REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 74 poz. 785

USTAWA

z dnia 7 czerwca 2001 r.

o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze

Tekst pierwotny
Art. 1.
1. Tworzy się z dniem 1 września 2001 r. Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, zwany dalej „Uniwersytetem".

2. Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Zielona Góra.

3. Uniwersytet jest uczelnią państwową.

Art. 2.
Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, artystycznych, ekonomicznych, technicznych, matematycznych i przyrodniczych, a także upowszechnianie nauki, sztuki i kultury.
Art. 3.
Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
Art. 4.
1. Uniwersytet tworzy się z Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze.

2. Z dniem utworzenia Uniwersytetu znosi się Politechnikę Zielonogórską w Zielonej Górze i Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze.

Art. 5.
1. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze staje się mieniem Uniwersytetu z dniem jego utworzenia.

2. Uniwersytet z dniem utworzenia przejmuje prawa i zobowiązania jednostek wymienionych w art. 4 ust. 1.

3. Stan gospodarki finansowej jednostek wymienionych w art. 4 ust. 1 zostanie wykazany w bilansach sporządzonych przez te jednostki na dzień poprzedzający utworzenie Uniwersytetu.

Art. 6.
1. Z dniem utworzenia Uniwersytetu:

1) pracownicy zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 4 ust. 1, stają się pracownikami Uniwersytetu,

2) studenci Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze oraz studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze stają się studentami Uniwersytetu.

2. Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2001/2002 do Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego studentami.

3. Podstawowe jednostki organizacyjne Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.

4. Jednostki organizacyjne Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Uniwersytetu.

Art. 7.
1. Dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, stają się z dniem utworzenia Uniwersytetu organami Uniwersytetu.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy rektorów.

3. Senaty Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze pełnią funkcję Senatu Uniwersytetu do dnia 31 grudnia 2001 r. w składzie dotychczasowym.

4. Do dnia 31 grudnia 2001 r. zostaną przeprowadzone wybory do Senatu Uniwersytetu, wybory do rad wydziałów, w skład których weszły instytuty znoszonych uczelni, w trybie i na okres ustalony w statucie Uniwersytetu.

Art. 8.
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 4 sierpnia 2001 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-07-20
  • Data wejścia w życie: 2001-08-04
  • Data obowiązywania: 2018-10-01
  • Dokument traci ważność: 2019-07-08

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA