| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 marca 2002 r.

w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.

Na podstawie art. 5b ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89. poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa warunki i tryb obejmowania i zwalniania przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, zwane dalej „osobami uprawnionymi", lokali służących do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zwanych dalej „lokalami", na czas zajmowania przez nie tych stanowisk.

2. Przepis ust. 1 dotyczy lokali będących w dyspozycji kierowników państwowych jednostek organizacyjnych oraz lokali w budynkach zarządzanych przez te jednostki, z zastrzeżeniem § 6.

§ 2.
1. Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych są dysponentami lokali na rzecz osób uprawnionych w danej jednostce organizacyjnej.

2. Dysponentem lokali na rzecz osób uprawnionych w państwowych jednostkach organizacyjnych niedysponujących lokalami na obszarze miasta stołecznego Warszawy jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 3.
Obowiązki dysponentów lokali, wynikające z przepisów rozporządzenia, na rzecz osób uprawnionych w Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wykonują odpowiednio Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu i Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§ 4.
1. Podstawę prawną objęcia lokalu przez osobę uprawnioną stanowi umowa najmu.

2. Umowę najmu z osobą uprawnioną zawiera się na czas zajmowania przez nią kierowniczego stanowiska państwowego.

§ 5.
1. Umowę najmu z osobą uprawnioną, skierowaną przez dysponenta lokalu, zawiera właściwy zarządca budynku mieszkalnego po złożeniu przez nią oświadczenia, że osoba ta oraz jej małżonek nie dysponują innym lokalem w miejscowości, w której objęła ona kierownicze stanowisko państwowe.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się dysponentowi lokalu w formie pisemnej.

§ 6.
W przypadku braku lokali, o których mowa w § 1 ust. 2, dysponenci lokali mogą pozyskiwać lokale, w celu zapewnienia ich osobom uprawnionym, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o najmie.
§ 7.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu i Prezes Rady Ministrów realizują uprawnienia, określone w art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w lokalach i rezydencjach. Koszty utrzymania lokali i rezydencji są pokrywane odpowiednio z budżetów Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przepisów § 4–6 nie stosuje się.
§ 8.
W przypadku śmierci osoby uprawnionej w czasie zajmowania .przez nią kierowniczego stanowiska państwowego, dysponent lokalu może, po uzyskaniu zgody Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych sytuacją mieszkaniową małżonka zmarłej osoby uprawnionej, wyrazić zgodę na zawarcie z tym małżonkiem umowy najmu na czas oznaczony.
§ 9.
Osoby uprawnione po odwołaniu z zajmowanego kierowniczego stanowiska państwowego oraz osoby uprawnione, które zaprzestały wykonywania funkcji wskutek upływu kadencji, są obowiązane zwolnić lokal w terminie 2 miesięcy od dnia odwołania lub zaprzestania wykonywania funkcji. Dysponent lokalu może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłużej jednak niż o 4 miesiące.
§ 10.
Przepisy § 8 i 9 stosuje się do osób uprawnionych zajmujących lokale na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »