REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 60 poz. 533

USTAWA

z dnia 27 lutego 2003 r.

o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Tekst pierwotny
Art. 1.
1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte działająca na podstawie art. 54 pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184), zwana dalej „AMW”, staje się Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w rozumieniu niniejszej ustawy, zwaną dalej „Akademią”.

2. Siedzibą Akademii jest Gdynia.

3. Akademia jest uczelnią państwową posiadającą osobowość prawną.

4. Akademia wykonuje zadania jednostki wojskowej w zakresie określonym przez Ministra Obrony Narodowej.

5. Akademia kształci żołnierzy oraz osoby cywilne.

Art. 2.
1. Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, prac wdrożeniowych i modernizacyjnych w zakresie nauk wojskowych i technicznych oraz kształcenie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych.

2. Tworzenie i prowadzenie kierunków studiów dotyczących innych nauk niż wojskowe odbywa się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683).

Art. 3.
1. Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej.

2. W zakresie realizacji na kierunkach podstawowych dla żeglugi morskiej postanowień Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978 sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286) nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.

3. W zakresie kształcenia osób cywilnych nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, corocznie ustala i przekazuje dotację na działalność dydaktyczną na kształcenie osób cywilnych, o których mowa w ust. 3, przy uwzględnieniu wysokości dotacji oraz jej udziału w kosztach kształcenia w szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust, 3, może przyznawać dotacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.

Art. 4.
1. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe AMW staje się mieniem Akademii.

2. Akademia przejmuje prawa i zobowiązania AMW.

Art. 5.
1. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) żołnierze zawodowi pełniący służbę wojskową w AMW pełnią tę służbę w Akademii;

2) pracownicy AMW stają się pracownikami Akademii;

3) słuchacze AMW stają się słuchaczami Akademii;

4) podstawowe jednostki organizacyjne AMW stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii;

5) dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe AMW stają się organami Akademii.

2. Jednostki organizacyjne AMW, które przed dniem wejścia w życie ustawy posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Akademii, jako jednostki organizacyjne Akademii.

Art. 6.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA