reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 21 maja 2003 r.

o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru

Art. 1.
W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 1322 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1086) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) kwota A cukru – ilość cukru buraczanego, jaka może być wyprodukowana w danym roku rozliczeniowym i wprowadzona na rynek krajowy w okresie od dnia 1 października danego roku rozliczeniowego do dnia 30 września następnego roku rozliczeniowego,",

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) kwota A izoglukozy i kwota A syropu inulinowego – ilość odpowiednio izoglukozy i syropu inulinowego, jaka może być wyprodukowana i wprowadzona na rynek krajowy w roku rozliczeniowym,",

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) kwota B cukru – ilość cukru buraczanego, jaka może być wyprodukowana w danym roku rozliczeniowym i wprowadzona na rynek krajowy w okresie od dnia 1 października danego roku rozliczeniowego do dnia 30 września następnego roku rozliczeniowego lub wyeksportowana z dopłatami w okresie roku rozliczeniowego, na który została ustalona,",

d) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) kwota B izoglukozy i kwota B syropu inulinowego – ilość odpowiednio izoglukozy i syropu inulinowego, jaka może być wyprodukowana i wprowadzona na rynek krajowy w roku rozliczeniowym albo wyeksportowana z dopłatami,"

2) w art. 6:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Producent cukru, któremu przyznano limity A i B cukru, składa Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdania dotyczące:

1) ilości wyprodukowanego, przechowywanego i sprzedanego cukru A, B i C za poprzedni miesiąc – w terminie 25 dni po zakończeniu każdego miesiąca,

2) produkcji cukru A, B i C za dany rok rozliczeniowy – w terminie do dnia 31 października po zakończeniu danego roku rozliczeniowego,

3) dokonanego do dnia 30 września obrotu cukrem A, B i C – w terminie do dnia 31 października po zakończeniu danego roku rozliczeniowego,

4) wysokości marży przetwórczej, wydatku cukru, przychodów ze sprzedaży melasy oraz kosztów transportu buraków cukrowych – w terminie do dnia 31 października po zakończeniu danego roku rozliczeniowego.

4. Producent izoglukozy lub syropu inulinowego, któremu przyznano limity A i B izoglukozy lub syropu inulinowego, składa Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdania dotyczące:

1) produkcji, wielkości zapasów oraz sprzedaży izoglukozy A, B i C lub syropu inulinowego A, B i C – w terminie 15 dni po zakończeniu każdego miesiąca,

2) produkcji i obrotu izoglukozy A, B i C lub syropu inulinowego A, B i C – w terminie 30 dni po zakończeniu danego roku rozliczeniowego.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji Rynku Rolnego, określi, w drodze rozporządzenia, wzory oraz terminy składania wniosków, o których mowa w ust. 2, oraz wzory sprawozdań, o których mowa w ust. 3 i 4, mając na względzie możliwość uzyskania informacji od producentów cukru, izoglukozy i syropu inulinowego w zakresie wielkości produkcji, dokonanej w danym miesiącu sprzedaży oraz posiadanych zapasów cukru buraczanego, izoglukozy lub syropu inulinowego."

3) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cukier C, izoglukoza C i syrop inulinowy C, wyprodukowane w danym roku rozliczeniowym, muszą zostać wyeksportowane w postaci nieprzetworzonej lub w wyrobach o zawartości cukru co najmniej 10% w przeliczeniu na cukier biały, w terminie do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym przypada koniec danego roku rozliczeniowego.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Opłaty sankcyjne, o których mowa w ust. 3, stanowią niepodatkowe należności budżetu państwa w rozumieniu art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.1))."

4) w art. 15 uchyla się ust. 2–2c;

5) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Producenci cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego są obowiązani do wniesienia do Agencji Rynku Rolnego opłat cukrowych w wysokości:

1) 2% ceny interwencyjnej w odniesieniu do ilości wyprodukowanego cukru A, izoglukozy A oraz syropu inulinowego A,

2) 32% ceny interwencyjnej w odniesieniu do ilości wyprodukowanego cukru B, izoglukozy B oraz syropu inulinowego B.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala się w przypadku:

1) izoglukozy po przeliczeniu na suchą masę,

2) syropu inulinowego po przeliczeniu na ekwiwalent cukru buraczanego przez zastosowanie współczynnika 1,9.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Środki pochodzące z opłat, o których mowa w ust. 1 i ust. 5a, wpłacane do Agencji Rynku Rolnego na wydzielony rachunek, przeznacza się w całości na dopłaty, o których mowa w art. 16 ust. 1.",

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5c w brzmieniu:

„5a. Producenci cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego, którzy nie uiścili do Agencji Rynku Rolnego opłat cukrowych, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do wniesienia, wraz z tymi opłatami cukrowymi, opłat sankcyjnych w wysokości 100% każdej należnej opłaty cukrowej.

5b. Decyzje w sprawie opłat, o których mowa w ust, 5a, wydaje Prezes Agencji Rynku Rolnego.

5c. Do postępowania w sprawie opłaty stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.".

Art. 2.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną, toczących się na podstawie art. 15 ust. 2a–2c ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama