REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 81 poz. 733

USTAWA

z dnia 7 czerwca 2002 r.

o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 332 i Nr 74, poz. 676) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 1 po wyrazach „nie przekracza" dodaje się przecinek i wyrazy „w stosunku do jednego zagranicznego dostawcy w okresie trzech kolejnych lat,"

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Umowy dostawy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego zawierane przez podmioty dominujące lub zależne w stosunku do zagranicznego dostawcy uważa się za zawierane przez tego dostawcę.",

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ustawy nie stosuje się do umów:

1) w wykonaniu których następuje przywrócenie uzbrojeniu lub sprzętowi wojskowemu zdolności do użytkowania, polegające na rozkonserwowaniu i sprawdzeniu parametrów technicznych, a przeniesienie własności rzeczy nastąpiło w drodze darowizny,

2) finansowanych z pożyczek zaciągniętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 81, poz. 733).";

2) w art. 3:

a) pkt 1–4 otrzymują brzmienie:

„1) umowie offsetowej – rozumie się przez to umowę zawartą między Skarbem Państwa a zagranicznym dostawcą, określającą w szczególności wartość, przedmiot i harmonogram wykonania zobowiązań offsetowych oraz warunki, na jakich mają być wykonane.

2) zobowiązaniu offsetowym – rozumie się przez to zobowiązanie bezpośrednie lub pośrednie zagranicznego dostawcy do zakupu od Skarbu Państwa udziałów lub akcji, a także do wniesienia wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej lub do zawarcia i zrealizowania umowy sprzedaży, dostawy, licencji, know-how i innej umowy o przeniesienie prawa lub świadczenie usług, zawartej między zagranicznym dostawcą a offsetobiorcą,

3) zagranicznym dostawcy – rozumie się przez to podmiot zagraniczny wykonujący, na podstawie umowy, dostawy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na rzecz Skarbu Państwa lub przedsiębiorcy, na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,

4) offsetobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które zawodowo, we własnym imieniu, podejmują i wykonują działalność gospodarczą i posiadają miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także polską uczelnię, jednostkę badawczo-rozwojową oraz jednostkę budżetową, która wykonuje zadania związane z eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego przedmiotem dostawy,"

b) w pkt 7 wyrazy „przemysłowego potencjału obronnego" zastępuje się wyrazami „przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym",

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) mnożniku offsetowym – rozumie się przez to określony liczbą współczynnik zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy na poczet wartości umowy offsetowej,"

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) wartości umowy offsetowej – rozumie się przez to łączną wartość zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy, z zastosowaniem mnożników offsetowych, określoną w umowie offsetowej,"

e) skreśla się pkt 11,

f) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) przedsiębiorcach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym – rozumie się przez to przedsiębiorców, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320), których przedmiotem działalności jest produkcja, remonty, obsługa, prace badawczo-rozwojowe, a także obrót uzbrojeniem lub sprzętem wojskowym.";

3) w art. 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozwój polskiego przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz wdrażania zaawansowanych technologii,"

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy „ ,o którym mowa w pkt 1,"

c) w pkt 5 skreśla się wyrazy „ , w których znajdują się spółki przemysłowego potencjału obronnego";

4) w art. 6 w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , wykonywanego na rzecz przemysłowego potencjału obronnego,";

5) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Umowę offsetową zawiera się po przeprowadzeniu rokowań na podstawie oferty offsetowej zagranicznego dostawcy.

2. Rokowania prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Umowę offsetową zawiera w imieniu Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 23, minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Komitetu do Spraw Umów Offsetowych.

4. Czynności związane z przygotowaniem umowy offsetowej, w tym prowadzenie rokowań oraz wykonywanie czynności związanych z monitorowaniem i kontrolą realizacji umów offsetowych, minister właściwy do spraw gospodarki może zlecić, w drodze umowy, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

5. Koszty związane z realizacją czynności wymienionych w ust. 4 finansowane są z budżetu państwa w wysokości określonej w umowie zawartej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki powierza obsługę bankową umów offsetowych bankowi państwowemu. Zakres i warunki tej obsługi określi umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki i bankiem państwowym.";

6) w art. 8:

a) w ust. 2 w pkt 4 po wyrazie „offsetowych" dodaje się wyrazy „i proponowane mnożniki offsetowe",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Informację o obowiązku złożenia przez zagranicznego dostawcę oferty offsetowej zamieszcza się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w części dotyczącej wszelkich przyszłych zobowiązań zagranicznego dostawcy związanych z umową w sprawie zamówienia publicznego. W informacji określa się wymagania, które powinna spełniać oferta offsetowa i termin jej złożenia.",

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do oferty offsetowej powinny być dołączone listy intencyjne lub inne dokumenty potwierdzające uzgodnienia zawarte pomiędzy zagranicznym dostawcą a offsetobiorcami w sprawie realizacji zobowiązań offsetowych.";

7) w art. 9:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli złożona oferta offsetowa nie spełnia wymagań określonych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, minister właściwy do spraw gospodarki może żądać jej uzupełnienia, określając termin i zakres tego uzupełnienia. Jeżeli oferta nie zostanie uzupełniona w terminie, minister właściwy do spraw gospodarki zawiadamia prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o zaistnieniu okoliczności określonych w art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664) i przekazuje stosowną dokumentację.",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Opinia, o której mowa w ust 2, powinna zawierać w szczególności:

1) ocenę danych wymienionych w art. 8 ust. 2,

2) przedstawienie sposobu zaliczania zobowiązań offsetowych, w tym wynikających z umów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, na poczet wartości umowy offsetowej proponowanej przez zagranicznego dostawcę, w tym ocenę proponowanych mnożników offsetowych,

3) ocenę zgodności ofert offsetowych z założeniami do wykonania umowy offsetowej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1.

4. Opinię, o której mowa w ust. 2, Komitet przesyła niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz prowadzącemu postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Opinia Komitetu stanowi jedno z kryteriów oceny oferty na dostawę uzbrojenia lub sprzętu wojskowego.";

8) w art. 10:

a) w ust. 1:

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przypadkach szczególnie uzasadnionych interesem gospodarki lub względami bezpieczeństwa i obronności państwa mogą być zastosowane mnożniki offsetowe w przedziale od 2,0 do 5,0,"

– w pkt 3 wyrazy „12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy offsetowej" zastępuje się wyrazami „36 miesięcy poprzedzających złożenie oferty offsetowej",

b) w ust. 2:

– w pkt 1 po wyrazie „stosowania" dodaje się wyrazy „oraz przypadki, w których mogą zostać zastosowane mnożniki z przedziału 2.0–5.0",

– dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dopuszczalny limit udziału zagranicznych materiałów i komponentów w przedsięwzięciu będącym zobowiązaniem offsetowym.";

9) w art. 11:

a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W trakcie rokowań, w oparciu o opinie Komitetu, prowadzący rokowania może przedkładać propozycje zobowiązań offsetowych wraz z proponowanymi mnożnikami offsetowymi.",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wielkość mnożników offsetowych,";

10) w art. 13:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oznaczenie jej wartości i wartości poszczególnych zobowiązań offsetowych,"

b) w pkt 4 wyrazy „zobowiązania offsetowego" zastępuje się wyrazami „zobowiązań offsetowych";

11) art.14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zagraniczny dostawca, który zawarł umowę offsetową, ma obowiązek przedkładać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki półroczne i roczne sprawozdania z wykonania zobowiązań offsetowych. Sprawozdanie półroczne przedkłada się nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia danego półrocza, zaś sprawozdanie roczne nie później niż w terminie 90 dni od zakończenia roku sprawozdawczego.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister właściwy do spraw gospodarki ma prawo żądać w każdym czasie od offsetobiorcy, z którym zagraniczny dostawca zawarł umowę w ramach realizacji zobowiązania offsetowego, informacji o stopniu wykonania tej umowy oraz może przeprowadzać kontrole prawidłowości realizacji tej umowy obejmujące wgląd w dokumentację handlową i finansową związaną z przedmiotem zobowiązania offsetowego oraz wstęp do pomieszczeń związanych z wykonywaniem zobowiązania offsetowego.";

12) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek zagranicznego dostawcy może zaliczyć na poczet wartości umowy offsetowej wartość zobowiązań z umów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, o ile mogą one stanowić przedmiot zobowiązania offsetowego.;

13) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. Umowa offsetowa wygasa, z zastrzeżeniem art. 23, z dniem stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wykonania zobowiązań offsetowych przez zagranicznego dostawcę albo w dniu zapłaty na rzecz Skarbu Państwa odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

2. W przypadku niewykonania zobowiązania offsetowego wysokość odszkodowania stanowi równowartość niewykonanego zobowiązania offsetowego.

3. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania offsetowego wysokość odszkodowania stanowi nie więcej niż równowartość nienależycie wykonanego zobowiązania offsetowego.";

14) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Komitetu wchodzi przedstawiciel:

1) Prezesa Rady Ministrów,

2) ministra właściwego do spraw gospodarki,

3) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

4) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

5) ministra właściwego do spraw zagranicznych,

6) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

7) ministra właściwego do spraw środowiska,

8) ministra właściwego do spraw pracy,

9) ministra właściwego do spraw transportu,

10) ministra właściwego do spraw łączności,

11) ministra właściwego do spraw zdrowia,

12) ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi,

13) Ministra Obrony Narodowej,

14) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

15) Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

16) Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.";

15) w art. 21:

a) w ust. 1:

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) analizowanie możliwości i potrzeb w zakresie działań inwestycyjnych lub innowacyjnych, mogących być przedmiotem zobowiązań offsetowych, pod kątem zapewnienia największych korzyści dla interesów gospodarczych oraz bezpieczeństwa i obronności państwa,"

– w pkt 4 wyraz „analizowanie" zastępuje się wyrazem „opiniowanie",

– dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

,,6) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki opinii, o której mowa w art. 7 ust. 3.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Założenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Komitet przekazuje składającemu zamówienie publiczne w celu umieszczenia ich w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1b. Możliwości i potrzeby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 a, w zakresie zobowiązań offsetowych bezpośrednich określa minister właściwy do spraw gospodarki w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, a w zakresie zobowiązań offsetowych pośrednich – minister właściwy do spraw gospodarki w uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1–12 i 14–16."; '

16) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Do umów offsetowych zawieranych w związku z umową dostawy na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz.1800)."

Art. 2.
W sprawach rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-06-21
  • Data wejścia w życie: 2002-07-06
  • Data obowiązywania: 2002-07-06
  • Dokument traci ważność: 2014-07-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA