| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2002

z dnia 14 marca 2002 r.

Art. 1.
1. Dochody budżetu państwa ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 145 101 632 tys. zł.

2. Wydatki budżetu państwa ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę nie większą niż

185 101 632 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż

40 000 000 tys. zł.

Art. 2.
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, oraz wydatki nimi finansowane określa załącznik nr 3.
Art. 3.
Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 214 348 040 tys. zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę nie większą niż 174 348 040 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 4.
Art. 4.
Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2001 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych oraz przychody z innych tytułów.
Art. 5.
1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2002 r. z tytułu emisji i wykupu skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym, według wartości nominalnej, nie może przekroczyć kwoty 65 000 000 tys. zł.

2. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2002 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i uzyskanych pożyczek zagranicznych oraz z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych na rynki zagraniczne nie może przekroczyć kwoty 20 000 000 tys. zł, w tym z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych na rynki zagraniczne, według wartości nominalnej, nie może przekroczyć kwoty 12 000 000 tys. zł.

3. Limity określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do kredytów i pożyczek zagranicznych oraz emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych przeznaczonych na przedterminowy wykup lub zamianę zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów, z wyjątkiem spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych oraz wykupu skarbowych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wartość nominalna nowo zaciągniętych zobowiązań na cele, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć kwoty 72 000 000 tys. zł.

Art. 6.
1. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania w ciągu roku wzajemnych przeniesień wydatków planowanych na obsługę długu publicznego Skarbu Państwa pomiędzy częściami przeznaczonymi na obsługę długu zagranicznego Skarbu Państwa oraz na obsługę długu krajowego Skarbu Państwa.

2. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania w ciągu roku transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności odsetkowych, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki związane z kosztami obsługi długu krajowego lub zagranicznego.

3. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania w ciągu roku transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności kapitałowych, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody w części krajowej lub zagranicznej.

Art. 7.
Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.
Art. 8.
Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa w 2002 r. do kwoty 29 000 000 tys. zł, w tym gwarancje naprawienia szkód do kwoty 1 000 000 tys. zł.
Art. 9.
Ustala się w 2002 r. limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 6 500 000 tys. zł.
Art. 10.
Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do udzielania ze środków budżetu państwa:

1) kredytów i pożyczek rządom innych krajów na sfinansowanie importu z Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług – do kwoty 1 084 517 tys. zł,

2) pożyczek Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia eksportowego – do kwoty 130 000 tys. zł,

3) pożyczek funkcjonującym w Rzeczypospolitej Polskiej bankom, określonym w umowie „Protokół finansowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie współpracy", ze środków uzyskanych od Rządu Republiki Francuskiej, na pokrywanie, ustalonej w trybie wynikającym z umowy, części potrzeb finansowania inwestycji w Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstw o kapitale mieszanym polsko-francuskim – do kwoty 70 000 tys. zł,

4) pożyczki Bankowi Gospodarstwa Krajowego ze środków pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy na zwiększenie środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) – do kwoty 230 000 tys. zł.

Art. 11.
Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych i środków specjalnych państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części budżetowe, określa załącznik nr 5.
Art. 12.
Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
Art. 13.
Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 7.
Art. 14.
Ustala się limit wydatków – przekazywanych w formie dotacji celowych – na finansowanie zadań objętych programem wsparcia, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w kwocie 1 100 000 tys. zł w 2002 r. oraz w kwocie 1 000 000 tys. zł w 2003 r.
Art. 15.
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 8.
Art. 16.
Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji zawiera załącznik nr 9.
Art. 17.
Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa zawiera załącznik nr 10.
Art. 18.
1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób w załączniku nr 11:

a) kwoty wynagrodzeń i limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych, zawodowych kuratorów sądowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, asesorów i aplikantów sądowych i prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, sędziów i prokuratorów oraz żołnierzy i funkcjonariuszy),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych, zawodowych kuratorów sądowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, asesorów i aplikantów sądowych i prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej – w wysokości 1 603,56 zł,

b) sędziów i prokuratorów – w wysokości 1 303,57 zł,

c) żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r. – w wysokości 1 303,57 zł,

d) żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. -– w wysokości 1 556,65 zł.

2. Zgodnie z art. 10 ustawy, o której mowa w ust. 1, tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

1) zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań:

a) wynagrodzeń – w wysokości 8 942 tys. zł,

b) limitów zatrudnienia dla 350 osób,

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 5 500 tys. zł – przeznaczonych na:

a) wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób.

3. W roku 2002 nie następuje wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Art. 19.
Ustala się limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń dla urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów, wymienionych w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) – zgodnie z załącznikiem nr 12.
Art. 20.
Ustala się kwotę dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gmin polegających na wypłacie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734) – w wysokości 400 000 tys. zł.
Art. 21.
Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) ustala się kwotę wydatków na dofinansowanie zadań własnych samorządów województw w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – w wysokości 300 000 tys. zł.
Art. 22.
. Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 26 184 tys. zł, z tego na dopłaty do:

 1) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i podręczników akademickich

9 916 tys. zł,

 2) posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

16 268 tys. zł.

 

Art. 23.
Ustala się dotacje przedmiotowe na dofinansowanie:

 1) kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych, komórek odnowy biologicznej i pomocy audiowizualnej państwowego zakładu budżetowego „Centralny Ośrodek Sportu "

11 056 tys. zł,

 2) całkowitych kosztów działalności gospodarstw pomocniczych przy parkach narodowych

2 505 tys. zł,

 3) kosztów ogrzewania warsztatów szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

562 tys. zł.

 

Art. 24.
Ustala się dotacje przedmiotowe w wysokości 260 348 tys. zł na dofinansowanie niektórych zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:

1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej,

2) upowszechniania doradztwa rolniczego,

3) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym na działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE),

4) monitorowania jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych,

5) ochrony roślin,

6) rolnictwa ekologicznego,

7) stosowania nawozów wapniowych,

8) monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych i wielkości importu.

Art. 25.
Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna" na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu – w wysokości 155 967 tys. zł.
Art. 26.
Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 70 000 tys. zł.
Art. 27.
Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników – 400 osób,

2) limit środków na wynagrodzenia – w wysokości 2 844 955 tys. zł,

3) limit środków na szkolenia – w wysokości 20 342 tys. zł.

Art. 28.
Ustala się wskaźniki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792):

1) wzrost emerytur i rent – 5,2%,

2) wskaźnik realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w odniesieniu do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 100,7%,

3) wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od dnia 1 czerwca 2002 r. – 100,5%,

4) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów – 104,4%,

5) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 104,5%,

6) średnioroczny wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 104,7%.

Art. 29.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 154, poz. 1793) – ustala się od dnia 1 września 2002 r. wskaźnik waloryzacji zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych, dodatków szkoleniowych oraz stypendiów – 104,5%.
Art. 30.
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr1 54, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), wynosi 2 784 710 tys. zł.
Art. 31.
Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 30, wynosi 115 000 tys. zł.
Art. 32.
Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 30, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8% przypisu tych składek.
Art. 33.
Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 350 550 tys. zł.
Art. 34.
Prognozowane na 2002 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej wynosi 2 154 zł.
Art. 35.
Wpływy, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 673 i z 2000 r. Nr 31, poz. 383), oraz przychody, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 63, poz. 637, Nr 72, poz. 745, Nr 76, poz. 807 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), określa się na kwotę 3 500 000 tys. zł.
Art. 36.
Ustala się etaty Policji w liczbie 103 309.
Art. 37.
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) ustala się wydatki związane z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także zarządzaniem nimi – w wysokości 4 418 400 tys. zł.
Art. 38.
Przychody z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, przeznaczone na jego restrukturyzację, a także na proces modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, określa się na kwotę 100 000 tys. zł.
Art. 39.
1. Wydatki budżetowe w kwocie 972 155 tys. zł, ujęte w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, przeznacza się na realizację programów:

 1) reformy górnictwa węgla kamiennego w kwocie

937 155 tys. zł,

w tym na:

 

a) likwidację kopalń, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniami wodnymi oraz odsalanie wód dołowych w okresie likwidacji i po jej zakończeniu

141 000 tys. zł,

b) osłony socjalne, w tym na restrukturyzację zatrudnienia, ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe dla emerytów i rencistów kopalń całkowicie likwidowanych wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, deputaty węglowe przysługujące emerytom i rencistom górniczym kopalń całkowicie likwidowanych, renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych, obsługę wypłat ekwiwalentów dokonywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

775 615 tys. zł,

c) usuwanie szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów

6 000 tys. zł,

d) tworzenie nowych miejsc pracy w gminach górniczych oraz tworzenie nowych miejsc pracy przez pracodawców spoza górnictwa, którzy zatrudnią byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych

7 240 tys. zł,

e) utrzymanie biur pomocy zawodowej Górniczej Agencji Pracy

2 500 tys. zł,

f) monitoring procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego

4 800 tys. zł,

 2) restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali – na restrukturyzację zatrudnienia

35 000 tys. zł.

 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów może dokonywać przeniesień środków między poszczególnymi zadaniami w ramach kwoty, określonej w ust. 1 pkt 1, przyznanej na realizację programu reformy górnictwa węgla kamiennego.

Art. 40.
Łączna kwota wpłat gmin, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623) – wynosi 247 000 tys. zł.
Art. 41.
Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, określonej w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253).
Art. 42.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85) – ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,08% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39. poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253).
Art. 43.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, a w szczególności określi tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przyznawania osłon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową w ramach dotacji ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, a w szczególności określi warunki uzyskania, sposób obliczania i tryb wypłacania tych osłon.

Art. 44.
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, a w szczególności określi tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji oraz warunki uzyskania przez pracowników koksownictwa uprawnień do osłon socjalnych, zasady, tryb przyznawania, ustalania kwot oraz obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu.
Art. 45.
1. Izbom rolniczym przysługuje dotacja celowa na wykonywanie ich zadań ustawowych.

2. Środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, ujęte są w rezerwie celowej budżetu państwa.

3. Minister właściwy do spraw finansów, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, przekazuje izbom rolniczym dotacje, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 marca 2002 r.

Art. 46.
Upoważnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowadzenia ze środków ujętych w odpowiednich rezerwach celowych budżetu państwa – centralnych zakupów:

1) autobusów szkolnych przeznaczonych na dowożenie dzieci do szkół,

2) wyposażenia pracowni internetowych w szkołach w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Art. 47.
W przypadku uzyskania do końca trzeciego kwartału 2002 r. dodatkowej kwoty dochodów z podatku od towarów i usług do wysokości 625 000 tys. zł ponad kwotę 41 700 000 tys. zł upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do uruchomienia w pierwszej kolejności rezerwy celowej na wsparcie realizacji trzeciego etapu reformy oświaty, w tym na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli do kwoty 350 000 tys. zł, a w następnej kolejności rezerw celowych przeznaczonych na:

1) zwiększenie dotacji dla Agencji Rynku Rolnego do kwoty 100 000 tys. zł,

2) budowę i modernizację dróg krajowych do kwoty 91 000 tys. zł, w tym dofinansowanie remontu wiaduktów na obszarze m. st. Warszawy – 35 000 tys. zł,

3) program rozwoju sieci autostrad do kwoty 75 000 tys. zł.

Art. 48.
W przypadku braku możliwości wykorzystania środków na współfinansowanie programu SAPARD do dnia:

1) 30 lipca 2002 r. – kwota 100 000 tys. zł przeznaczona zostanie dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania kredytów,

2) 30 września 2002 r. – kwota 60 000 tys. zł przeznaczona zostanie dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do cen mleka w klasie ekstra.

Art. 49.
1. Ze środków specjalnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 19, gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie, Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw transportu, a także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w odniesieniu do środków specjalnych, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 123, poz. 777, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 100, poz. 1080 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) oraz art. 56 ust. 2 i art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 63, poz. 637, Nr 72, poz. 745, Nr 76, poz. 807 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 20% planowanych wpływów.

2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana do budżetu państwa w częściach, co kwartał, w wysokości 25% wpłaty w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał – w terminie do dnia 20 grudnia 2002 r. Wpłata ze środków specjalnych ujętych w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, nastąpi w dwóch równych częściach – w terminie do dnia 30 czerwca 2002 r. oraz do dnia 20 grudnia 2002 r.

3. W przypadku powstania nadwyżki pomiędzy planowanym a faktycznym stanem środków obrotowych na koniec roku dysponent środków specjalnych, o których mowa w ust. 1, w terminie 5 dni od dnia przyjęcia sprawozdania finansowego, dokona wpłaty do budżetu państwa w wysokości 20% tej nadwyżki.

4. Plany przychodów i wydatków środków specjalnych państwowych jednostek budżetowych części 56 budżetu państwa określa załącznik nr 13.

Art. 50.
W celu wykonania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253) upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do przeniesienia, w drodze rozporządzenia, planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, w zakresie likwidowanych, łączonych lub przekształcanych organów, urzędów lub jednostek organizacyjnych oraz w zakresie związanym ze zmianami kompetencji wynikającymi z tej ustawy, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z niniejszej ustawy.
Art. 51.
Ilekroć w ustawie jest mowa o ministrze właściwym do spraw finansów, należy przez to rozumieć odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
Art. 52.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Załącznik do ustawy budżetowej na rok 2002
z dnia 14 marca 2002 r. (poz.272)

Załącznik 1.

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Wyświetl załącznik

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

Wyświetl załącznik

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

Wyświetl załącznik

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

Wyświetl załącznik

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

infoRgrafika

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »