| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POPRAWKI DO PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO

w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,

sporządzone w Montrealu dnia 17 września 1997 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 września 1997 r. zostały sporządzone w Montrealu Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w następującym brzmieniu:

Przekład

POPRAWKI

do Protokołu montrealskiego przyjęte przez dziewiąte spotkanie stron

ARTYKUŁ 1: POPRAWKI

A. Artykuł 4 ustęp 1qua

Następujący ustęp należy dodać po ustępie 1ter artykułu 4 protokołu:

1qua. W ciągu jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego ustępu każda ze stron zakaże importu kontrolowanej substancji z załącznika E z jakiegokolwiek państwa nie będącego stroną niniejszego protokołu.

B. Artykuł 4 ustęp 2qua

Następujący ustęp należy dodać po ustępie 2ter artykułu 4 protokołu:

2qua. Poczynając po pierwszym roku od wejście w życie niniejszego ustępu, każda ze stron zakaże eksportu substancji kontrolowanej z załącznika E do jakiegokolwiek państwa nie będącego stroną protokołu.

C. Artykuł 4 ustępy 5, 6 i 7

W ustępach 5, 6 i 7 artykułu 4 protokołu wyrazy:

„oraz grupie II załącznika C"

należy zastąpić wyrazami:

„grupie II załącznika C oraz załączniku E"

D. Artykuł 4 ustęp 8

W ustępie 8 artykułu 4 wyrazy:

„artykułem 2G"

należy zastąpić wyrazami:

„artykułami 2G i 2H"

E. Artykuł 4A: Kontrola handlu ze stronami

Następujący artykuł dodaje się do protokołu jako artykuł 4A:

1. Jeśli po terminie wycofania właściwym dla tej strony i dla tej substancji, pomimo podjęcia wszystkich możliwych kroków w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z protokołu, strona nie jest w stanie zaprzestać produkcji substancji kontrolowanej w celu użytkowania w kraju, dla innych zastosowań niż uznane przez strony za istotne, powinna ona zakazać eksportu tej substancji używanej, oczyszczonej i uzdatnionej, w celach innych niż dla jej zniszczenia.

2. Ustęp 1 niniejszego artykułu będzie stosowany bez uszczerbku dla funkcjonowania artykułu 11 Konwencji i procedury niezgodności opracowanej zgodnie z artykułem 8 protokołu.

F. Artykuł 4B: Licencje

Następujący artykuł zostaje dodany do protokołu jako artykuł 4B:

1. Każda strona ustanowi i wdroży system licencjonowania importu i eksportu nowych, używanych, z recyklingu i odzyskanych substancji kontrolowanych z załączników A, B, C i E w późniejszym z dwóch terminów: 1 stycznia 2000 r. lub trzy miesiące od wejścia dla niej w życie tego artykułu.

2. Pomimo ustępu 1 niniejszego artykułu, każda strona działająca z mocy artykułu 5 ustęp 1, która zdecyduje, że nie jest w stanie ustanowić i wdrożyć systemu licencjonowania importu i eksportu substancji kontrolowanych z załączników C i E, może opóźnić podjęcie takich działań, odpowiednio do dnia 1 stycznia 2005 r. i do dnia 1 stycznia 2002 r.

3. Każda strona, w ciągu trzech miesięcy od wprowadzenia systemu licencji, poinformuje sekretariat o ustanowieniu i działaniu takiego systemu.

4. Sekretariat będzie okresowo przygotowywał i rozsyłał do wszystkich stron listę stron, które poinformowały o swoich systemach licencji, oraz przedstawi te informacje Komitetowi Wdrożeniowemu do rozważenia i przedstawienia odpowiednich zaleceń stronom.

ARTYKUŁ 2: ZWIĄZEK NINIEJSZYCH POPRAWEK Z POPRAWKAMI Z 1992 R.

Żadne państwo ani regionalna organizacja integracji gospodarczej nie może złożyć dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do niniejszych poprawek bez uprzedniego lub równoczesnego złożenia takiego dokumentu w odniesieniu do poprawek przyjętych na czwartym spotkaniu stron w Kopenhadze w dniu 25 listopada 1992 r.

ARTYKUŁ 3: WEJŚCIE W ŻYCIE

1. Poprawki niniejsze wejdą w życie dnia 1 stycznia 1999 r., pod warunkiem że przynajmniej dwadzieścia dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia poprawek zostanie złożonych przez państwa lub regionalne organizacje integracji gospodarczej, które są stronami Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. W przypadku gdy warunek ten nie zostanie w tym terminie spełniony, poprawki wejdą w życie dziewięćdziesiątego dnia po dniu spełnienia tego warunku.

2. Dla celów ustępu 1 żaden dokument złożony przez regionalną organizację integracji gospodarczej nie będzie liczony jako dodatkowy do dokumentów złożonych przez państwa członkowskie tej organizacji.

3. Po wejściu w życie niniejszych poprawek, zgodnie z ustępem 1, wejdą ona w życie dla innych stron protokołu dziewięćdziesiątego dnia po dniu złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia przez tę stronę.

AMENDMENT

to the Montreal Protocol Adopted by the ninth meeting of the Parties

ARTICLE 1: AMENDMENT

A. Article 4, paragraph 1qua

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 ter of Article 4 of the Protocol:

1qua. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substance in Annex E from any State not party to this Protocol.

B. Article 4, paragraph 2qua

The following paragraph shall be inserted after paragraph 2 ter of Article 4 of the Protocol:

2qua. Commencing one year after the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substance in Annex E to any State not party to this Protocol.

C. Article 4, paragraphs 5,6 and 7

In paragraphs 5,6 and 7 of Article 4 of the Protocol, for the words:

and Group II of Annex C

there shall be substituted:

, Group II of Annex C and Annex E

D. Article 4, paragraph 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words:

Article 2G

there shall be substituted:

Articles 2G and 2H

E. Article 4A: Control of trade with Parties

The following Article shall be added to the Protocol as Article 4A:

1. Where, after the phase-out date applicable to it for a controlled substance, a Party is unable, despite having taken all practicable steps to comply with its obligation under the Protocol, to cease production of that substance for domestic consumption, other than for uses agreed by the Parties to be essential, it shall ban the export of used, recycled and reclaimed quantities of that substance, other than for the purpose of destruction.

2. Paragraph 1 of this Article shall apply without prejudice to the operation of Article 11 of the Convention and the non-compliance procedure developed under Article 8 of the Protocol.

F. Article 4B: Licensing

The following Article shall be added to the Protocol as Article 4B:

1. Each Party shall, by 1 January 2000 or within three months of the date of entry into force of this Article for it, whichever is the later, establish and implement a system for licensing the import and export of new, used, recycled and reclaimed controlled substances in Annexes A, B, C and E.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, any Party operating under paragraph 1 of Article 5 which decides it is not in a position to establish and implement a system for licensing the import and export of controlled substances in Annexes C and E, may delay taking those actions until 1 January 2005 and 1 January 2002, respectively.

3. Each Party shall, within three months of the date of introducing its licensing system, report to the secretariat on the establishment and operation of that system.

4. The secretariat shall periodically prepare and circulate to all Parties a list of the Parties that have reported to it on their licensing systems and shall forward this information to the Implementation Committee for consideration and appropriate recommendations to the Parties.

ARTICLE 2: RELATIONSHIP TO THE 1992 AMENDMENT

No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance, approval or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Fourth Meeting of the Parties in Copenhagen, 25 November 1992.

ARTICLE 3: ENTRY INTO FORCE

1. This Amendment shall enter into force on 1 January 1999, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph 1, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Po zaznajomieniu się z powyższymi poprawkami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

– są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 8 października 1999 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »