażnika z wynikiem pozytywnym przeszkolenia z zakresu posługiwania się bronią oraz zasad i warunków jej przechowywania i ewidencji, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji.
§ 8.
1. Strażnik Państwowej Straży Rybackiej jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2, do zdania broni do magazynu broni niezwłocznie po zakończeniu służby.

2. Spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli strażnik na polecenie przełożonego wykonuje zadania wymagające przebywania w terenie poza godzinami pracy osoby upoważnionej do prowadzenia magazynu broni.

§ 9.
Strażnik Państwowej Straży Rybackiej w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 2, po wykonaniu zadania, obowiązany jest przechowywać broń w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom trzecim.
§ 10.
Strażnik Państwowej Straży Rybackiej obowiązany jest zdać posiadaną broń, amunicję oraz ręczny miotacz gazu do magazynu broni w przypadku:

1) wykonywania czynności służbowych nie wymagających wyposażenia w broń,

2) polecenia komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej.

§ 11.
Zabrania się strażnikowi Państwowej Straży Rybackiej:

1) udostępniania broni osobom nie upoważnionym,

2) dokonywania przeróbek i napraw broni we własnym zakresie,

3) posiadania przy sobie broni w sposób mogący doprowadzić do jej utraty.

§ 12.
Strażnik Państwowej Straży Rybackiej, któremu wydano broń, jest obowiązany w czasie wykonywania obowiązków służbowych posiadać przy sobie świadectwo broni.
§ 13.
1. Nadzór nad Państwową Strażą Rybacką w zakresie zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni, amunicji, ręcznych miotaczy gazu i kajdanek sprawuje właściwy komendant wojewódzki (stołeczny) Policji.

2. Czynności kontrolne związane z nadzorem nad Państwową Strażą Rybacką, o którym mowa w ust. 1, są wykonywane w ramach kontroli okresowych, doraźnych i sprawdzających.

3. Kontrole okresowe są podejmowane w celu zapewnienia przestrzegania zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni, amunicji, ręcznych miotaczy gazu i kajdanek.

4. Kontrole doraźne są podejmowane w razie podejrzenia, że nastąpiło naruszenie zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni, amunicji, ręcznych miotaczy gazu i kajdanek.

5. Kontrole sprawdzające są prowadzone w celu stwierdzenia, czy nieprawidłowości i uchybienia ujawnione w toku kontroli okresowych i doraźnych zostały usunięte.

§ 14.
1. Czynności kontrolne są dokonywane w czasie pracy Państwowej Straży Rybackiej, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli - również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy.

2. Policjant dokonujący kontroli podejmuje czynności kontrolne na podstawie legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia wydanego przez wojewódzkiego (stołecznego) komendanta Policji, które okazuje przed przystąpieniem do czynności kontrolnych.

3. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej jest obowiązany zapewnić policjantowi dokonującemu kontroli niezbędne warunki do sprawnego wykonywania czynności kontrolnych.

4. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej albo osoba przez niego upoważniona lub osoba upoważniona do prowadzenia magazynu broni ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach kontrolnych podejmowanych przez policjanta dokonującego kontroli.

§ 15.
1. Z przeprowadzonej kontroli policjant sporządza protokół kontroli, który powinien zawierać w szczególności - miejsce i datę przeprowadzenia kontroli, sprawozdanie z przeprowadzonych czynności kontrolnych, stwierdzone uchybienia, zalecenia mające na celu ich usunięcie oraz termin ich wykonania.

2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawia się w kontrolowanej jednostce.

3. Protokół kontroli podpisują:

1) policjant dokonujący kontroli,

2) komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej albo osoba przez niego upoważniona,

3) osoba upoważniona do prowadzenia magazynu broni,

4) inne osoby, których wyjaśnienia, jako istotne dla czynności kontrolnych, zostały przytoczone w protokole.

4. Komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Rybackiej albo osobie przez niego upoważnionej i osobie upoważnionej do prowadzenia magazynu broni oraz osobie, o której mowa w ust. 3 pkt 4, przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, komendant wojewódzki (stołeczny) Policji jest obowiązany dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, komendant wojewódzki (stołeczny) Policji przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia, bez zbędnej zwłoki.

§ 16.
Komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej jest obowiązany powiadomić pisemnie komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji - w terminie określonym przez policjanta dokonującego kontroli - o sposobie wykonania wydanych w toku kontroli zaleceń lub powiadomić o przyczynie ich niewykonania.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. Janiszewski

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 4 listopada 1998 r. (poz. 924)

Załącznik nr 1

 

.........................................

 

(pieczątka jednostki)

 

 

KSIĄŻKA STANU UZBROJENIA

Lp.

Nazwa broni

Kaliber

Seria i numer

Rok produkcji

Liczba magazynków

Amunicja (w sztukach)

Wyposażenie dodatkowe (wymienić, jakie i ile)

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

 

.........................................

 

(pieczątka jednostki)

 

 

KSIĄŻKA WYDANIA I PRZYJĘCIA BRONI

Lp.

Data

Godzina

Nazwisko i imię strażnika

Adres

Potwierdzenie wydania

Potwierdzenia przyjęcia

Uwagi

nazwa

kaliber

seria i numer

rok produkcji

liczba magazynków

amunicja (w sztukach)

podpisy

data

godzina

Podpisy

wydającego

przyjmującego

zdającego

przyjmującego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

 

.........................................

 

(pieczątka jednostki)

 

 

KARTA EWIDENCJI KAJDANEK

Lp.

Ilość

Imię i nazwisko strażnika

Data wydania

Wydał

Przyjął

Data zdania

Zdał

Przyjął

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »