| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 23 listopada 1998 r.

w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Gdańsku.

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 726) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Granicę od strony lądu portu morskiego w Gdańsku ustala się, jak następuje:

Poczynając od pkt 1, położonego przy zachodniej głowicy wejścia do portu, granica przechodzi na południowy zachód do pkt 2, wyznaczonego przez załamanie ogrodzenia w odległości 660 m od ww. głowicy mola zachodniego i dalej w miejscu, w którym ogrodzenie to odchodzi od linii brzegowej, biegnie wzdłuż trwałego ogrodzenia na południe i południowy zachód do pkt 3 przy bocznicy kolejowej. Od pkt 3 biegnie na wschód wzdłuż południowej linii regulacyjnej ul. Oliwskiej poprzez pkt 4, 5, 6 do pkt 7 i dalej na południe, wzdłuż zachodniej linii regulacyjnej ul. Władysława IV, do pkt 8 przy ogrodzeniu stolarni nr 1. Od tego punktu biegnie na południowy zachód do pkt 9, który stanowi przecięcie ogrodzenia działki nr 1/2 z północną linią regulacyjną ul. Wyzwolenia.

Następnie granica biegnie wymienioną linią regulacyjną ul. Wyzwolenia, aż do jej przecięcia z północno-zachodnią linią regulacyjną ul. Marynarki Polskiej do pkt 10, stanowiącego przecięcie linii regulacyjnych ulic Wyzwolenia i Marynarki Polskiej.

Następnie granica skręca na południowy zachód i przebiega wzdłuż północno-zachodniej linii regulacyjnej ul. Marynarki Polskiej do ul. Swojskiej poprzez pkt 11, 12 do pkt 13. Od tego punktu biegnie na południowy wschód do północnej linii regulacyjnej ul. Swojskiej do pkt 14 przy ul. Twardej i dalej na południowy zachód po stronie południowo-wschodniej linii regulacyjnej tej ulicy do pkt 15 przy narożniku trwałego ogrodzenia (między działkami nr 10/5 i 11/11).

Od tego punktu granica biegnie na południowy wschód, prostopadle do ul. Twardej na odległość 50 m, wzdłuż trwałego ogrodzenia stadionu do pkt 16, po północno-wschodnim ogrodzeniu stadionu b. RKS „Stoczniowiec” tuż przed pierwszym rozjazdem kolejowym, a następnie na północno-zachodnią granicę działki nr 2/3 i północną granicę działki nr 2/9 do ul. Marynarki Polskiej – do pkt 17, położonego na przecięciu tej granicy ze wschodnią linią regulacyjną ul. Marynarki Polskiej. Następnie granica przebiega północno-wschodnią linią regulacyjną ul. Jana z Kolna do bramy nr 3 Stoczni Gdańskiej – do pkt 18. Następnie granica skręca na północny, a później na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnej linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej Stoczni Gdańskiej, zwanej drogą „Transportowców”, do przecięcia z północno-wschodnią linią regulacyjną drogi zwanej „Narzędziową”. Od przecięcia się tych dróg biegnie północną stroną drogi „Narzędziowej” do przecięcia się z drogą zwaną „Główną” – do pkt 19. Następnie skręca na północ wschodnią linią regulacyjną drogi „Głównej” do mostu pontonowego – do pkt 20.

Przed mostem pontonowym granica skręca na wschód i przebiega nabrzeżem Stoczni Gdańskiej, zwanym „Nabrzeżem Poremontowym” – po linii brzegowej morskich wód wewnętrznych do pkt 21, leżącego w odległości 2,15 m od brzegu rzeki Motława, na linii rozgraniczającej teren Stoczni Gdańskiej od terenu Gdańskich Zakładów Gazowniczych. W dalszym ciągu granica biegnie poprzez pkt 22, 23 na południe nabrzeżem zachodnim Motławy i Starej Motławy w odległości od 2 do 5 m od brzegu tej rzeki do pkt 24 na przyczółku mostu przy Zielonej Bramie, następnie północną stroną mostu na Wyspę Spichrzów i dalej wzdłuż jej obrzeża na północ, brzegiem Starej Motławy – po linii zabudowy do pkt 25, położonego na północnym cyplu tej wyspy.

Następnie skręca na południe, nabrzeżem Nowej Motławy w odległości 6 m od linii brzegu rzeki do pkt 26, na przyczółku mostu Stągiewnego. Od tego punktu biegnie na wschodni brzeg Nowej Motławy po północnej stronie mostu i dalej na północ po linii rozgraniczającej pomiędzy tą rzeką a ul. Szafarnia do pkt 27, następnie południowo-zachodnim skrajem mostu przechodzi na wyspę Ołowiankę.

Okala tę wyspę wzdłuż brzegu Motławy po obrysie budynku Muzeum Morskiego, dalej biegnie wzdłuż ogrodzenia przedsiębiorstwa Elektrociepłowni Gdańsk i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku i trasą rurociągu sanitarnego poprzez pkt 28, 29, 30 do pkt 31 – na północny zachód po zachodniej linii regulacyjnej ul. Na Stępce.

Od pkt 31 skręca na wschód na odległość 170 m – wzdłuż południowej granicy Zakładów Rybnych do pkt 32 i dalej 70 m – na południe do pkt 33, następnie 340 m – na południowy wschód do pkt 34 na ul. Siennickiej. Od tego punktu biegnie 140 m na północny wschód, wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Siennicką od strony zachodniej do pkt 35, położonego przed podjazdem na most Siennicki, następnie ok. 480 m – na południowy wschód do pkt 36 przy bocznicy kolejowej i dalej na wschód – wzdłuż południowej strony tej bocznicy, poprzez pkt 37 i 38 – wzdłuż północnego brzegu rzeki Rozwójki do pkt 39 – przy wiadukcie na ul. Elbląskiej. Od tego punktu w dalszym ciągu granica biegnie na wschód – poprzez pkt 40, 41, 42, 43, 44, 45, wzdłuż północnej linii regulacyjnej ul. Elbląskiej i Sztutowskiej do pkt 46.

Od tego punktu ok. 700 m granica skręca na południe do pkt 47 przy rzece Rozwójce (Czarna Łacha) i dalej biegnie północno-zachodnim brzegiem tej rzeki do pkt 48 na lewym brzegu Martwej Wisły. Stamtąd biegnie na północny wschód, przekracza Martwą Wisłę, zgodnie z przebiegiem granicy między morskimi wodami wewnętrznymi a wodami śródlądowymi, do pkt 49 na jej prawym brzegu na Wyspie Sobieszewskiej – przy ogrodzeniu Spółdzielni Rybołówstwa Morskiego do pkt 50, leżącego na początku ul. Nadwiślańskiej.

Następnie biegnie na północny zachód wzdłuż ogrodzenia tej Spółdzielni i wzdłuż granicy lasów Nadleśnictwa Stegna oraz po wschodniej stronie wału oddzielającego Wisłę Śmiałą od jeziora Ptasi Raj do pkt 51.

W pkt 51 granica skręca o 130° na północny wschód, osiągając brzeg Zatoki Gdańskiej w pkt 52, a następnie biegnie na północny zachód do pkt 53 i pkt 54 przy falochronie wschodnim Wisły Śmiałej – stanowiącego granicę redy wód morskich ogłoszoną w rozporządzeniu Ministra Żeglugi (Dz. U. z 1950 r. Nr 50, poz. 464 oraz z 1974 r. Nr 26, poz. 153). Następnie biegnie zgodnie z tą granicą do pkt 1, leżącego na południowo-zachodniej granicy tej redy.

2. Na terenie Portu Gdańsk znajdują się wyłączone z niego trzy enklawy:

1) tereny miejskie Stogów, Górek Zachodnich,

2) tereny miejskie Przeróbki,

3) tereny Westerplatte.

3. Granica enklawy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, obejmującej tereny miejskie Stogów i Górek Zachodnich, przebiega następująco: granica enklawy ma początek w pkt 55 o współrzędnych X = 34960 i Y = 37970 w układzie „Gdańsk 70” (położonym na przecięciu starej linii brzegowej z zachodnią stroną drogi polnej, stanowiącej przedłużenie ul. Stogi na północ, przed jej zakrętem na wschód ku Wiśle Śmiałej) i biegnie do pkt 56, leżącego na załamaniu zachodniej i północnej linii regulacyjnej ul. Stogi. Następnie biegnie zachodnią linią regulacyjną tej ulicy na południe aż do jej przecięcia z linią regulacyjną ul. Łowickiej, stanowiącego pkt 57.

Od punktu granicznego 57, położonego na skrzyżowaniu południowej linii granicznej ul. Łowickiej (Górki Zachodnie) z linią wyznaczoną przez wschodnią granicę nieruchomości nr 68 (obręb 270), granica biegnie po wschodniej stronie ul. Łęczyckiej na południe do pkt 58, położonego przy północnej linii regulacyjnej ul. Kutnowskiej. Od tego punktu granica biegnie na zachód, wzdłuż północnej linii regulacyjnej ul. Kutnowskiej, następnie ul. Mewy i ul. Nad Brzegiem – przez pkt: 59, 60, 61, 62 do pkt 63 – położonego przy narożniku południowo-zachodnim ogródków działkowych, następnie skręca 21,2 m na północ – wzdłuż tego ogrodzenia, następnie na zachód – równolegle do linii brzegowej aż do ogrodzenia ośrodka Ligi Obrony Kraju.

Następnie po ogrodzeniu tego ośrodka skręca 90 m na północ, potem 130 m na zachód i 80 m na południe (poprzez pkt 64, 65 i 66) do pkt 67, położonego przy ul. Nad Brzegiem. Od tego punktu granica biegnie na zachód – wzdłuż północnej linii regulacyjnej ul. Nad Brzegiem, a następnie dalej na zachód – wzdłuż południowych linii regulacyjnych ul. Tamka i Stryjewskiego do pkt 68. Od pkt 68 granica biegnie na północ do pkt 69 – wschodnią granicą działki nr 47/14 (obręb 273), następnie skręca na zachód – południową granicą działek nr 47/9 i 7/6 do jej przecięcia ze wschodnią linią regulacyjną ul. Kaczeńce w pkt 70. Następnie granica enklawy skręca na północ, biegnąc wschodnią linią regulacyjną ul. Kaczeńce, aż do jej przecięcia z północną linią regulacyjną ul. Wosia Budzysza w pkt 71. Od tego punktu granica skręca na wschód, biegnąc północną linią regulacyjną ul. Wosia Budzysza do pkt 72, stanowiącego skrajny południowo-wschodni punkt graniczny działki nr 26/2. Następnie granica skręca na północ, biegnąc wschodnią granicą tej działki do pkt 73 – stanowiącego skrajny południowy punkt graniczny działki nr 26/3 i rozdzielającego działki nr 26/2, 26/8, 26/33 i 26/3.

Następnie granica biegnie na północny wschód – pomiędzy działkami nr 26/3, 26/33, 26/14 do pkt 74, położonego przy zachodniej linii regulacyjnej ul. Wrzosy, przecina tę ulicę prostopadle do jej wschodniej linii regulacyjnej i biegnie nią na południe do skrajnego zachodniego punktu granicznego działki nr 18. Następnie granica enklawy biegnie północną granicą działek nr: 18, 17/2, 16 i 15 do wschodniej linii regulacyjnej ul. Sokolej, skręca nią na południowy zachód i biegnie zachodnią granicą działki nr 14 do pkt 75, położonego na jej przecięciu z północno-zachodnią linią regulacyjną ul. Nowotnej. Od tego punktu granica biegnie tą linią regulacyjną na północny wschód do pkt 76, położonego przy pętli autobusowej. Następnie granica enklawy skręca na północny zachód i północ i biegnie granicą działki nr 2/2 (obręb 273) i następnie przechodzi między obrębami 272 i 274 na północny zachód i północny wschód do pkt 77, położonego na linii brzegowej.

Od pkt 77 do pkt 55 obwód enklawy Stogi zamyka ustalona linia brzegowa Zatoki Gdańskiej.

4. Granica enklawy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, obejmującej tereny miejskie Przeróbki, przebiega następująco: z granic Portu Gdańsk wyłączona jest enklawa dzielnicy Przeróbka gminy Gdańsk oznaczona punktami 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 78.

Jej granica ma początek w pkt 78, położonym na przecięciu północnej linii regulacyjnej ul. Siennej z południowo-zachodnią linią rozgraniczenia torowiska kolejowego, i biegnie w kierunku północno-zachodnim – wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej to torowisko do pkt 79 – stanowiącego jej przecięcie się z linią rozgraniczenia torowiska tramwajowego. Od tego punktu granica biegnie nadal w kierunku północno-zachodnim – linią rozgraniczenia torowiska kolejowego do jej przecięcia z zachodnią linią regulacyjną ul. Siennickiej w pkt 80. Następnie skręca na południowy zachód – południową stroną linii regulacyjnej ul. Siennickiej do pkt 81, położonego na przecięciu tej linii z północno-wschodnią linią regulacyjną ul. Przetocznej, a następnie na północny zachód – do pkt 82.

Od pkt 82 granica enklawy biegnie na południe i południowy zachód wzdłuż zachodniej granicy działki nr 4, położonej przy skrzyżowaniu ulic Przetocznej i Siennickiej do pkt 83, a następnie na południowy wschód oraz południe do pkt 84. Od tego punktu granica skręca na wschód i przebiega w odległości od 30 do 70 m od nabrzeża Martwej Wisły do pkt 85, położonego na zachodniej linii regulacyjnej ul. Krynicznej, a następnie przecina ul. Kryniczną, skręcając na północny wschód – po północnej stronie linii regulacyjnej ul. Siennej aż do początkowego pkt 78.

5. Granica enklawy, o której mowa w ust. 2 pkt 3, obejmującej tereny Westerplatte, przebiega następująco: granica ta ma początek w pkt 86, znajdującym się po wschodniej stronie głowicy falochronu wschodniego. Biegnie ona w kierunku południowo-wschodnim do pkt 87, a następnie po wschodnim brzegu Kanału Portowego w odległości około 20 m od tego kanału do pkt 88. Od tego punktu granica enklawy biegnie 81,4 m na północ i północny wschód podnóżem skarpy – prostopadle do Kanału Portowego do pkt 89, a następnie na wschód do pkt 90 i południowy wschód – wzdłuż trwałego ogrodzenia portowego na odległość około 650 m do pkt 91. Od tego punktu biegnie 75 m na wschód do pkt 92, a następnie 102 m na północ do pkt 93 i dalej prostopadle do brzegu na północny wschód do pkt 94, położonego na linii brzegowej przy plaży Westerplatte (części wschodniej). Od pkt 94 do początkowego pkt 86 obwód enklawy Westerplatte zamyka ustalona linia brzegowa Zatoki Gdańskiej.

§ 2.
Linia przebiegu granicy, o której mowa w § 1, oznaczona jest na mapie w skali 1 : 10 000, która dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gdańsku i Urzędzie Marskim w Gdyni.
§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 października 1950 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdańsku (Dz. U. Nr 50, poz. 464 i z 1974 r. Nr 26, poz. 153), z wyjątkiem przepisów określających granicę redy wód morskich morskiego portu handlowego w Gdańsku.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: w z. K. J. Tchórzewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »